English
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Doktora

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Enstitü Anabilim Kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İşletme alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

İşletme Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Yüksek lisans düzeyinde kazandığı işletmecilik alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. Bu bilgileri, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, muhasebe ve finans alanlarındaki uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- İşletme alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini kavrar ve yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
3- İşletme alanıyla ilgili ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir.
4- İşletme bilimi kapsamında uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler.
5- İşletme alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
6- Uzmanı olduğu işletmecilik konularıyla ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili kullanarak işletme alanıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından izler ve ilgililerle sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8- Çalışma alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve teknolojilerini kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Çalışmalarını bu sorumluluklara uygun biçimde yürütür.
10- Görev aldığı örgüt için stratejik plan yapar ve stratejiler geliştirir.
11- İşletme alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bu bilinçle hareket eder.
12- Çalışma yaşamında değişim ve yenilik arayışı içinde olmaya isteklidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun her ders için en az 75 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB) ve (CB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve doktora tezini başarıylatamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
İŞL 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
İŞL 6501 Yönetim Düşüncesinin Gelişimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6503 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6505 Örgüt Tasarımı Ve Geliştirme Seçmeli 3 0 6
İŞL 6507 Örgütsel Davranış Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6509 Kültür Ve Örgüt Kuramları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6511 Yönetim Ve Örgüt Çalışmalarında Araştırma Tasarımı Seçmeli 3 0 6
İŞL 6513 İleri Türev Ürünler Seçmeli 3 0 6
İŞL 6515 Reel Yatırım Politikaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6517 Finansal Yönetimde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
İŞL 6519 Finansal Sistemler Ve Analizi-I Seçmeli 3 0 6
İŞL 6521 Finansal Stratejiler Seçmeli 3 0 6
İŞL 6523 Simülasyon Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6525 Stokastik Süreçler Seçmeli 3 0 6
İŞL 6527 İleri Finansal Muhasebe Seçmeli 3 0 6
İŞL 6529 Finansal Raporlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6531 Muhasebe Denetimi İlkeleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6533 İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6537 Girişimcilik Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6539 Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6541 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Seçmeli 3 0 6
İŞL 6543 Bilimsel Veri Toplama ve Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6545 Pazarlama Teorisi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6547 Markalama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
İŞL 6502 Liderlik Ve Liderlik Analizleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6504 İşletmelerde Değişim Ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6506 Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6508 Çağdaş Yönetim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6510 Örgüt Kuramı Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6512 Uluslararası İşletmecilik Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6514 Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenme Seçmeli 3 0 6
İŞL 6516 Uygulamalı Yapılabilirlik Analizleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6518 Menkul Kıymetlerin Yönetim Ve Değerlemesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6520 Uygulamalı Finans Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6522 Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6524 Finansal Sistemler ve Analizi II Seçmeli 3 0 6
İŞL 6526 Sezgisel Karar Verme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6528 Tahmin Modelleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6530 İleri Optimizasyon Teknikleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6532 Ekonometrik ve İstatistik Paket Programlama Analizi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6534 Denetim Standartları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6536 Muhasebe Denetimi Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6540 Tüketici Davranış Modelleri ve Analizleri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6542 Güncel Pazarlama Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 6544 Stratejik Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
İŞL 6546 Küresel Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
İŞL 6548 Uygulamalı Pazarlama Araştırması Seçmeli 3 0 6
İŞL 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İŞL 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İŞL 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İŞL 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İŞL 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
İŞL 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İŞL 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
İŞL 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer555555443454
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği554345243245
Yönetim Düşüncesinin Gelişimi555555414355
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi334455413455
Örgüt Tasarımı Ve Geliştirme455555313545
Örgütsel Davranış Araştırmaları555555514545
Kültür Ve Örgüt Kuramları445555415355
Yönetim Ve Örgüt Çalışmalarında Araştırma Tasarımı354545342253
İleri Türev Ürünler545553111415
Reel Yatırım Politikaları444444131421
Finansal Yönetimde Güncel Konular544444111321
Finansal Sistemler Ve Analizi-I545555423333
Finansal Stratejiler545555423504
Simülasyon Yöntem ve Teknikleri555435352435
Stokastik Süreçler555435342435
İleri Finansal Muhasebe544445444344
Finansal Raporlama Uygulamaları544445444344
Muhasebe Denetimi İlkeleri544445445344
İleri Maliyet Muhasebesi555445115525
Girişimcilik Stratejileri555544422425
Pazarlama İletişimi455434555435
Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler455444352542
Bilimsel Veri Toplama ve Analizi544544343442
Pazarlama Teorisi445555322524
Markalama Stratejileri555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555554443454
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer555555443454
Liderlik Ve Liderlik Analizleri334555413354
İşletmelerde Değişim Ve Yenilik Yönetimi343555413345
Yönetim Psikolojisi445555415354
Çağdaş Yönetim Uygulamaları555555413455
Örgüt Kuramı Araştırmaları555555413454
Uluslararası İşletmecilik Araştırmaları455555514544
Bilgi Yönetimi Ve Örgütsel Öğrenme445555413245
Uygulamalı Yapılabilirlik Analizleri544444131421
Menkul Kıymetlerin Yönetim Ve Değerlemesi444555151013
Uygulamalı Finans Araştırmaları554545151514
Portföy Yönetimi455353111111
Finansal Sistemler ve Analizi II545555423333
Sezgisel Karar Verme Teknikleri555435352435
Tahmin Modelleri454454352542
İleri Optimizasyon Teknikleri454544352542
Ekonometrik ve İstatistik Paket Programlama Analizi555435352435
Denetim Standartları544445445344
Muhasebe Denetimi Uygulamaları544445445344
Tüketici Davranış Modelleri ve Analizleri445243345345
Güncel Pazarlama Uygulamaları454143543335
Stratejik Yönetim Muhasebesi555445115525
Küresel Pazarlama Stratejileri444323524544
Uygulamalı Pazarlama Araştırması555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555554443454
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555554443454
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555555
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555554443454
Tez Önerisi555555555555
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi555554443454
Tez Çalışması (1.TİK)555555555555
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi550554443454
Tez Çalışması (2.TİK)555555555555
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Tez Çalışması (3.TİK)555555555555
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması (Tez Savunması)555555555555
Uzmanlık Alan Dersi323454323453
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık