English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul Koşulları

a. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. b. Enstitü Anabilim Kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, c. Eşit ağırlık puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, d. YDS’den, KPDS’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak, yeterlilik sınavına girmek için Ulusal Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 veya uluslararası dil sınavlarından eşdeğeri bir puan almış olmak, yeterlilik sınavını başarıyla geçmek, doktora tezini başarıyla tamamlamak.

Önceki Öğrenim

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programında yüksek lisans yapmış olmak. Diğer programlarda yüksek lisans yapmış olanlar ise, bir eğitim-öğretim yılı boyunca yani iki yarıyıl boyunca Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde bilimsel hazırlık dersleri alır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans eğitimini 2004, tezli yüksek lisans eğitimini 2011 yılından itibaren vermektedir. 2016-2017 öğretim yılında doktora programı başlatılmıştır. 2017-2018 öğretim yılında da çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Programı açılmıştır.

Program Profili

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri doktora programı, sosyal politika ve çalışma ilişkileri alanında hem kuramsal hem de güncel/uygulamalı bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim içeriğine sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinlerarası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Programın bir başka amacı hem özel sektör, hem kamu sektöründeki çalışma alanları için üst düzey ve nitelikli eleman yetiştirmektedir. Bu amaçla, program kapsamındaki eğitim ve araştırma faaliyetler çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri ve istihdam gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Programda öğrencilerin başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Uluslararası, ulusal ve yerel işgücü piyasalarının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel unsurları bilir, inceler ve karşılaştırır.
2- Çalışma ilişkileri ve sosyal politika alanına ilişkin kuram, yöntem ve uygulamaları bilir ve gelişimine katkı yapar, özgün bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
3- ÇEEİ alanının disiplenlerarası niteliğini bilir ve hukuk, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde alanına uyarlar.
4- İnsan hak ve özgürlükleri ile sosyal adalet değerini göz önünde bulundurarak, toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri inceler, sorunların çözümüne dönük politikaları değerlendirir.
5- Sosyal politika ile ilgili konuları ve uygulamaları kuramsal temellere bağlı kalarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
6- Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin hukuki düzenlemeleri ve yüksek yargı kararlarını düzenli olarak takip eder ve değerlendirir.
7- Devletin, sendikaların ve işveren örgütlerinin yapılarını, işleyişlerini, işlevlerini ve sorumluluklarını bilir ve değerlendirir.
8- Üretim ilişkilerinin toplum, insan, çevre ve çalışan üzerindeki etkilerini kuramsal boyutlarıyla açıklar.
9- Sosyal düşünce yaklaşımlarını ve kuramlarını bilir, değerlendirir.
10- Nicel ve nitel bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilir ve elde edilen sonuçları tartışır, inceler.
11- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
12- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Doktora programında alınan bir derse yarıyıl içinde en az % 70 devam etmek zorunluluğu vardır. Başarı; ödevler, ara sınavlar) ile yılsonu sınavı sonuçları esas alınarak ölçülür. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarı notu, ara sınav not ortalamasının % 30 u ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının % 70 inin toplamı alınarak hesaplanır. Doktora programlarında başarı notu, 100 puan üzerinden en az 75 puan, 4 üzerinden 2,5 (BC) puandır. Kredisiz dersler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasının başarı ile tamamlanması halinde G (Geçer) veya B (Başarılı) ifadesi kullanılır. Sınavlar, değerlendirmeler ve notlar için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Kurulunun belirlediği en az 7 dersi başarmalı, Yeterlik Sınavında Başarılı olmalı, Tez Önerisi sunmalı ve bu öneri kabul edilmeli, bir Seminer çalışması sunmalıdır. Tez önerisi kabul edilen öğrenci ilgili alanda özgün bir çalışma, belirli bir kuramı yeni bir alana uygulama ya da bilim alanına katkı yapan özgün bir tez çalışması hazırlamalı ve tez çalışmasını tez jürisinin önünde sunmalıdır.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olanlar araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktor unvanı alarak, doktora sonrası çalışmalarda bulunabilirler.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 5513 Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
ÇEİ 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ÇEİ 6501 İş Hukuku İçtihatları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6503 Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6505 İçsel işgücü Piyasaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6507 Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6509 Örgüt Kuramları Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6511 Uluslararası Sendikal Hareketler Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6513 Sosyal Yürütüm Kodları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6515 Sanayi-sonrası Toplum Kuramları Seçmeli 6 0 6
ÇEİ 6517 Sosyal Gelişme ve Refah Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6519 Çalışma Yaşamında Kadın Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6521 Küreselleşme ve Yani Uluslararası Göç Akımları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6523 Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6525 Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6527 Çalışma Sürelerinin Ekonomi Politiği Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6529 Nicel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6531 Karşılaştırmalı Bakım Politikaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6502 Sermaye Birikimi, Devlet ve Sınıflar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6504 Sosyal Güvenlik Hukuku İçtihatları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6506 Toplu Görüşme Stratejisi ve Taktikleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6508 Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6510 Çalışma Yaşamının Kalitesi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6512 Sosyal İnsan Hakları Ve Uluslar Arası Denetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6514 Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6516 Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6518 Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6520 Çalışma, Çalışma(ma) ve Emek Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6522 Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6524 İnsan Kaynakları Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6526 Sosyal Dışlanma Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6528 Ekonomik Krizler ve Emek Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6530 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ÇEİ 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
ÇEİ 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler000000000000
Seminer555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği555555555555
İş Hukuku İçtihatları335345433444
Sosyal Koruma ve İşgücü Piyasası555554353344
İçsel işgücü Piyasaları555333343544
Kamu Kesiminde Çalışma İlişkileri Tarihi345335550344
Örgüt Kuramları445433355444
Uluslararası Sendikal Hareketler345354555444
Sosyal Yürütüm Kodları335333343344
Sanayi-sonrası Toplum Kuramları335453455444
Sosyal Gelişme ve Refah355554554444
Çalışma Yaşamında Kadın455444454544
Küreselleşme ve Yani Uluslararası Göç Akımları345353455444
Çalışma Yaşamında İnsan ve Güncel Sorunlar555453353444
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler: Kuram ve Uygulamaları455444455444
Çalışma Sürelerinin Ekonomi Politiği435454455444
Nicel Araştırma Yöntemleri115111115145
Karşılaştırmalı Bakım Politikaları345335553344
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Sermaye Birikimi, Devlet ve Sınıflar555553555444
Sosyal Güvenlik Hukuku İçtihatları555345553444
Toplu Görüşme Stratejisi ve Taktikleri555355544444
Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Risklerinin Değerlendirilmesi445344353544
Çalışma Yaşamının Kalitesi555353354544
Sosyal İnsan Hakları Ve Uluslar Arası Denetimi445555353444
Refah Devleti ve Toplumsal Cinsiyet555554455444
Gelir Dağılımı,Yoksulluk ve Sosyal Politika555555555544
Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar ve Sosyal Politika545454353444
Çalışma, Çalışma(ma) ve Emek555554505444
Göç Politikalarında Güncel Tartışmalar555353354444
İnsan Kaynakları Uygulamaları535333353444
Sosyal Dışlanma445553454544
Ekonomik Krizler ve Emek555553555544
Nitel Araştırma Yöntemleri115111115145
Uzmanlık Alan Dersi555555555550
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555555
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
Tez Önerisi555555555555
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
Tez Çalışması (1.TİK)555555555555
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
Tez Çalışması (2.TİK)555555555555
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
Tez Çalışması (3.TİK)555555555555
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması (Tez Savunması)555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık