English
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ alanında lisans diploması verilir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır.

Program Profili

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde, yürütülen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerine ait temel kavramları vermenin yanı sıra çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konularda da araştırmalara olanak sağlamaktadır. Bölümde, iktisat, işletme, muhasebe sosyoloji, psikoloji, hukuk, yönetim gibi sosyal bilimlerin ışığında çalışma yaşamının incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne yönelik programların analizi hedef alınmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve çeşitli kaynakları kullanarak bireysel ve toplu çalışma ilişkilerinin temel kavramları, yürütümü, bu ilişkilerde uyuşmazlık ve çatışma süreci hakkında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2- Sosyal güvenliğin kişiler ve riskler bakımından kapsamı ve sosyal güvenlik programlarından yararlanma koşulları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3- Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkisini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarını, yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.
4- Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluklarını açıklar. Sosyal hakların evrenselliği, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
5- Sosyal politikanın farklı tanımlarını yapar, tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını belirtirken sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını açıklar.
6- Başta üretim ve çalışma sistemi olmak üzere günümüz toplumlarının temel yapılarını ve örgütlenme biçimlerini kavrar; üretim ve çalışma ilişkileriyle toplumsal eşitsizlikler arasındaki bağlantılara, toplumsal çatışmaların doğasına ve bu çatışmalardan doğan örgütler ile çatışmaların düzenlenmesine yönelik kurumların rolüne ilişkin kuramsal, tarihsel ve yöntemsel analiz araçlarına sahip olur. Böylelikle alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
7- İstihdam, işsizlik, ücret, gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilgili alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakışla değerlendirmeye yönelik kavramsal ve teorik donanımı edinir.
8- Çalışma ilişkilerinde ve alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
9- Çalışma yaşamının sosyolojik boyutu ile ilgili ileri düzeyde bilgilere sahiptir, bu bilgileri ilgili kişi ve kurumlar ile ekip arkadaşlarına aktarabilme, verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak aktarabilme becerisine sahiptir.
10- Çalışma yaşamında ve işyerinde sosyo-psikolojik açıdan insan ihtiyaçlarını odak alan yönetim anlayışı çerçevesinde edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
11- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bağımsız bir çalışma yürütebileceği gibi ekip çalışması içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır, diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.
12- Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar.
13- Edindiği bilgileri yaşam boyu geliştirecek öğrenme becerisini kazanır ve bu yönde olumlu tutum geliştirebilir.
14- Çalışma yaşamında sosyal taraflarla etkili iletişim kurar.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
16- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşturmaktadır. Ara Sınavlar: Her yarıyıl içinde açılan derslerle ilgili olarak bir ara sınav yapılır. Ara sınav değerlendirmesi, alınan puanın %40'dır. Yarıyıl Sonu Sınavları: Yarıyıl sonunda öğretimi tamamlanan derslerden öğrencinin başarı durumunu belirlemek üzere yapılır. Yarıyıl Sonu sınav değerlendirmesi, alınan puanın %60'ıdır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00'nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Abdurrahman AYHAN (aayhan@mu.edu.tr) 1435

Bölüm AKTS Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Çisel EKİZ GÖKMEN (cekiz@mu.edu.tr)

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I324144 3223334  
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı2222222222222225
Siyaset Bilimine Giriş1131111111335311
Hukukun Temel Kavramları4354334343235411
Türk Dili I1511114111111111
İngilizce I1111111111111151
Almanca I3333333333333533
Fransızca I3333333333333511
Çalışma İlişkilerine Giriş5122344231243111
Sosyolojiye Giriş2111252252233211
İşletme Bilimine Giriş1112121222122111
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II324144 3223334  
Anayasa Hukuku                
Türk Dili II2222222222222222
İngilizce II1111111111111151
Almanca II1111111111111151
Fransızca II1111111111111151
Sosyal Politika4344 44231344311
Sosyal Psikoloji2111111325325411
İktisada Giriş5332541443151211
Borçlar Hukuku4243223334435411
İşletme Matematiği1111111122212111
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İngilizce III1111111111111151
Almanca III1111111111111151
Fransızca III1111111111111151
Uluslararası Sosyal Politika2344523222343111
Bireysel İş Hukuku5454434344435511
Çalışma Psikolojisi2112111225425511
Mikro İktisat3111115121212311
Genel Muhasebe                
İşletme İstatistiği1111111122212111
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İngilizce IV1111111111111151
Almanca IV1111111111111151
Fransızca IV1111111111111151
Toplu İş Hukuku54544344455 5521
Araştırma Yöntemleri4111133542132111
Türkiye Emek Tarihi2331334431211211
Emek ve Sosyal Teori3111353252233211
Çalışma Ekonomisi3111345231343111
Makro İktisat3344224133311111
                 
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Türkiye’nin Toplumsal Yapısı2221353252233211
Kamu Yönetimi3354335543445334
Uygarlık Tarihi1234354144422211
Siyasi Tarih2111111111111111
Ücret Teorileri ve Politikaları5243333233344311
Endüstri İlişkileri5243333233344311
Örgüt Sosyolojisi3223244354344411
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği3345432242343111
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma2422425544454511
Küreselleşme ve Emek3222354242233211
Sosyal Sorunlar ve Sosyal Gelişme2421543231343111
Kamu Maliyesi3233334334455121
Türkiye İktisat Tarihi322 453221111111
Ticaret Hukuku3234433355434521
İşletme Yönetimi2111121122222211
                 
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Siyaset Sosyolojisi2352452251552211
İdare Hukuku4354444445335411
Meslek Stajı II (20 İşgünü)                
Gelir Dağılımı3331455231343111
Sosyal Güvenlik Teorisi2534434544454511
Çalışma Sosyolojisi4334355453344311
İş Hukuku Uygulamaları5454333445535421
Endüstriyel Demokrasi4243353233343111
Türkiye’de Sosyal Politika3253555222141311
Yönetim Psikolojisi3133111225425511
Toplumsal Cinsiyet ve Emek1311355142131111
Uluslararası İktisat1111111111133211
İktisadi Büyüme ve Kalkınma1113435121213221
Halkla İlişkiler1131111215425511
Maliyet Muhasebesi1111111111122111
İşletme Finansmanı1111111111122111
Envanter ve Bilanço1111111111112111
                 
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
İnsan Hakları1131311111111111
Sosyal Güvenlik Hukuku4544334445535421
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi4133111225425511
İşsizlik ve İstihdam3331335232343111
Devlet ve Çalışma Yönetimi5341433231343111
Üretim Ağlarında Çalışma İlişkileri5243344233343111
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık4444445553344411
Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri4133111235425511
Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler1421322534555511
İktisadi Analiz3111144411111111
Maliye Politikası2132234334455121
Uluslararası İşletmecilik1111 11111122121
                 
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Sendikacılık4242353242233211
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri5343322231343111
Çalışma Etiği3334345553344411
Teknoloji ve Emek3113345232343111
Avrupa Birliği ve Sosyal Politika1432423544454411
Risk Grupları ve Sosyal Politika1522423544455511
Karşılaştırmalı Çalışma İlişkileri2223454531132121
Banka ve Sigorta Hukuku3333242234535411
Türkiye Ekonomisi1111114111434111
Dünya Ekonomisi1112255411113311
Vergi Hukuku3111111122334311
Kariyer Yönetimi1121111114425511
Finansal Tablolar Analizi1111112111122111
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık