English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır.

Program Profili

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Bölümde, iktisat, işletme, muhasebe sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik programların analizi hedef alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve çeşitli kaynakları kullanarak bireysel ve toplu çalışma ilişkilerinin temel kavramları, yürütümü, bu ilişkilerde uyuşmazlık ve çatışma süreci hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2- Sosyal güvenliğin kişiler ve riskler bakımından kapsamı ve sosyal güvenlik programlarından yararlanma koşulları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3- Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkisini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarını, yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.
4- Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluklarını açıklar. Sosyal hakların evrenselliği, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
5- Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını açıklar.
6- Başta üretim ve çalışma sistemi olmak üzere günümüz toplumlarının temel yapılarını ve örgütlenme biçimlerini kavrar; üretim ve çalışma ilişkileriyle toplumsal eşitsizlikler arasındaki bağlantılara, toplumsal çatışmaların doğasına ve bu çatışmalardan doğan örgütler ile çatışmaların düzenlenmesine yönelik kurumların rolüne ilişkin kuramsal, tarihsel ve yöntemsel analiz araçlarına sahip olur. Böylelikle alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
7- İstihdam, işsizlik, ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirmeye yönelik kavramsal ve teorik donanımı edinir.
8- Çalışma ilişkilerinde ve alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
9- Çalışma yaşamının sosyolojik boyutu ile ilgili ileri düzeyde bilgilere sahiptir, bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlar ile ekip arkadaşlarına aktarabilme, verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahiptir.
10- Çalışma yaşamında ve işyerinde sosyo-psikolojik açıdan insan ihtiyaçlarını odak alan yönetim anlayışı çerçevesinde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
11- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız bir çalışma yürütebileceği gibi ekip çalışması içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır, diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.
12- Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar.
13- Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır ve bu yönde olumlu tutum geliştirebilir.
14- Çalışma yaşamında sosyal taraflarla etkili iletişim kurar.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00'nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Zorunlu 3 0 3
KAY1801 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
KAY1803 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 4
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
YDB-G1 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB1811 İngilizce I Zorunlu 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
ÇEİ1001 Çalışma İlişkilerine Giriş Zorunlu 3 0 4
ÇEİ1003 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 3 0 4
İŞL1801 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB1802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
KAY1802 Anayasa Hukuku Zorunlu 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
ÇEİ1002 Sosyal Politika Zorunlu 3 0 4
ÇEİ1004 Sosyal Psikoloji Zorunlu 3 0 4
İKT1802 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 4
İŞL1802 Borçlar Hukuku Zorunlu 3 0 4
İŞL1804 İşletme Matematiği Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB-G2 YABANCI DİL Zorunlu 3 0 3
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
ÇEİ2001 Uluslararası Sosyal Politika Zorunlu 3 0 5
ÇEİ2003 Bireysel İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
ÇEİ2005 Çalışma Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
İKT2801 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 4
İŞL2801 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
İŞL2803 İşletme İstatistiği Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
ÇEİ2002 Toplu İş Hukuku Zorunlu 3 0 5
ÇEİ2004 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
ÇEİ2006 Türkiye Emek Tarihi Zorunlu 3 0 5
ÇEİ2008 Emek ve Sosyal Teori Zorunlu 3 0 4
ÇEİ2010 Çalışma Ekonomisi Zorunlu 3 0 5
İKT2802 Makro İktisat Zorunlu 3 0 4
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3805 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Zorunlu 3 0 6
KAY3901 Kamu Yönetimi Seçmeli 3 0 4
KAY3903 Uygarlık Tarihi Seçmeli 3 0 4
ULİ3901 Siyasi Tarih Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3001 Ücret Teorileri ve Politikaları Zorunlu 3 0 6
ÇEİ3003 Endüstri İlişkileri Zorunlu 3 0 6
ÇEİ3501 Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3503 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3505 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3507 Küreselleşme ve Emek Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3509 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Gelişme Seçmeli 3 0 4
İKT3901 Kamu Maliyesi Seçmeli 3 0 4
İKT3903 Türkiye İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
İŞL3901 Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 4
İŞL3903 İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY3902 Siyaset Sosyolojisi Seçmeli 3 0 4
KAY3904 İdare Hukuku Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3000 Meslek Stajı (20 İşgünü) Seçmeli 0 0 4
ÇEİ3002 Gelir Dağılımı Zorunlu 3 0 6
ÇEİ3004 Sosyal Güvenlik Teorisi Zorunlu 3 0 6
ÇEİ3006 Çalışma Sosyolojisi Zorunlu 3 0 6
ÇEİ3502 İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3504 Endüstriyel Demokrasi Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3506 Türkiye’de Sosyal Politika Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3508 Yönetim Psikolojisi Seçmeli 3 0 4
ÇEİ3510 Toplumsal Cinsiyet ve Emek Seçmeli 3 0 4
İKT3902 Uluslararası İktisat Seçmeli 3 0 4
İKT3904 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Seçmeli 3 0 4
İŞL3902 Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 4
İŞL3904 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 4
İŞL3906 İşletme Finansmanı Seçmeli 3 0 4
İŞL3908 Envanter ve Bilanço Seçmeli 3 0 4
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY4901 İnsan Hakları Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4001 Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 5
ÇEİ4003 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 5
ÇEİ4501 İşsizlik ve İstihdam Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4503 Devlet ve Çalışma Yönetimi Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4505 Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4507 Çalışma Yaşamında Ayrımcılık Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4509 Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4511 Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Seçmeli 3 0 5
İKT4901 İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 5
İKT4903 Maliye Politikası Seçmeli 3 0 5
İŞL4901 Uluslararası İşletmecilik Seçmeli 3 0 5
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ4002 Sendikacılık Zorunlu 3 0 5
ÇEİ4004 Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri Zorunlu 3 0 5
ÇEİ4502 Çalışma Etiği Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4504 Toplu Pazarlık Uygulamaları Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4506 Teknoloji ve Emek Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4508 Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4510 Risk Grupları ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4512 Karşılaştırmalı Çalışma İlişkileri Seçmeli 3 0 5
ÇEİ4514 Banka ve Sigorta Hukuku Seçmeli 3 0 5
İKT4902 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4904 Dünya Ekonomisi Seçmeli 3 0 5
İKT4906 Vergi Hukuku Seçmeli 3 0 5
İŞL4902 Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 5
İŞL4904 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 5
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I3241440322333400
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2222222222222225
Siyaset Bilimine Giriş1131111111335311
Hukukun Temel Kavramları4354334343235411
Türk Dili I1511114111111111
YABANCI DİL0000000000000000
İngilizce I1111111111111151
Almanca I3333333333333533
Fransızca I3333333333333511
Çalışma İlişkilerine Giriş5122344231243111
Sosyolojiye Giriş2111252252233211
İşletme Bilimine Giriş1112121222122111
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II3241440322333400
Anayasa Hukuku0000000000000000
Türk Dili II2222222222222222
İngilizce II1111111111111151
Almanca II1111111111111151
Fransızca II1111111111111151
Sosyal Politika4344544231344311
Sosyal Psikoloji2111111325325411
İktisada Giriş5332541443151211
Borçlar Hukuku4243223334435411
İşletme Matematiği1111111122212111
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
YABANCI DİL0000000000000000
İngilizce III1111111111111151
Almanca III1111111111111151
Fransızca III1111111111111151
Uluslararası Sosyal Politika2344523222343111
Bireysel İş Hukuku5454434344435511
Çalışma Psikolojisi2112111225425511
Mikro İktisat3111115121212311
Genel Muhasebe0000000000000000
İşletme İstatistiği1111111122212111
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İngilizce IV1111111111111151
Almanca IV1111111111111151
Fransızca IV1111111111111151
Toplu İş Hukuku5454434445535521
Araştırma Yöntemleri4111133542132111
Türkiye Emek Tarihi2331334431211211
Emek ve Sosyal Teori3111353252233211
Çalışma Ekonomisi3111345231343111
Makro İktisat3344224133311111
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı2221353252233211
Kamu Yönetimi3354335543445334
Uygarlık Tarihi1034354144422211
Siyasi Tarih2111111111111111
Ücret Teorileri ve Politikaları5243333233344311
Endüstri İlişkileri5243333233344311
Örgüt Sosyolojisi3223244354344411
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği3345432242343111
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma2422425544454511
Küreselleşme ve Emek3222354242233211
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Gelişme2421543231343111
Kamu Maliyesi3233334334455121
Türkiye İktisat Tarihi3224453221111111
Ticaret Hukuku3234433355434521
İşletme Yönetimi2111121122222211
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Siyaset Sosyolojisi2352452251552211
İdare Hukuku4354444445335411
Meslek Stajı (20 İşgünü)0000000000000000
Gelir Dağılımı3331455231343111
Sosyal Güvenlik Teorisi2534434544454511
Çalışma Sosyolojisi4334355453344311
İş Hukuku Uygulamaları5454333445535421
Endüstriyel Demokrasi4243353233343111
Türkiye’de Sosyal Politika3253555222141311
Yönetim Psikolojisi3133111225425511
Toplumsal Cinsiyet ve Emek1311355142131111
Uluslararası İktisat1111111111133211
İktisadi Büyüme ve Kalkınma1113435121213221
Halkla İlişkiler1131111215425511
Maliyet Muhasebesi1111111111122111
İşletme Finansmanı1111101111122111
Envanter ve Bilanço1111111111112111
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İnsan Hakları1131311111111111
Sosyal Güvenlik Hukuku4544334445535421
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi4133111225425511
İşsizlik ve İstihdam3331335232343111
Devlet ve Çalışma Yönetimi5341433231343111
Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri5243344233343111
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık4444445553344411
Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri4133111235425511
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler1421322534555511
İktisadi Analiz3111144411111111
Maliye Politikası2132234334455121
Uluslararası İşletmecilik1011111111122121
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sendikacılık4242353242233211
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri5343322231343111
Çalışma Etiği3334345553344411
Toplu Pazarlık Uygulamaları5454434445545521
Teknoloji ve Emek3113345232343111
Avrupa Birliği ve Sosyal Politika1432423544454411
Risk Grupları ve Sosyal Politika1522423544455511
Karşılaştırmalı Çalışma İlişkileri2223454531132121
Banka ve Sigorta Hukuku3333242234535411
Türkiye Ekonomisi1111114111434111
Dünya Ekonomisi1112255411113311
Vergi Hukuku3111111122334311
Kariyer Yönetimi1121111114425511
Finansal Tablolar Analizi1111112111122111
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık