English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Diploması

Kabul Koşulları

ALES sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan yazılı değerlendirmede başarılı olmak.

Yeterlilik Koşulları

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Bu program 2014-2015 bahar döneminde Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında kurulmuştur.

Program Profili

Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2- Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
3- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
4- Disiplinler arası yaklaşıma dayalı olarak alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
5- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
6- Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili sorunları problem çözme sürecinin aşamalarına göre çözer.
7- Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirir ve çözüm üretir.
8- Bireysel ve takım çalışmalarında aktif bir şekilde rol alarak sorumluluklarını yerine getirir, karşılaştığı sorunlara çözüm üretir ve liderlik yapar.
9- Bilişüstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
10- Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.
11- Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
13- Alanı ile ilgili çalışmalarını ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
14- Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
15- Sınıf öğretmenliği alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
16- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde hareket eder.
17- Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgi ve becerileri disiplinler arası çerçevede kullanır.
18- Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
19- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Mezun İstihdamı

Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde sınıf öğretmeni olarak derslere girmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Sabri SİDEKLİ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Burcu ŞENLER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5001 Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik Zorunlu 3 0 6
TSE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TSE 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
TSE 5500 Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 0 6
TSE 5501 Akademik Araştırmalarda Etik Seçmeli 3 0 6
TSE 5503 Akademik Yazma Becerileri Seçmeli 3 0 6
TSE 5505 Çevrimiçi Akademik Tarama Seçmeli 3 0 6
TSE 5507 Çocuk Literatürü ve Okuma ve Yazma Eğitimine Entegrasyonu Seçmeli 3 0 6
TSE 5509 Eğitimde Aile, Okul ve Toplum Seçmeli 3 0 6
TSE 5511 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
TSE 5513 İlkokulda Çevre Bilinci: Eğitsel Etkinlikler ve Okul Dışı Uygulamalar Seçmeli 3 0 6
TSE 5515 İlkokulda Dinleme Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5517 İlkokulda Disiplinlerarası Fen Bilimleri Öğretimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5519 İlkokulda Fen Bilimleri Kavramlarının Öğretimi ve Kavram Yanılgıları Seçmeli 3 0 6
TSE 5521 İlkokulda Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
TSE 5523 İlkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5525 İlkokulda Okuma Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5527 İlkokullar İçin Programlama Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5529 Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları Seçmeli 3 0 6
TSE 5531 Motivasyon Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TSE 5533 Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri Seçmeli 3 0 6
TSE 5535 Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TSE 5537 Öğrenme-Öğretmede Teori ve Modeller Seçmeli 3 0 6
TSE 5539 Öğretmen Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
TSE 5541 Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri Seçmeli 3 0 6
TSE 5543 Yeni Okuryazarlık Becerileri ve Medya Seçmeli 3 0 6
TSE 5545 İlkokulda Drama Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
TSE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
TSE 5500 Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm Seçmeli 3 0 6
TSE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 5502 Çocuğun Okuma Eğitimine Ailenin Etkin Katılımı Seçmeli 3 0 6
TSE 5504 Eğitimde Yeni Yönelimler Seçmeli 3 0 6
TSE 5506 İlkokul Fen Bilimlerinde Deneysel Etkinlikler Seçmeli 3 0 6
TSE 5508 İlkokulda Değerler Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5512 İlkokulda Konuşma Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5514 İlkokulda Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
TSE 5516 İlkokulda Özdüzenlemeli Fen Bilimleri Öğretimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5518 İlkokulda Program Geliştirme Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
TSE 5520 İlkokulda Üst-Düzey Düşünme Seçmeli 3 0 6
TSE 5522 İlkokulda Yazma Eğitimi Seçmeli 3 0 6
TSE 5524 İlkokullarda Öğretimsel Liderlik Seçmeli 3 0 6
TSE 5526 Matematiksel Düşünce ve Problem Çözme Becerileri Seçmeli 3 0 6
TSE 5528 Natüralistik Yöntem Araştırmaları Seçmeli 3 0 6
TSE 5530 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
TSE 5532 Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler Seçmeli 3 0 6
TSE 5534 Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
TSE 5536 Proje Hazırlama Seçmeli 3 0 6
TSE 5538 Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Seçmeli 3 0 6
TSE 5540 Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik Seçmeli 3 0 6
TSE 5542 Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
TSE 5544 Uzaktan Eğitim Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
TSE 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
TSE 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Proje Geliştirme ve Yönetimi                   
Sosyal Bilimlerde Temel İstatistik5454455544445445544
Seminer5555555 55555555555
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5544554554544445544
Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm                   
Akademik Araştırmalarda Etik4555444454545444545
Akademik Yazma Becerileri5113111115555513111
Çevrimiçi Akademik Tarama4545544445445544555
Çocuk Literatürü ve Okuma ve Yazma Eğitimine Entegrasyonu4454445545555555544
Eğitimde Aile, Okul ve Toplum5445544544555444555
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar4555545444555555444
İlkokulda Çevre Bilinci: Eğitsel Etkinlikler ve Okul Dışı Uygulamalar 5445554444555444555
İlkokulda Dinleme Eğitimi5544444454454454555
İlkokulda Disiplinlerarası Fen Bilimleri Öğretimi5545554545445554554
İlkokulda Fen Bilimleri Kavramlarının Öğretimi ve Kavram Yanılgıları4444555555445544545
İlkokulda Fen Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar5353211152315511451
İlkokulda Gerçekçi Matematik Eğitimi4445444444445455454
İlkokulda Okuma Eğitimi4455544 44544444455
İlkokullar İçin Programlama Eğitimi5544445544455544545
Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları5445544555555555544
Motivasyon Yaklaşımları4555455445555545544
Okul Yönetimi ve Yönetimde İnsan İlişkileri4455544444555444444
Öğrenme-Öğretim Kuram ve Yaklaşımları5454454554444444555
Öğrenme-Öğretmede Teori ve Modeller5444455545555544544
Öğretmen Psikolojisi5454455555444455545
Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri4444444444455545554
Yeni Okuryazarlık Becerileri ve Medya5454455554444555444
İlkokulda Drama Uygulamaları4455554544554554445
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
                    
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Seminer5555555555555555555
Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm                   
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
Çocuğun Okuma Eğitimine Ailenin Etkin Katılımı54544 4544554445555
Eğitimde Yeni Yönelimler4555545445545455544
İlkokul Fen Bilimlerinde Deneysel Etkinlikler5444544444444544454
İlkokulda Değerler Eğitimi5545455554554454554
İlkokulda Konuşma Eğitimi4445555544454445455
İlkokulda Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Sorunlar5444454554455554555
İlkokulda Özdüzenlemeli Fen Bilimleri Öğretimi5545544455555544545
İlkokulda Program Geliştirme Yaklaşımları4544544544554445545
İlkokulda Üst-Düzey Düşünme5541111255111511211
İlkokulda Yazma Eğitimi5454545444555555454
İlkokullarda Öğretimsel Liderlik5455444455445555455
Matematiksel Düşünce ve Problem Çözme Becerileri4555554544445444445
Natüralistik Yöntem Araştırmaları5445544445554445554
Nitel Araştırma Yöntemleri5455455544455555445
Okullarda Oyun ve Fiziki Etkinlikler4454544545544445444
Okullarda Örgütsel ve Yönetsel Sorunlar55555 5555444454455
Proje Hazırlama5454545445555445554
Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri4555444445554554554
Sosyal Bilimlerde İleri İstatistik5121111111111511111
Teknoloji Destekli Öğretim Uygulamaları5545444454454444455
Uzaktan Eğitim Uygulamaları4554444554554545444
                    
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
Tez Çalışması5555555555555555555
                    
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
Tez Çalışması5555555555555555555
                    
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık