English
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri

Kazanılan Derece

Mezun olan öğrencilere ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ alanında önlisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Önlisans programlarından mezun olabilmek için önlisans öğrencilerinin 120 aktslik ders almaları gerekir.

Önceki Öğrenim

17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Tarihçe

Ormancılık Bölümü ve bölüme bağlı Ormancılık ve Orman Ürünleri programı 2011 yılında açılmış ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Program Profili

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ÖSYS sınavından başarılı olmak. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları her akademik yılın başlangıcında üniversitenin web sayfasında ilan edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.
2- Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi ve mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması konularında bilgi sahibi olan, teknik elemanlar yetiştirmek
3- Bilimsel bir anlayışla ormanı bir ekosistem olarak değerlendirmek
4- Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi odaklı değil, çok yönlü yararlanmayı sağlamak
5- İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği uygulanmaktadır. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40’ıdır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60’ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. Her ders için yarıyıl sonu başarı notu, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde bulundurularak, öğretim elemanı tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten DD ve üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmaktadır. Lisans ve Önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar Muğla Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, 30 günlük mesleki eğitim stajlarını yapılması mezuniyet için şarttır.

Mezun İstihdamı

Bölüm mezunları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve birçok kamu kurumunda çalışabilmektedirler. Bunun yanında özel sektörde de nitelikli ormancılık ve orman ürünleri bölümü mezunlarına olan ilgi giderek artmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisans eğitimi veren ilgili programlarında dikey geçiş sınavından sonra başarılı olmaları halinde öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Örgün Öğretim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Türkay Türkoğlu

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Türkay Türkoğlu

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BAH1817 Genel Botanik Zorunlu 2 1 3
BİP1801 Bilgi ve İletişim Teknolojileri I Zorunlu 2 0 3
MAP1807 Genel Matematik Zorunlu 2 0 3
ORP1003 Harita ve Ölçme Bilgisi Zorunlu 3 1 3
ORP1009 Ormancılık Bilgisi Zorunlu 3 0 3
ORP1013 Toprak İlmi Zorunlu 2 1 3
ORP1015 Zooloji Zorunlu 2 1 3
ORP1501 Ormancılıkta Girişimcilik Seçmeli 3 0 3
ORP1505 Korunan Alanlar Seçmeli 3 0 3
ORP1507 Çevre Koruma Seçmeli 3 0 3
ORP1509 Odun Kusurları Seçmeli 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TLT1811 Genel Kimya Seçmeli 3 0 3
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BİP1802 Bilgi ve İletişim Teknolojileri II Zorunlu 2 0 3
ORP1008 Meslek Stajı (30 İş Günü) Zorunlu 0 0 4
ORP1010 Odun Dışı Orman Ürünleri Zorunlu 2 1 2
ORP1014 Orman Botaniği Zorunlu 3 1 3
ORP1016 Orman Ekolojisi Zorunlu 2 1 3
ORP1024 Orman Ürünleri Kimyası Zorunlu 3 1 3
ORP1502 Coğrafi Bilgi Sistemi Seçmeli 2 0 3
ORP1504 İstatistik Seçmeli 2 0 3
ORP1506 Ormancılık İşletme Ekonomisi Seçmeli 2 0 3
ORP1508 İş Etüdü ve Ergonomi Seçmeli 2 0 3
ORP1510 Orman Bakımı ve Koruma Seçmeli 2 0 3
ORP1512 Orman Kadastro Bilgisi Seçmeli 2 0 3
ORP1514 Orman Entomolojisi Seçmeli 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
İSG1902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORP2009 Mekanizasyon ve Transport Tekniği Zorunlu 2 1 3
ORP2011 Mesleki Uygulama I Zorunlu 2 0 2
ORP2017 Orman Ürünlerinden Faydalanma Zorunlu 3 0 3
ORP2019 Ormancılık İş Bilgisi Zorunlu 2 1 3
ORP2021 Ormancılık Politikası Zorunlu 3 0 3
ORP2025 Ormancılıkta Yaban Hayatı Zorunlu 2 0 3
ORP2029 Silvikültür Tekniği Zorunlu 2 1 4
ORP2501 Mesleki Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 3
ORP2503 Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı Seçmeli 2 0 3
ORP2505 Kavak ve Hızlı Gelişen Türler Seçmeli 2 0 3
ORP2509 Odun Anatomisi Seçmeli 2 0 3
ORP2511 Süs Bitki Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 3
ORP2513 Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama Seçmeli 2 0 3
ORP2515 Sel ve Çığ Kontrolü Seçmeli 2 0 3
ORP2517 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Seçmeli 2 0 3
ORP2519 Kalite Kontrol Seçmeli 2 0 3
ORP2521 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği Seçmeli 2 0 3
ORP2523 Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma Seçmeli 2 1 3
ORP2525 Ağaç Malzeme Teknolojisi Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ORP2002 Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği Zorunlu 2 1 3
ORP2006 Mesleki Proje Hazırlama Zorunlu 2 0 4
ORP2008 Mesleki Uygulama II Zorunlu 2 0 2
ORP2012 Orman Amenajmanı Esasları Zorunlu 3 1 3
ORP2020 Ormancılıkta Halkla İlişkiler Zorunlu 3 0 3
ORP2028 Orman Ürünlerinin Pazarlanması Zorunlu 3 0 3
ORP2502 Mesleki Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 3
ORP2504 Sosyal Ormancılık Seçmeli 2 0 3
ORP2506 Ormancılık Hukuku Seçmeli 2 0 3
ORP2508 Yangın Ekolojisi Seçmeli 2 0 3
ORP2510 Silah Bilgisi Seçmeli 2 1 3
ORP2512 Orman Yolları Seçmeli 2 0 3
ORP2514 Biyodizel Seçmeli 2 0 3
ORP2516 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Seçmeli 2 0 3
ORP2518 Ormancılıkta Kırsal Kalkınma Seçmeli 2 0 3
ORP2520 Ormancılıkta Sertifikasyon Seçmeli 2 0 3
ORP2522 Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi Seçmeli 2 0 3
ORP2526 Dentrometri Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I22222
Genel Botanik33333
Bilgi ve İletişim Teknolojileri I22222
Genel Matematik11211
Harita ve Ölçme Bilgisi23022
Ormancılık Bilgisi54344
Toprak İlmi54433
Zooloji32322
Ormancılıkta Girişimcilik32111
Korunan Alanlar42222
Çevre Koruma33322
Odun Kusurları22211
Türk Dili I33333
Genel Kimya22222
İngilizce I33333
Almanca I00000
Fransızca I00000
      
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II21111
Bilgi ve İletişim Teknolojileri II22222
Meslek Stajı (30 İş Günü)44533
Odun Dışı Orman Ürünleri35444
Orman Botaniği45444
Orman Ekolojisi55545
Orman Ürünleri Kimyası44444
Coğrafi Bilgi Sistemi43312
İstatistik33333
Ormancılık İşletme Ekonomisi32233
İş Etüdü ve Ergonomi22222
Orman Bakımı ve Koruma55442
Orman Kadastro Bilgisi44445
Orman Entomolojisi44544
Türk Dili II44444
İngilizce II00000
Almanca II00000
Fransızca II00000
İş Sağlığı ve Güvenliği41114
      
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Mekanizasyon ve Transport Tekniği43445
Mesleki Uygulama I55555
Orman Ürünlerinden Faydalanma44555
Ormancılık İş Bilgisi44445
Ormancılık Politikası54545
Ormancılıkta Yaban Hayatı54445
Silvikültür Tekniği44445
Mesleki Yabancı Dil I33335
Ormancılıkta Teknolojinin Kullanımı22222
Kavak ve Hızlı Gelişen Türler44445
Odun Anatomisi22222
Süs Bitki Yetiştiriciliği45445
Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama23532
Sel ve Çığ Kontrolü55555
Sürdürülebilir Orman Yönetimi22222
Kalite Kontrol44445
Sosyal Sorumluluk ve İş Etiği54555
Doğada Yaşam ve Hayatta Kalma44330
Ağaç Malzeme Teknolojisi34445
      
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5
Ağaçlandırma ve Fidanlık Tekniği55455
Mesleki Proje Hazırlama44445
Mesleki Uygulama II44455
Orman Amenajmanı Esasları34435
Ormancılıkta Halkla İlişkiler54445
Orman Ürünlerinin Pazarlanması43434
Mesleki Yabancı Dil II53435
Sosyal Ormancılık54545
Ormancılık Hukuku44445
Yangın Ekolojisi34311
Silah Bilgisi11111
Orman Yolları44345
Biyodizel34444
Yenilenebilir Enerji Kaynakları00000
Ormancılıkta Kırsal Kalkınma44445
Ormancılıkta Sertifikasyon43535
Orman Rekreasyonu ve Doğa Turizmi44455
Dentrometri33441
      
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık