English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora

Kazanılan Derece

Kamu Yönetimi Doktora

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurmak için tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış olmak, ALES sınavından gerekli puanları alarak programa kabul için açılan bilimsel sınavdan da yeterli puanı almak gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en az 7 ders, seminer dersi, yeterlilik, tez önerisi ve tez çalışması derslerini başarmak üzere 240 AKTS'yi tamamlamalıdır.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Kamu Yönetimi Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, iki yıllık bir hazırlık döneminden sonra, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında bölüme öğrenci almak yoluyla fiilen eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında da bölümün İkinci Öğretim programı açılmış ve aynı dönemde anılan programa öğrenci alınmıştır. Halen bölüm normal öğretim ve ikinci öğretim programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Program Profili

Kamu Yönetimi Bölümü; lisans ve lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin, çağdaş siyaset ve yönetim bilimin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Diğer yandan, bilginin üretimine katkı yapan, katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip, çağdaş bir eğitim ve çalışma kültürünün öğrenciye kazandırılması bölümümüzün başka bir hedefidir. Bu bağlamda, öğrencilerimizin, elde ettikleri eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgede ve ülke düzeyinde tercih edilen, ekip çalışmasını kendisine ilke edinmiş, bölgenin ve ülkenin sorunlarıyla ilgili ve onları çözmeye yönelmiş, ulusal ve evrensel değerlere saygılı bireyler haline gelmeleri öncelikli olarak amaçlanmaktadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, kamu sektörünün tüm alanlarında olduğu gibi özel sektörde de başarı gösterecek bilgi, beceri ve motivasyona sahip olmaları ve bu bağlamda beşeri sermayelerini yaşam boyu öğrenme pratikleri aracılığıyla geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili derinlemesine bilgi edinir
2- Siyaset bilimi ve yönetim, kentleşme, çevre sorunları ve hukuk alanında yüksek lisans düzeyinde edindiği bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir.
3- Alan ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4- Siyaset bilimi ve yönetim alanında öğrendiği kavramı ve yaklaşımları ulusal ve uluslararası boyutta yorumlar, karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yeni analiz yapar ve uygular.
5- Kamu yönetimi alanında disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
6- Siyaset bilimi alanında ulusal ve yerel düzeyde devlet, demokrasi ve sivil toplum ilişkilerini ve bu alanda yaşanan sorunları eleştirel olarak değerlendirir.
7- Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
8- Siyaset bilimi, yönetim bilimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında yenilik arayışı içinde olma istekliliğini gösterir.
9- Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.
10- Kentleşme ve çevreyle ilgili öğrendiği kavram ve yaklaşımları yerel, ulusal ve uluslararası sorunların çözümünde uygular.
11- Kamu yönetimi alanında iç ve dış paydaşlarla etkili iletişim kurar.
12- Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlarıyla iletişim kurar

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Ara sınavlar ve Final sınavlarının değerlendirilmesi her birinin %50'si şeklindedir. Sınavlar dışında Seminer ve diğer dersler için hazırlanması gereken ödevler bulunmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programından mezun olmak için 240 AKTS'lik dersi başarıyla tamamlamış ve doktora tezini savunmuş olmak gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Doktora mezunları çeşitli kamu kurumlarında, bankalarda ve özel sektörde iş imkanına sahiptir. Mezunlarımızın üniversitelerde akademik ve idari personel olarak çalışabilme durumları da mevcuttur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Eğitim Türü

Kamu Yönetimi Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Turgay UZUN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Özlem Şahin Güngör

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
KAY 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
KAY 6501 Yönetim Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 6503 Siyasi Kurumlar Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 6505 İdarenin Denetlenmesi Seçmeli 3 0 6
KAY 6507 Modern Siyasi Düşünce Seçmeli 3 0 6
KAY 6509 Çevre ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
KAY 6511 Kent ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
KAY 6513 AİHM ve Türkiye Seçmeli 3 0 6
KAY 6515 Güncel Uluslararası Sorunlar Seçmeli 3 0 6
KAY 6517 Türkiye’de Devlet ve Anayasa Seçmeli 3 0 6
KAY 6519 Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları Seçmeli 3 0 6
KAY 6521 Sosyo-Kültürel Yapı ve Kamu Politikası Seçmeli 3 0 6
KAY 6524 Karşılaştırmalı Kamu Politikası ve Yönetişim Seçmeli 3 0 6
KAY 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
KAY 6502 Çağdaş Demokrasi Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
KAY 6504 Türkiye’de Siyaset ve Siyasi Kültür Seçmeli 3 0 6
KAY 6506 Kent Politikaları Analizi Seçmeli 3 0 6
KAY 6508 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
KAY 6510 Küreselleşme ve Göç Seçmeli 3 0 6
KAY 6512 Yargısal Reform Seçmeli 3 0 6
KAY 6514 Bölgesel Entegrasyon Seçmeli 3 0 6
KAY 6516 Karşılaştırmalı Yönetim Seçmeli 3 0 6
KAY 6518 Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Seçmeli 3 0 6
KAY 6520 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
KAY 6522 Anayasa Teorisi Seçmeli 3 0 6
KAY 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KAY 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KAY 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KAY 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KAY 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
KAY 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
KAY 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer222222222225
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği445545444444
Yönetim Teorisi544530134022
Siyasi Kurumlar Teorisi443545233043
İdarenin Denetlenmesi555555555331
Modern Siyasi Düşünce334334133132
Çevre ve Küreselleşme554232454525
Kent ve Siyaset553343455535
AİHM ve Türkiye555555555331
Güncel Uluslararası Sorunlar443545343033
Türkiye’de Devlet ve Anayasa544434135132
Yurttaşlık Bilgisi ve İnsan Hakları553313224222
Sosyo-Kültürel Yapı ve Kamu Politikası000000000000
Karşılaştırmalı Kamu Politikası ve Yönetişim000000000000
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Seminer222222222225
Çağdaş Demokrasi Tartışmaları 555555454244
Türkiye’de Siyaset ve Siyasi Kültür555555555244
Kent Politikaları Analizi543332255534
Yönetimde Yeni Yaklaşımlar555554555454
Küreselleşme ve Göç453320434534
Yargısal Reform555555555552
Bölgesel Entegrasyon443345523023
Karşılaştırmalı Yönetim554515423014
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce334535133132
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset552434244222
Anayasa Teorisi434433444144
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Yeterlik Sınavına Hazırlık444433432333
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Tez Önerisi555555555555
             
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Tez Çalışması (1.TİK)444433432333
             
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Tez Çalışması (2.TİK)444433432333
             
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
Tez Çalışması (3.TİK)444433432333
             
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Tez Çalışması (Tez Savunması)444433432333
Uzmanlık Alan Dersi432333342322
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık