English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finansman Doktora

Kazanılan Derece

Doktora

Kabul Koşulları

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. • Enstitü Anabilim Kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, • Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, • YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman bilim dalında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam minumum 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

1974-1975 Öğretim yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisince Muğla’da açılan ve YÖK Yasası ile birlikte 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanan İşletmecilik Yüksek Okulu’nun, 1992 Aralık ayında tüm kadrosu ile birlikte Muğla Üniversitesinin kuruluşu ile İİBF’ne dönüşmesi ile kurulmuştur. 1992-1993 Öğretim yılına Normal Öğretim, daha sonra buna ek olarak 1994-1995 öğretim yılında da İkinci Öğretime başlamıştır. Fakültenin öğrenim dili Türkçe’dir.

Program Profili

Işletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş finans ve muhasebe bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Yüksek lisans düzeyinde yeterlilik kazandığı muhasebe finansman alanındaki bilgilerini, uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. Bu bilgileri, muhasebe ve finans uzmanlık düzeyinde uygulayabilme becerisini kazanır.
2- Muhasebe finansman alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini açıklar ve yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
3- Muhasebe finansman alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerini ekip arkadaşlarına aktarabilme, bu bilgileri analitik ve sistematik biçimde yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri sunabilme becerisine sahiptir
4- Muhasebe finansman bilimi kapsamında yer alan konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirir. Yürütücüsü veya katılımcısı bulunduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için vizyon ve hedef belirler
5- Muhasebe finansman alanıyla ilgili edindiği ve beceri eleştirel olarak değerlendirir
6- Uzmanı olduğu konularda ilgili düşüncelerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
7- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
8- Çalışma alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
9- Çalışma yaşamının hukuksal, toplumsal ve etik sorumluluklarını kavrar. Bu sorumluluk çerçevesinde görev aldığı organizasyon paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
10- Muhasebe finansman alanında yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Çalışmalarında bu bilinçle hareket eder
11- Çalışma yaşamında değişim ve yenilik arayışı içinde olmaya isteklidir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu başarı notunun her ders için en az 75 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB) ve (CB) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve doktora tezini başarıylatamamlamak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur. Mezunlarımız ayrıca özel sektör kuruluşlarında da görev alabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Erkan POYRAZ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Alper ERSERİM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
MUF 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
MUF 6501 Muhasebe Araştırmalarında Yöntem Seçmeli 3 0 6
MUF 6507 İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
MUF 6509 Denetim İlkeleri Seçmeli 3 0 6
MUF 6521 İleri Düzey Finansal Risk Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF 6523 Uygulamalı Finans Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
MUF 6527 Finansal Sistemler I Seçmeli 3 0 6
MUF 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
MUF 6506 FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
MUF 6508 DENETİM STANDARTLARI Seçmeli 3 0 6
MUF 6512 İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 6
MUF 6514 İleri Stratejik Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MUF 6518 Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 6
MUF 6524 FİNANSAL SİSTEMLER II Seçmeli 3 0 6
MUF 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MUF 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MUF 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
MUF 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer00000000000
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği54454333354
Muhasebe Araştırmalarında Yöntem54444400132
İleri Maliyet Muhasebesi00000000000
Denetim İlkeleri00000000000
İleri Düzey Finansal Risk Yönetimi55554424555
Uygulamalı Finans Araştırmaları44554444544
Finansal Sistemler I00000000000
Uzmanlık Alan Dersi55555444345
            
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Seminer00000000000
FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI45452535423
DENETİM STANDARTLARI43453245423
İLERİ YÖNETİM MUHASEBESİ34542521354
İleri Stratejik Maliyet Yönetimi44444403142
Finansal Ekonometri34345535445
FİNANSAL SİSTEMLER II45454123452
Uzmanlık Alan Dersi55555444345
            
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
Yeterlik Sınavına Hazırlık00000000000
            
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
Tez Önerisi00000000000
            
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
Tez Çalışması (1.TİK)00000000000
            
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi00000000000
Tez Çalışması (2.TİK)00000000000
            
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Uzmanlık Alan Dersi43233334232
Tez Çalışması (3.TİK)55555555555
            
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11
Tez Çalışması (Tez Savunması)55555555055
Uzmanlık Alan Dersi55555444345
            
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık