English
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Kazanılan Derece

Okul Öncesi Öğretmeni Lisans Diploması

Kabul Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan sınavlarda belirlenen kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamıştır.

Program Profili

Bu programın amacı, öğretim sürecinde iyi bir alan ve meslek eğitimi alarak, evrensel değerlerle desteklenmiş teorik bilgi zenginliğine, analitik düşünme yeteneğine, gelişmiş bir sosyal sorumluluk ve etik anlayışına sahip, mezuniyet sonrasında edinmiş olduğu bilgi ve becerileri kullanarak uygulamaya aktarabilen, fikir ve politika üretebilecek, ulusal ve uluslararası alanda eğitim alanında çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Okul öncesi eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2- Türk Milli Eğitimin Temel Kanunlarını açıklar, amaç ve ilkelerini okul öncesi kademe düzeyinde karşılaştırır.
3- Çocuk gelişimi ve öğrenme alanlarının sağladığı kavramsal çerçeveye dayanan etkili uygulamalar tasarlar.
4- Ulusal ve küresel, kültürel, sosyal ve psikolojik unsurların okul ve öğrenci çıktılarını nasıl etkilediğini anlar.
5- Okul öncesi alanındaki tüm uygulamalarda Türk Milli Eğitim amaç ve ilkelerini temel alır.
6- Çocuğun gelişimi ile ilgili ortaya çıkabilecek olası problemleri ve öğrenme fırsatlarını bilir.
7- Eğitim-öğretim sürecinde okul öncesi öğrencilerinin hazır bulunuşluluğuna uygun öğretim stratejisi geliştirir.
8- Kendi öğretme stratejilerini etik ve pedagojik açıklamalara dayanarak ifade eder ve savunur.
9- Okul ve toplum içindeki bireyler, gruplar ve kurumlarla işbirliği içinde çalışabilmek için gereken bilgi ve becerileri kullanır.
10- 0-72 aylık çocukların duygu, düşünce,, deneyim ve ifade şekillerindeki bireysel farklılıkları anlar ve uygulamalarını buna göre düzenler.
11- Okul öncesi alanındaki gelişmeleri çok yönlü değerlendirir.
12- Çocukların gelişim düzeylerini değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme stratejilerini kullanır.
13- Çocukların tüm gelişim alanlarını göz önünde bulundurup iyi olma hallerini destekleyen eğitim ortamları oluşturur.
14- Öğrencilerin hazır bulunuşluğuna uygun ve öğrenmelerini destekleyici farklı öğretim yöntemlerini bilir ve kullanır.
15- Öğrencilerin okul öncesi düzeydeki hazır bulunuşluluklarını dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için araç-gereç ve materyal geliştirir.
16- Sınıf içi uygulamalarında yeni ve etkililiği kanıtlanmış teknolojileri uygun şekilde kullanır.
17- Eğitimle ilgili uygulamalarının öğrencilere, velilere ve diğer paydaşlara olan etkisini değerlendirir.
18- Öğrencileri, aileleri ve çalışma arkadaşları ile adil, saygılı ve duyarlı şekilde iletişim kurar.
19- Öğretmenlik alanı bilgisi ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye açıktır.
20- Profesyonel eğitimcilerin hukuki hak ve sorumluluklarını ve kendi alanı ile ilgili kanunları bilir ve buna uygun davranır.
21- Toplum içindeki kültürel çeşitliliğe değer verir ve uygulamalarına bunu yansıtır.
22- Sınıf içi ve dışı uygulamalarda okul-aile iş birliğinin destek ve katılımını sağlamak için plan yapar.
23- Öğrencilerin sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler geliştirmek için gezi ve inceleme etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul eder.
24- Türkçeyi okul öncesi öğrenci düzeyine uygun olarak doğru ve güzel kullanır.
25- Okul öncesi düzeyindeki öğrenci özelliklerini dikkate alarak demokratik bir sınıf ortamı geliştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES sınavından geçerli not almaları şartıyla yüksek lisans programına başlayabilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Sabri Sidekli

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Seda Ata

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00010 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 3
EBB10001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 3
GKD10001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 3
GKD10003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 5
GKD10005 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 5
GKD10007 İNGİLİZCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10009 ALMANCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10011 FRANSIZCA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10013 LATİNCE 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
GKD10015 RUSÇA 1 Zorunlu Seçmeli 2 0 3
TOÖ10001 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 5
TOÖ10003 ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00020 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
EBB00030 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 3
GKD00040 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 3
GKD00090 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 3
GKD10002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10004 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3 0 5
GKD10008 İNGİLİZCE 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10010 ALMANCA 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10012 FRANSIZCA 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10014 LATİNCE 2 Zorunlu 2 0 3
GKD10016 RUSÇA 2 Zorunlu 2 0 3
TOÖ10002 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM Zorunlu 3 0 5
TOÖ10004 BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM Zorunlu 2 0 5
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00050 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00130 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 3
EBB00140 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
EBB00150 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00160 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 4
EBB00170 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 4
EBB00180 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 4
EBB00190 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 4
EBB00200 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00210 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 4
EBB00220 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 4
EBB00230 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00240 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 4
EBB00250 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00260 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00270 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00280 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2 0 4
EBB00290 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 4
EBB00300 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00310 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 4
EBB00320 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2 0 4
EBB00330 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 4
EBB00340 SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
EBB00350 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 4
GKD00020 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 3
GKD00030 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 3
GKD00050 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 3
GKD00060 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 3
GKD00070 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00080 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 3
GKD00100 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 3
GKD00110 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 3
GKD00120 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 3
GKD00130 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 3
GKD00140 SANAT VE ESTETİK Seçmeli 2 0 3
GKD00150 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 3
GKD00160 TÜRK İŞARET DİLİ Seçmeli 2 0 3
GKD00170 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 3
GKD00180 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 3
GKD00190 TÜRK SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 3
GKD00290 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 3
TOÖ00020 ÇOCUK VE MEDYA Seçmeli 2 0 4
TOÖ00030 ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00080 ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYU EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00100 ERKEN ÇOCUKLUKTA YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00110 FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00140 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ20001 ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 6
TOÖ20003 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 5
TOÖ20005 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI Zorunlu 3 0 5
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00080 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 3
EBB00090 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 3
GKD00010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 3
TOÖ00010 AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI Seçmeli 2 0 4
TOÖ00040 ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00050 ÇOCUKTA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00060 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2 0 4
TOÖ00070 ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00090 ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00120 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00130 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 4
TOÖ00150 TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 4
TOÖ20002 ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 4
TOÖ20004 ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 3
TOÖ20006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA Zorunlu 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00060 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 3
EBB00120 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
TOÖ30001 ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 4
TOÖ30003 ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 4
TOÖ30005 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Zorunlu 3 0 5
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00040 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 3
EBB00110 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 3
TOÖ30002 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 5
TOÖ30004 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 5
TOÖ30006 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYETI Zorunlu 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00070 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 3
TOÖ40001 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 6 12
TOÖ40003 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 3
TOÖ40005 OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBB00100 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 3
TOÖ40002 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2 Zorunlu 2 6 15
TOÖ40004 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM POLİTİKALARI Zorunlu 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİM FELSEFESİ0500000005400000000000000
EĞİTİME GİRİŞ0500000005400000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 10000001000000000000000000
TÜRK DİLİ 10000001000000000000000000
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ0000000000000050000000000
İNGİLİZCE 10000000000000500000000000
ALMANCA 10000000000000000000000000
FRANSIZCA 10000000000000000000000000
LATİNCE 10000000000000000000000000
RUSÇA 10000000000000000000000000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ5444444444444543333333343
ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM4233142323333333333222332
                          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ0500000005400000000000000
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ0500000005400000000000000
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ0000000000000000000000000
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM0000000001000000000000000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 20000001000000000000000000
TÜRK DİLİ 20000001000000000000000000
İNGİLİZCE 20000000000000500000000000
ALMANCA 20000000000000000000000000
FRANSIZCA 20000000000000000000000000
LATİNCE 20000000000000000000000000
RUSÇA 20000000000000000000000000
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM5355355545555545445343334
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM5354355535555555555555335
                          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ5555555555555550000000000
TÜRK EĞİTİM TARİHİ0000400000000500000000000
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME4444444444444440000000000
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ0000000001000000000000000
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU0000000000000000000000000
EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ4343434543333230000000000
EĞİTİM HUKUKU1112131143111110000000000
EĞİTİM TARİHİ1111131111111110000000000
EĞİTİMDE DRAMA0000550000500000000000000
EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER3454333455554340000000000
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME4445553345554440000000000
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA1111141111111110000000000
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME4453435554444440000000000
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ0000000000000000000000000
KAPSAYICI EĞİTİM0000000001000000000000000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ0000000001000000000000000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM1111141111111110000000000
MİKRO ÖĞRETİM4445535344444440000000000
MÜZE EĞİTİMİ0000000000000000000000000
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI5554555545555450000000000
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ0000000001000000000000000
ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA5554555455545550000000000
SÜRDÜRÜBELİR KALKINMA EĞİTİMİ5454545454544540000000000
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME5454554445454540000000000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE0000000001000000000000000
BESLENME VE SAĞLIK0000000000000000000000000
BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ5454545455545450000000000
EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK5454545454545450000000000
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI1520523100002000000000000
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ0000000000000000000000000
KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME0000000001000000000000000
KÜLTÜR VE DİL3325544121222110000000000
MEDYA OKURYAZARLIĞI0000000000000000000000000
MESLEKİ İNGİLİZCE0000000000000000000000000
SANAT VE ESTETİK4444111441115110000000000
TÜRK HALK OYUNLARI0000010000000000000000000
TÜRK İŞARET DİLİ0000000000000000000000000
TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI0000000000000000000000000
TÜRK MUSİKİSİ1221324451111120000000000
TÜRK SANATI TARİHİ5334010420002000000000000
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI0000000000000000000000000
ÇOCUK VE MEDYA4445343455544434535454344
ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ4443454344455553544434445
ERKEN ÇOCUKLUKTA DUYU EĞİTİMİ5444454435434433335344454
ERKEN ÇOCUKLUKTA YARATICILIK VE YARATICI ÇOCUK ETKİNLİKLERİ5345454545554444545354444
FARKLI ÜLKELERDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ4335333454444433335353434
SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ5344354435555544335353344
ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ5354555435555555445344444
ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ5355434434555544335343334
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI5444444444444444334344344
                          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ0500050005500000000000000
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ1451144335550000000000000
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI0000350000000000000000000
AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI4443333353333333554445444
ÇOCUKTA HAREKET GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ5344354534444444445333345
ÇOCUKTA SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ5355354434544444435354345
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI5445444434444444435254344
ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ4444334344333443333343453
ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTİM DANS VE ORFF EĞİTİMİ4343343333343443333333333
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ4344354034545554545355333
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ5355355455555544455554334
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK5345343344544443435354444
ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ3343434434343333334334543
ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ5343354535445445335353334
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA5344344444444444445343444
                          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME0300000001000000000000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ4455434554345530000000000
ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ4453333444444454443444445
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME5453455344555553433333344
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI5354345434354445335353334
                          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK3334554445332330000000000
SINIF YÖNETİMİ3455535344544340000000000
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ5344334434445454335335433
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI4454355455455543553445545
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYETI4454445335354355333334353
                          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
OKULLARDA REHBERLİK0000000001000000000000000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 15343445324434454225223244
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ0000000000000000000000000
OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ5454445545455445335334353
                          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19Py20Py21Py22Py23Py24Py25
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA0000000001000000000000000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 25343445324434454225223244
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM POLİTİKALARI4435333553533433535544435
                          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık