English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği Dalında doktora derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Turizm İşletmeciliği Programı Doktora Kabul ve Kayıt koşulları; Lisans diploması ile sosyal bilimler için eşit ağırlık puan türünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca ve gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan taban puanı almış olması gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin, toplam 240 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CB ya da bunun üzerinde not alması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Anabilim dalı 18/08/2006 tarihinde Tezli Yüksek Lisans programı ile faaliyete başlamıştır. Doktora programı 17/07/2014 tarihinde açılmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 25/10/2011 tarihinde açılmıştır.

Program Profili

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, akademik ve sektörel paydaşlarla nitelikli iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgi sahibidir.
2- Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri, örgütün bölümleri ve birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri, yönetimi, politikaları ve stratejileri konularında bilgi sahibidir.
3- Alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
4- Alanı ile ilgili planlayabilme, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve kontrol fonksiyonlarını yerine getirir.
5- Alanı ile ilgili hizmet verme süreçlerini analiz eder, planlar, uygular, denetler ve gerektiğinde hizmet verme süreçlerini yeniden yapılandırır ve geliştirir.
6- Alanı ile ilgili hizmet verme politika ve stratejilerini kullanır, hizmet süreçlerini tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, gözden geçirir, geliştirir, değerlendirir, hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm bulur ve tüketici tatminini ölçme araçları geliştirir ve kullanır.
7- Alanı ile ilgili konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar planlar, gerçekleştirir, sonuçları açık ve anlaşılır bir şekilde sunar.
8- Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
9- Alanı ile ilgili sorunlarla ilgili olarak bilinen teknikleri kullanarak bilgileri analiz eder, sorunların çözümünde farklı seçenekleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öngörülemeyen ve karmaşık sorunları çözer.
10- Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takipeder ve uygulamada kullanır.
11- Ekip üyesi olarak çalışır, sorumluluk alır ve ekibi yönetir.
12- Alanı ile ilgili karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda teknik ve mesleki faaliyetleri veya projeleri yönetir.
13- Bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15- Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı (Yüksek Lisans) 240 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmekte ve aynı zamanda özel sektörde iş bulabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora mezunları doktora sonrası eğitimlerine devam edebilir.

Eğitim Türü

Doktora

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Uğur ÇALIŞKAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Uğur ÇALIŞKAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TUİ 6501 Turizmde İleri İstatistik Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6503 Turizmde Rekabet Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6505 Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6507 Turizmde Finansal Analiz ve Planları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6509 Turizmde Stratejik Pazarlama Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6511 Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı Seçmeli 3 0 6
TUİ 6513 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6515 Turizmin Sektörel Analizi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6517 Turizmde Örgüt Geliştirme Seçmeli 3 0 6
TUİ 6519 Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yeni Eğilimler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6521 Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6523 Eleştirel Turizm Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6525 STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 6
TUİ 6527 Turizm, Toplum ve Kültür Seçmeli 3 0 6
TUİ 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6090 Seminer Zorunlu 0 4 6
TUİ 6502 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Seçmeli 3 0 6
TUİ 6504 Turizmde Bilgi ve Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6506 Turizmde Motivasyon ve Motivasyon Kuramları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6508 Turizmde Finansal Politika ve Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6510 Turizmde Tüketici Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6512 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen Eğitim Modelleri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6514 Sürdürülebilir Turizm Politikaları Seçmeli 3 0 6
TUİ 6516 Turizmde Sermaye Bütçelemesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6518 Turizm İşletmelerinde Uluslarasılaşma Stratejileri Seçmeli 3 0 6
TUİ 6520 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6522 Finansal Okur-Yazarlık Seçmeli 3 0 6
TUİ 6524 Turizm İşletmelerinde Markalaşma Seçmeli 3 0 6
TUİ 6526 Gastronomi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TUİ 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TUİ 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TUİ 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
TUİ 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği454453434444334
Turizmde İleri İstatistik Teknikleri554545455545445
Turizmde Rekabet Stratejileri555544515455415
Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri554544545455415
Turizmde Finansal Analiz ve Planları544555555555315
Turizmde Stratejik Pazarlama Yöntemleri544055405554515
Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı544445415555515
Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler 545545455555415
Turizmin Sektörel Analizi545555445555545
Turizmde Örgüt Geliştirme544444414444415
Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Yeni Eğilimler000000000000000
Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi544444414444415
Eleştirel Turizm Çalışmaları444544444354415
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ544444404444414
Turizm, Toplum ve Kültür544131414414544
Uzmanlık Alan Dersi333303333333333
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555555555555555
Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler444445555555555
Turizmde Bilgi ve Yenilik Yönetimi523544321552442
Turizmde Motivasyon ve Motivasyon Kuramları555554444445444
Turizmde Finansal Politika ve Stratejileri 224335512445434
Turizmde Tüketici Psikolojisi325154325544234
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen Eğitim Modelleri543214422554444
Sürdürülebilir Turizm Politikaları453255544331244
Turizmde Sermaye Bütçelemesi242533335520423
Turizm İşletmelerinde Uluslarasılaşma Stratejileri552143322443251
Bilim Felsefesi545545454444554
Finansal Okur-Yazarlık443343311432313
Turizm İşletmelerinde Markalaşma544333404434544
Gastronomi Tarihi422343425352535
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Yeterlik Sınavına Hazırlık555555555555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Önerisi555555555555555
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (1.TİK)333333333444114
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (2.TİK)333333333444114
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi333333333333333
Tez Çalışması (3.TİK)333333333444114
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)333333333444114
Uzmanlık Alan Dersi333333333330333
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık