English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Doktora

Kazanılan Derece

Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Enstitü Anabilim Kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İktisat alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

İktisat Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş iktisat biliminin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- İktisat alanına ilişkin teori ve politikalar konusunda elde edilen bilgileri bir araya getirerek yeni modeller ve bakış açıları geliştirir.
2- İktisat alanındaki karar mekanizmalarını, politikaları ve sistemleri tanımlayarak bunları pratik anlamda karşılaştırmalı olarak analiz eder ve yorumlar.
3- Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilir.
4- İleri mikro iktisat, ileri makro iktisat, para teori ve politikası, matematiksel iktisat, uluslararası iktisat teori ve politikası gibi dersler alarak iktisat alanındaki bilgilerini ileriye taşıyabilir.
5- Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme becerisi kazanır.
6- Büyük ölçüde başkalarına bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayacak öğrenme becerilerine sahip olur
7- İktisat alanıyla ilişkili diğer bilim dallarını da kendisine araştırma konusu yapar ve yeni politika önerilerinde bulunur
8- Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilir.
9- Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduğunu gösterir.
10- Çalıştığı alana yönelik çeşitli grup çalışmaları yaparak yeni değerler sistemine ilişkin davranışlar geliştirir ve bunların uygulanmasında çevresini duyarlı hale getirir.
11- Gerek kamunun gerekse özel kesimin gereksinim duyduğu iktisat alanı ile kendisinin uzmanlık alanına yönelik üst düzey bilgi birikimine sahip eleman olur.
12- İktisat alanının alt dallarına ilişkin kendi inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını kapsayan bir değer sistemine sahip olur.
13- Demokratik süreçlere inanma, günlük yaşamda bilimin rolüne değer verme, başkalarının refahına önem verme ile bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık gösterme gibi üst düzey bilinçlilik içerisinde olur.
14- Bir yabancı idli Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun her ders için en az 75 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB) ve (CB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve doktora tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali ÇIMAT

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa İNCİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
İKT 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İKT 6501 Makro İktisat Teori ve Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 6503 İktisadi Gelişme ve Tarım Sek. Seçmeli 3 0 6
İKT 6505 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
İKT 6507 Teknoloji Politikası Seçmeli 3 0 6
İKT 6509 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 6
İKT 6511 İktisadi Bütünleşme Teo. ve AB Seçmeli 3 0 6
İKT 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
İKT 6502 Dış Ticaret Kuramları Seçmeli 3 0 6
İKT 6504 Kalkınma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İKT 6506 İktisat Pol. Modelleri Seçmeli 3 0 6
İKT 6508 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 6
İKT 6510 Dünya Eko. Ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
İKT 6512 İstihdam ve Demografi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514 Zaman Serileri Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6514-1 Karar Verme Modelleme ve Say. Seçmeli 3 0 6
İKT 6516 İktisadi ve Finansal Krizler Seçmeli 3 0 6
İKT 6518 Uluslararası Turizm ve Rek.Ed. Seçmeli 3 0 6
İKT 6520 Uluslararası Emek Göçü Seçmeli 3 0 6
İKT 6522 Fayda-Maliyet Analizi Seçmeli 3 0 6
İKT 6524 Para Politikası ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İKT 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İKT 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İKT 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
İKT 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer222222222225000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği323113444444421
Makro İktisat Teori ve Politikası000000000000000
İktisadi Gelişme ve Tarım Sek.341444135533141
Türkiye Ekonomisi431354334111131
Teknoloji Politikası333323133311141
Oyun Teorisi433434144111111
İktisadi Bütünleşme Teo. ve AB311241121111111
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer222222222225000
Dış Ticaret Kuramları311241121111111
Kalkınma Stratejileri443433444443444
İktisat Pol. Modelleri000000000000000
İktisat Tarihi000000000000000
Dünya Eko. Ve Küreselleşme000000000000000
İstihdam ve Demografi333133523234311
Zaman Serileri Analizi000000000000000
Karar Verme Modelleme ve Say.000000000000000
İktisadi ve Finansal Krizler000000000000000
Uluslararası Turizm ve Rek.Ed.423334444343421
Uluslararası Emek Göçü431113444444511
Fayda-Maliyet Analizi000000000000000
Para Politikası ve Uygulamaları432523444344434
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
Yeterlik Sınavına Hazırlık444433432333000
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
Tez Önerisi555555555555000
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
Tez Çalışması (1.TİK)444433432333000
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
Tez Çalışması (2.TİK)444433432333000
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
Tez Çalışması (3.TİK)444433432333000
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)444433432033000
Uzmanlık Alan Dersi432333342322000
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık