English
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet

Kazanılan Derece

Program derslerinin (toplam 240 AKTS) tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Sosyal Hizmet alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavı geçmek zorundadır.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce devam edilen programda alınmış olan dersler (kuramsal ya da uygulamalı) yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğünde önceki öğrenme olarak kabul edilebilir. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Sosyal Hizmet Bölümü 2016 yılında açılmıştır. Bölüm, ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde almıştır.

Program Profili

Sosyal Hizmet Bölümü, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak yeterli mesleki ehliyete sahip, uygulama deneyimi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal hizmet kuramları; sistem, ekoloji, güçlendirme gibi kuramlar hakkında bilgi sahibi olma ve sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma.
2- İnsan gelişimi ve sosyal çevre hakkında bilgi sahibi olma.
3- Bireyle, ailelerle, gruplarla ve farklı toplumsal gruplarla çalışma hakkında bilgi sahibi olma.
4- Kamu ve özel sosyal hizmet kurum ve kuruluşlarının yönetimi ve yönetim süreçleri hakkında bilgi sahibi olma.
5- Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri hakkında edindiği bilgi sayesinde sosyal hizmetle ilgili konularda araştırma ve çalışmalar yapma.
6- Sosyal hizmet mesleki etik, ilke ve değerler hakkında bilgi sahibi olma.
7- Tüm müracaatçı gruplarıyla sosyal hizmet uygulaması hakkında bilgi sahibi olma ve planlı değişme sürecini gerçekleştirme becerisi kazanma.
8- Sosyal inceleme, değerlendirme ve rapor hazırlamak için uygun bilgileri alma ve bunları raporlaştırma becerisi kazanma.
9- Müracaatçıların ihtiyaçlarını karşılamada kurumlar arası iletişim kurma becerisi kazanma.
10- Eleştirel düşünebilme becerisi kazanma, araştırma yapma yönünde bu beceriyi kullanma ve araştırma sonuçlarını ve mesleki literatürü yorumlama becerisi kazanma.
11- Sosyal hizmet mesleki etik, norm ve standartlara uygun davranma.
12- Her düzeyde sosyal hizmet müdahalesi rollerini üstlenme.
13- Toplumsal değişimi sağlamak için kurum, topluluk, toplum ve küresel bağlamda uygulama yapma anlayışı geliştirme.
14- Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki değerler çerçevesinde benimseme.
15- Sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer ve tutumları sayesinde topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimseme.
16- Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahip olma.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir. 100 Tam Not Aralıkları Not Ağırlık katsayısı 90-100 AA 4.00 85- 89 BA 3.50 80- 84 BB 3.00 75- 79 CB 2.50 70- 74 CC 2.00 65- 69 DC 1.50 60- 64 DD 1.00 50 - 59 FD 0.50 49 ve aşağısı FF 0.00

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Sosyal hizmet bölüm mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Üniversiteler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) gibi kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

-Kamu ve özel kurumlarda görev yapacak sosyal hizmet mesleki yeterliliğe sahip, uygulama deneyimi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -Sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve perspektifleri, kuramsal yaklaşımları ve modellerini kullanma becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri temelinde toplumdaki dezavantajlı gruplar ile çalışma becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -Mesleki görüşme ve raporlama becerisi ile çalıştığı kurum ve kurumlar arası iletişim kurma ve işbirliği yapma becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -Toplumsal kaynakları araştırma, öğrenme ve bunu müracaatçı yararına kullanma becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -İnsan ilişkilerinde sorun çözme, güçlendirme ve özgürleştirme becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -İnsan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleriyle etkileşim noktalarına müdahale etme becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -Bilimsel gelişmelere takip etme becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek, -Sosyal politika üretme ve gelişimine katkıda bulunma becerisi kazandırılmış sosyal hizmet uzmanları yetiştirmek,

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ayten KAYA KILIÇ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 4 0 3
SHB1001 Sosyal Hizmete Giriş Zorunlu 3 0 5
SHB1003 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
SHB1005 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 5
SHB1007 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 3
SHB1009 İktisata Giriş Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
SHB1002 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 5
SHB1004 Türkiye Ekonomisi Zorunlu 3 0 3
SHB1006 Sosyal ve Kültürel Antropoloji Zorunlu 2 0 3
SHB1008 Sosyal Psikoloji Zorunlu 2 0 2
SHB1010 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet Tarihçesi Zorunlu 2 0 2
SHB1502 Stres Yönetimi Seçmeli 2 0 4
SHB1506 Girişimcilik Seçmeli 3 0 4
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB2001 Genelci Sosyal Hizmet Zorunlu 3 0 4
SHB2003 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-I Zorunlu 3 0 3
SHB2005 Ruh Sağlığı ve Bozuklukları Zorunlu 3 0 3
SHB2007 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-I Zorunlu 3 0 4
SHB2009 Engellilerle Sosyal Hizmet Zorunlu 2 0 2
SHB2011 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet Zorunlu 2 0 2
SHB2501 Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri Seçmeli 2 0 3
SHB2503 Okul Sosyal Hizmeti Seçmeli 2 0 3
SHB2505 Aile Hukuku Seçmeli 2 0 3
SHB2507 Afetlerde Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB2002 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II Zorunlu 3 0 3
SHB2004 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet Zorunlu 3 0 3
SHB2006 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-II Zorunlu 3 0 3
SHB2008 Aileyle Sosyal Hizmet Zorunlu 3 0 3
SHB2010 Sosyal Politika ve Planlama Zorunlu 2 0 3
SHB2012 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 3
SHB2502 Psikodrama Seçmeli 2 0 3
SHB2504 Alkol ve Madde Bağımlıları İle Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
SHB2506 Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG2902 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB3001 Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-III Zorunlu 3 0 5
SHB3003 Sosyal Hizmette İstatistik Zorunlu 2 0 4
SHB3005 Sosyal Hizmet Araştırmaları-I Zorunlu 3 0 5
SHB3007 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri-I Zorunlu 3 0 4
SHB3501 Çocuk İhmali ve İstismarı Seçmeli 2 0 3
SHB3503 Kriz Yönetimi ve Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
SHB3505 Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
SHB3507 Gerontolojik Sosyal Hizmet Seçmeli 2 0 3
SHB3509 Yaratıcı Drama Seçmeli 2 0 3
SHB3511 Duygu Yönetimi ve Özgüven Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB3002 Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler Zorunlu 2 0 3
SHB3004 Sosyal Hizmet Mevzuatı Zorunlu 3 0 3
SHB3006 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri-II Zorunlu 3 0 3
SHB3008 Sosyal Hizmet Yönetimi Zorunlu 2 0 3
SHB3010 Sosyal Sorunlar Zorunlu 3 0 3
SHB3012 Sosyal Hizmet Araştırmaları-II Zorunlu 3 0 3
SHB3502 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları Seçmeli 3 0 3
SHB3504 Sivil Toplum Kurumları ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 0 3
SHB3506 Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Seçmeli 3 0 3
SHB3508 Aile Psikopatolojileri Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB4001 Sosyal Hiz. Uygulamaları-I Zorunlu 0 16 14
SHB4003 Sos. Hiz. Rapor Yazma ve Resmi Yazışma Teknikleri Zorunlu 2 0 4
SHB4501 Adli Sosyal Hizmet Seçmeli 3 0 3
SHB4503 Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet Seçmeli 3 0 3
SHB4505 Yoksulluk ve Sosyal Hizmet Seçmeli 3 0 3
SHB4507 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Sistemleri Seçmeli 3 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SHB4002 Sosyal Hizmet Uygulamaları-II Zorunlu 0 32 30
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I4455555543122210
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı0000000000000005
Sosyal Hizmete Giriş0000050000000550
Psikolojiye Giriş0500000000000000
Sosyolojiye Giriş0005000000005000
Temel Hukuk0005000000000500
İktisata Giriş0005000000005000
Türk Dili I4455455453122210
İngilizce I4445545554224230
Almanca I4445545554224230
Fransızca I4445545554224230
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II4455555543122210
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı0550000000005000
Türkiye Ekonomisi0505000000000000
Sosyal ve Kültürel Antropoloji0500000000000000
Sosyal Psikoloji0550000000000000
Sosyal Refah ve Sosyal Hizmet Tarihçesi0005000000000500
Stres Yönetimi0000000050005000
Girişimcilik0000000000055000
Türk Dili II1422341000000000
İngilizce II0520024000000000
Almanca II4455455454224230
Fransızca II0520024000000000
                 
2. Yıl - 1. Dönem
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre-II0500000000000000
Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet0000005000000000
Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-II5550000000000000
Aileyle Sosyal Hizmet0050005000050000
Sosyal Politika ve Planlama0000000000055000
Araştırma Yöntem ve Teknikleri0000500005000000
Psikodrama0500000000000000
Alkol ve Madde Bağımlıları İle Sosyal Hizmet0050005000050000
Suç, Suçluluk ve Sosyal Hizmet0050005000050000
İngilizce IV4333433000000000
Almanca IV4333433000000000
Fransızca IV4333433000000000
İş Sağlığı ve Güvenliği0000000000000000
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sosyal Hizmet Kuram ve Uygulamaları-III0055005050055000
Sosyal Hizmette İstatistik0000500005000000
Sosyal Hizmet Araştırmaları-I0000500005000000
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri-I0050000000500000
Çocuk İhmali ve İstismarı0550005000050000
Kriz Yönetimi ve Sosyal Hizmet0050000000050000
Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet0000005000050000
Gerontolojik Sosyal Hizmet0050005000000000
Yaratıcı Drama0050000000000000
Duygu Yönetimi ve Özgüven0500000000000000
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sos. Hiz. Etik Değer ve İlkeler0000000000500050
Sosyal Hizmet Mevzuatı0005000000000500
Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri-II0050005000000050
Sosyal Hizmet Yönetimi0005000050005000
Sosyal Sorunlar0000000000005000
Sosyal Hizmet Araştırmaları-II0000500005000000
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sorunları0050005000000000
Sivil Toplum Kurumları ve Sosyal Hizmet0005000000005000
Psiko-Sosyal Rehabilitasyon0550000000000000
Aile Psikopatolojileri0500000000000000
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sosyal Hiz. Uygulamaları-I0055055550055050
Sos. Hiz. Rapor Yazma ve Resmi Yazışma Teknikleri0000000005000000
Adli Sosyal Hizmet0050005000050000
Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet0000000000050000
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet0000000000050000
Karşılaştırmalı Sosyal Refah Sistemleri0005000000005000
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sosyal Hizmet Uygulamaları-II0055055550055050
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık