English
Köyceğiz Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Kazanılan Derece

Tekniker

Kabul Koşulları

T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere kimlik kartı verilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, kayıt oldukları yarıyıl/yıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler. Önlisans programlarından mezun olabilmek için önlisans öğrencilerinin 120 aktslik ders almaları gerekir.

Önceki Öğrenim

17845 Sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Tarihçe

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde 2011 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı kurulmuştur. 2011 yılından bu yana YÖK kararı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulunda öğrenci alımı devam ettirmektedir. Bölüm, öğretim kadrosunu sürekli güçlendirerek, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini; laboratuvar olanakları, teknik donanımı ve fiziksel alt yapısıyla devam ettirmektedir. Bölümde, 1 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Öğretim Görevli Doktor bulunmaktadır.

Program Profili

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, ilgili sektörün teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda mevcut bilgi birikimi, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda teknik birikime sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgilidir.
2- Yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilir ve etkin iletişim becerisine sahiptir
3- Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir
4- Bilgisayar ve internet teknolojileri kullanabilme bilgisine sahiptir
5- Tıbbi ve aromatik bitkileri botanik özellikleriyle tanır
6- Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve bu bitkilerden sekonder metabolit elde etme aşamalarında bilgilidir
7- Kaliteli tohumluk ve çelik üretimi konusunda bilgilidir.
8- Yetiştiricilik sırasında karşılaşılabilecek hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri konusunda bilgilidir.
9- Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi sırasında kültürel işlemler, bakım işleri ve hasat işlemlerinde kullanılan makine, araç ve gereçler konusunda bilgi sahibidir.
10- Biyoteknolojinin bitki üretiminde kullanımı konusunda bilgilidir.
11- Kaliteli drog eldesi için hasat dönemlerinin belirlenmesi ve hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilidir.
12- Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin ambalajlanması, muhafazası, pazarlanması ve standardizasyonu konularında bilgi sahibidir.
13- Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin ilaç ve kozmetik hammaddesi ile baharat olarak işlenmesi konularında bilgi sahibidir.
14- Proje hazırlanması sırasında ön etütler, projelenmeye esas olan faktörlerin belirlenmesi, fizibilitenin hazırlanması, değerlendirilmesi konusunda bilgilidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Bir dersin her yarıyılda yılda en az bir ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları yüksekokul müdürü tarafından belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. Yüksekokul Kurul kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için; a)Kayıt yenilemek, b)Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek, c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak, ç)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir. Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir. Bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yıl sonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4'lük sisteme uyarlanır. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır. AGNO'su en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılır. AGNO'su 2.00?ın altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenciler, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile (DC) ve (DD) notu aldıkları dersleri tekrar edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bölümümüzde normal eğitim- öğretim süresi 2 yıldır. Ancak bu süre içerisinde mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre eğitim öğretimlerini dört yılda tamamlamak zorundadır. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için iki yarı yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı yıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yukarıda belirtilen yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Normal öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile mezun olan öğrencilerden not ortalaması 3.00-3.49 olan öğrenciler Şeref Belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise Yüksek Şeref Belgesi almaya hak kazanırlar.

Mezun İstihdamı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programından mezun olan öğrenciler Tekniker ünvanını almaktadırlar. Bu teknikerler: Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili birimlerinde görev alabilirler. Aromaterapi merkezlerinde çalışabilecekleri gibi kendileri de aromaterapi merkezi açabilirler Kendi imkanları ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek pazarlayabilirler Gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri noktalarında, Drog ithal ve ihraç eden firmalarda, Kendileri aktar açabilecekleri gibi mevcut aktarlarda, Aromaterapi merkezlerinde, Kozmetik ve parfüm gibi ürünleri imal eden imalathanelerde ve Üniversitelerin Herbaryum merkezlerinde çalışabilirler. Programı başarıyla tamamlayanlar, dikey geçiş sınavı ile Ziraat Fakültelerine geçebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

17845 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam eğitim-öğretim süresi, kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte yönetim kurullarınca yapılır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılan yönerge ile düzenlenir.

Eğitim Türü

Örgün Öğretim

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ersin DOĞAÇ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Yusuf SICAK

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH1813 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Tekniği I Zorunlu 2 1 5
BAH1815 Tıbbi Bitki Ekolojisi Seçmeli 3 0 3
BAH1817 Genel Botanik Zorunlu 2 1 4
BİP1801 Bilgi veİletişim Teknolojileri - I Zorunlu 2 0 3
MAP1807 Matematik I Zorunlu 3 0 4
TAB1501 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Seçmeli 3 0 3
TAB1503 Organik Kimya Seçmeli 3 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TLT1809 Laboratuvar Tekniği Zorunlu 3 0 4
TLT1811 Genel Kimya Zorunlu 2 1 3
YDB1801 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
YDB1803 Almanca I Zorunlu 2 0 2
YDB1805 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
İSG1901 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BAH1814 Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Tekniği II Zorunlu 2 1 4
BAH1816 Tıbbi Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 3
BİP1802 Bilgi veİletişim Teknolojileri - II Zorunlu 2 0 3
TAB1002 Tıbbi Bitki Sistematiği Zorunlu 2 1 3
TAB1004 Tıbbi Bitki Biyokimyası Zorunlu 2 1 3
TAB1498 Meslek Stajı I (30 iş günü) Zorunlu 0 0 4
TAB1502 Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Muhafazası ve Paz. Seçmeli 3 0 3
TAB1504 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuğu Seçmeli 3 0 3
TAB1506 Analitik Kimya Seçmeli 3 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1802 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
YDB1804 Almanca II Zorunlu 2 0 2
YDB1806 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
İŞY1842 İstatistik Paketleri Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
BAH2803 Bitki Koruma Seçmeli 3 0 4
TAB2001 Tıbbi Bitki Anatomisi Zorunlu 2 1 5
TAB2003 Fitoterapi ve Uygulamaları Zorunlu 2 1 4
TAB2005 Çevre ve Organik Tarım Zorunlu 3 0 4
TAB2007 Fitokimya Zorunlu 3 0 4
TAB2501 Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
TAB2503 Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi Seçmeli 3 0 4
TAB2505 Drog Hazırlama Tekniği Seçmeli 3 0 4
TAB2507 Toplumsal Duyarlılık Seçmeli 3 0 4
TAB2509 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I Seçmeli 3 0 3
TAB2511 Mesleki Yabancı Dil (Almanca) I Seçmeli 3 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
BAH2810 Bitki Besleme ve Gübreleme Seçmeli 3 0 3
TAB2002 Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi Zorunlu 2 1 4
TAB2004 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Değerlendirme Tekniği Zorunlu 2 0 2
TAB2006 Hijyen ve Sterilizasyon Teknikleri Zorunlu 2 1 3
TAB2008 Mesleki Proje Hazırlama Zorunlu 2 0 3
TAB2498 Meslek Stajı II (30 iş günü) Zorunlu 0 0 4
TAB2502 Baharat ve Keyf Bitkileri Değerlendirme Seçmeli 3 0 3
TAB2504 Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama Seçmeli 3 0 3
TAB2506 Estetik Bilgisi Seçmeli 3 0 3
TAB2508 Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II Seçmeli 3 0 3
TAB2510 Mesleki Yabancı Dil (Almanca) II Seçmeli 3 0 3
TAB2512 Aromaterapi Seçmeli 3 0 3
TAB2514 Kozmotoloji Seçmeli 3 0 3
İŞY2842 Ekonomi ve İşletmecilik Seçmeli 3 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Tekniği I34335555555534
Tıbbi Bitki Ekolojisi12222211122222
Genel Botanik34335444434435
Bilgi veİletişim Teknolojileri - I22222222222222
Matematik I22222222222222
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler11124532445551
Organik Kimya15151111114144
Türk Dili I22222222222222
Laboratuvar Tekniği00000000000000
Genel Kimya14131311111133
İngilizce I22222222222222
Almanca I11111111111111
Fransızca I11111111111111
İş Sağlığı ve Güvenliği00000001201103
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştirme Tekniği II33334555555544
Tıbbi Bitki Fizyolojisi22222022222222
Bilgi veİletişim Teknolojileri - II22222222222222
Tıbbi Bitki Sistematiği21235221222223
Tıbbi Bitki Biyokimyası33333333333333
Meslek Stajı I (30 iş günü)21222341252544
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Muhafazası ve Paz.22222222222222
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuğu22224555545533
Analitik Kimya22222222222222
Türk Dili II00000000000000
İngilizce II22222222222222
Almanca II11111111111111
Fransızca II12331221312311
İstatistik Paketleri12121121312312
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I00000000000000
Bitki Koruma22233335543423
Tıbbi Bitki Anatomisi33335333333334
Fitoterapi ve Uygulamaları22222222222222
Çevre ve Organik Tarım22223344555533
Fitokimya12123424252444
Parfüm Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi23455555555555
Boya Bitkileri Değerlendirme Teknolojisi12202222222222
Drog Hazırlama Tekniği22222223423444
Toplumsal Duyarlılık33333333333333
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) I22222222222222
Mesleki Yabancı Dil (Almanca) I11111111111111
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II00000000000000
Bitki Besleme ve Gübreleme33334444544434
Farmakognazi ve Farmasötik Teknolojisi33333344444454
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Değerlendirme Tekniği22224543434443
Hijyen ve Sterilizasyon Teknikleri22222222222222
Mesleki Proje Hazırlama11121211223123
Meslek Stajı II (30 iş günü)00000000000000
Baharat ve Keyf Bitkileri Değerlendirme22224333233553
Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama22222222222222
Estetik Bilgisi22222222222222
Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) II22222222222222
Mesleki Yabancı Dil (Almanca) II00000000000000
Aromaterapi32333335555555
Kozmotoloji22222222222222
Ekonomi ve İşletmecilik11111111111111
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık