English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Adayların yurt içi en az dört yıllık ve Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, Enstitü Ana Bilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin, toplam 90 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders ve proje dersini başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4, 00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenci, daha önce yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmüş ise; eğitim öğretimin ilk haftası içinde, kredi ve not transfer talepleri için başvuruda bulunabilir. Öğrencinin bu talebi, ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek, bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Program Profili

Sağlık Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, devam eden öğrencilerin, çağdaş sağlık yönetimi alanının gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra sağlık kurumlarında yönetici olarak çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları bilimsel bilgi altyapısının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer taraftan, sağlık yönetimi alanıyla ilgili analitik düşünebilen bilimsel etik kurallara uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yönetici olarak başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma.
2- Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama ve analiz edebilme.
3- Sağlık sisteminin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
4- Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
5- Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.
6- Sağlık Yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahip olma.
7- Sağlık Yönetimi alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmek için de derslerin en az %70'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler, her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız olmaları durumunda bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun, en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Minimum mezuniyet AKTS toplamı 90 olmalıdır.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, alanıyla ilgili kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yatay geçiş yoluyla tezli yüksek lisans programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömer GİDER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Çağdaş IŞIKAY

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 30
SAY7501 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY7503 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY7505 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SAY7507 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY7509 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Seçmeli 3 0 6
SAY7511 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli 3 0 6
SAY7513 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY7502 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
SAY7504 Sağlık Politikası Seçmeli 3 0 6
SAY7506 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY7508 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY7510 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY7512 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY7514 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Dönem Projesi0000000
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim0000000
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim0000000
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi0000000
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi0000000
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon0000000
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama0000000
Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler0000000
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Sağlık Ekonomisi0000000
Sağlık Politikası0000000
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri0000000
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim0000000
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri0000000
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi0000000
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış0000000
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık