English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanlığı

Kabul Koşulları

Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı’nda Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların, öncelikle üniversitelerin Eğitim Fakülteleri’nde Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olmaları gerekmektedir. Diğer alanlarda başvuracak adayların bilimsel hazırlık okumaları gerekmektedir. Aksi durumlarda Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanacaktır Yukarıda belirtilen ön şartlar ile birlikte; belgelendirmek koşulu ile özet olarak aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak öğrenci kabul edilmektedir: - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı Sözel Puanı (%50) - Lisans Akademik Not Ortalaması (%20) - Yazılı veya Sözlü Mülakat Puanı (%30) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nde bulunan aşağıdaki ifadeler doğrultusunda öğrenci kabul koşulları açıklanmıştır: (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları, ç) EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir. (2) Yabancı dil başarı durumu; a) Lisansüstü programlara başvuran adayların, yabancı dil başarı düzeyi, ÜDS, KPDS, YDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sınavları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür. b) Programlar için gerekli yabancı dil düzeyi EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nın teklifi ile Senato tarafından belirlenebilir. c) Bilim alanı yabancı dil eğitim-öğretimi olan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, ÜDS’den, KPDS’den, YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan ve bilim alanıyla ilgili yabancı dilden farklı bir dilden doktora için ÜDS’den, KPDS’den YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. (3) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucuna göre yapılır. a) ALES puanının %50’si, b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının % 20’si, c) Yazılı veya Mülakat notunun % 30’u toplanarak elde edilen puanlara göre, EYK tarafından yapılır. ç) Başarı puanının; yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir. (4) Yabancı dil hazırlık; Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik eğitiminin tamamen veya kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler için YÖK’ün 4/12/2008 Tarih ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır. (5) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili EABDK/EASDK’nin görüşü ve EK’nun teklifi üzerine Senato

Yeterlilik Koşulları

1- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. 2- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır. 3- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir 4- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular. 5- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir. 6- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 7- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 8- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir. 9- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendiri

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.

Tarihçe

2014/2015 Eğitim Öğretim Yılında açılmış ve öğrenci almaya başlamıştır.

Program Profili

Programın amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, Alman Dili ve dil öğretim yöntemleri hakkında donanımlı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı ve seçkin Almanca Öğretmenleri yetiştirmektir. Program, akademik kadrosu ve fiziksel altyapısıyla, öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Alman dilinin öğretimiyle ilgili alanlarda, özgün, kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak toplumun gereksinim duyduğu yabancı dil ile ilgili konularda, çeşitli kuruluşlara dil öğretimi programları hazırlayıp sunmak, Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, Alman Diline yüklediği genel iletişim platformu olma özelliği nedeniyle, çeşitli kurumlarda çalışan kişilerde, Alman Dilini öğrenmenin önemine ilişkin farkındalık oluşturmak, Topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmek gibi işlevleri de üstlenip yürütebilmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisansta kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar
2- Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir
3- Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır
4- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir
5- Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular
6- Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir
7- Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir
8- Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
9- Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
10- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13- Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
14- Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesi alabilmek için, toplam altmış (60) ECTS krediden az olmamak koşulu ile en az sekiz (8) ders, bir (1) “Seminer Çalışması”, (1) “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Tez Çalışması”ndan oluşmaktadır. Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışması kredisizdir ve öğrenciler bu derslerden başarılı olmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Program mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda öğretmen olarak çalışmanın yanı sıra, Özel dil öğrenme merkezlerinde Dershanelerde Bankaların kambiyo bölümlerinde İhracat-ithalat yapan işletmelerde Tercüme bürolarında Turizm işletmelerinde Medyada ve dış bağlantılı çeşitli ticari kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programı henüz açılmadı

Eğitim Türü

Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevide DELLAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Nevide DELLAL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE 5001 Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Zorunlu 2 2 6
ADE 5003 Uygulamalı Dil Bilim ve Dil Öğretimi Zorunlu 2 2 6
ADE 5007 Almanca Öğretiminde Dilbilgisi ve Sözcük Öğretimi Zorunlu 3 0 6
ADE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ADE 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ADE 5501 Göstergebilim Seçmeli 2 0 6
ADE 5503 Yabancı Dil Öğretiminde Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları Seçmeli 2 1 6
ADE 5505 Dil Becerileri ve Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri Seçmeli 2 1 6
ADE 5507 Alman Kültürü ve Edebiyatı Seçmeli 2 0 6
ADE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ADE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ADE 5002 Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarasılık Zorunlu 3 0 6
ADE 5006 Edimbilim Zorunlu 3 0 6
ADE 5502 Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler Seçmeli 3 0 6
ADE 5504 Dilbilimsel Metin Analizleri ve Öğretimi Seçmeli 3 0 6
ADE 5506 Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Yönetim Sistemleri ve Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 2 1 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ADE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ADE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
ADE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar555555555555555
Uygulamalı Dil Bilim ve Dil Öğretimi555555555555555
Almanca Öğretiminde Dilbilgisi ve Sözcük Öğretimi555555555555555
Seminer555555555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği555555555555555
Göstergebilim555555555555555
Yabancı Dil Öğretiminde Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları555555555555555
Dil Becerileri ve Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri555555555555555
Alman Kültürü ve Edebiyatı555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
                
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Seminer555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Yabancı Dil Öğretiminde Kültürlerarasılık555555555555555
Edimbilim555555555555555
Yabancı Dil Öğretiminde Edebi Metinler555555555555555
Dilbilimsel Metin Analizleri ve Öğretimi555555555555555
Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim Yönetim Sistemleri ve Bilgisayar Uygulamaları5555555555555 5
                
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Çalışması555555555555555
                
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15
Uzmanlık Alan Dersi555555555555555
Tez Çalışması555555555555555
                
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık