English
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Doktora

Kazanılan Derece

Matematik Alanında Doktora Derecesi

Kabul Koşulları

Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adaylarınEABDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00, 100 tam not üzerinden en az 80 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olmaları gerekmektedir. Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yatay geçişleriçin akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir,öğrencinin en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

Tarihçe

Matematik Bölümü, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüzde dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Doktora Programımız, 2006 -2007 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Bölümümüzde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik ve Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 Anabilim Dalı mevcuttur.

Program Profili

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında çalışmalar hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir doktora programı sunmaktadır. Doktora programı; eğitim, araştırma veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle bölümümüzde 1 Profesör, 5 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor ve 5 Araştırma Görevlisi vardır.Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyinde edinilen yeterliliklere bağlı olarak matematiğin teori ve pratiğine ilişkin bilgilerini uzmanlık seviyesinde geliştirebilme.
2- Matematikte karşılaşılan değişik problemleri tanıyıp, çözümüne yönelik çalışmalar yapabilme.
3- Temelde analiz ve senteze dayalı olarak bilimsel yöntemlerle yeni çözümler üretebilme.
4- Alanında edindiği bilgiyi eleştirel yaklaşımlarla değerlendirerek çalışmalarını bağımsız olarak ya da projeler kapsamında grup olarak yürütebilme.
5- Çalışmalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurarak sürdürebilmek
6- Alanı ile ilgili bilimsel ve toplumsal gelişmeleri takip edebilme.
7- Çalışmalarını; kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevre duyarlılığı çerçevesinde yürüterek yazılı, sözlü ve görsel gibi çeşitli yöntemler kullanarak sistematik biçimde aktarabilme.
8- Bilgiye ulaşma yöntemlerini etkin ve etik değerlere uygun olarak kullanabilme
9- Farklı disiplinlerdeki bilgiyi matematiksel bilgilerle birleştirerek çalışmalarında kullanabilme
10- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkına varıp buna yönelik etkinlikler yapabilme.
11- Matematiksel kavramlar ile toplumsal kavramları ilişkilendirebilme ve bilimsel yöntemlerle çözüm üretebilme
12- Matematiksel bilgi birikimini teknolojide kullanabilme
13- Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilmek, çözüm yöntemi geliştirebilmek, çözebilmek, sonuçları değerlendirebilmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik doktora ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CB) vermiş, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olması gerekir.

Mezun İstihdamı

Matematik bölümü doktora mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında gerekli şartları sağladığında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ** Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MAT5501 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I Seçmeli 3 0 6
MAT5503 Fuzzy Matematiği Seçmeli 3 0 6
MAT5505 Cebir I Seçmeli 3 0 6
MAT5507 Bilimsel Hesaplama ve Programlama I Seçmeli 3 0 6
MAT5509 Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5511 Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT5513 Modül Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5515 Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5517 Riemann Geometriye Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5519 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5521 Latex ile Döküman Hazırlama Seçmeli 3 0 6
MAT5523 Kompleks Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5525 Reel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5527 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli 3 0 6
MAT5529 Homoloji Cebire Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5531 Adi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5533 Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT5535 Cebirsel Geometriye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT5537 Cebirsel Topolojiye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT5539 Topolojik Süreklilikler Seçmeli 3 0 6
MAT5541 İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Seçmeli 3 0 6
MAT5543 Graflarda Uzaklık Kavramı Seçmeli 3 0 6
MAT5545 Fark Denklemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5547 Matris Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5549 Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
MAT5551 Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5553 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I Seçmeli 3 0 6
MAT5555 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5557 İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri Seçmeli 3 0 6
MAT5559 İleri Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5561 Uygulamalı Matematik Metodları Seçmeli 3 0 6
MAT5563 Graf Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5565 Kısmi Diferansiyel Denklemler I Seçmeli 3 0 6
MAT5567 Fourier Analizi ve Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
MAT5569 Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler Seçmeli 3 0 6
MAT5570 Sonlu Cisimlere Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5571 Homotopi Teorisi II Zorunlu 3 0 6
MAT5572 Cebirler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5573 Cebirsel Topolojiden Seçme Konular Zorunlu 3 0 6
MAT5576 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5577 Hareket Geometrisi Zorunlu 3 0 6
MAT5578 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5579 Değişmeli Halkalar Teorisi Zorunlu 3 0 6
MAT5580 Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar Seçmeli 3 0 6
MAT5581 Sonlu Cisimlerin Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
MAT5582 Diferansiyel Denklemler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5583 Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5585 Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar Seçmeli 3 0 6
MAT5587 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5589 Yaklaşım Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5591 Soyut Ölçüm Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5599 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5601 Tensör Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5603 Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 6
MAT5605 Nümerik Analizde İleri Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5607 Kodlama Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5609 Cebirsel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5611 Hesapsal Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5613 Graf Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5615 Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5617 Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5619 Kategori Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5621 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5623 Cebirsel Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT6003 Yüksek Diferansiyel Geometri Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6004 Fonksiyonel Analizden Seçme Konular Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6006 Nümerik Analizden Seçme Konular I Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6007 Topolojiden Seçme Konular I Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6009 Topolojiden Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAT6701 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT5502 Fuzzy Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5504 Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5506 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II Seçmeli 3 0 6
MAT5510 Cebir II Seçmeli 3 0 6
MAT5512 Bilimsel Hesaplama ve Programlama II Seçmeli 3 0 6
MAT5518 Cebirsel Geometriye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT5520 Riemann Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5522 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5524 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII Seçmeli 3 0 6
MAT5528 Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5530 Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5532 Topolojik Gruplar Seçmeli 3 0 6
MAT5534 Graf Algoritmaları ve Optimizasyon Seçmeli 3 0 6
MAT5536 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT5538 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT5540 Nümerik Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT5542 Cebirsel Topolojiye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT5544 Fark Denklemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5546 Graf Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5548 Nümerik Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5550 Kısmi Diferansiyel Denklemler II Seçmeli 3 0 6
MAT5552 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5554 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II Seçmeli 3 0 6
MAT5556 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli 3 0 6
MAT5558 İntegral Dönüşümler Seçmeli 3 0 6
MAT5560 Diferansiyellenebilir Manifoldlar Seçmeli 3 0 6
MAT5562 Fourier ve Laplace Dönüşümleri Seçmeli 3 0 6
MAT5564 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5568 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT5584 Cebirsel Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5586 Grup Gösterimleri Seçmeli 3 0 6
MAT5588 Cebirsel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5590 Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5592 Yaklaşım Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5596 Homolojik Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT5598 Nümerik Analizden Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT5600 Ortogonal Polinomlar Seçmeli 3 0 6
MAT5602 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5604 İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5606 Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5608 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5610 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5612 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
MAT5614 Kodlama Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5616 Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları Seçmeli 3 0 6
MAT5618 Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler Seçmeli 3 0 6
MAT5620 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5622 İleri Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT5624 Latis Teori Seçmeli 3 0 4
MAT5625 Hilbert Uzaylarına Giriş Seçmeli 3 0 4
MAT6002 Reel Analizden Seçme Konular Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6010 Cebirden Seçme Konular Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MAT6702 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6703 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6810 Yeterlilik Sınavı Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6704 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6811 Doktora Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6705 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6812 Doktora Tez i (1. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6706 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6813 Doktora Tezi (2. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6707 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6814 Doktora Tezi (3. TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT6708 Uzmanlık Alan Dersi* Zorunlu 4 0 6
MAT6815 Doktora Tezi (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik **0000000000000
Proje Geliştirme ve Yönetimi0000000000000
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I0000000000000
Fuzzy Matematiği0000000000000
Cebir I0000000000000
Bilimsel Hesaplama ve Programlama I0000000000000
Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları0000000000000
Lineer Cebir0000000000000
Modül Teorisi0000000000000
Diferansiyel Geometri0000000000000
Riemann Geometriye Giriş0000000000000
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I0000000000000
Latex ile Döküman Hazırlama0000000000000
Kompleks Analiz0000000000000
Reel Analiz0000000000000
Topolojik Vektör Uzayları I0000000000000
Homoloji Cebire Giriş0000000000000
Adi Diferansiyel Denklemler0000000000000
Topoloji0000000000000
Cebirsel Geometriye Giriş I0000000000000
Cebirsel Topolojiye Giriş I0000000000000
Topolojik Süreklilikler0000000000000
İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik0000000000000
Graflarda Uzaklık Kavramı0000000000000
Fark Denklemleri I0000000000000
Matris Teorisi0000000000000
Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım0000000000000
Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları0000000000000
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I0000000000000
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I0000000000000
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri0000000000000
İleri Sayılar Teorisi0000000000000
Uygulamalı Matematik Metodları0000000000000
Graf Teorisi I0000000000000
Kısmi Diferansiyel Denklemler I0000000000000
Fourier Analizi ve Yaklaşımları0000000000000
Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler0000000000000
Sonlu Cisimlere Giriş5434543454354
Homotopi Teorisi II0000000000000
Cebirler Teorisi0000000000000
Cebirsel Topolojiden Seçme Konular0000000000000
Gruplar Teorisi5453454454345
Hareket Geometrisi0000000000000
Stokastik Diferansiyel Denklemler5454354543545
Değişmeli Halkalar Teorisi0000000000000
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar3454354533345
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları0000000000000
Diferansiyel Denklemler Teorisi4444334554533
Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları0000000000000
Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar0000000000000
Fuzzy Küme Teorisi0000000000000
Yaklaşım Teorisi I0000000000000
Soyut Ölçüm Teorisi I0000000000000
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I0000000000000
Tensör Geometri0000000000000
Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler0000000000000
Nümerik Analizde İleri Konular0000000000000
Kodlama Teorisi I0000000000000
Cebirsel Geometri0000000000000
Hesapsal Geometri0000000000000
Graf Teorisi ve Uygulamaları0000000000000
Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar0000000000000
Kategori Teorisi0000000000000
Homotopi Teorisi I0000000000000
Cebirsel Topoloji0000000000000
Yüksek Diferansiyel Geometri3354343554444
Fonksiyonel Analizden Seçme Konular5444534345344
Nümerik Analizden Seçme Konular I5434454334543
Topolojiden Seçme Konular I0000000000000
Topolojiden Seçme Konular II0000000000000
Seminer4543443554435
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Fuzzy Topolojik Uzaylar0000000000000
Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları0000000000000
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II0000000000000
Cebir II0000000000000
Bilimsel Hesaplama ve Programlama II0000000000000
Cebirsel Geometriye Giriş II0000000000000
Riemann Geometri0000000000000
Diferansiyel Geometriden Seçme Konular0000000000000
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII0000000000000
Küme Teorisi0000000000000
Fonksiyonel Analiz0000000000000
Topolojik Gruplar0000000000000
Graf Algoritmaları ve Optimizasyon0000000000000
Yönlü Graflar0000000000000
Sayılabilir Graflar0000000000000
Nümerik Lineer Cebir0000000000000
Cebirsel Topolojiye Giriş II0000000000000
Fark Denklemleri II0000000000000
Graf Teorisi II0000000000000
Nümerik Analiz0000000000000
Kısmi Diferansiyel Denklemler II0000000000000
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II0000000000000
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II0000000000000
Topolojik Vektör Uzayları II0000000000000
İntegral Dönüşümler0000000000000
Diferansiyellenebilir Manifoldlar0000000000000
Fourier ve Laplace Dönüşümleri0000000000000
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3544354345343
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II5544334554345
Cebirsel Sayılar Teorisi3544433354354
Grup Gösterimleri5433454334543
Cebirsel Geometriden Seçme Konular5443343435434
Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi5443334504433
Yaklaşım Teorisi II3434534445555
Homolojik Cebir3543445343544
Nümerik Analizden Seçme Konular II5544545355355
Ortogonal Polinomlar3455554554545
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler3544533534544
Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler3455443334533
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
Kodlama Teorisi II3454334453443
Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları5554443543544
Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler5425354445545
Kompleks Analizden Seçme Konular3544354435444
İleri Topoloji3344545354433
Latis Teori0000000000000
Hilbert Uzaylarına Giriş0000000000000
Reel Analizden Seçme Konular0000000000000
Cebirden Seçme Konular0000000000000
Uzmanlık Alan Dersi*0000000000000
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554430
Yeterlilik Sınavı4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
Doktora Tez Önerisi4543443554435
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
Doktora Tez i (1. TİK)4535455435443
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
Doktora Tezi (2. TİK)4543443554435
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
Doktora Tezi (3. TİK)4543443554435
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi*4543443554435
Doktora Tezi (Tez Savunması)4545445545445
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık