English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Bu programa kaydolabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olması, diploma notunun 2,40 olması (4'lük sistemde), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dilden başarılı olmak için YDS, YÖKDİL'den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 6 AKTS seminer ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.00/4.00 olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Tarihçe

Sağlık Yönetimi yükseklisans programı, 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili bilimsel bilgi birikimine sahip olarak, analitik düşünebilen, özgün ve orjinal katkı sağlayabilecek bilimsel araştırma yapabilen, bilimsel etik kurallara uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma.
2- Sağlık kuruluşlarının idari, mali ve teknik yapısını anlama ve analiz edebilme.
3- Sağlık sistemlerinin yapısını ve özelliklerini kavrama, sağlık politikalarını analiz edebilme.
4- Sağlık kuruluşlarının bilişim sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanabilme.
5- Sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilme, bu analizlerden elde edeceği sonuçları sağlık kurumlarında kullanabilme.
6- Sağlık Yönetiminde karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma becerisine sahip olma.
7- Sağlık Yönetimi alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmek için de derslerin en az %70'ine devam etmiş olması gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız olmaları durumunda bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar, kamu ve özel sektör sağlık kurumlarında yöneticilik yapabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Sağlık Yönetimi tezli yüksek lisans programının amacı; lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömer GİDER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Çağdaş IŞIKAY

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SAY5090 Sağlık Yönetiminde Seminer Zorunlu 0 2 6
SAY5501 Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 6
SAY5502 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
SAY5503 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY5504 Sağlık Politikası Seçmeli 3 0 6
SAY5505 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
SAY5506 Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY5507 Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY5508 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
SAY5509 Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Seçmeli 3 0 6
SAY5510 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri Seçmeli 3 0 6
SAY5511 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Seçmeli 3 0 6
SAY5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY5512 Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 6
SAY5514 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
SAY5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY5000 Tez Zorunlu 0 0 24
SAY5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SAY5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği0000000
Sağlık Yönetiminde Seminer0000000
Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon0000000
Sağlık Ekonomisi0000000
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim0000000
Sağlık Politikası0000000
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi0000000
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri0000000
Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi0000000
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim0000000
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon0000000
Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri0000000
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama0000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Sağlık Kurumlarında Finansal Tablolar Analizi0000000
Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış0000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Tez0000000
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Uzmanlık Alan Dersi0000000
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık