English
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmeni Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı, öğretim sürecinde iyi bir alan ve meslek eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim alanında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Okul öncesi eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2- Türk Milli Eğitimin Temel Kanunlarını açıklar, amaç ve ilkelerini okul öncesi kademe düzeyinde karşılaştırır.
3- Çocuk gelişimi ve öğrenme alanlarının sağladığı kavramsal çerçeveye dayanan etkili uygulamalar tasarlar.
4- Ulusal ve küresel, kültürel, sosyal ve psikolojik unsurların okul ve öğrenci çıktılarını nasıl etkilediğini anlar.
5- Okul öncesi alanındaki tüm uygulamalarda Türk Milli Eğitim amaç ve ilkelerini temel alır.
6- Çocuğun gelişimi ile ilgili ortaya çıkabilecek olası problemleri ve öğrenme fırsatlarını bilir.
7- Eğitim-öğretim sürecinde okul öncesi öğrencilerinin hazır bulunuşluluğuna uygun öğretim stratejisi geliştirir.
8- Kendi öğretme stratejilerini etik ve pedagojik açıklamalara dayanarak ifade eder ve savunur.
9- Okul ve toplum içindeki bireyler, gruplar ve kurumlarla işbirliği içinde çalışabilmek için gereken bilgi ve becerileri kullanır.
10- 0-72 aylık çocukların duygu, düşünce,, deneyim ve ifade şekillerindeki bireysel farklılıkları anlar ve uygulamalarını buna göre düzenler.
11- Okul öncesi alanındaki gelişmeleri çok yönlü değerlendirir.
12- Çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanır.
13- Çocukların tüm gelişim alanlarını göz önünde bulundurup iyi olma hallerini destekleyen eğitim ortamları oluşturur.
14- Öğrencilerin hazır bulunuşluğuna uygun ve öğrenmelerini destekleyici farklı öğretim yöntemlerini bilir ve kullanır.
15- Öğrencilerin okul öncesi düzeydeki hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için araç-gereç ve materyal geliştirir.
16- Sınıf içi uygulamalarında yeni ve etkililiği kanıtlanmış teknolojileri uygun şekilde kullanır.
17- Eğitimle ilgili uygulamalarının öğrencilere, velilere ve diğer paydaşlara olan etkisini değerlendirir.
18- Öğrencileri, aileleri ve çalışma arkadaşları ile adil, saygılı ve duyarlı şekilde iletişim kurar.
19- Öğretmenlik alanı bilgisi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye açıktır.
20- Profesyonel eğitimcilerin hukuki hak ve sorumluluklarını ve kendi alanı ile ilgili kanunları bilir ve buna uygun davranır.
21- Toplum içindeki kültürel çeşitliliğe değer verir ve uygulamalarına bunu yansıtır.
22- Sınıf içi ve dışı uygulamalarda okul-aile iş birliğinin destek ve katılımını sağlamak için plan yapar.
23- Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler geliştirmek için gezi ve inceleme etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul eder.
24- Türkçeyi okul öncesi öğrenci düzeyine uygun olarak doğru ve güzel kullanır.
25- Okul öncesi düzeyindeki öğrenci özelliklerini dikkate alarak demokratik bir sınıf ortamı geliştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları şartıyla yüksek lisans programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sabri Sidekli

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Seda Ata

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık