English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Enstitü Anabilim Kurulu tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversiteler arası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler arası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için öğrenciler, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) ders (Z/S), seminer, uzmanlık alan derslerinin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez döneminde en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin tarih anabilim dalı yüksek lisans programından mezun olmuş adaylar, doktora programına başvurabilirler. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimine 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında başlamıştır. 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılında II. Öğretim Programı açılmış; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında doktora eğitimine başlanmıştır.

Program Profili

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimize sadece geçmişle ilgili bilgi ve disiplinleri değil aynı zamanda geçmişten edinilen tecrübelerle günümüz siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel olaylarını mantıklı ve kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirme bilincini kazandırmaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Osmanlı Türkçesini öğrenir ve alanı ile ilgili kaynakları kullanır.
2- Eğitim hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilir ve bunları eğitimsel faaliyetlerinde kullanır.
3- Tarih alanında bilimsel araştırma yöntemlerini bilir ve bilimsel çalışmalarında bunları uygular.
4- Tarih disiplini sayesinde kazanmış olduğu zihin bağımsızlığı ile geçmişin doğru bilgisini arar, geleceği daha iyi yorumlar, yeni bilgi ve düşüncelere açık bir şekilde ülkesinin maddi manevi değerlerine katkıda bulunur.
5- Arşivleri tanır ve bilimsel çalışmalarında arşiv kaynaklarını kullanır.
6- Öğrenmiş olduğu tarih metodolojisi sayesinde tarihle ilgili kavramları, düşünceleri, bilim dünyasında tanınmamış olguları tanımlayarak analiz eder, yorumlar ve bulgularıyla toplum kalkınmasına perspektif sunar.
7- Tarih disiplini ile ilgili temel kavramları, düşünce ve verileri metodolojik olarak inceler.
8- Tarih disiplini ile ilgili çalışmalarında ve incelediği olguların analiz, yorum ve sentezlerinde tarafsız ve önyargısız davranır; sosyal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
9- Geçmişin ortak kültür mirasını tanıyarak, içinde yşadığı toplumun gelecekte gelişme yeteneğine olan inancının güçlenmesini sağlar.
10- Geçmişi öğrenerek günümüzü daha iyi değerlendirir
11- Tarih alanında analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olur.
12- Tarih disiplini ile ilgili elde ettiği verileri açıklar biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
13- Bir yabancı dili C1 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekir. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Mezunlarımızın üniversitelerde gerekli şartları sağlamaları halinde akademik personel olarak çalışabilme imkanına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Lisansüstü - Örgün

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Bayram AKÇA (bakca@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Mehmet Sait BENEK (m.s.benek@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
TAR 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TAR 6501 Mısır Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6503 Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6505 Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6507 Pers Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6509 Lidya Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6511 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I Seçmeli 3 0 6
TAR 6513 Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü I Seçmeli 3 0 6
TAR 6515 Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti I Seçmeli 3 0 6
TAR 6517 Bizans Tarihi ve Medeniyeti I Seçmeli 3 0 6
TAR 6519 İslam Öncesi Orta Asya Türk Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6521 XIII-XVI. yy. Orta Asya Türk-Moğol Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 6523 Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I Seçmeli 3 0 6
TAR 6525 Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Antlaşmalar ve Tahlil Seçmeli 3 0 6
TAR 6527 Osmanlı Tarihi Kaynakları I Seçmeli 3 0 6
TAR 6529 Yeniçağ’da Osmanlı Devleti-Batı Münasebetleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6531 Osmanlı Müesseseleri Tarihi I Seçmeli 3 0 6
TAR 6533 XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
TAR 6535 Türk Anayasa Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6537 T.C. Tarihinin Kaynakları ve Tahlili Seçmeli 3 0 6
TAR 6539 T.C. Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 6541 Türk Eğitim Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6543 Türk-Macar İlişkileri I Seçmeli 3 0 6
TAR 6545 Macarca Tarihi Metin Çevirileri Seçmeli 3 0 6
TAR 6547 II.Abdülhamid ve Panislamizm Seçmeli 3 0 6
TAR 6549 Osmanlı Toplum Yapısı I Seçmeli 3 0 6
TAR 6551 Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme Seçmeli 3 0 6
TAR 6553 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TAR 6555 Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TAR 6557 Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi ve Dönüşümü Seçmeli 3 0 6
TAR 6559 Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6561 Türkistan Seyahatnameleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6090-1 Seminer Zorunlu 0 4 6
TAR 6502 Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6504 Hitit Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6506 Frig Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6508 Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri Seçmeli 3 0 6
TAR 6510 Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı Seçmeli 3 0 6
TAR 6512 Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II Seçmeli 3 0 6
TAR 6514 Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü II Seçmeli 3 0 6
TAR 6516 Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti II Seçmeli 3 0 6
TAR 6518 Bizans Tarih ve Medeniyeti II Seçmeli 3 0 6
TAR 6520 İslam Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6522 XIII-XVI. yy’da Orta Asya Türk-Moğol Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 6524 Osmanlı Dünyası ve Göçebeler II Seçmeli 3 0 6
TAR 6526 Osmanlı Tarihi Kaynakları II Seçmeli 3 0 6
TAR 6528 Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası Seçmeli 3 0 6
TAR 6530 Osmanlı Müesseseleri Tarihi II Seçmeli 3 0 6
TAR 6532 Yeniçağ’da Avrupa Seçmeli 3 0 6
TAR 6534 XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
TAR 6536 Arşiv Kaynakları ve Diplomatika Seçmeli 3 0 6
TAR 6538 T.C.’de Sosyo-Kültürel Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
TAR 6540 T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar Seçmeli 3 0 6
TAR 6542 Türk-Macar İlişkileri II Seçmeli 3 0 6
TAR 6544 Macar Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6546 Türk Modernleşme Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6548 Osmanlı Diplomasi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TAR 6550 Osmanlı Devleti’nde Siyasal Partiler (1908-1918) Seçmeli 3 0 6
TAR 6552 Osmanlı Toplum Yapısı II Seçmeli 3 0 6
TAR 6554 Osmanlı Devleti'nde Vakıflar ve Vakıf Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
TAR 6556 Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya Seçmeli 3 0 6
TAR 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TAR 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TAR 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
TAR 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer24444444555421
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği14452444535214
Mısır Tarihi ve Uygarlığı15551555555512
Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri15551555555532
Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı15551555555532
Pers Tarihi ve Uygarlığı13444555444435
Lidya Tarihi ve Uygarlığı14441435455541
Ortaçağ Tarih Yazıcılığı I15551555555523
Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü I15551555555512
Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti I15541545545511
Bizans Tarihi ve Medeniyeti I15551555555513
İslam Öncesi Orta Asya Türk Tarihi 14551555555522
XIII-XVI. yy. Orta Asya Türk-Moğol Tarihi I14554544345413
Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I24443445444533
Osmanlı Devleti’nin Yaptığı Antlaşmalar ve Tahlil34344344444534
Osmanlı Tarihi Kaynakları I34534455544445
Yeniçağ’da Osmanlı Devleti-Batı Münasebetleri12454455555513
Osmanlı Müesseseleri Tarihi I13444454344503
XIX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler14555445444513
Türk Anayasa Tarihi13443345444434
T.C. Tarihinin Kaynakları ve Tahlili24444344435435
T.C. Dış Politikası13445553444324
Türk Eğitim Tarihi11551554455513
Türk-Macar İlişkileri I14453455445413
Macarca Tarihi Metin Çevirileri55555555555523
II.Abdülhamid ve Panislamizm55545455555512
Osmanlı Toplum Yapısı I13443344454524
Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme55555555555514
Tarih Felsefesi14534434334424
Osmanlı Şehir Tarihi ve Kaynakları34445444554535
Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi ve Dönüşümü23443334444523
Yakınçağ Osmanlı İdare Tarihi14455554454513
Türkistan Seyahatnameleri11551554455513
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer24444455555521
Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı13343443343411
Hitit Tarihi ve Uygarlığı14455445455513
Frig Tarihi ve Uygarlığı14555454454513
Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri14442444554411
Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı13454555544413
Ortaçağ Tarih Yazıcılığı II13434545454411
Ortaçağ Türk Tarihi ve Kültürü II33434434344511
Klasik Dönem İslam Tarihi ve Medeniyeti II33355445534311
Bizans Tarih ve Medeniyeti II14554455445513
İslam Öncesi Orta Asya Türk Kültür Tarihi14455545455523
XIII-XVI. yy’da Orta Asya Türk-Moğol Tarihi II13345444554411
Osmanlı Dünyası ve Göçebeler II23435444545421
Osmanlı Tarihi Kaynakları II34444444554421
Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güney Politikası13434545355421
Osmanlı Müesseseleri Tarihi II24444555555411
Yeniçağ’da Avrupa13342344553411
XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler14441445554411
Arşiv Kaynakları ve Diplomatika54455544554523
T.C.’de Sosyo-Kültürel Gelişmeler14442344554011
T.C. Dönemi Siyasi Partiler ve Kurumlar14442444554411
Türk-Macar İlişkileri II14442444554411
Macar Kültür Tarihi15555333434525
Türk Modernleşme Tarihi14442444554411
Osmanlı Diplomasi Tarihi33435455455421
Osmanlı Devleti’nde Siyasal Partiler (1908-1918)33334454545431
Osmanlı Toplum Yapısı II23443444554411
Osmanlı Devleti'nde Vakıflar ve Vakıf Uygulamaları33434545454521
Osmanlı Devleti'nde İskân ve Demografya23434545444411
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Yeterlik Sınavına Hazırlık34444555455521
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Önerisi34444555454521
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Çalışması (1.TİK)24444544454421
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi23444455545421
Tez Çalışması (2.TİK)24454544554421
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
Tez Çalışması (3.TİK)20444544454421
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması (Tez Savunması)24551255344212
Uzmanlık Alan Dersi34444555555521
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık