English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Doktora

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora derecesine (Bilim Doktoru) sahip olunur.

Kabul Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programına kabul için, adayların Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans veya Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten sözel puan türünde en az 55 puan almaları, YDS veya YÖKDİL’den en az 55 puan almaları ve doktora programlarına lisans veya Yüksek Lisans diploması ile başvuran adayların mezuniyet not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3,00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için öğrenciler, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) ders (Z/S), seminer, uzmanlık alan derslerinin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez döneminde en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmuş adaylar ile Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları 4 tam not üzerinden en az 3.00 not ortalamasına sahip olmak koşulu ile doktora programına başvurabilirler. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda, yüksek lisans ve doktora düzeyinde lisansüstü eğitim-öğretim programlarını da yürütmektedir. Yüksek lisansa her yıl ortalama 10, doktoraya ise 5 öğrenci alınmaktadır. Doktora programında Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski (Klâsik) Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı bilim dallarında uzmanlaşmaya yönelik eğitim-öğretim verilmektedir.

Program Profili

Programda Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun en iyi düzeyde Türk Dili ve Edebiyatı eğitim-öğretimi vermek hedeflenmektedir. Bu bağlamda Türk Dili ve Edebiyatı doktora programının amacı, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısı ve gelişimi; Türk edebiyatının dönemleri, şahsiyetleri, eserleri ve özellikleri; Türk kültürü konularında bilgili; ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık; yaratıcı düşünce sahibi; çalışma yöntem ve disiplini kazanmış; çözüm üretebilen elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Ayrıca Muğla yöresinin dil ve kültür özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Araştırmalar yapmak, bilimsel yayınlar üretmek, bilim toplantıları düzenlemek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin üniversitemizde veya diğer kurumlarca yapılan bilim toplantılarına katılımını sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Dil ve edebiyata ilişkin temel terimleri tanımak, tanımlamak ve araştırmalarda kullanmak.
2- Dil ve edebiyat araştırmalarına ilişkin bilimsel yöntemleri bilmek.
3- Dil ve edebiyat ürünlerini, dil ve edebiyat biliminin yöntemleri doğrultusunda çözümlemek.
4- Dil ve edebiyat ürünlerini karşılaştırarak, aralarındaki fark ve benzerlikleri tespit etme bilgi ve becerisini kazanmak.
5- Türk dili ve edebiyatının tarih içindeki gelişimi ve değişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve bunu metinlerle açıklamak.
6- Türk dili ve edebiyatına ilişkin temel eserleri ve edebî şahsiyetleri tanımak, birbiriyle karşılaştırmak.
7- Dil ve edebiyat ürünlerini eleştirel bir bakışla çözümleme ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmak.
8- Türk dili ve edebiyatı ürünlerini diğer ulusların dil ve edebiyat ürünleriyle karşılaştırmak, aralarındaki benzer ve farklı yönleri açıklamak.
9- Türk dili ve edebiyatı alanına ilişkin gerekli kaynakları bilmek ve araştırmalarda bu kaynakları kullanarak etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme becerisini kazanmak.
10- Kültürel olgu ve değişimleri dil ve edebiyat ürünleri yoluyla çözümleyip açıklamak.
11- Türk dilini doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanma bilgi ve becerisini kazanmak.
12- Dil ve edebiyat ürünlerini tarih, psikoloji, felsefe, sosyoloji vb. gibi alanların gerektirdiği farklı bilimsel yöntemlerle çözümlemek.
13- Dil ve edebiyata ilişkin kuramsal/bilimsel yöntemleri eser üzerinde uygulayarak alanla ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olmak.
14- Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak alanıyla ilgili sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15- Türk dili ve edebiyatı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CB olması gerekir. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca 240 AKTS tutarında uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmaları gerekmektedir. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci en geç dördüncü yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girer ve başarılı olması durumunda danışmanıyla birlikte tezini belirler. Tez Önerisi kabul edilen öğrenci, en az 3 TİK'te başarılı olmak zorundadır. Buna göre hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen ve enstitüye teslim eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Programa kayıtlı öğrenciler gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla devlet, vakıf ve özel üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programından mezun olan öğrenciler, yine gerekli şartları yerine getirdikleri takdirde devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi ve devlet ve vakıf üniversiteleri ile bazı askeri okullarda "Türk Dili" derslerini vermek üzere Öğretim Görevlisi olarak çalışabilmektedir. Ayrıca gerekli şartları (pedagojik formasyon, KPSS'den yeterli puan) yerine getirdikten sonra Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak, Türklük ve Türkçe ile ilgili araştırma kurum ve kuruluşlarında, arşiv ve kütüphanelerde, basın-yayın kuruluşlarında görev yapabilmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

"Post Doktora" dışında öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Lisansüstü - Örgün

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali AKAR (akar@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Baki Bora HANÇA (borahanca@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6090 SEMİNER Zorunlu 0 4 6
TDE 6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TDE 6501 Eski Bulgar Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 6503 Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I Seçmeli 3 0 6
TDE 6505 Genel Türkçe Köken Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TDE 6507 Çağatay Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6509 Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I Seçmeli 3 0 6
TDE 6511 Oğuz Lehçeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6513 Genel Türkçe Anlam Bilgisi Seçmeli 3 0 6
TDE 6515 Türklük Bilimi Tarihi Seçmeli 3 0 6
TDE 6517 Türklük Biliminin Sorunları I Seçmeli 3 0 6
TDE 6519 Eski Türk Edebiyatında Anlatma Esasına Dayalı Metinler Seçmeli 3 0 6
TDE 6521 Eski Türk Edebiyatında Metinlerarasılık Seçmeli 3 0 6
TDE 6523 El Yazması Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6525 Eski Türk Edebiyatında Tür İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6527 Eski Türk Edebiyatında Kaynaklar Seçmeli 3 0 6
TDE 6529 Eski Türk Edebiyatında Yöntemler Seçmeli 3 0 6
TDE 6531 Farsça Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6533 Türk Halk Felsefesinin Edebiyata Yansımaları Seçmeli 3 0 6
TDE 6535 Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6537 Türk Halk Şiiri ve Eleştirisi Seçmeli 3 0 6
TDE 6539 Mitoloji İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6541 Türk Destanlarının Tahlili Seçmeli 3 0 6
TDE 6543 Türk Halk Kültürünün Görsel Kaynakları Seçmeli 3 0 6
TDE 6545 Halk Bilimi Araştırma ve İnceleme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6547 Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları Seçmeli 3 0 6
TDE 6549 Töre, Tören ve Gelenekler Seçmeli 3 0 6
TDE 6551 Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I Seçmeli 3 0 6
TDE 6553 Halk Hukuku İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6555 Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE 6557 İkinci Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6559 Roman Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6561 Şiir Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6563 Öykü Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6565 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar Seçmeli 3 0 6
TDE 6567 Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar Seçmeli 3 0 6
TDE 6569 Yeni Türk Edebiyatında Anı, Mektup ve Günlük Seçmeli 3 0 6
TDE 6571 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE 6573 Roman Eleştirisi Örnekleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6090-1 SEMİNER Zorunlu 0 4 6
TDE 6502 Altay Dilleri Teorisi Seçmeli 3 0 6
TDE 6504 Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II Seçmeli 3 0 6
TDE 6506 Yenisey Yazıtları Seçmeli 3 0 6
TDE 6508 Genel Türkçe Sözdizimi Seçmeli 3 0 6
TDE 6510 Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II Seçmeli 3 0 6
TDE 6512 Uygur-Karluk Lehçeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6514 Sibirya Türk Lehçeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6516 Kıpçak Lehçeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6518 Türklük Biliminin Sorunları II Seçmeli 3 0 6
TDE 6520 İleri Osmanlı Türkçesi Seçmeli 3 0 6
TDE 6522 Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi Seçmeli 3 0 6
TDE 6524 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler Seçmeli 3 0 6
TDE 6526 Eski Türk Edebiyatında Mitoloji Seçmeli 3 0 6
TDE 6528 Eski Türk Edebiyatının Şiir Dünyası Seçmeli 3 0 6
TDE 6530 Sözlü Halk Kültürü ve Estetik Seçmeli 3 0 6
TDE 6532 Metin İnceleme Kuramları Seçmeli 3 0 6
TDE 6534 Âşık Edebiyatı İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6536 Halk Hikâyeleri Araştırma ve İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6538 Masal İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6540 Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar Seçmeli 3 0 6
TDE 6542 Alevi-Bektaşi Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
TDE 6544 Anonim Edebiyat Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
TDE 6546 Türk Halk Bilimi ve Modernleşme Seçmeli 3 0 6
TDE 6548 Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri II Seçmeli 3 0 6
TDE 6550 Tip/Karakter Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6552 Karşılaştırmalı Roman Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6554 Metinlerarasılık ve Türk Şiirinde Metinlerarası İlişkiler Seçmeli 3 0 6
TDE 6556 Şiir Eleştirisi Örnekleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6558 İkinci Yeni Şiiri Metin Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6560 Tarihsel Roman Çözümlemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6562 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gelenek Seçmeli 3 0 6
TDE 6564 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Popüler Roman İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
TDE 6566 Karşılaştırmalı Şiir Çözümlemeleri Zorunlu 3 0 6
TDE 6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TDE 6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TDE 6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TDE 6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TDE 6902 Tez Çalışması (2.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TDE 6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TDE 6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
TDE 6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555333512214211
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği444545544554444
Eski Bulgar Türkçesi333241211212221
Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi I333551531432111
Genel Türkçe Köken Bilgisi 434151435531111
Çağatay Türkçesi Metinleri224355311433221
Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I444454412213111
Oğuz Lehçeleri334451411424111
Genel Türkçe Anlam Bilgisi224355311413221
Türklük Bilimi Tarihi121511513111211
Türklük Biliminin Sorunları I552154311512311
Eski Türk Edebiyatında Anlatma Esasına Dayalı Metinler 545455455555511
Eski Türk Edebiyatında Metinlerarasılık555555555555551
El Yazması Metin İncelemeleri 445444435351331
Eski Türk Edebiyatında Tür İncelemeleri545553554353311
Eski Türk Edebiyatında Kaynaklar 543555445332351
Eski Türk Edebiyatında Yöntemler555553524033311
Farsça Metin İncelemeleri 445544554443341
Türk Halk Felsefesinin Edebiyata Yansımaları 555555555541311
Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri 555545555541311
Türk Halk Şiiri ve Eleştirisi 554555545541311
Mitoloji İncelemeleri 545543455343311
Türk Destanlarının Tahlili 545543455343311
Türk Halk Kültürünün Görsel Kaynakları 555545544543315
Halk Bilimi Araştırma ve İnceleme Teknikleri 545543455343313
Türk Kültürü ve Eski Türk İnançları 555545555541355
Töre, Tören ve Gelenekler 555545535541311
Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri I 555555545444311
Halk Hukuku İncelemeleri 555545535541311
Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı533555313431411
İkinci Meşrutiyet Sonrası Osmanlı Türkçesi Metinleri 525531312312211
Roman Çözümlemeleri 255223512212211
Şiir Çözümlemeleri 225522512212211
Öykü Çözümlemeleri 525555512212211
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar 525555515312211
Cumhuriyet’ten Sonra Türk Edebiyatında Dönemler ve Topluluklar 525550512312211
Yeni Türk Edebiyatında Anı, Mektup ve Günlük 525522515211211
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gelenek525551512312311
Roman Eleştirisi Örnekleri 255522512212211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER555333512214211
Altay Dilleri Teorisi555122515111111
Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi II333551531432111
Yenisey Yazıtları444451411424111
Genel Türkçe Sözdizimi555355311413221
Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II444454412213111
Uygur-Karluk Lehçeleri334451411424111
Sibirya Türk Lehçeleri334451411424111
Kıpçak Lehçeleri334451411424111
Türklük Biliminin Sorunları II552154311512311
İleri Osmanlı Türkçesi 545534435543421
Eski Türk Edebiyatında Metin Şerhi545454445351351
Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 555455545553531
Eski Türk Edebiyatında Mitoloji 545453523453321
Sözlü Halk Kültürü ve Estetik555545555541311
Metin İnceleme Kuramları 555545555541311
Âşık Edebiyatı İncelemeleri 533554313431311
Halk Hikâyeleri Araştırma ve İncelemeleri 555555535541311
Masal İncelemeleri 555555535541311
Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar555545544543311
Alevi-Bektaşi Edebiyatı 533555313431411
Anonim Edebiyat Araştırmaları 555555545444311
Türk Halk Bilimi ve Modernleşme555545555541355
Türk Dünyası Halk Edebiyatı İncelemeleri II 555555545444311
Tip/Karakter Çözümlemeleri 335335512315211
Karşılaştırmalı Roman Çözümlemeleri 515541512313211
Metinlerarasılık ve Türk Şiirinde Metinlerarası İlişkiler 525522512212211
Şiir Eleştirisi Örnekleri 555532512212211
İkinci Yeni Şiiri Metin Çözümlemeleri 525555542212211
Tarihsel Roman Çözümlemeleri 525552512213211
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Gelenek 535552512212211
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Popüler Roman İncelemeleri525525513515211
Karşılaştırmalı Şiir Çözümlemeleri555552512204211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
Yeterlik Sınavına Hazırlık555333512214211
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
Tez Önerisi555333512214211
                
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
Tez Çalışması (1.TİK)555333512214211
                
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
Tez Çalışması (2.TİK)555333512214211
                
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
Tez Çalışması (3.TİK)555333512214211
                
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Tez Çalışması (Tez Savunması)555333512214211
Uzmanlık Alan Dersi555122515111111
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık