English
Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Su Ürünleri Yüksek Mühendisi ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan anabilim dalının başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları, EABDK/EASDK ve EK tarafından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları sağlamaları gerekir

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı 120 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunulması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

03 Temmuz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin yapılandırılmasında yer alan fakültelerden birisi olan Su Ürünleri Fakültemiz ilk öğrenci alımına 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlamış ve ilk lisans mezunlarını da 2008 yılında vermiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su ÜrünleriTemel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avlama ve İşleme Teknolojisi olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev gördüğünden Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulanmaktadır. Fakültemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yeni inşa edilen binada 7 Prof.Dr., 10 Doçent Dr., 4 Dr. Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi ve 8 İdari Personel ile eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Program Profili

Yüksek Lisans eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Su Ürünleri eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuvar ve teorik bilgi birikimine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Deniz-lagün, sulak alan ve içsuları tanımlayabilir, bu ortamlarda yaşayan su ürünlerini temel düzeyde tanır ve sınıflandırabilir, su ürünlerinin biyolojileri, davranışları ve popülasyon yapılarını bilir, bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi için yeterli bilgi ve savunma ısrarına sahiptir, koruma bilinci gelişmiştir.
2- Su ürünlerinin coğrafik olarak dağılımı, doğadaki canlı organizmalar ile ortam ilişkisinin incelenmesi, ekotoksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal normların tanımlanarak; endüstriyel ve evsel kaynaklı çevresel olumsuzlukların su ürünleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi ile ilgili bilimsel farkındalığa sahiptir.
3- Su ürünleri ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünlerinin insan beslenmesindeki yerini ve önemini bilir, bunu tüketicilere ana hatlarıyla anlatabilir, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, soğuk zincir kurallarına göre taşınması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili aşamalarda görev alabilir, su ürünlerini en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması için gerekli kalite standartlarını bilir ve uygular.
5- Su ürünleri laboratuvarında çalışabilir ve laboratuvar araştırmalarının sonuçlarını değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. Su analizleri yapar veya yaptırır, çıkan sonuçları su ürünleri ile ilgili olarak yorumlar.
6- Su ürünleri alanında uygulanan ulusal veya uluslararası mevzuat ile ilgili temel bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
7- Su Ürünleri Mühendisliğinin temellerini oluşturan; Ekonomikliği, Sağlamlığı ve devamlılığı bilir, alanı ile ilgili yenilikleri takip eder, uygulanmasına katkıda bulunur. Pazar araştırması yapabilir, su ürünleri alanında ekonomik ve sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.
8- Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamalarını bilir(Kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar, işletmelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
9- Su ürünleri alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
10- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon çizebilir.
11- Su ürünleri avlama teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. Temel düzeyde haritaları tanır, coğrafi bilgi sisteminden haberdardır.
12- Temel düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, temel istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir. Bir konuda seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
13- Temel düzeyde dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı teorik bilgisine sahiptir.
14- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır: PUAN YARIYIL SONU DERS NOTU KATSAYI 90-100 AA 4,00 85-8 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0 (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. (TT) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür. (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir. (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplamda minumum 120 AKTS kredi almak koşuluyla, en az yedi adet seçmeli dersi, Seminer ve Tez Çalışması derslerini başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Su Ürünleri Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Su Ürünleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof. Celal ATEŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Celal ATEŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SÜM5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SÜM5501 ÖZEL BALIK AVCILIĞI YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5503 DENİZEL ZOOPLANKTON Seçmeli 2 0 6
SÜM5505 ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5507 BALIK BESLEMEDE ALTERNATİF YEM HAMMEDDELERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5509 TÜRKİYE SULAK ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5511 BALIKÇILIK TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5513 AB İLİŞKİLERİ VE SU ÜRÜNLERİNİN GIDA MEVZUATINDAKİ YERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5515 AKARSU EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5517 BALIK HİSTOPATOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5519 DENİZ KORUMA ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5521 UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI Seçmeli 3 0 6
SÜM5523 BALIK İMMUNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5525 BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5527 LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5529 SU ÜRÜNLERİNDE GENETİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5531 KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5533 BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5535 DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5537 PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5539 KEREVİT VE ISTAKOZ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5541 TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5543 SU ÜRÜNLERİNDE GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5545 BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5547 AKDENİZ DERİN DENİZ EKOSİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5549 ÇEVRE VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 6
SÜM5551 AB VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 6
SÜM5553 DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5555 SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5557 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOTOPERİYOT KULLANIMI Seçmeli 3 0 6
SÜM5559 SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli 3 0 6
SÜM5561 BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5563 TOPRAK HAVUZ YÖNETEMİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5565 DENİZ AKVARYUMLARI SİSTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5567 YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5569 SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5571 SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5573 TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5575 BALIKLARDA GAMET KALİTESİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5577 BALIKLARDA ANESTEZİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5579 İLERİ BALIK EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5581 YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5583 ZOOPLANKTON EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5585 SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5587 SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5589 PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5591 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5593 ÇİKLİT BALIKLARI ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5595 AKVARYUM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5597 TİLAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5599 SÜS BALIKLARI BESLEME STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5502 TÜRKİYE DENİZLERİ EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5504 PLANKTONİK CTENOPHORA VE CNİDARİA'NIN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5506 FİZİKSEL FAKTÖRLERİN KIYI BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5508 METEOROLOJİNİN BALIKÇILIĞA ETKİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5510 İHTİYOPLANKTON Seçmeli 3 0 6
SÜM5512 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5514 BALIK POPÜLASYONLARINDA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5516 YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5518 SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5520 KEMİKLİ BALIK EKOMORFOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5522 MERSİN BALIĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5524 BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 6
SÜM5526 BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5528 SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5530 BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 6
SÜM5532 LESEPSİYEN BALIKLAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5534 DENİZ BALIKLARI EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5536 GÖL VE REZERVUAR EKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5538 OŞİNOGRAFİK ÖLÇME METOTLARI Seçmeli 2 0 6
SÜM5540 BALIKÇILIKTA MATEMATİKSEL METODLAR Seçmeli 3 0 6
SÜM5542 BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5544 BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5546 SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5548 BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5550 KIYI BALIKÇILIĞI YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5552 BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON Seçmeli 3 0 6
SÜM5554 UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5556 SUCUL MAKROTİFLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5558 PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5560 BALIKLARDA YAŞ TAYİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5562 SU ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI VE SATIŞ STRATEJİLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5564 BALIK EMBRİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5566 SU ÜRÜNLERİNDE ENSRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM5568 AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 2 2 6
SÜM5570 SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5572 DALYANLARDA VALLİKÜLTÜR SİSTEMİ İLE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5574 ÖTROFİKASYON Seçmeli 3 0 6
SÜM5576 YASSI BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5578 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5580 BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE STRATEJİLER Seçmeli 3 0 6
SÜM5582 TATLI SULARDA EGZOTİK BALIK TÜRLERİ VE ETKİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM5584 DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU Seçmeli 3 0 6
SÜM5586 BALIKÇILIK UYGULAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 3 0 6
SÜM5588 SUCUL TÜRLER İLE İLGİLİ TÜR EYLEM PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 3 0 6
SÜM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SÜM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SÜM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer              
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği              
ÖZEL BALIK AVCILIĞI YÖNTEMLERİ44 4 4    5  5
DENİZEL ZOOPLANKTON44  4     3  5
ZARARLI DENİZEL PLANKTONİK ORGANİZMALAR45  3      2 3
BALIK BESLEMEDE ALTERNATİF YEM HAMMEDDELERİ 3  3 45     5
TÜRKİYE SULAK ALANLARI55        5  5
BALIKÇILIK TEKNİĞİ34   3  3 5  5
AB İLİŞKİLERİ VE SU ÜRÜNLERİNİN GIDA MEVZUATINDAKİ YERİ   5 5533    5
AKARSU EKOLOJİSİ54 3433   3  5
BALIK HİSTOPATOLOJİSİ33  4 45     5
DENİZ KORUMA ALANLARI33333333333333
UZATMA AĞLARI BALIKÇILIĞI44   43   5  5
BALIK İMMUNOLOJİSİ33  3 34     5
BİOİSTATİSTİĞİN SU ÜRÜNLERİNDE UYGULAMALARI33         4 5
LAGÜNER ALANLAR VE DALYANLARIN BALIKÇILIK YÖNTEMİ543  44 435  5
SU ÜRÜNLERİNDE GENETİK VE UYGULAMALARI33  4 45     5
KAPALI DEVRE ÜRETİM SİSTEMLERİ,DİZAYNI VE PROJELENDİRİLMESİ335  45543   5
BALIK KULUÇKAHANE YÖNTEMİ33   35553   5
DUYUSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ   533     4 5
PASİF AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİĞİ ÖLÇME YÖNTEMLERİ44   5    5  5
KEREVİT VE ISTAKOZ YETİŞTİRİCİLİĞİ334  44433   5
TATLISU BALIKLARI EKOLOJİSİ44  3     3  5
SU ÜRÜNLERİNDE GIDA TOKSİKOLOJİSİ   544       5
BALIKLARDA ONTOGENEZİ ETKİLEYEN EKOSİSTEM FAKTÖRLERİ33  3 34     5
AKDENİZ DERİN DENİZ EKOSİSTEMLERİ53 33        5
ÇEVRE VE BALIKÇILIK44 3 3    4  5
AB VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI 33  55 3    5
DERİN DENİZ BALIKLARI BİYO-EKOLOJİSİ44  43    3  5
SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN BESLENMESİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ33 5         5
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FOTOPERİYOT KULLANIMI333  35543   5
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY YÖNETİM VE ORGANİZASYON334  45455   5
BENTİK ORGANİZMALARIN BİYOLOJİSİ55  4        5
TOPRAK HAVUZ YÖNETEMİ334  44543   5
DENİZ AKVARYUMLARI SİSTEMİ 44  344     5
YETİŞTİRİCİLİKTE ENTEGRE SİSTEMLER   44 55 3 2 3
SUCUL EKOSİSTEMLERDE AV-AVCI ETKİLEŞİMLERİ44 3      5 45
SUCUL MOLLUSKLARIN ZOOLOJİSİ34  4     4  5
TATLI SU BALIKLARINDA ERKEN YAŞAM EKOLOJİSİ44        3  5
BALIKLARDA GAMET KALİTESİ 3  4 45     5
BALIKLARDA ANESTEZİ YÖNTEMLERİ 3  4334     5
İLERİ BALIK EKOLOJİSİ44  4 3      5
YABANCI TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ55    4      3
ZOOPLANKTON EKOLOJİSİ55  3      3 3
SU KALİTESİNDE İZLEME SİSTEMLERİ43  32     3  
SUDA KİRLİLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ              
PROTEİNLERİN JEL ELETROFOREZİ   3 22       
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ    4 3        
ÇİKLİT BALIKLARI ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİĞİ 112111 4331313
AKVARYUM SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ13412244321314
TİLAPYA YETİŞTİRİCİLİĞİ 33423245431314
SÜS BALIKLARI BESLEME STRATEJİLERİ 11153244311314
Uzmanlık Alan Dersi              
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
TÜRKİYE DENİZLERİ EKOLOJİSİ 5  5     3  3
PLANKTONİK CTENOPHORA VE CNİDARİA'NIN BİYOLOJİSİ54           3
FİZİKSEL FAKTÖRLERİN KIYI BÖLGESİNDEKİ ETKİLERİ33  45  2    3
METEOROLOJİNİN BALIKÇILIĞA ETKİSİ33         3 3
İHTİYOPLANKTON44  4        3
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİYOTEKNOLOJİSİ 4445 45     3
BALIK POPÜLASYONLARINDA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ4   5      5 3
YETİŞTİRİCİLİKTE SU KALİTESİ YÖNETİMİ    5        3
SU ÜRÜNLERİ İŞLEMESİNDE KULLANILAN GIDA KATKI MADDELERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ     5       3
KEMİKLİ BALIK EKOMORFOLOJİSİ44  5        3
MERSİN BALIĞI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ VE KORUMA STRATEJİLERİ    5 35     3
BALIKLARDA BAKTERİYEL HASTALIKLAR   33  5     3
BALIKLARDA BESLENME FİZYOLOJİSİ    4334     3
SU ÜRÜNLERİ YEMLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ   25  5     3
BALIKÇILIKTA SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ42  54       3
LESEPSİYEN BALIKLAR35         3 3
DENİZ BALIKLARI EKOLOJİSİ54         3 3
GÖL VE REZERVUAR EKOLOJİSİ55  4        3
OŞİNOGRAFİK ÖLÇME METOTLARI33  4        3
BALIKÇILIKTA MATEMATİKSEL METODLAR  3   3    4 3
BALIKLARDA AŞILAMA TEKNİKLERİ   434 5     3
BALIKLARDA İMMUNOLOJİK TEKNİKLER    43 5     3
SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE MUHAFAZA YÖNTEMLERİ   555       3
BALIK ÜREME BİYOLOJİSİ44         323
KIYI BALIKÇILIĞI YÖNTEMİ     5    4  3
BALIKÇI TEKNELERİNDE DİZAYN VE OTOMASYON   3 33   4353
UYGULAMALI BALIK HEMATOLOJİSİ    5        3
SUCUL MAKROTİFLER44  3        3
PENAİD KARİDESLERİ BİYOLOJİSİ VE KÜLTÜR TEKNİKLERİ33     5     3
BALIKLARDA YAŞ TAYİN YÖNTEMLERİ42 4       4 3
SU ÜRÜNLERİNİN PAZARLANMASI VE SATIŞ STRATEJİLERİ   5  5      3
BALIK EMBRİYOLOJİSİ       51  2 3
SU ÜRÜNLERİNDE ENSRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİ 4  5        3
AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ  5 354321   3
SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ  5     55   3
DALYANLARDA VALLİKÜLTÜR SİSTEMİ İLE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ4 3  234     3
ÖTROFİKASYON              
YASSI BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ   453455    3
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ    3 3 3  353
BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE STRATEJİLER33   53  243 3
TATLI SULARDA EGZOTİK BALIK TÜRLERİ VE ETKİLERİ55  3     3   
DENEYSEL PROJE DİZAYNI VE KURULUMU  5 3      3 3
BALIKÇILIK UYGULAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA33  3 3    4 3
SUCUL TÜRLER İLE İLGİLİ TÜR EYLEM PLANI HAZIRLAMA               
Uzmanlık Alan Dersi54454545445454
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması              
Uzmanlık Alan Dersi544545 5445454
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması              
Uzmanlık Alan Dersi54454545445454
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık