English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları ya da üniversitelerin herhangi bir bölümünü bitirmiş ve öğretmenlik pedagojik formasyon eğitimi almış olması gerekmektedir. Adayların YDS’den (İngilizce-Almanca-Fransızca) en az 45 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunacak olan öğrenci lisanstan mezun olduğu alandan ALES puanına ya da sözel ALES puanına sahip olmalıdır.

Yeterlilik Koşulları

Bu programda alınmış olan en az 7 teorik ders (5 zorunlu, 2 seçmeli) sonrası öğrenciler, uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışmalarını sunarak mezun olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Bu yüksek lisans programına öğrenci alımı Eğitim Fakültesi mezunları ve Öğretmenlik Sertifikası sahibi olanlar başvurabilmektedir. Belirtilen durumlar dışında, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

Tarihçe

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır. Bilim dalı, 2011 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesine geçmiştir.

Program Profili

Program açılırken hedeflenen noktalar son yıllarda önemli ve olumlu değişiklikler göstermiştir. Çağın gerektirdiği eğitim ihtiyacının ve özellikle öğretimin düzenlenmesi ve eğitim-öğretim programları ile ilgili uzman yetiştiren Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programının hedefleri doğrultusunda öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilerinin, bazıları öğretmen olarak ve bazıları da akademik personel olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu şekilde hem yükseköğretim ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişimin aktif olarak sağlanmasında katkıları önem arz etmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgi, değer ve beceriler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarında birçok katkı getirdiği de açıktır. Bilimsel okur-yazarlık, araştırma, sorgulama, eleştirel, yaratıcı, analitik ve stratejik düşünme biçimlerini kullanan bireyler yetiştiren bölümümüz, alan yazına yeni araştırmalar kazandırmaya devam etmektedir. Sunulan öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ve yetiştirilen üstün nitelikli insan gücüyle, ülkemiz eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olma hedefleri için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ulusal ve evrensel değerler temelinde, toplumun eğitim düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri sunmak, eğitim yönetimi alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve bu hizmet ve ürünleri toplumla paylaşıp bütünleştirme amacıyla çalışan programımız, hedeflenen noktalarda ürün almayı sürdürmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Eğitim bilimine ilişkin genel bilgi birikimini, Eğitim Yönetimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde derinleştirmek, eğitim yönetimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri değerlendirebilmek.
2- Eğitim Yönetimi bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilmek.
3- Eğitim Yönetimi ile psikoloji, sosyoloji, felsefe, genel yönetim, ekonomi, siyaset ve diğer ilişkili disiplinler arasında ilişkileri kavrayıp, alanında özümsendiği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek.
4- Eğitim Yönetimine ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi ve etkili yönetilmelerinde uygulayabilmek.
5- Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimine ilişkin sorunları tanımlayabilmek, ilişkili disiplinlerden elde ettiği bilgilerle yeni bakış açıları geliştirebilmek.
6- Eğitim Yönetimine ilişkin sorunları bilimsel problem çözme çerçevesinde kurgulayıp, nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim sisteminin sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
7- Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan istatistik yazılımları kullanabilme becerilerini kazanmak, bilgi ve veri paylaşım sürecinin gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.
8- Eğitim Yönetimi alanına ilişkin sorunlara yönelik kuram ve yaklaşımlardan yola çıkarak çözüm modelleri geliştirerek, çözüm modellerinin sonuçları doğrultusunda modeli sistemin bütününe uygulayabilmek.
9- Eğitim Yönetimi alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilimi ve alan yazın bilgi birikimini kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara ulaşabilmek için takımlarda çalışma becerilerini uygulayabilmek.
10- Eğitim Yönetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirebilmek.
11- Eğitim Yönetimi alanı ve kişisel gelişim konusunda yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşamboyu öğrenme ilkelerini benimsemek.
12- Eğitim Yönetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
13- İnsanları harekete geçirebilme konusunda sosyal ilişkilerin dinamiklerini yönetebilme ve bulundukları sosyal ve eğitimsel ortamların gerektirdiği liderlik becerilerini uygulayabilmek.
14- Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslararası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşabilmek için en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak.
15- Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda sınav değerlendirme kuralları her bir ders için farklılık göstermektedir. Her bir dersin iş yükü ve içeriği değişiklik gösterebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) dersi, bir Seminer Çalışmasını ve Tez Çalışmasını tamamlamak gerekmektedir. Seminer ve tez çalışması kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlarda okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanlarında uzman olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar, yine aynı alanda giriş sınavında yeterli bulunması koşuluyla doktora eğitimi alabilmektedir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ahmet DUMAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Elif Iliman Püsküllüoğlu

Ders Planı

0. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 4551 EĞİTİM, TOPLUM, KÜLTÜR VE SİYASET Seçmeli 3 0 6
EYT 4553 YÖNETİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 6
EYT 4555 SINIF YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
       
0. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 4552 BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 6
EYT 4554 OKUL YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 4556 EĞİTİM DENETİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 5001 EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 3 0 6
EYT 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
EYT 5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
EYT 5507 EĞİTİMİN YERİNDEN YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
EYT 5509 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK Seçmeli 3 0 6
EYT 5511 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
EYT 5513 EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 6
EYT 5515 EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 6
EYT 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
EYT 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EYT 5006 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 6
EYT 5008 EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMASI Zorunlu 3 0 6
EYT 5502 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI Seçmeli 3 0 6
EYT 5506 ETKİLİ OKUL VE OKUL GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 6
EYT 5508 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
EYT 5510 YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 6
EYT 5512 EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EYT 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EYT 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EYT 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM, TOPLUM, KÜLTÜR VE SİYASET343434345455540
YÖNETİME GİRİŞ343434543454345
SINIF YÖNETİMİ343454535345434
                
0. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA GİRİŞ334344545435435
OKUL YÖNETİMİ345434543454345
EĞİTİM DENETİMİNE GİRİŞ534445454534455
                
1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
EĞİTİM YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA533533554334553
SEMİNER454544455343455
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ212245515545543
EĞİTİMİN YERİNDEN YÖNETİMİ323434343334433
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK345345345345345
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ345453453453453
EĞİTİM EKONOMİSİ VE PLANLAMASI345345345345345
EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ345345345345345
UZMANLIK ALAN DERSİ453244544545544
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
SEMİNER454544455343455
UZMANLIK ALAN DERSİ453244544545544
İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ243553343443324
EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMASI345345345345345
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SORUNLARI123301512422313
ETKİLİ OKUL VE OKUL GELİŞTİRME454453544354455
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ VE UYGULAMALARI345453453453453
YÖNETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR554435545354435
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ454544335454455
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ453244544545544
TEZ ÇALIŞMASI453244544545544
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
UZMANLIK ALAN DERSİ453244544545544
TEZ ÇALIŞMASI453244544545544
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık