English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam minumum 90 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik alanında tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

a) Yurtiçi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları, c) Lisans mezuniyeti ortalaması en az 2,40 olmalı.

Yeterlilik Koşulları

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik alanında tezli yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992/Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. Yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senato kararı ve YÖK onayı ile birlikte Fethiye İşletme Fakültesi kurulmuştur

Program Profili

Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programına devam eden öğrencilere özgün değerler, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürü kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu program uluslararası işletmecilik ve ticaret konusunda kendini yetiştirmek isteyen potansiyel yönetici ve akademisyen adaylarına, uluslararası işletmecilik ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve tekniklerini en üst düzeyde aktarmaya yönelik hazırlanmıştır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir. 1- Uluslararası İşletmecilik ile ilgili konularda gerekli bilimsel altyapıya sahip olma; bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere, uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve tekniklerini öğrenmeyi sağlayacak kavrayışa sahip olabilmek. 2- Uluslararası İşletmecilik alanlarındaki kavramları ve fikirleri, bu alandaki bilimsel kaynak ve veriler ışığında bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, analitik düşünme, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilmek. 3- Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni sağlamak. 4- Temel ve ileri teorik iktisadi bilgilerin desteğinde çağın ulusal ve uluslararası iktisadi sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. 5- Temel işletmecilik bilgilerinin desteğinde uluslararası bir işletmenin ulusal ve uluslararası (ve hatta küresel) boyutlarını hukuki, finansal ve sosyo-kültürel açılardan kavramak. 6- Turizm işletmelerinin kullanabilecekleri ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerin hakkında detaylı bilgi sahibi olmak. 7- Ülkelerin farklı sosyal ve politik kültürleri ile farklı iktisadi ve demografik yapıları hakkında bilgi sahibi olma ve bu farklılıklara uyum sağlayıcı esnek karar alma yeteneğine sahip olabilmek. 8- Esnek karar alma yeteneğinin desteğinde başarılı bir dinamik uluslararası pazarlama yapabilmenin kriterlerini kavramak. 9- Uluslararası reel hareketlerin ana kanallarını oluşturan lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilmek. 10- Uluslararası bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği bilişim sisteminin çerçevesini anlama ve gerekli altyapıyı oluşturabilmek. 11- Uluslararası çapta üretim, pazarlama ve lojistik faaliyetler için yaşamsal derecede gerekli finansal kurumların ve araçların faaliyet gösterdiği uluslararası kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini kavrayabilmek. 12- Uluslararası bir ticareti gerçekleştirmek için tüm ulusal ve uluslararası mevzuat (genel ihracat-ithalat, kambiyo, gümrük, taşımacılık mevzuatı) ve diğer düzenlemeler hakkında asgari düzeyde hukuki bilgi sahibi olabilmek.

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası İşletmecilik ile ilgili konularda gerekli bilimsel altyapıya sahip olma; bilişim teknolojileri de dahil olmak üzere, uluslararası işletmeciliğin çağdaş yöntem ve tekniklerini öğrenmeyi sağlayacak kavrayışa sahip olabilmek.
2- Uluslararası İşletmecilik alanlarındaki kavramları ve fikirleri, bu alandaki bilimsel kaynak ve veriler ışığında bilimsel yöntemlerle değerlendirebilme, analitik düşünme, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilmek.
3- Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni sağlamak.
4- Temel ve ileri teorik iktisadi bilgilerin desteğinde çağın ulusal ve uluslararası iktisadi sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
5- Temel işletmecilik bilgilerinin desteğinde uluslararası bir işletmenin ulusal ve uluslararası (ve hatta küresel) boyutlarını hukuki, finansal ve sosyokültürel açılardan kavramak.
6- Turizm işletmelerinin kullanabilecekleri ulusal ve uluslararası yönetim sistemlerin hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.
7- Ülkelerin farklı sosyal ve politik kültürleri ile farklı iktisadi ve demografik yapıları hakkında bilgi sahibi olma ve bu farklılıklara uyum sağlayıcı esnek karar alma yeteneğine sahip olabilmek.
8- Esnek karar alma yeteneğinin desteğinde başarılı bir dinamik uluslararası pazarlama yapabilmenin kriterlerini kavramak.
9- Uluslararası reel hareketlerin ana kanallarını oluşturan lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olabilmek.
10- Uluslararası bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği bilişim sisteminin çerçevesini anlama ve gerekli altyapıyı oluşturabilmek.
11- Uluslararası çapta üretim, pazarlama ve lojistik faaliyetler için yaşamsal derecede gerekli finansal kurumların ve araçların faaliyet gösterdiği uluslararası kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerini kavrayabilmek.
12- Uluslararası bir ticareti gerçekleştirmek için tüm ulusal ve uluslararası mevzuat (genel ihracat-ithalat, kambiyo, gümrük, taşımacılık mevzuatı) ve diğer düzenlemeler hakkında asgari düzeyde hukuki bilgi sahibi olabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin (toplam minumum 90 AKTS karşılığı) tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımız uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşarak, başta tüm uluslararası işletmelerde olmak üzere çeşitli dış ticaret faaliyetlerine yönelmiş işletmelerde de uluslararası işletmeci ve/veya dış ticaret uzmanı olarak iş bulma imkanlarına sahip olurlar. Ayrıca bu alanlarda kendi işlerinin sahibi olabilirler. Tüm kamu kurumlarında ve özel sektörde istihdam edilebilirler. Mezunlarımızın üniversitelerde de akademik personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler

Eğitim Türü

Tezli yüksek lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Bilgin ŞENEL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Hakan Kiracı

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UİT 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
UİT5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
UİT5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
UİT5501 Uluslararası Finansal Ekonomi Seçmeli 3 0 6
UİT5503 Uluslararası Ticaret Teorileri Seçmeli 3 0 6
UİT5505 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 3 0 6
UİT5507 Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim Seçmeli 3 0 6
UİT5509 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5511 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
UİT5513 Uluslararası Finansal Raporlama Seçmeli 3 0 6
UİT5515 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 6
UİT5517 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5519 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim Seçmeli 3 0 6
UİT5521 Küresel Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5523 Uluslararası Otel Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5525 Uluslararası Etkinlik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5529 Küresel Bilgi Sistemleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5531 Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim Hukuku Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UİT 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
UİT5502 Yükselen Piyasa Ekonomileri Seçmeli 3 0 6
UİT5504 Uluslararası Ticaret Politikaları Seçmeli 3 0 6
UİT5506 Dünya Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
UİT5508 Uluslararası Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
UİT5510 Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim Seçmeli 3 0 6
UİT5512 Uluslararası Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 6
UİT5514 Stratejik Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
UİT5516 Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
UİT5518 Uluslararası Ticarette Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
UİT5520 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5522 Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma Seçmeli 3 0 6
UİT5524 Uluslararası Turizm Politikaları Seçmeli 3 0 6
UİT5528 Uluslararası Perakendecilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UİT5530 E-Ticaret Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UİT 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
UİT5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UİT 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555444345444
Seminer555444345444
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554111311411
Uluslararası Finansal Ekonomi454522423344
Uluslararası Ticaret Teorileri542532334224
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri244431434223
Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim404343533333
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi435333533333
Uluslararası Finans553241311412
Uluslararası Finansal Raporlama553141311422
Uluslararası Ticaret Hukuku543244325234
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi545252334323
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim444243345323
Küresel Pazarlama Yönetimi544243453422
Uluslararası Otel Yönetimi433155222322
Uluslararası Etkinlik Yönetimi435245354332
Küresel Bilgi Sistemleri Yönetimi553112311511
Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim Hukuku543244325234
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555444345444
Yükselen Piyasa Ekonomileri435524355243
Uluslararası Ticaret Politikaları542532445245
Dünya Ekonomisi244531344323
Uluslararası Stratejik Yönetim435333533333
Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim435443533333
Uluslararası Finansal Piyasalar553241311412
Stratejik Yönetim Muhasebesi553141311422
Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları544542432445
Uluslararası Ticarette Güncel Konular544241234323
Tedarik Zinciri Yönetimi 444243345323
Destinasyon Pazarlaması ve Farklılaşma043255532332
Uluslararası Turizm Politikaları234235432322
Uluslararası Perakendecilik Yönetimi333222353322
E-Ticaret Uygulamaları333222344522
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555444345444
Tez Çalışması555444345444
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555444345444
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık