English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Doktora

Kazanılan Derece

Felsefe Doktoru

Kabul Koşulları

Doktora programına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan, c) YDS’den en az 55 puan almaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin felsefe anabilim dallarından mezun olmuş adaylar, doktora programına başvurabilirler. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

1996 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 2000 yılında Lisans, 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında da Doktora programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Çoğunluğu öğrenimlerini uluslararası düzeyde önde gelen eğitim kurumlarında tamamlamış ve uluslararası akademik ilişkilerini devam ettiren seçkin bir akademik kadroya sahip olan Bölümümüzde, yaklaşık 300'ü Lisans, 50'si Lisansüstü olmak üzere 350 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölüm şimdiye kadar 2'si Uluslararası olmak üzere, 10'un üzerinde Kongre ve Sempozyum düzenlemiş olup uluslararası/ulusal tanınırlık için bu yöndeki faaliyetlerine devam etme kararlılığındadır.

Program Profili

Felsefe Bölümü, temel felsefi disiplinler çerçevesinde genel formasyona sahip, eleştirel düşünebilen, Fikir hayatımıza katkılarda bulunacak; ön kabullerden uzak, farklı kültürel değerlere ve yaşama biçimlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu çerçevede yetiştireceği üstün nitelikli elemanlar ve yapacağı nitelikli bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm insanlığın ortak kültürel mirası olan düşünceye katkı sağlayacak bir bölüm olma görüsü ile hareket etmektedir. Hedefimiz, lisansüstü düzeyde genel felsefi formasyona sahip, her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; bu amaçla eğitim-öğretimin kalitesini artırmak; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak; bu çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Bağımsız bir şekilde bir araştırma konusu seçebilir ve bu araştırma konusunun felsefenin diğer disiplinleri ile ilişkisini kurabilir.
2- Seçtiği araştırma konusunun felsefenin diğer problemleri ile ilişkisini kurabilir.
3- Felsefi metinlerin incelenmesinde veya profesyonel felsefi tartışmalarda, üst düzeyde eleştirel düşünme sergileyebilir.
4- Felsefi problemlerle ilgili veya düşünürlerin görüşlerine dair açık, uygun ve mantıksal bir düzenlilik içerisinde yazılmış metinler üretebilir.
5- Savunduğu tezleri ve bu tezin gerekçelerini açık bir şekilde sergileyebilir.
6- Felsefe tarihindeki önemli filozofların temel felsefe problemlerine dair görüşlerini bilir.
7- Felsefenin temel konularına dair temel problemlerini ve bu problemlere verilen farklı cevaplara dair detaylı bilgi sahibidir ve analiz ve sentez etmek sureti ile karşılaştırabilir.
8- Bir düşünürün görüşünü veya bir felsefe problemini, lisans düzeyindeki öğrencilerin anlayabileceği şekilde açıklayabilir.
9- Felsefe problemlerinin yorumlanması veya bu problemlere çözüm aranması noktasında özgün düşünceler üretebilir.
10- Herhangi bir felsefe problemi ile ilgili bağımsız araştırma yürütebilir veya araştırma yapan birisine rehberlik edebilir.
11- Felsefe tarihi ile ilgili felsefi tartışmalara yeni bir boyut veya açılım getirecek felsefe tarihi metinleri üretebilir. Felsefedeki güncel tartışmalara katkı sağlayacak felsefi metinler hazırlayabilir.
12- Esaslı bir problem bilincine sahiptir—yani çalışmak istediği felsefi problemin felsefe tarihi ve genel olarak felsefi tartışmalardaki yerini ifade edebilir ve bu problemin neden üzerinde düşünülmesi gerektiğini kendince açıklayabilir.
13- Bir yabancı dili C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Lisansüstü mezunları, Pedagojik Formasyon Sertifikası'na sahiplerse kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde öğretim elamanı/görevlisi olabilirler. Ayrıca az da olsa çeşitli Kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Endüstri kuruluşlarında istihdam imkanı da vardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
FEL 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FEL 6501 Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6503 Kültür Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6505 Dil ve Dış- Dünya İlişkisi Problemi Seçmeli 3 0 6
FEL 6507 Nietzsche Seçmeli 3 0 6
FEL 6509 Yirminci Yüzyılda Ontoloji ve Fenomenoloji Akımları Seçmeli 3 0 6
FEL 6511 Bilim Felsefesinde Test Etme Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6513 Psikolojide Felsefi Problemler Seçmeli 3 0 6
FEL 6515 Kartezyen Felsefenin Etkileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6517 Modern Felsefede Benlik Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 6519 Ahlak Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 6521 Yaşama Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 6523 Antik Felsefe Üzerine Güncel Çalışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 6525 Estetik ve Etik İlişkisi Seçmeli 3 0 6
FEL 6527 Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi Seçmeli 3 0 6
FEL 6529 Heidegger Seçmeli 3 0 6
FEL 6531 Marx Seçmeli 3 0 6
FEL 6533 İslam Felsefesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6535 Nussbaum Seçmeli 3 0 6
FEL 6537 Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
FEL 6539 Adalet Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 6541 Leibniz Seçmeli 3 0 6
FEL 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
FEL 6502 Sartre Seçmeli 3 0 6
FEL 6504 Bilim Felsefesinde Metafizik Sorunlar Seçmeli 3 0 6
FEL 6506 Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları Seçmeli 3 0 6
FEL 6508 Transandantal Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 6510 İndirgemecilik Problemi Seçmeli 3 0 6
FEL 6512 Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar Seçmeli 3 0 6
FEL 6514 İnsan Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6516 Bilimsel Açıklamalar ve Özel Bilimlerde Yasalılık Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 6518 Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları Seçmeli 3 0 6
FEL 6520 Çağdaş Zihin Teorileri ve Yapay Zekâ Seçmeli 3 0 6
FEL 6522 Felsefe, Kültür ve Cinsiyet Seçmeli 3 0 6
FEL 6524 Husserl Seçmeli 3 0 6
FEL 6526 Kategoriler Seçmeli 3 0 6
FEL 6528 Modern Bilimde Doğa Seçmeli 3 0 6
FEL 6530 Metafizik Seçmeli 3 0 6
FEL 6532 Tasavvuf ve Felsefe Metinleri Seçmeli 3 0 6
FEL 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
FEL 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer13541123442133
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği43453434535242
Sosyal Bilimler Felsefesinin Temel Problemleri22114453121232
Kültür Felsefesi Problemleri52345541234243
Dil ve Dış- Dünya İlişkisi Problemi11342425412334
Nietzsche52413324421124
Yirminci Yüzyılda Ontoloji ve Fenomenoloji Akımları32321542134124
Bilim Felsefesinde Test Etme Teorileri44213112244553
Psikolojide Felsefi Problemler42552133242114
Kartezyen Felsefenin Etkileri25542113412423
Modern Felsefede Benlik Sorunu31552243421142
Ahlak Felsefesinde Güncel Tartışmalar23541345212345
Yaşama Felsefesi42145412334214
Antik Felsefe Üzerine Güncel Çalışmalar54221134553521
Estetik ve Etik İlişkisi 32234554131212
Türk Düşüncesinde Modernleşme Deneyimi21312114322415
Heidegger12342353241344
Marx23112545523112
İslam Felsefesi Metinleri33322453423522
Nussbaum34325534340545
Bilim Felsefesinde Modernite Tartışmaları14354342554243
Adalet Teorileri34324334533440
Leibniz43453434535242
Uzmanlık Alan Dersi 54433211213314
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55453321243422
Sartre11253435522214
Bilim Felsefesinde Metafizik Sorunlar12342551341234
Rasyonalist ve Empirist Bilgi Kuramları33421252331142
Transandantal Felsefe21535214443211
İndirgemecilik Problemi22423553214211
Çağdaş Aristotelesçi Kuramlar24215432142421
İnsan Felsefesi Problemleri42531541223411
Bilimsel Açıklamalar ve Özel Bilimlerde Yasalılık Sorunu24211354124332
Çağdaş Siyaset Felsefesi Sorunları34211243541235
Çağdaş Zihin Teorileri ve Yapay Zekâ23244123551251
Felsefe, Kültür ve Cinsiyet22352341233425
Husserl 55221423412432
Kategoriler23542213412254
Modern Bilimde Doğa12333332222522
Metafizik53543355043232
Tasavvuf ve Felsefe Metinleri33323443222512
Uzmanlık Alan Dersi24334523411425
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi32112342452123
Yeterlik Sınavına Hazırlık22143422541234
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22352344125413
Tez Önerisi21354214335214
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi35343112145234
Tez Çalışması (1.TİK)22452542334121
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
Tez Çalışması (2.TİK)44321125344211
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
Tez Çalışması (3.TİK)44321125344211
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması (Tez Savunması)44321125344211
Uzmanlık Alan Dersi22434114521342
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık