English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Mezunu/Uzman Arkeolog

Kabul Koşulları

Arkeoloji Yüksek Lisans Programına (27.08.2011 tarih ve 28038 Sayı ile Resmi Gazete'de yayımlanan) 'Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği' hükümleri çerçevesinde öğrenci kabul edilir. İlgili Yönetmeliğin Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü ve Kayıt ile ilgili maddelerini (4-7. Maddeler) incelemek için http://www.sosyalbilimler.mu.edu.tr/tr/lisansustu-egitimogretim-yonetmeligi-1320 adresine tıklayınız.

Yeterlilik Koşulları

Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Yeterlik Koşulları, 180 AKTS karşılığında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak, bir Seminer çalışması yapmak ve alanıyla ilgili bir Tez çalışmasını hazırlamak, sunmak ve savunmaktır.

Önceki Öğrenim

Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına Arkeoloji Lisans mezunları programa doğrudan kabul edilirken diğer Lisans programlarından gelen öğrenciler, Bilimsel Hazırlık Programından sonra kabul edilmektedirler. Arkeoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin daha önceki Öğrenimleri ve burada aldıkları dersler Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine (Madde 14) göre tanınmaktadır. Buna göre; 1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim öğrenciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin görüşü alınarak, EABDB’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile belirlenir. 2) Başka bir Yükseköğretim Kurumundan özel öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin alıp başarılı oldukları derslerin en çok üç tanesi, öğrencinin başvurusu, ilgili EABDK’nin teklifi ve EYK’nin kararı ile saydırılabilir.

Tarihçe

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Lisans ve lisansüstü düzeyde düşünme, sorgulama ve eleştirme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, yüksek lisans programında öncelikli olarak antik dönemin materyal kültür varlıklarını, kronolojik, tipolojik ve stilistik gelişimleri ile irdeleyen, literatür araştırmaları ile analojik bağlantılar kurabilen Arkeologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dersler ve araştırma/inceleme seminerleri ile öğrencilerin sunum yapma kültürlerinin gelişimi de sağlanacaktır. Program Arkeoloji lisans eğitimi almış öğrencilerin yanı sıra diğer sosyal/beşeri bilim eğitimi almış kişilere de açıktır.

Program Yeterlilikleri

1- Arkeoloji Alanında malzeme tanımlaması, yorumlaması, tarihleme geçmiş ile bugün arasında bağ kurma konularında çok yönlü bakış açısı ve karşılaştırma yöntemleri ile uzmanlık düzeyinde ilişki kurma
2- Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve beceriyi sürekli geliştirme ve koruma; bunları yaşam boyu öğrenme alışkanlığı içinde geliştirme
3- Günümüz gerçeklerine uyumlu ve çağdaş dünyada geçerli özellikle arkeoloji bilimine yardımcı yan dallarla beslenen çağdaş arkeoloji eğitimine temel oluşturan konularda bilimsel araştırma ve uygulama yöntemleri konusunda yeterli olma; Eskiçağ mimarlığı, seramik ve plastik dallarında her türlü malzeme üzerinden yorum yapabilme becerisine sahip olma
4- Çağdaş Arkeolojinin en önemli gereksinimi olan belgeleme konusunda klasik yöntemler ve ileri teknoloji kullanma yoluyla dokümantasyon yapabilme ve bunları yararlanabilir hale getirme
5- Arkeolojik malzemeyi inceleme ve bunları bilimsel bir sahaya uzmanlık düzeyinde dönüştürme yöntemlerini geliştirme
6- Arkeoloiik malzeme ve meslek çıktılarını arkeoloji şemsiyesi altındaki arkeometri gibi yan dallar/programlarla ilişkilendirme bilgi ve becerisine sahip olma
7- Arkeoloji mesleğinin yaygınlaşması ve toplumda saygınlık kazanması konusunda etik değerlere bağlı ve yaratıcılık yeteneğine sahip olma
8- Arkeoloji mesleğinin çıktılarının farklı dallarda uygulanmasında yönlendirici olma
9- Anadolu Arkeolojisinde önemli olan Karya bölge arkeolojisinde sanat, mimarlık ve kültür konularında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olma ve analitik yorum yapabilme
10- Antik dönemde kolonizasyon ve ticaret, erken demir çağında Batı Anadolu ve yürütülen ilişkileri konularında uzmanlık
11- Bölge arkeolojisinin İyonya ve diğer komşu bölgelerle seramik, ölü gömme gelenekleri, mimarlık ve heykeltıraşlık dallarında uzmanlık düzeyinde kurabilme ve yorum yapabilme
12- Kültürel kaynak yönetimi arkeolojinin tarihi arkeoloji ile politika konularında, tarihi sosyal ve kültürel bağlamda bilgi ve beceriye sahip olma ve bunu uzmanlık düzeyinde uygulayabilme
13- Erken Hıristiyanlık ve güneybatı Anadolu’da Bizans Mimarlık ve Sanatı konularında sosyal, tarihi ve kültürel anlamda malzeme üzerinden yorum yapabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Arkeoloji Yüksek Lisans Programı Sınav değerlendirmeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine (MADDE 11) göre yapılır: 1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun Yüksek Lisans için en az CC olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır: PUAN YARIYIL SONU DERS NOTU KATSAYI 90-100 AA 4,00 85-8 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0 (MM) notu, ilgili EADB tarafından muaf tutulan dersler için verilir. (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (TT) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. (GG) notu, Tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için verilir. (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Danışmanlığı dersleri için veri

Mezuniyet Koşulları

Arkeoloji Yüksek Lisans Programı öğrenimi süresince minimum 180 AKTS akademik faaliyete karşılık gelen; Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Dersi dışında Arkeoloji Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği çerçevede en az 7 (yedi) Dersi (70-74 aralığında en az CC düzeyinde) başarmak, bir Seminer ve Tez çalışması hazırlamak, sunmak ve savunmak.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Doktora Öğrenimi görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Yüksek Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Doktora Eğitimine başlayabilir. Doktora Programına kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir. Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan mezunlar, kabul koşullarını sağlamak kaydıyla Arkeoloji ve kabul edilecek diğer alanlarda Doktora Programlarına başvurabilir ve mülakat veya yazılı sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ARK 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ARK 5501 Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I Seçmeli 3 0 6
ARK 5503 Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I Seçmeli 3 0 6
ARK 5505 Sanat Kavramları ve Estetik Seçmeli 3 0 6
ARK 5507 Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret Seçmeli 3 0 6
ARK 5509 Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri Seçmeli 3 0 6
ARK 5511 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I Seçmeli 3 0 6
ARK 5513 Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5515 Karia'da Tanrılar ve Kültler Seçmeli 3 0 6
ARK 5517 Roma Dönemi Seramik Endüstrisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5519 Arkeolojinin Tarihi Seçmeli 3 0 6
ARK 5521 Yazıtbilim: Seçme Metinler Seçmeli 3 0 6
ARK 5523 Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler Seçmeli 3 0 6
ARK 5525 Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I Seçmeli 3 0 6
ARK 5527 Hekatomnidler Devri Mimarisi I Seçmeli 3 0 6
ARK 5529 Jeoarkeoloji Seçmeli 3 0 6
ARK 5531 Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
ARK 5533 Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri I Seçmeli 3 0 6
ARK 5701 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
ARK 5502 Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II Seçmeli 3 0 6
ARK 5504 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı Seçmeli 3 0 6
ARK 5506 Koruma Kültürü ve Mevzuatı Seçmeli 3 0 6
ARK 5508 Karia'da Yerleşim Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
ARK 5510 Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri II Seçmeli 3 0 6
ARK 5512 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği II Seçmeli 3 0 6
ARK 5514 Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler Seçmeli 3 0 6
ARK 5516 Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri Seçmeli 3 0 6
ARK 5518 Arkeoloji ve Politika Seçmeli 3 0 6
ARK 5520 Hekatomnidler Devri Mimarisi II Seçmeli 3 0 6
ARK 5522 Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları Seçmeli 3 0 6
ARK 5524 Batı Anadolu ve Roma Seçmeli 3 0 6
ARK 5526 Yunan Yazını: Seçme Metinler Seçmeli 3 0 6
ARK 5528 Hıristiyan İkonografisi Seçmeli 3 0 6
ARK 5530 Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II Seçmeli 3 0 6
ARK 5532 Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği Seçmeli 3 0 6
ARK 5534 Antik Dönemde Anıt Mimarisi: Form, Tipoloji ve İşlev Seçmeli 3 0 6
ARK 5536 Tarih Öncesi Toplumlarda Sosyo-Ekonomik Yapı Seçmeli 3 0 6
ARK 5702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ARK 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ARK 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer5555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5525525241111
Eski Çağ Anadolu Mimarlığı I5553511142511
Demir Çağ Öncesi Anadolu Heykeltraşlığı I5553511143511
Sanat Kavramları ve Estetik5553541531215
Antik Dönem'de Kolonizasyon ve Ticaret5551511115311
Erken Demir Çağı'nda Batı Anadolu ve Yunanistan İlişkileri5551511135411
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği I5551511134411
Protogeometrik ve Geometrik Dönem İonia Arkeolojisi5551511123511
Karia'da Tanrılar ve Kültler5551511141413
Roma Dönemi Seramik Endüstrisi5551511114313
Yazıtbilim: Seçme Metinler5551551511111
Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemine Ait Önemli Yerleşimler5551551511115
Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları I5551551531415
Hekatomnidler Devri Mimarisi I5551151112411
Jeoarkeoloji5555551511111
Kültürel Kaynak Yönetimi Çalışmaları5555555511151
Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri I5551511141411
Uzmanlık Alan dersi5555555555555
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer5555555555555
Eski Çağ Anadolu Mimarlığı II5551511131311
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Heykeltraşlığı 5551511141511
Koruma Kültürü ve Mevzuatı5555555511151
Karia'da Yerleşim Araştırmaları5551511155515
Karia'da Ölü Gömme Gelenekleri II5551511152513
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadolu Seramiği II5551511124511
Kıyı Karia'da Sanatsal ve Endüstriyel Üretimler5555151115351
Batı Anadolu Pers Satraplık Merkezleri5551511132411
Arkeoloji ve Politika5551551511151
Hekatomnidler Devri Mimarisi II5551511152411
Roma Dönemi Günlük Kullanım Kapları555151112    
Batı Anadolu ve Roma5551511124311
Yunan Yazını: Seçme Metinler55 1551511111
Hıristiyan İkonografisi5551551511115
Güneybatı Anadolu'da Bizans Araştırmaları II5551541551415
Orta ve Batı Anadolu’da MÖ 7. ve 6.yy Çömlekçiliği5551511124411
Antik Dönemde Anıt Mimarisi: Form, Tipoloji ve İşlev5555555555555
Tarih Öncesi Toplumlarda Sosyo-Ekonomik Yapı5555555555555
Uzmanlık Alan dersi5555555555555
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması5555555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması5555555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık