English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı (Doktora)

Kazanılan Derece

Doktora/Ph.D .

Kabul Koşulları

1-Enstitü kurulunun öğrenci kabul alanında belirlediği alanda 4 yıl öğretim süreli lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması, 2- (eşit ağırlık) puan türünde en az 55 ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puanına sahip olması, 3- ÜDS, KPDS veya eşdeğer bir yabancı dil sınavından (TOFEL vb) en az 55 puan almış olması. 4-Yüksek lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES(eşit ağırlık)puanının % 60’ı, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının % 30’u ve mülakat notunun % 10’unun toplamı en az 65 puan, Lisans derecesi ile başvuracak T.C. uyrukluların ALES(eşit ağırlık)puanının % 60’ı, mezuniyet ortalamasının % 30’u ve mülakat notunun % 10’unun toplamı en az 90 puan olmalıdır. 5- En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamada, açılan kontenjan içinde yer alması, 6- Bilimsel hazırlık sınıfı koşuluyla kabul edilmesi halinde, bilimsel hazırlık sınıfını 1 yılda başarmış olması, 7- Yabancı uyruklu öğrencilerden Avrupa Dil Portföyü’ne göre B2 ( veya 100 üzerinden 70 puan başarı) düzeyinde Türkçe dil bilmesi şartları aranır. 8- Ayrıca diğer üniversitelerin Felsefe Anabilim Dalındaki aynı düzeydeki programdan yatay geçişle öğrenci kabul edilebilmektedir. 9- Programa öğrenci başvuru ve kabul koşulları, her akademik dönem başlamadan önce Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavına girmek için Ulusal Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 veya uluslararası dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almış olmak, yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, doktora tezini başarıyla tamamlamak.

Önceki Öğrenim

Arkeoloji programında yüksek lisans yapmış olmak. Diğer programlarda yüksek lisans yapmış olanlar ise, bir eğitim dönemi yani iki yarıyıl boyunca Arkeoloji Bölümünden bilimsel hazırlık dersleri alırlar.

Tarihçe

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Program, Doktora öğrencilerinin, Arkeoloji Alanında malzeme tanımlaması, yorumlama ve tarihleme konularında yeterli olması. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurma konularında çok yönlü bakış açısına sahip olması, Arkeoloji alanında Lisans ve Lisans Üstü eğitim sürecinde edinilen bilgileri yaşam boyu öğrenme anlayışı ile koruma, geliştirme ve uygulama alışkanlığına sahip olma, Arkeoloji mesleğinin dışındaki alanlar ve programlarla ilişkilendirme ve uygulama becerisi kazandırmak gibi hedeflere sahiptir.

Program Yeterlilikleri

1- Günümüz çağdaş arkeolojisinde geçerli, arkeoloji bilimine yardımcı yan dallarla beslenen, arkeolojinin araştırma konularında giren dallarda özellikle bölge arkeoloji, Ege ve Akdeniz Arkeolojisi konularında malzeme üzerinden tanım, yorumlama ve tarihleme yapabilme becerisini doktora düzeyinde bilgi sahibi olma
2- Arkeoloji alanında Lisans ve Lisans Üstü eğitim sürecinde edinilen bilgileri yaşam boyu öğrenme anlayışı ile koruma, geliştirme ve uygulama alışkanlığına sahip olma
3- Arkeoloji mesleğinin dışındaki alanlar ve programlarla ilişkilendirme ve uygulama becerisi
4- Arkeolojide dokümantasyon ve veri yönetimleri öğretiminde planlama ve değerlendirme, gelişim ve öğrenim konularında uygulamaya dönük bilgi ve beceriye sahip olma
5- Karia ile komşu bölgeler, İyonya Arkeolojisi, Ege ve Batı Anadolu kronolojisinde sorunlar konularında derin araştırma yapabilme ve malzeme üzerinde yorum yapabilme becerilerine sahip olma
6- Bölge arkeolojisini malzeme üzerinden Aiolis ve Doğu Akdeniz Arkeolojisi ile karşılaştırmalı olarak yorumlayabilme
7- Bölge ve Akdeniz Arkeolojisinde kült yerleri, Antik Çağ’da savunma sistemleri konularında malzeme üzerinden yorum yapabilme becerisi ve edinilen bilgiyi sınav ve seminerler ile gösterme
8- Karia’da Leleg Dönemi kültür ve yerleşimlerini komşu kültürler ile karşılaştırarak yorumlayabilme
9- Hıristiyan inancında aziz, martir ve rölik kültü ile buna bağlı gelişen mimarlık konusunda malzeme üzerinden yorum yapabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Lisansüstü programlarda alınan herhangi bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunluluğu vardır. Başarı; yıl içi başarı ölçümü (ödevler, ara sınavlar) ve yıl sonu sınavı ile ölçülür. Sınavlar; yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılır. Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Derslerdeki başarının ölçme ve değerlendirmesi ile ilgili detaylı açıklamalar Ders Bilgi Paketi sayfasında yer almaktadır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30 u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Doktora programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 75 puan, 4 üzerinden 2.5 (BC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Ortalama başarı notu hesaplamasında; Geçer (G), Başarılı (B) ve Muaf (M) ile ifade edilen dersler değerlendirmeye alınmaz. 100 puan üzerinden alınan başarı notunun harf notu ve dörtlük sistem karşılıkları ile ilgili geniş açıklama, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanan yönetmelikte bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Adayın en az 7 ders, 1 seminer dersinden başarılı olması 2-Yeterlik sınavında başarılı olması, 3-Doktora tez önerisinin Tez İzleme Komitesince kabul edilmiş olması, 4-Arkeoloji alanında Doktora tezi hazırlaması ve tez savunmasında başarılı olması, 5-Toplamda en az 180 AKTS biriminde akademik faaliyeti başarmış olması şartları aranır.

Mezun İstihdamı

Arkeoloji doktora programından mezun olanlar öncelikli olarak akademisyen olurlar ve üniversitelerde çalışırlar. Diğerleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerin Arkeolog ve uzman kadrolarına yerleşirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

doktor ünvanı

Eğitim Türü

Doktora/Ph.D

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
ARK 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ARK 6501 İon Mimarisinin Gelişimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6503 Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi Seçmeli 3 0 6
ARK 6505 Antik Çağ’da Savunma Sistemleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6507 Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari Seçmeli 3 0 6
ARK 6509 Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları Seçmeli 3 0 6
ARK 6511 Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar Seçmeli 3 0 6
ARK 6513 Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1 Seçmeli 3 0 6
ARK 6515 Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları Seçmeli 3 0 6
ARK 6517 Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi Seçmeli 3 0 6
ARK 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
ARK 6502 Dor Mimarisinin Gelişimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6504 Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6506 Arkeolojide Veri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ARK 6508 Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II Seçmeli 3 0 6
ARK 6510 Ege’de Kült Yerleri Seçmeli 3 0 6
ARK 6512 Yunan Vazolarında İkonografi Seçmeli 3 0 6
ARK 6514 Helenistik Dönem’de Seramik Üretim Merkezleri ve Taşra Seçmeli 3 0 6
ARK 6516 Arkaik Dönem Karia Seramiği Seçmeli 3 0 6
ARK 6518 Karia'da Kerch Tipi Vazolar Seçmeli 3 0 6
ARK 6526 Akültürasyon Seçmeli 3 0 6
ARK 6528 Önasya'da Neolititk Devrim Seçmeli 3 0 6
ARK 6702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6506 Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6901 Tez Çalışması (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6902 Tez Çalışması (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ARK 6903 Tez Çalışması (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 6000 Tez Çalışması ( Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
ARK 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği552255151
İon Mimarisinin Gelişimi553251131
Arkaik Dönem İonia Arkeolojisi552251131
Antik Çağ’da Savunma Sistemleri553251555
Hıristiyan İnancında Aziz-Martir ve Rölik Kültü ile Buna Bağlı Gelişen Mimari555251115
Arkaik ve Klasik Dönem Batı Anadoludaki İthal Seramik Grupları552251141
Ege ve Batı Anadolu Kronolojisinde Sorunlar552255155
Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları 1552251151
Doğu Akdeniz’de Karanlığın Yüzyılları552255151
Aiolis Bölgesi Arkeolojisi ve Tarihi553245131
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer555555555
Dor Mimarisinin Gelişimi553245131
Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi Hac Merkezleri555251115
Arkeolojide Veri Yönetimi555511111
Karya’da Leleg Dönemi Araştırmaları II552251151
Ege’de Kült Yerleri552245555
Yunan Vazolarında İkonografi553243131
Helenistik Dönem’de Seramik Üretim Merkezleri ve Taşra552245151
Arkaik Dönem Karia Seramiği552251151
Karia'da Kerch Tipi Vazolar552251151
Akültürasyon555555555
Önasya'da Neolititk Devrim555555555
Uzmanlık Alan dersi555555555
Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları         
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Önerisi555555555
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (1. TİK)555555555
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (2. TİK)555555555
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi555555555
Tez Çalışması (3. TİK)555555555
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması ( Tez Savunması)5525 3432
Uzmanlık Alan Dersi555555555
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık