English
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji

Kazanılan Derece

Arkeolog

Kabul Koşulları

Programa ÖSYM tarafından yapılan iki basamaklı (YGS ve LYS) TM-3 sınav sonucuna göre öğrenci alınır. Ayrıntılar için bkz. www. osym.gov.tr; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği MADDE 6. Programa her yıl ortalama 40 öğrenci kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Programda Yeterlik için, Program Yeterliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, Programda mevcut olan Kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Kayıt yaptırılan 'Seçmeli Dersler' başarılmak zorundadır. Müfredat yenileme/değişikliği nedeniyle Dersin Kaldırılması veya Dersin açılmaması durumlarında Bölüm Kurulu Kararıyla değişiklik yapılabilir.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çif Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

İlk olarak 1993 yılında üniversitemizin Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü adı altında Klasik Arkeoloji ve Sanat Tarihi anabilim dallarını kapsayacak şekilde kurulan bölümümüz, 2003 yılında Arkeoloji Bölümü olarak ayrılmıştır. 1996 yılından günümüze dek lisansüstü eğitim verilmektedir. 2005-2006 eğitim yılı ile birlikte bölümümüz lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2012 yılından itibaren Doktora eğitimi verilmektedir.

Program Profili

Bölümümüz, lisans eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi iyi bir arkeolog olarak yetiştirip onlara meslek kazandırırken, insanoğlunun binlerce yıllık serüveni içerisinde başta Anadolu olmak üzere Antik dönemde yaratmış olduğu uygarlıkları tüm kültürel öğeleri ile birlikte ele alıp, sanatsal ve düşünsel yaratılarını anlamlandırabilmeyi ve geçmiş ile günümüz arasındaki bağı neden-sonuç ilişkisi kapsamında analitik olarak yorumlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Arkeoloji Alanında malzeme tanımlaması, yorumlama ve tarihleme konularında yeterlidir. Geçmiş ile gelecek arasında bağ kurma konularında çok yönlü bakış açısına sahiptir.
2- Arkeoloji alanında edindiği bilgi ve beceriyi kullanarak yaşam boyu öğrenme alışkanlığı içinde sürekli geliştirir.
3- Günümüz gerçeklerine uyumlu ve çağdaş dünyada geçerli özellikle arkeoloji bilimine yardımcı yan dallarla beslenen çağdaş arkeoloji eğitimine temel oluşturan Eskiçağ mimarlığı, seramik ve plastik dallarında her türlü malzeme üzerinden yorum yapabilme becerisine sahiptir.
4- Çağdaş arkeolojinin en önemli gereksinimi olan belgeleme konusunda klasik yöntemler ve ileri teknoloji kullanma yoluyla dokümantasyon yapar ve bunları başka alanlar için yararlanılabilir hale getirir.
5- Klasik Arkeolojide öğrenme ve yorumlama yöntemlerini uluslararası boyutta hayata geçirir. Edindiği bilgilerin uygulama sürecinde mesleki ve bilimsel etik değerleri gözetir.
6- Arkeoloji mesleğinin çıktılarını, Arkeoloji mesleği şemsiyesi altındaki yan dallar ve projelerle ilişkilendirme becerisine sahiptir. Disiplinler arası inceleme ve araştırmalar yapar.
7- Arkeolojik malzemenin ve arkeolojinin yaygınlaşması konusunda doğru yorumlama, yaratıcı olma, etik değerlere bağlı kalma konularında yetkindir.
8- Yabancı dil, bilgisayar ve yüksek teknolojiyi kullanmanın arkeolojideki önemini anlama ve uygulamada başarılıdır.
9- Beşeri bilimler ve arkeoloji mesleği ile ilgili sosyo-kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır
10- Tarih, Sanat Tarihi, Jeoloji, Coğrafya gibi farklı bilim dalları ile Arkeoloji’yi birlikte değerlendirme yeteneğine sahiptir.
11- Demir Çağı Öncesi Anadolu, Ege, Akdeniz Arkeolojilerinde yorum, kültür ve sanat konularında yeterli bilgiye sahiptir. Malzeme üzerinden farklı bölgelerin çeşitli kültürleri ile ilişki kurar.
12- Eski Yunanca ve Latince gibi ölü dillerin Arkeoloji bilimindeki önemini kavrama, okuma ve anlama konularında yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
13- Programda seçmeli dersler olarak okutulan Bizans Sanatı ve Mimarlığı, Antik Çağ Ölü Gömme gelenekleri, Nümismatik, Koruma Bilinci ve Müzecilik, Etrüsk Sanatı, Antik Dönemde Roma Sanatı gibi seçmeli dallarda genel bilgi sahiptir. Malzeme üzerinde tarihleme, sosyal ve kültürel ilişkiler kurar.
14- Arkeoloji mesleğinin temelini oluşturan yüzey araştırması ve kazı teknikleri konusunda genel bilgi ve beceriye sahiptir.
15- Edindiği mesleki bilgileri sosyal bilimler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Karşılaşılan sorunlara bulduğu çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
16- Beşeri bilimler alanında sosyal ve kültürel hakların evrenselliğini destekler. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar. Koruma bilincinin toplumda yaygınlaşmasını sağlar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Arkeoloji Programı’nda verilen her bir ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca kısa sınav ve ödev değerlendirmesi de yapılabilir. Başarı notuna ara sınav, kısa süreli sınav ve ödevlerin etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) üst üste 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun (2,00) üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Ara yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu alan öğrenci başarısızdır, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu MM ve GG ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 4 yıldır. Öğrencilerin Lisans programından mezun olabilmeleri için 140 (240 AKTS) Kredi saat Dersi başarması ve Genel Not Ortalamasının 2,0 veya üzerinde olması gerekmektedir. 3. Yarıyıl itibariyle Kümülatif Not Ortalaması 2,5 veya üzerinde olan öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren sonraki/üst yarıyıllardan bir yarıyılda alabilecekleri azami kredi miktarını aşmamak kaydıyla 3.5 yılda Programı tamamlayabilirler. Ancak 'Diploma' 4. yıl (8. Yarıyıl) sonunda verilir.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olacakların istihdam edilebilecekleri yerler: T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Koruma Kurulu Müdürlükleri, Devlet Müzeleri, Özel Müzeler, DÖSİM vb. kurumlarda uzman, danışman ve üniversitelerde araştırmacı.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Lisansüstü Öğrenim görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Lisansüstü Eğitime başlayabilir. Lisansüstü Eğitim'e kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Adnan DİLER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Özlem VAPUR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK1001 Arkeolojiye Giriş I Zorunlu 2 0 4
ARK1003 Demir Çağ Öncesi Anadolu Zorunlu 2 0 3
ARK1005 Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 3
ARK1007 Tunç Çağı’nda Ege Zorunlu 2 0 3
ARK1009 Klasik Mitoloji Zorunlu 2 0 3
ARK1111 Eski Yunanca I Zorunlu 2 0 4
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK2001 Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK2003 Ölçme Bilgisi ve Röleve I Zorunlu 2 0 5
ARK2005 Eski Yunanca III Zorunlu 2 0 5
ARK2501 Arkaik Dönem Plastiği I Seçmeli 2 0 4
ARK2503 Arkaik Dönem Mimarlığı I Seçmeli 2 0 4
ARK2505 Anadolu Tarihi Coğrafyası I Seçmeli 2 0 4
ARK2507 Korinth Vazo Ressamlığı Seçmeli 2 0 4
ARK2509 BizansTasvir Sanatı I: İkonalar Seçmeli 2 0 4
ARK2511 Doğu Ege’de Doğu Esinli Çömlek Ressamlığı Seçmeli 2 0 4
ARK2513 Karşılaştırmalı İlk Çağ Mitolojileri ve Teorileri Seçmeli 2 0 4
ARK2515 Endüstriyel Arkeoloji Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK2002 Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK2004 Ölçme Bilgisi ve Röleve II Zorunlu 2 0 5
ARK2006 Eski Yunanca IV Zorunlu 2 0 5
ARK2502 Arkaik Dönem Seramiği Seçmeli 2 0 4
ARK2504 Arkaik Dönem Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK2506 Arkaik Dönem Mimarlığı II Seçmeli 2 0 4
ARK2508 Anadolu Tarihi Coğrafyası II Seçmeli 2 0 4
ARK2510 Attika Siyah Figürlü Vazoları Seçmeli 2 0 4
ARK2512 Bizans Tasvir Sanatı II: Mozaik ve Duvar Resimleri Seçmeli 2 0 4
ARK2514 Yakın-Doğu Arkeolojisi Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK3001 Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK3003 Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I Zorunlu 2 0 5
ARK3005 Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri Zorunlu 2 0 4
ARK3501 Attika Kırmızı Figürlü Vazoları Seçmeli 2 0 4
ARK3503 Etnoarkeoloji Seçmeli 2 0 4
ARK3505 Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme Seçmeli 2 0 4
ARK3507 Latince I Seçmeli 2 0 4
ARK3509 Yazıt Bilim I Seçmeli 2 0 4
ARK3511 Bizans Dönemi Mimari Plastik I Seçmeli 2 0 4
ARK3513 Klasik Dönem Plastiği I Seçmeli 2 0 4
ARK3515 Klasik Dönem Mimarlığı I Seçmeli 2 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK3002 Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK3004 Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II Zorunlu 2 0 5
ARK3006 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
ARK3502 Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia Seçmeli 2 0 4
ARK3504 Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri Seçmeli 2 0 4
ARK3508 Latince II Seçmeli 2 0 4
ARK3510 Yazıt Bilim II Seçmeli 2 0 4
ARK3512 Bizans Dönemi Mimari Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK3514 Klasik Dönem Plastiği II Seçmeli 2 0 4
ARK3516 Klasik Dönem Mimarlığı II Seçmeli 2 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK 4501 Bitirme Çalışması I Seçmeli 2 0 5
ARK 4503 Seminer I Zorunlu 2 0 5
ARK4001 Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I Zorunlu 2 0 5
ARK4505 Numismatik I Seçmeli 2 0 5
ARK4507 Koruma Bilinci ve Müzecilik Seçmeli 2 0 5
ARK4509 Etrüsk Sanatı Seçmeli 2 0 5
ARK4511 Erken Hıristiyanlık Bizans Dönemi Mimarisi Seçmeli 2 0 5
ARK4513 Kent Arkeolojisi Seçmeli 2 0 5
ARK4515 Latince III Seçmeli 2 0 5
ARK4517 Bizans El Sanatları I Seçmeli 2 0 5
ARK4519 Hellenistik Dönem Seramiği Seçmeli 2 0 5
ARK4521 Hellenistik Dönem Plastiği Seçmeli 2 0 5
ARK4523 Helenistik Dönem Mimarlığı Seçmeli 2 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ARK4002 Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II Zorunlu 2 0 5
ARK4501 Bitirme Çalışması I Seçmeli 2 0 5
ARK4502 Bitirme Çalışması II Seçmeli 2 0 5
ARK4503 Seminer I Seçmeli 2 0 5
ARK4504 Seminer II Seçmeli 2 0 5
ARK4506 Numismatik II Seçmeli 2 0 5
ARK4508 Pers Dönemi’nde Anadolu Seçmeli 2 0 5
ARK4510 Latince IV Seçmeli 2 0 5
ARK4512 Bizans El Sanatları II Seçmeli 2 0 5
ARK4514 Roma Dönemi Seramiği Seçmeli 2 0 5
ARK4516 Roma Dönemi Mimarlığı Seçmeli 2 0 5
ARK4518 Roma Dönemi Plastiği Seçmeli 2 0 5
ARK4520 Türk Sanatı Seçmeli 2 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Arkeolojiye Giriş I3332113322211355
Demir Çağ Öncesi Anadolu3332113322511115
Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I3332113322311315
Tunç Çağı’nda Ege3332113322441115
Klasik Mitoloji3333211322211115
Eski Yunanca I3332113122221115
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı3333333333333333
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Arkeolojiye Giriş II4443224433312215
Erken Demir Çağı’nda Anadolu4442224133522215
Arkaik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II4443224433322315
Erken Demir Çağı’nda Ege Bölgesi ve Çevresi4442224133522215
Eski Yunanca II4442224133332115
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I5554334444312325
Ölçme Bilgisi ve Röleve I5555334444112525
Eski Yunanca III4555443555555555
Arkaik Dönem Plastiği I5552334144432225
Arkaik Dönem Mimarlığı I5554334444432325
Anadolu Tarihi Coğrafyası I5552034144432125
Korinth Vazo Ressamlığı5552334144432125
BizansTasvir Sanatı I: İkonalar5552334144133125
Doğu Ege’de Doğu Esinli Çömlek Ressamlığı5552334144432125
Karşılaştırmalı İlk Çağ Mitolojileri ve Teorileri 5551334144432525
Endüstriyel Arkeoloji5554334444412525
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II5554555355312235
Ölçme Bilgisi ve Röleve II5555555555555555
Eski Yunanca IV5551555155252135
Arkaik Dönem Seramiği5552555155532335
Arkaik Dönem Plastiği II5552555155512235
Arkaik Dönem Mimarlığı II5555555155522335
Anadolu Tarihi Coğrafyası II4535435435235555
Attika Siyah Figürlü Vazoları5552555155332235
Bizans Tasvir Sanatı II: Mozaik ve Duvar Resimleri5435345534555555
Yakın-Doğu Arkeolojisi5555555555555555
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı I5555555555032245
Geç Antik – Bizans Dönemi Sanatı I5435434455454545
Arkeoloji’de Belgeleme Teknikleri5555555555132545
Attika Kırmızı Figürlü Vazoları5552555155332145
Etnoarkeoloji5555555255512245
Antik Dönemde Yerleşim Evrimi ve Kentleşme5554434555455555
Latince I5555555155152145
Yazıt Bilim I5555555155152545
Bizans Dönemi Mimari Plastik I5555555555115545
Klasik Dönem Plastiği I5552555155332235
Klasik Dönem Mimarlığı I5555552551124555
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Hellenistik Dönem Sanatı ve Mimarlığı II5555555555112455
Geç Antik - Bizans Dönemi Sanatı II5555555255115255
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555555555112
Geometrik ve Arkaik Dönemde Karia5555555255511455
Batı Anadolu Ölü Gömme Gelenekleri5555555555551555
Latince II5551555155515015
Yazıt Bilim II5551555155515315
Bizans Dönemi Mimari Plastiği II5555555555511555
Klasik Dönem Plastiği II5555555255112455
Klasik Dönem Mimarlığı II5555555555112455
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Bitirme Çalışması I5555555555555555
Seminer I5555555555555555
Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı I5555555355511555
Numismatik I5555555155331235
Koruma Bilinci ve Müzecilik5552555155331235
Etrüsk Sanatı5552555155331235
Erken Hıristiyanlık Bizans Dönemi Mimarisi5555555155511555
Kent Arkeolojisi5555555515533125
Latince III5551555155335215
Bizans El Sanatları I5555555155331535
Hellenistik Dönem Seramiği5552555355511555
Hellenistik Dönem Plastiği5555555355511555
Helenistik Dönem Mimarlığı5555555355511535
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Roma Dönemi Sanatı ve Mimarlığı II5550555155511555
Bitirme Çalışması I5555555555555555
Bitirme Çalışması II5555555555555555
Seminer I5555555555555555
Seminer II5555555505555555
Numismatik II5555555155331235
Pers Dönemi’nde Anadolu5552555155511525
Latince IV5551555155335215
Bizans El Sanatları II5555555155331535
Roma Dönemi Seramiği5552555155511525
Roma Dönemi Mimarlığı5555555155511555
Roma Dönemi Plastiği5552555155511525
Türk Sanatı5552555155511515
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık