English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanı

Kabul Koşulları

Sosyoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilmek için öğrencilerin, Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans öğrencilerinin minimum 180 AKTS kesidini tamamlaması, seminer dersi vermiş olmaları, jüri tarafından kabul edilen bir Yüksek Lisans tezi yazmaları ve başarıyla savunmaları ve ilgili derslerde başarılı olmaları gereklidir.

Önceki Öğrenim

Sosyoloji Yüksek Lisans programına başvurmak için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Ancak, Anabilim Dalı sınava girişlerde sınav ya da mülakat yaparak öğrenci kabulüne karar verir.

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulmuş ve ilk öğretim elemanı olarak atanan Araş. Gör. Muammer TUNA doktora öğrenimi için ABD’ye gitmiştir. 1995 yılında bölüme Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ ve Yrd. Doç. Dr. Nurgün OKTİK atanmıştır. Bölüm başkanlığını 1995 yılında vekâleten Yrd. Doç. Dr. Hürriyet KONYAR, 1996 yılından 2003 yılı Ocak ayına kadar Yrd. Doç Dr. Nurgün OKTİK aslen yürütmüştür. Ocak 2003 - Mart 2003 arası Doç. Dr. Ayşe DURAKBAŞA, Mart 2003 - Eylül 2003 arası Prof. Dr. Nilgün ÇELEBİ, Eylül 2003 - Kasım 2004 tarihleri arasında tekrar Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmişlerdir. Kasım 2004’te Bölüm Başkanlığına Prof. Dr. Muammer TUNA atanmıştır ve 22 Ekim 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür. 22 Ekim 2010 tarihinde Bölüm Başkanlığına atanan Prof. Dr. Nurgün OKTİK, Fen-Edebiyat Fakültesinin ayrılmasıyla görevi sona ermiştir. 5 Şubat 2011-30 Haziran 2011 tarihleri arasında Sosyoloji Bölüm Başkanlığına Yrd. Doç. Dr. Koşar HIZ vekalet etmiştir. Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığına 30 Haziran 2011 tarihinde Prof. Dr. Muammer TUNA yeniden, asaleten atanmıştır.

Program Profili

Yüksek Lisans eğitiminde amacımız öğrencilerimizin akademik dünyanın gereksinim duyduğu temel teorik ve yöntemsel donanıma sahip bir şekilde yetişmesini sağlamaktır. Diğer yandan akademi dışındaki araştırma alanları ve diğer iş piyasalarının gereksinim duyduğu araştırmacı niteliğine sahip bir donanımda araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyolojik kuram ve kavramları derinlemesine tartışıp,yorumlamak ve ileri düzeyde analitik ilişkiler kurabilmek.
2- Akademik gelişimine yön verebilecek ilgi alanlarında belirli teorik ve yöntemsel bilgiyi edinebilmek.
3- Sosyolojinin kuramsal ve yöntemsel temelleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, toplumsal dünyayı klasik, çağdaş ve/veya postmodern teorilerle açıklayabilmek.
4- Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin epistemelojik kökeni hakkında bilgi sahibi olarak, bilimsel bilgi edinme sürecini tasarlayabilmek, gerekli teknikleri kullanabilmek.
5- Toplumsal hayattaki olguları araştırma sorunsalı haline getirebilmek, bunun için gerekli sosyolojik yaklaşımları kavramsal düzeyde tartışabilmek.
6- Çok disiplinli yaklaşımları kavramış olup, akademik düzeyde disiplinler arası ilişkiyi kurabilmek ve tarih, felsefe, antropoloji, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi gibi diğer sosyal disiplinlerle ilişkili olarak kullanabilmek.
7- Toplumsal hayata ve kültürel hayata yayılmış olan güç ilişkilerini sorgulayabilmek, toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel düşünme yeteneğine sahip olmak.
8- Sosyolojik bilgiyi gündelik yaşamında kullanabilmek; toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, katılımcı ve demokratik bir tutum geliştirerek konum alabilmek.
9- İnsan hakları, sosyal adalet, eşitsizlik, çevre, toplumsal cinsiyet ve kültürel değerlere ilişkin farkındalık ve duyarlılık geliştirmek.
10- Önyargılardan ve ötekileştirmelerden arınmış, bilimsel bilgi üretebilmek.
11- Güncel toplumsal olguları ve toplumsal değişim ve hareketliliği analiz edebilmek.
12- Etik ilkeleri gözeterek akademik hayatta, sosyolojik bakış açısıyla toplumsal olaylara farklı bakışlar ve eleştirel yaklaşımlar geliştirebilmek.
13- Farklı veri kaynaklarını kullanarak bilimsel bilgi üretebilmek; ürettiği bilgiyi yazılı ve sözlü biçimde paylaşabilmek.
14- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlarda ve dönem içerisinde dersin öğretim üyesinin gerekli bulduğu akademik başarıyı sağlamak. (ödev, derse katılım, sunum, vize ve final sınavlarında gereklilikleri yerine getirmek)

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Anabilim Dalı tarafından belirlenen minimum 180 AKTS kredisini almak, belirlenen en az yedi dersi tamamlamak, seminer vermek, tez önerisi hazırlamak , uzmanlık alan dersi almak, bilimsel yazım koşullarına uygun bir tez hazırlamak ve bunu jürinin önünden savunduktan sonra Yüksek Lisans mezunu diplomasına hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Sosyoloji Bölümünden mezun olan bir öğrenci hem kamu hem de özel sektörde geniş bir yelpazede iş bulabilmektedir. Sosyoloji bölümü mezunları öncelikle öğretmenlik formasyonu almak kaydıyla ortaöğrenim okullarında ve dershanelerde felsefe grubu öğretmenliği yapabilirler. Bununla birlikte diğer çalışma alanlarından bazıları şunlardır: Devlet planlama Teşkilatı (DPT), Aile Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler, bankalar, reklam ve pazarlama şirketleri, büyük holdingler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları, şirketlerin halkla ilişkiler bölümleri. Sosyoloji bölümü mezunları ayrıca yeterli ve gerekli bir araştırmacılık niteliği kazandıklarında araştırma şirketlerinde sosyal bilim araştırmalarında görev alabilecekleri gibi kendileri de araştırma yürütebilecek niteliğe sahip olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans mezunları doktora programına, belirlenen koşullara uygun oldukları durumlarda, devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Muammer TUNA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Muammer TUNA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5001 Sosyoloji Teorileri Zorunlu 3 0 6
SOS 5003 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I Zorunlu 3 0 6
SOS 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SOS 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SOS 5501 Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri I Seçmeli 3 0 6
SOS 5503 Göç ve Kentleşme Seçmeli 3 0 6
SOS 5505 İnsan Hakları ve İslamiyet Seçmeli 3 0 6
SOS 5507 Eleştirel Sosyoloji Seçmeli 3 0 6
SOS 5509 Türkiyenin Toplumsal Yapısı Seçmeli 3 0 6
SOS 5511 Türkiye'de Siyasal Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
SOS 5513 Historiografi Seçmeli 3 0 6
SOS 5515 Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri II Seçmeli 3 0 6
SOS 5517 İleri Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5519 Çevre ve Toplum Seçmeli 3 0 6
SOS 5521 Sosyal Bilimlerin Felsefesi Seçmeli 3 0 6
SOS 5523 Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar Seçmeli 3 0 6
SOS 5525 Yeni Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
SOS 5527 Hukuk Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
SOS 5529 Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik Seçmeli 3 0 6
SOS 5531 İleri Sınıf Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5002 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II Zorunlu 3 0 6
SOS 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
SOS 5502 Sosyal Yapı ve Değişme Seçmeli 3 0 6
SOS 5504 Çağdaş Toplumlarda Din Tartışması Seçmeli 3 0 6
SOS 5506 Kültür İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5508 Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
SOS 5510 Modernite Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5512 Kimlik Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5514 Medya Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5516 Ortadoğu Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5518 Demokrasi Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5520 Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
SOS 5522 Güncel Sosyoloji Seçmeli 3 0 6
SOS 5524 Temel Metin Okumaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5526 Ekonomik Demografya Seçmeli 3 0 6
SOS 5528 Kültür ve Teknoloji Seçmeli 3 0 6
SOS 5530 Çocuk Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SOS 5535 Nüfus Bilim Ve Temel Nüfus Hareketleri Seçmeli 3 0 6
SOS 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SOS 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOS 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SOS 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sosyoloji Teorileri434344344444411
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I 555554334343322
Seminer454433333334411
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği555555555555555
Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri I 555433334435522
Göç ve Kentleşme555555555555544
İnsan Hakları ve İslamiyet444444445445422
Eleştirel Sosyoloji555555555555544
Türkiyenin Toplumsal Yapısı345445445434411
Türkiye'de Siyasal Gelişmeler342222233334211
Historiografi 555555555555555
Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri II344332222222222
İleri Nitel Araştırma Yöntemleri455444555555533
Çevre ve Toplum555555555555555
Sosyal Bilimlerin Felsefesi55 534444444422
Küresel Akışlar ve Yerel Kırılmalar554455444444422
Yeni Toplumsal Hareketler 334344343434411
Hukuk Sosyolojisi555555555555555
Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik 444435555454522
İleri Sınıf Tartışmaları 555554544555322
Uzmanlık Alan Dersi422222333444411
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II355553333534511
Seminer555555453553453
Sosyal Yapı ve Değişme333334324343311
Çağdaş Toplumlarda Din Tartışması455555555554545
Kültür İncelemeleri545554555545555
Küreselleşme Yurttaşlık ve Sosyal Politika555555554445555
Modernite Tartışmaları552135554333411
Kimlik Tartışmaları554453545445454
Medya Araştırmaları555554555555545
Ortadoğu Çalışmaları552135554333411
Demokrasi Tartışmaları444433333333411
Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular 445544333334 11
Güncel Sosyoloji555554545454555
Temel Metin Okumaları445444433434311
Ekonomik Demografya5555 4544545555
Kültür ve Teknoloji554554445555554
Çocuk Çalışmaları 555555545454455
Nüfus Bilim Ve Temel Nüfus Hareketleri555555553344555
Uzmanlık Alan Dersi555555555553353
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması455333344444411
Uzmanlık Alan Dersi555555555555344
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık