English
Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi

Kazanılan Derece

Lisans.

Kabul Koşulları

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavı geçmek zorundadır.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Daha önce devam edilen programda alınmış olan dersler (kuramsal ya da uygulamalı) yönetim kurulu tarafından uygun görüldüğünde önceki öğrenme olarak kabul edilebilir. Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Tarihçe

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan Muhasebe ve Finansman Yönetimi Bölümü 2016 yılında açılmıştır. Bölüm, ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde almıştır.

Program Profili

Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü, kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, lisan bilen, uygulama deneyimi kazandırılmış uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Muhasebe ve finans yönetiminde ileri düzeyde bilgilere sahiptir. Bu bilgileri kullanmak suretiyle çalışma yaşamındaki verileri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi kazanır.
2- Düşünce ve önerilerini Türkçe ve en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde yabancı dilde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır, çalışma yaşamındaki paydaşlarıyla etkili iletişim kurar.
3- Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ile muhasebe ve finans yönetim alanının güncel bilgilerini çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
4- Kalite, iş etiği ve sosyal sorumluluk, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal haklar ve sosyal adalet bilincini kazanır ve görev aldığı işletmelerde bu bilinçle iş yapma ve sonuçlandırma becerisine sahip olur.
5- Yenilik ve değişikliğe açık olma, girişimcilik, liderlik, analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
6- Yaşam boyu öğrenme bilincini kavrar.
7- Muhasebe ve finans yönetim bilimi kapsamında yer alan konularda araştırma ve çalışmalar yapar. Yürütücüsü veya katılımcısı olduğu projelerde sorumluluk alır. Görev aldığı organizasyon için amaç ve hedef belirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin derslerdeki başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, quiz, ara sınav notu ve derse bağlı olarak ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur. Kredili sistemde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerin türü ile (sınav, ödev, uygulama ve benzeri) ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde ilgili bölüm başkanlığına bildirilir ve ilgili öğretim birimi yönetimi tarafından öğrencilere duyurulur. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca aşağıdaki harf notlarından birisi ile belirlenir. 100 Tam Not Aralıkları Not Ağırlık katsayısı 90-100 AA 4.00 85- 89 BA 3.50 80- 84 BB 3.00 75- 79 CB 2.50 70- 74 CC 2.00 65- 69 DC 1.50 60- 64 DD 1.00 50 - 59 FD 0.50 49 ve aşağısı FF 0.00

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bölüm mezunları, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, BDDK, SPK, bankalar ile diğer kamu kurumlarının ve özel sektör işletmelerinin mali ve finans bölümlerinde; muhasebe ve finansman genel koordinatörü, daire başkanı, maliyet muhasebesinden sorumlu yönetici, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi, teftiş kurulu üyesi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi denetim elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olarak bağımsız bir mesleğe de sahip olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans mezunları, uygun olan yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Eğitim Türü

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda açılması önerilen Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümünün amaçları aşağıdadır: - Kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinde görev yapacak muhasebe ve finans konularında yeterli mesleki ehliyete sahip, uygulama deneyimi kazandırılmış uzmanları yetiştirmek, - Etkin bir muhasebe ve finans teorisi eğitimi yanında Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları ile bu standartlar kapsamında bağımsız denetim uygulama becerisi kazanmış mezunlara sahip olmak, - Turistik bir bölge olan Muğla ve yakın çevresindeki sanayi, ticaret, tarım ve hizmet işletmelerinin ihtiyaç duyduğu finans ve muhasebe yönetici ve elemanlarını yetiştirmek, - Kontrol edilemeyen ve kontrol edilebilen çevre değişkenleriyle başa çıkabilecek kaliteli eğitim almış finans ve muhasebe yönetici ve elemanlarını iş hayatına hazırlamak, - Mesleki bilgi yanında yüksek düzeyde toplumsal sorumluluk bilincine sahip toplumsal değerlere bağlı, ahlaki ilkeleri olan çalışmaya başladığı işletmede ve içinde bulunduğu toplumda olumlu yönde fark yaratan mezunları yetiştirmek, - Uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulmada disiplinlerarası yaklaşımları kullanan paranın nasıl yönetileceği konusunda yeterli bilgiye sahip, çeşitli istatistiki ve matematik teknikleri kullanarak gelecek tahminlerini yapabilme yeteneği olan işletme bütçesi düzenleyebilen bunların yanısıra etkili proje planlaması için etken proje yönetim tekniklerini kullanabilen elemanları eğitmek, - Mali müşavirlik ve diğer meslek sınavlarında başarılı olacak Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını yakından ve bizzat iş yerlerinde çalışarak, uygulayarak öğrenmiş muhasebe, finans, maliyet, finansal raporlama, denetim departmanlarında staj yaparak yapacağı meslek hakkında gerekli bilgiye sahip Yeminli Mali Müşavir, Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci adaylarını mezun etmek, - Mesleğindeki gelişmeleri küresel boyutta izleyebilecek, sahip olduğu bilgileri yaşadığı topluma ve değişen dünyaya yansıtabilecek güçte muhasebe ve finans yöneticilerini yetiştirmek, - Dünyanın herhangi bir ülkesinde başarılı bir şekilde muhasebe ve finans yönetimi mesleğini icra edebilecek çağdaş bilgiyle donatılmış, lisan bilen, ekonomik ve ticari yaşama katkı sağlayabilecek nitelikte insan gücünü eğitmek ve - Daha lisans eğitimi esnasında fabrika gezileri, örnek girişimci ile yöneticilerin konferansları ve staj imkânları sayesinde teori ve uygulamayı birleştiren mezunlar yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
MFY1001 Finansal Muhasebe I Zorunlu 3 0 5
MFY1003 İşletme I Zorunlu 3 0 5
MFY1005 İktisat I Zorunlu 3 0 4
MFY1007 Davranış Bilimleri Zorunlu 3 0 3
MFY1009 Finans Matematiği Zorunlu 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
MFY1002 Finansal Muhasebe II Zorunlu 3 0 5
MFY1004 İşletme II Zorunlu 3 0 5
MFY1006 İktisat II Zorunlu 3 0 4
MFY1008 Temel Hukuk Zorunlu 3 0 3
MFY1010 İletişim Zorunlu 3 0 3
MFY1012 Bilgisayar Kullanımı Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY2001 Envanter ve Bilanço Zorunlu 3 0 6
MFY2003 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 5
MFY2005 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 4
MFY2007 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 4
MFY2501 Bilgisayar Destekli Modelleme Seçmeli 3 0 5
MFY2503 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 5
MFY2505 Mikro İktisat Seçmeli 3 0 5
MFY2507 Mesleki Sorumluluk ve Etik Seçmeli 3 0 5
YDB 2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu Seçmeli 3 0 3
İSG2901 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu Seçmeli 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY2002 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 3 0 6
MFY2004 İstatistik Zorunlu 3 0 4
MFY2006 Ticaret Hukuku Zorunlu 3 0 4
MFY2008 Meslek Stajı I Zorunlu 0 0 5
MFY2502 Veri Yapıları Yönetimi Seçmeli 3 0 4
MFY2504 Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 4
MFY2506 Makro İktisat Seçmeli 3 0 4
MFY2508 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 4
YDB 2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY3001 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 3 0 6
MFY3003 Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
MFY3005 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Zorunlu 3 0 5
MFY3007 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Zorunlu 2 0 2
MFY3501 Bilgisayarlı Muhasebe I Seçmeli 3 0 4
MFY3503 Modern Finansal Teknikler I Seçmeli 3 0 4
MFY3505 Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 4
MFY3507 Para Teorisi ve Politikası Seçmeli 3 0 4
MFY3509 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 3 0 4
MFY3511 Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY3002 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 3 0 6
MFY3004 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 4
MFY3006 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
MFY3008 İş Hayatı İçin İngilizce Zorunlu 2 0 2
MFY3010 Meslek Stajı II Zorunlu 0 0 6
MFY3502 Bilgisayarlı Muhasebe II Seçmeli 3 0 4
MFY3504 Modern Finansal Teknikler II Seçmeli 3 0 4
MFY3506 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 4
MFY3508 Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 4
MFY3510 İş Zekası ve Veri Madenciliği Seçmeli 3 0 4
MFY3512 Küresel Pazarlama Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY4001 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi Zorunlu 3 0 5
MFY4003 Finansal Analiz Zorunlu 3 0 5
MFY4005 Muhasebe Paket Programları Kullanımı Zorunlu 3 0 4
MFY4007 Seminer I Zorunlu 3 0 4
MFY4501 Yatırım Proje Değerlendirme Seçmeli 3 0 4
MFY4503 Türk Vergi Sistemi Seçmeli 3 0 4
MFY4505 Bankacılık ve Kredi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
MFY4507 Muhasebe Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 4
MFY4509 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
MFY4511 İş Hukuku Seçmeli 3 0 4
MFY4513 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MFY4002 Bağımsız Denetim Zorunlu 3 0 5
MFY4004 Muhasebe Standartları Zorunlu 3 0 5
MFY4006 Seminer II Zorunlu 3 0 4
MFY4502 İşletme Sermayesi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
MFY4504 Finansal Teknikler Seçmeli 3 0 4
MFY4506 Vergi Denetimi Seçmeli 3 0 4
MFY4508 Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 4
MFY4510 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 4
MFY4512 Muhasebe Meslek Hukuku Seçmeli 3 0 4
MFY4514 E-Ticaret Seçmeli 3 0 4
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I0000000
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı4453343
Finansal Muhasebe I5554445
İşletme I5454445
İktisat I3333543
Davranış Bilimleri4432344
Finans Matematiği4432344
Türk Dili I0000000
İngilizce I0000000
Almanca I0000000
Fransızca I0000000
        
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1122341
Finansal Muhasebe II5554445
İşletme II5454445
Temel Hukuk3334433
İletişim4454445
Bilgisayar Kullanımı2252222
Türk Dili II1422341
İngilizce II4533433
Almanca II4533443
Fransızca II4533433
        
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Envanter ve Bilanço5554445
Finansal Yönetim5554445
Borçlar Hukuku3334433
Pazarlama İlkeleri4454445
Bilgisayar Destekli Modelleme4453343
Yönetim ve Organizasyon4454445
Mikro İktisat4333335
Mesleki Sorumluluk ve Etik4333433
İngilizce III4333333
Almanca III4333433
Fransızca III4333333
İş Sağlığı ve Güvenliği0000000
        
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Şirketler Muhasebesi5554445
İstatistik3334445
Ticaret Hukuku3334443
Meslek Stajı I5555555
Veri Yapıları Yönetimi4453343
Pazarlama Yönetimi4453345
Makro İktisat4333335
İnsan Kaynakları Yönetimi4454445
İngilizce IV4333433
Almanca IV4333433
Fransızca IV4333433
        
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Maliyet Muhasebesi5554445
Girişimcilik5454445
Finansal Piyasalar ve Kurumlar5554445
Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma4333433
Bilgisayarlı Muhasebe I5554445
Modern Finansal Teknikler I0000000
Hizmet Pazarlaması5404345
Para Teorisi ve Politikası5434345
Müşteri İlişkileri Yönetimi5434345
Pazarlama İletişimi5534345
        
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Yönetim Muhasebesi5554445
Üretim Yönetimi5434345
Araştırma Yöntemleri5434345
İş Hayatı İçin İngilizce5533433
Meslek Stajı II5555555
Bilgisayarlı Muhasebe II5554445
Modern Finansal Teknikler II5554445
Kamu Maliyesi4434343
Vergi Hukuku4434434
İş Zekası ve Veri Madenciliği0000000
Küresel Pazarlama4433455
        
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi5554445
Finansal Analiz5554445
Muhasebe Paket Programları Kullanımı5554445
Seminer I5554445
Yatırım Proje Değerlendirme5454445
Türk Vergi Sistemi4433345
Bankacılık ve Kredi Yönetimi5554445
Muhasebe Bilgi Sistemleri5554445
Uluslararası İşletmecilik5454445
İş Hukuku5334435
Türkiye Ekonomisi4333335
        
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7
Bağımsız Denetim5554445
Muhasebe Standartları5554445
Seminer II5554445
İşletme Sermayesi Yönetimi5555445
Finansal Teknikler5554445
Vergi Denetimi5445345
Çalışma Ekonomisi4334434
Stratejik Yönetim4444444
Muhasebe Meslek Hukuku5333334
E-Ticaret2352234
        
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık