English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans diploması

Kabul Koşulları

1) Fen Bilgisi Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak. 2) En az 2.40 lisans not ortalamasına sahip olmak, 3) ALES sayısal puan türünde en az 65 puan almak, 4) Bölümce yapılacak olan yazılı değerlendirmede başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’' ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Bu program 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü altında kurulmuştur.

Program Profili

Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
2- Fen bilimleri eğitimi alanıyla ilgili problemleri belirleyebilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler geliştirebilmek.
3- Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmek.
4- Fen bilimleri eğitimi alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilmek ve Fen bilimleri eğitimine yönelik bakış açısını geliştirebilmek.
5- Fen bilimleri eğitimi ile ilgili alanlarda nicel ve nitel araştırmalar yapabilmek.
6- Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilmek.
7- Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavramayabilmek, analiz ve sentez yapabilmek, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilmek.
8- Fen eğitiminde yaptıkları araştırmaları, alanındaki ulusal ve uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü veya görsel olarak sunabilmek.
9- Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunabilmek.
10- Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek.
11- Fen eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilmek.
12- Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel eğitim kurumlarında Fen Bilgisi öğretmeni olarak Fen ve Teknoloji dersine girmektedirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali YILDIRIM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Aylin ÇAM

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5001 FEN VE TEKNOLOJİDE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 6
İFÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
İFÖ 5099 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 6
İFÖ 5501 ÇEVRE BİLİMİ VE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5507 FEN VE TEKNOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 2 0 6
İFÖ 5509 KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5511 FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA KONULAR VE EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5513 FEN EĞİTİMİNDE EPİSTEMOLOJİK KONULAR Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5515 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 2 6
İFÖ 5517 FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5519 FEN EĞİTİMİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5521 FİZİK EĞİTİMİNDE MODELLER VE MODELLEME Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 5090 SEMİNER Zorunlu 0 2 6
İFÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 5502 FEN VE TEKNOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI II Seçmeli 2 0 6
İFÖ 5504 BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5506 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5508 BİYOTEKNOLOJİDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5510 ÇEVRE SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5512 FEN EĞİTİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5514 FEN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 6
İFÖ 5516 FEN BİLGİSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5518 FİZİK ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5520 FEN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5522 FEN EĞİTİMİNDE KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5524 FEN EĞİTİMİNDE İLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5526 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 6
İFÖ 5528 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYONA DAYALI BİLİM EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5530 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN ELEŞTİREL İNCELENMESİ Seçmeli 3 0 6
İFÖ 5532 BÜTÜNLEŞİK MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
İFÖ 5700 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 4 0 6
İFÖ 5000 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Proje Geliştirme ve Yönetimi            
FEN VE TEKNOLOJİDE ÖĞRETİM TEKNİKLERİ435555444554
SEMİNER345555455445
BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ44545544 554
ÇEVRE BİLİMİ VE EĞİTİMİ243335455445
FEN VE TEKNOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI I444355445445
KAVRAM ÖĞRETİMİ344445454455
FEN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINDA KONULAR VE EĞİLİMLER344455445544
FEN EĞİTİMİNDE EPİSTEMOLOJİK KONULAR344445545454
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ434334454445
FEN EĞİTİMİNDE MOTİVASYON545543555555
FEN EĞİTİMİNDE MESLEKİ İNGİLİZCE555535545554
FİZİK EĞİTİMİNDE MODELLER VE MODELLEME445555445454
UZMANLIK ALAN DERSİ355555545444
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
SEMİNER345555555445
UZMANLIK ALAN DERSİ355555545444
FEN VE TEKNOLOJİDE LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE UYGULAMASI II545453322555
BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ333453454454
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI453543454454
BİYOTEKNOLOJİDE GÜNCEL KONULAR433433443444
ÇEVRE SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ433333344344
FEN EĞİTİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ ÖĞRENİM VE ÖĞRETİM344333443443
FEN BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK YÖNTEMLERİ 444455454454
FEN BİLGİSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİK VE UYGULAMALARI344445454455
FİZİK ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL EĞİLİMLER445454445445
FEN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME243333333333
FEN EĞİTİMİNDE KARMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ4455455 4555
FEN EĞİTİMİNDE İLERİ MESLEKİ İNGİLİZCE444544454454
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ555555555555
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE ARGÜMANTASYONA DAYALI BİLİM EĞİTİMİ 554444444444
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN ELEŞTİREL İNCELENMESİ555554543444
BÜTÜNLEŞİK MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİ443555555455
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
UZMANLIK ALAN DERSİ355555545444
TEZ ÇALIŞMASI354455455455
             
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
UZMANLIK ALAN DERSİ355555545444
TEZ ÇALIŞMASI354455455455
             
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık