English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programlarına başvuracak adayların, üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmaları ya da üniversitelerin herhangi bir bölümünü bitirmiş ve öğretmenlik pedagojik formasyon eğitimi almış olması gerekmektedir. Kabul Kriterleri (Puanlar) %50 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı %20 Genel Akademik Ortalama %30 Bilim Sınavı (Yazılı veya Sözlü)

Yeterlilik Koşulları

Bu programda alınmış olan 7 teorik ders (5 zorunlu, 2 seçmeli) sonrası öğrenciler, uzmanlık alan dersleri, seminer ve tez çalışmalarını sunarak mezun olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Bu yüksek lisans programına öğrenci alımı Eğitim Fakültesi mezunları ve Öğretmenlik Sertifikası sahibi olanlar başvurabilmektedir. Belirtilen durumlar dışında, Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları esas alınır.

Tarihçe

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış ve aynı akademik yılda öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Süreç boyunca, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı tezli yüksek lisans programının genel amaçları doğrultusunda hedeflenen, bu alandaki yeni ve güncel çalışmaları takip etmek, alana katkı sağlamak ve tüm bilim dallarının gerektirdiği bilimsel düşünme beceri ve bakış açılarını geliştirmek, zenginleştirmek vb. durum ve özelliklerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar hedefler paralelinde devam etmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı açılırken hedeflenen noktalar son yıllarda önemli ve olumlu değişiklikler göstermiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans programından 2012-2013 akademik yılı sonu itibariyle toplam 28 öğrenci mezun olmuştur. Çağın gerektirdiği eğitim ihtiyacının ve özellikle öğretimin düzenlenmesi ve eğitim-öğretim programları ile ilgili uzman yetiştiren Eğitim Programları ve Öğretim yüksek lisans programının hedefleri doğrultusunda öğrenimine devam eden lisansüstü öğrencilerinin, bazıları öğretmen olarak ve bazıları da akademisyen olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu şekilde hem yükseköğretim ve hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişimin aktif olarak sağlanmasında katkıları önem arz etmektedir. Öğrencilerin edindikleri bilgi, değer ve beceriler ile her düzeydeki eğitim-öğretim kurumlarında birçok katkı getirdiği de açıktır. Bilimsel okur-yazarlık, araştırma, sorgulama, eleştirel, yaratıcı, analitik ve stratejik düşünme biçimlerini kullanan bireyler yetiştiren bölümümüz, alan yazına yeni araştırmalar kazandırmaya devam etmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- “Eğitim Bilimleri” ve “Eğitim Programları ve Öğretim” alanıyla ilgili temel kavramları tanıyabilme
2- Eğitim ve öğretimle ilgili konu, kavram ve süreçleri açıklayabilme.
3- Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
4- İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
5- Eğitim Programları ve Öğretim bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilme.
6- Mesleki çalışmalarında bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilme.
7- Program geliştirme ve değerlendirme alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yer alan sorunları, gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirebilme.
8- Mesleki çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirebilme.
9- Türkiye’de ve Dünya’da uygulanan örgün ve yaygın eğitim programlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme.
10- Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan araştırmaları takip edip değerlendirebilme.
11- Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilme.
12- Program geliştirme ve öğretim alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
13- Bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistikî analizler konusunda uygulama yeterliliği kazanabilme.
14- Öğrenme konusundaki bireysel ihtiyaçlarına ilişkin farkındalık kazanabilme.
15- Öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını amaçları doğrultusunda planlayıp yönetebilme.
16- Yabancı dili etkili bir biçimde kullanabilme.
17- Toplumsal sorumluluk duygusu çerçevesinde mesleki proje ve etkinlikler planlayıp uygulayabilme.
18- Alanla ilgili bütünsel bir gelişim gösterebilme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda sınav değerlendirme kuralları her bir ders için farklılık göstermektedir. Her bir dersin iş yükü ve içeriği değişiklik gösterebilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, toplam yirmi bir (21) krediden az olmamak koşulu ile en az yedi (7) ders, bir Seminer Çalışması ve Tez Çalışmasından oluşmaktadır. Seminer ve tez çalışması kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır. (Minimum 78 AKTS Kredisi)

Mezun İstihdamı

Bu yüksek lisans programından mezun olanlar, program geliştirme bilim uzmanı unvanına erişmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu alanda yüksek lisans mezunu olanlar, yine aynı alanda giriş sınavında yeterli bulunması koşuluyla doktora eğitimi alabilmektedir. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı'nda doktora programı bulunmamaktadır.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Salih UŞUN (susun@mu.edu.tr)

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ar.Gör. Güler GÖÇEN KABARAN (gulergocen@mu.edu.tr)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5001 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 3 0 6
EPÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
EPÖ 5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
EPÖ 5501 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5503 HİZMET İÇİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5511 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5513 KİŞİLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5515 EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5517 EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE EKONOMİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5519 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5521 ÖĞRETME-ÖĞRENME KURAMLARI Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
EPÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 5008 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 6
EPÖ 5504 BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5506 EĞİTİMDE YARATICI DRAMA VE ETKİNLİKLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5510 TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5514 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5516 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5518 ÖĞRENME VE ÖĞRETME STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5520 ÖĞRETİM TASARIMI Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5522 NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5524 EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 6
EPÖ 5526 ÖĞRETME MODEL VE İLKELERİ Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EPÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
EPÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Proje Geliştirme ve Yönetimi                  
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME323155243523152413
SEMİNER555555555555555555
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ332233241232232322
EĞİTİM İSTATİSTİĞİ242231152413142534
HİZMET İÇİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME321521552325312122
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ412233112423441245
KİŞİLERARASI İLİŞKİLER332332242332342432
EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ33133223223332224 
EĞİTİMİN FELSEFİ, SOSYAL VE EKONOMİK TEMELLERİ332333222334232443
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR344555344444445554
ÖĞRETME-ÖĞRENME KURAMLARI312511531114221254
UZMANLIK ALAN DERSİ332332234333333323
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
SEMİNER332332232342334333
UZMANLIK ALAN DERSİ332332234333333323
EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME342433431333232323
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM412233112423441245
EĞİTİMDE YARATICI DRAMA VE ETKİNLİKLERİ322313342342232344
TÜRK EĞİTİM TARİHİ VE DÜŞÜNÜRLERİ333224111233232321
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM233151151351245123
ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI344442233333444444
ÖĞRENME VE ÖĞRETME STRATEJİLERİ333332222441355333
ÖĞRETİM TASARIMI444555333435333333
NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ433444444433333333
EĞİTİMDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME323155243523152413
ÖĞRETME MODEL VE İLKELERİ312511531114221254
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ332332234333333323
TEZ ÇALIŞMASI332432555422521254
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
UZMANLIK ALAN DERSİ332332234333333323
TEZ ÇALIŞMASI555555555555555555
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık