English
Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Biyoloji Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Yüksek Lisans Programının yeterlilik profili aşağıdaki gibidir: Yükseköğretim düzeyi QF-EHEA: 2. düzeydir. Yükseköğretim düzeyi EQF-LLL: 7. düzeydir. Yükseköğretim yeterlilik seviyesi 7. Düzey olup, lisans (90-120 AKTS)’dir. Toplam iş yükü 1 AKTS=30 saattir. Mezuniyet AKTS’i 90-120 olmalıdır ve jüri önünde tez savunulmalıdır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Yüksek lisans programı 1996-1997 yılından bu yana öğrenci almaktadır.

Program Profili

Biyoloji ile ilgili herhangibir özel konuda kaynak taraması yapabilen, konusunda deneysel çalışmaları laboratuvarda planlayıp uygulayabilen, deneysel sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek biyoloji bilim uzmanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Biyoloji ile ilgili alanlarında yeterli bilgi birikimi ile kurumsal ve uygulamalı bilgilerinin alanında kullanabilme becerisi
2- Biyoloji alanındaki problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3- Biyoloji ile ilgili bir sistemi, süreci, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları çözme ve çağdaş yöntemleri uygulama becerisi.
4- Biyoloji öğretim programlarında alan dışı ders almış olması.
5- Biyoloji alan uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma, geliştirme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
6- Biyoloji alan ına göre tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve yorumlama becerisi.
7- Bireysel olarak ve takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
9- Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.
10- Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.
11- Biyoloji alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilir lik vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık yaratma .

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları Bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21 kredi (90 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Biyoloji dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, çevre etki değerlendirme (ÇED) kurumları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Hasan Sungur CİVELEK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Bekir ÇÖL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY5501 BITKI BIYOTEKNOLOJISI I Seçmeli 2 0 6
BİY5503 SITOGENETIK Seçmeli 2 0 6
BİY5507 ZOOLOJİK NOMENKLATÜR Seçmeli 3 0 6
BİY5509 ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI Seçmeli 2 0 6
BİY5511 AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI Seçmeli 2 0 6
BİY5513 AKARSU EKOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY5531 TÜRKİYE VEJETASYONU I Seçmeli 3 0 6
BİY5533 BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5537 BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY5539 ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI Seçmeli 3 0 6
BİY5541 SISTEMATIK MIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5543 MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI Seçmeli 2 0 6
BİY5549 AKUATIK TOKSIKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5551 ENDEMIK BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5557 LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI Seçmeli 3 0 6
BİY5559 BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI Seçmeli 3 0 6
BİY5561 GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY5567 ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5569 DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI Seçmeli 3 0 6
BİY5571 AKDENIZ EKOSISTEMLERI Seçmeli 2 2 6
BİY5573 BITKI TAYIN ESASLARI I Seçmeli 2 2 6
BİY5575 BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5577 EPIGENETIK Seçmeli 3 0 6
BİY5589 Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar Seçmeli 3 0 6
BİY5597 KLASİK BİTKİ ISLAHI TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5599 BÖCEK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5601 GÖL EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5605 MİKROBİYAL ENZİMLER Seçmeli 3 0 6
BİY5607 KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5609 BİTKİLERDE ADAPTASYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 6
BİY5611 BİTKİLERDE OKSİDATİF STRES Seçmeli 3 0 6
BİY5613 MAKROFUNGUS SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 0 6
BİY5617 BALIK SİTOGENETİĞİ Seçmeli 2 0 6
BİY5619 SU KALİTESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BİYOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 4
BİY5621 TATLISU ORGANİZMALARININ KİRLİLİK EKOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5625 KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5627 KANTİTATİF GENETİK Seçmeli 3 0 6
BİY5629 MOLEKÜLER EVRİM Seçmeli 3 0 6
BİY5631 GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5633 BİYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5635 PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
BİY5637 BITKİ BÜYÜME REGÜLATÖRLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5639 FUNGİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 4
BİY5641 TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5643 HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 6
BİY5647 "TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI" Seçmeli 3 0 4
BİY5649 BALIK PARAZİTLERİ Seçmeli 2 0 4
BİY5651 HAYVANLARIN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
BİY5653 GENETİK BELİRTEÇLER VE KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ** Zorunlu 2 0 2
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
BİY5502 BITKI BIYOTEKNOLOJISI II Seçmeli 3 0 6
BİY5504 BIYOGÜVENLIK Seçmeli 3 0 6
BİY5510 BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ Seçmeli 2 0 6
BİY5516 PALEOMIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5518 MIKROBIYAL EKOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5520 MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI Seçmeli 3 0 6
BİY5530 TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5532 TÜRKİYE VEJETASYONU II Seçmeli 3 0 6
BİY5534 BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5538 HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5548 BALIK SISTEMATIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY5552 BALIK BIYOEKOLOJISI Seçmeli 2 0 6
BİY5556 HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Seçmeli 3 0 6
BİY5560 NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI Seçmeli 3 0 6
BİY5562 İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI Seçmeli 3 0 6
BİY5564 BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
BİY5566 BÖCEK EKOLOJISI Seçmeli 2 2 6
BİY5568 ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI Seçmeli 3 0 6
BİY5570 BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI Seçmeli 3 0 6
BİY5572 BITKI TAYIN ESASLARI II Seçmeli 2 2 6
BİY5578 MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR Seçmeli 3 0 6
BİY5588 Moleküler Biyolojide Güncel Konular Seçmeli 3 0 4
BİY5590 BİTKİLERDE ÜREME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 4
BİY5592 "BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER" Seçmeli 3 0 4
BİY5594 İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5596 BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5598 BİTKİLERDE İN VİTRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 4
BİY5600 BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ Seçmeli 3 0 4
BİY5602 MEDİKAL FUNGUSLAR Seçmeli 2 2 6
BİY5604 MİKORHIZA Seçmeli 2 2 6
BİY5606 TATLISULARDA BİYOLOJİK İZLEME Seçmeli 3 0 6
BİY5608 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜCRESEL REGÜLASYON Seçmeli 3 0 6
BİY5612 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3 0 6
BİY5614 BİYOPESTİSİTLER Seçmeli 3 0 6
BİY5618 ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 6
BİY5620 "BİTKİ ISLAHININ GENETİK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER İLKELERİ" Seçmeli 3 0 6
BİY5622 BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI Seçmeli 3 0 6
BİY5624 DENEYSEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3 0 4
BİY5626 BÖCEK FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
BİY5628 DİPTERA SİSTEMATİĞİ Seçmeli 2 0 6
BİY5630 "SU KALİTESİNİN FİZİKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNİ" Seçmeli 2 0 6
BİY5632 SU VE ATIK SU MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 4
BİY5634 MİKROBİYOLOJİDE SAYIM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
BİY5636 MİKROBİYAL BİYONANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 6
BİY5638 EKSTREMOFİLLER Seçmeli 3 0 6
BİY5640 BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ Seçmeli 3 0 6
BİY5642 TRUF MANTARLARI Seçmeli 3 0 4
BİY5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FBE5500 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BİY5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BİY5801 YÜKSEK LİSANS TEZİ Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
BITKI BIYOTEKNOLOJISI I44444442244
SITOGENETIK44444342244
ZOOLOJİK NOMENKLATÜR53534453342
ENTOMOLOJİK MÜZE METOTLARI55552553325
AKARSU VE GÖLLERIN YAPISI VE KIRLILIĞI55552554325
AKARSU EKOLOJISI53532554325
TÜRKİYE VEJETASYONU I43554443423
BITKILERDE MUKAVEMET ISLAHININ ESASLARI55444455545
BITKILERDE STRES FIZYOLOJISININ MOLEKÜLER MEKANIZMASI44455455445
ZEHIRLI MANTARLAR VE MANTAR ZEHIRLENMELERI44434042434
SISTEMATIK MIKOLOJI44434342434
MAKROFUNGUS KÜLTIVASYON TEKNIKLERI44434342434
AKUATIK TOKSIKOLOJI45545445555
ENDEMIK BALIKLARI45545445555
LAGÜN EKOLOJISI VE ÖNEMI45545445555
BÖCEKLERDE İNSEKTISIT DIRENÇ MEKANIZMASI43554443354
GEN EKSPRESYON MEKANIZMALARI54453343354
ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI55455555554
DOĞAL ÜRÜNLERIN BIYOLOJIK AKTIVITELERI45444554545
AKDENIZ EKOSISTEMLERI45443554453
BITKI TAYIN ESASLARI I34435544534
BİTKİ BESLEME BOZUKLUKLARI45545443535
EPIGENETIK45444554554
Kromozomlar - Temel Kavramlar ve Mekanizmalar00000000000
KLASİK BİTKİ ISLAHI TEKNİKLERİ00000000000
BÖCEK DAVRANIŞLARI00000000000
GÖL EKOLOJİSİ00000000000
MİKROBİYAL ENZİMLER00000000000
KOZMETİK MİKROBİYOLOJİSİ00000000000
BİTKİLERDE ADAPTASYON MEKANİZMALARI00000000000
BİTKİLERDE OKSİDATİF STRES00000000000
MAKROFUNGUS SİSTEMATİĞİ00000000000
BALIK SİTOGENETİĞİ00000000000
SU KALİTESİNİ BELİRLEMEK İÇİN BİYOLOJİK YÖNTEMLER00000000000
TATLISU ORGANİZMALARININ KİRLİLİK EKOLOJİLERİ00000000000
KANSERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ00000000000
KANTİTATİF GENETİK00000000000
MOLEKÜLER EVRİM00000000000
GEN, PROTEİN VE ANTİKOR TEKNOLOJİLERİ00000000000
BİYOLOJİK MÜCADELE METOTLARI00000000000
PESTİSİT TOKSİKOLOJİSİ00000000000
BITKİ BÜYÜME REGÜLATÖRLERİ00000000000
FUNGİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ00000000000
TRANSGENİK BİTKİ TEKNOLOJİSİ00000000000
HAYVAN HÜCRE KÜLTÜRÜ00000000000
"TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ VE ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI"00000000000
BALIK PARAZİTLERİ00000000000
HAYVANLARIN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ00000000000
GENETİK BELİRTEÇLER VE KULLANIMLARI00000000000
Uzmanlık Alan Dersi54454545445
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik **00000000000
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer00000000000
BITKI BIYOTEKNOLOJISI II44444442244
BIYOGÜVENLIK43434342244
BÖCEKLERİN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİ55552553325
PALEOMIKROBIYOLOJI54455555545
MIKROBIYAL EKOLOJI54554555555
MIKROALG BIYOTEKNOLOJISI55555555555
TÜRKİYE'NİN TIBBI VE EKONOMİK BİTKİLERİ32553352322
TÜRKİYE VEJETASYONU II43554443423
BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ54445443534
HÜCREDE TAŞINMA OLAYLARI54455445444
BALIK SISTEMATIĞI45545045555
BALIK BIYOEKOLOJISI45545445555
HIDROBIYOLOJIDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI45545445555
NÜKLEIK ASITLERIN BIYOKIMYASI45444343345
İNSEKTISIT DIRENÇ GENETIĞI43554443354
BİYOİNFORMATİK UYGULAMALAR54544455445
BÖCEK EKOLOJISI53534453342
ENDÜSTRIYEL MIKROBIYOLOJI55555555555
BITKILERDE ÜREME VE ÜRETIM TEKNIKLERI55454445545
BITKI TAYIN ESASLARI II34545454544
MOLEKÜLER BIYOLOJIDE ILERİ METODLAR55544554445
Moleküler Biyolojide Güncel Konular00000000000
BİTKİLERDE ÜREME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ00000000000
"BİTKİ BESLEME VE TOPRAK BİLİMİNDE SON GELİŞMELER"00000000000
İSTİLACI TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 00000000000
BİOSİDAL ÜRÜNLER VE HALK SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMLARI 00000000000
BİTKİLERDE İN VİTRO KLONAL ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ00000000000
BİTKİLERDE AĞIR METAL STRESİ00000000000
MEDİKAL FUNGUSLAR00000000000
MİKORHIZA00000000000
TATLISULARDA BİYOLOJİK İZLEME00000000000
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HÜCRESEL REGÜLASYON00000000000
POPULASYON GENETİĞİ00000000000
BİYOPESTİSİTLER00000000000
ÖKARYOTİK GEN REGÜLASYONU00000000000
"BİTKİ ISLAHININ GENETİK SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER İLKELERİ"00000000000
BİTKİ SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA METODLARI00000000000
DENEYSEL MİKROBİYOLOJİ00000000000
BÖCEK FİZYOLOJİSİ00000000000
DİPTERA SİSTEMATİĞİ00000000000
"SU KALİTESİNİN FİZİKO KIMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNİ"00000000000
SU VE ATIK SU MİKROBİYOLOJİSİ00000000000
MİKROBİYOLOJİDE SAYIM YÖNTEMLERİ00000000000
MİKROBİYAL BİYONANOTEKNOLOJİ00000000000
EKSTREMOFİLLER00000000000
BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÖRÜ00000000000
TRUF MANTARLARI00000000000
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ00000000000
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi44554445545
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi44554445545
YÜKSEK LİSANS TEZİ00000000000
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık