English
Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayacak öğrenciler Havacılık Yönetimi lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan seçme sınavında başarılı olmak gereklidir.

Yeterlilik Koşulları

Havacılık yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü programı eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yıl başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi’ne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde başvurmaları halinde, daha önceki yükseköğretim bölüm/programlarında başardıkları derslerin kredileri ve bu derslerden aldıkları başarı notları ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt yaptırdıkları bölüm ve programa aktarılır. Tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir

Tarihçe

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 2012/3979 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması ile kuruluş süreci tamamlanmıştır. Havacılık Yönetimi Bölümü ilk defa 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.

Program Profili

Program, gelişen havacılık sektörüne paralel olarak devlet ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını uluslararası doğrultuda yetiştirmeyi hedefler. Program dahilinde öğrencileri sektörde avantajlı konuma getirecek olan Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Uçuş Performans ve Planlama, Havacılık Emniyet ve Güvenliği, Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Tehlikeli Maddeler gibi mesleki dersler ile; Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi teorik dersleri de verilmektedir. Havacılık Yönetimi Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile kırk öğrenci alınmaktadır. Yüksekokulumuzda Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulunun belirlediği kontenjanlar dahilinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kötekli yerleşkesinde (Merkez Kampüs) verilmektedir. Bölümde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sonrası dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Seçmeli staj süresi otuz iş günüdür.

Program Yeterlilikleri

1- Havacılık faaliyetlerini betimleyebilir, hava araçlarını tanımlayabilir.
2- Yer hizmetlerini, departmanlarını ve ekipmanları hakkında bilgi sahibi olur; ramp emniyeti ve apron kurallarının farkındadır ve gereklilikleri uygulayabilir.
3- Havayolu işletmelerinin yakıt maliyeti yönetimi konusunda yüklemede uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi olur.
4- Günlük operasyonel faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulabilir ve doğru karar verme becerisine sahip olur.
5- Havacılık ile meteoroloji arasındaki ilişki ve META, SPECI, TAF, AIRMET, SIGMET raporları hakkında bilgi sahibi olur.
6- Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramları, insan performansını etkileyen faktörler konusunda bilgi sahibi olur; insan faktörleri modelleri ile hata yönetim modelleri hakkında farkındalık kazanır.
7- Biletleme paket programları konusunda bilgi sahibi olur.
8- Uluslararası havacılık kuruluşları, otoritelerin düzenlemeleri, yolcu ve seyahat hakkındaki tüm kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
9- Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarının farkındadır ve gerekli uygulamaları yapabilir.
10- Bilgi, iletişim teknolojisi ve diğer teknik mesleki araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
11- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur.
12- Tarihi, sosyal, kültürel ve hukuksal sorumlulukları kavrar; etik, eşitlik ve çevresel değerleri benimser ve uygulama becerisine sahip olur.
13- Mesleğin gerektirdiği yabancı dillerde konuşma, anlama ve uygulama becerisine sahip olur.
14- Sunuş tekniklerini uygulama becerisine sahip olur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı ve tek ders sınavından oluşmaktadır. Mazeret Sınavları: Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınavına veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu tarafından mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin mazeret sınavına kabul edilmesi için mazeretini belgelere dayandıran bir dilekçe ile mazeretinin oluştuğu günden itibaren 3 gün içinde dekanlık/müdürlüğe başvurmuş ve ilgili yönetim kurulunca mazeretinin kabul edilmiş olması gerekir. Bütünleme sınavları: Öğrenciler yarıyıl sonu sınavları sonunda FD veya FF notu alarak başarısız oldukları dersler ile DD veya DC notu alarak başarılı oldukları derslerden bütünleme sınavlarına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Ara sınav ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları yarıyıl sonu sınavlarında olduğu gibi hesaplanır. Bütünleme sınavına girilen derslerde, önceki başarı notu ne olursa olsun, son başarı notu esas alınır. Muafiyet Sınavları: Senato tarafından belirlenen dersler için akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek Ders Sınavı: Mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş olup da, başarısız tek dersi kalan öğrenciler, başarısız olduğu dersten tek ders sınavına girebilirler. Ayrıca mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde, genel not ortalamaları 2,00’nin altında olması nedeni ile mezun olamayan öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere başarılı oldukları bir dersten bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararı ile tek ders sınavına girebilirler. Tek ders sınav hakkından bir kez yararlanılabilir. Öğrencilere aldıkları her ders için, o dersi yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanı tarafından, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl başarı notu olarak verilir. Puan Karşılığı Yarıyıl/Yıl Sonu Başarı Notu Katsayı 90-100 AA 4 85-89 BA 3,5 80-84 BB 3 75-79 CB 2,5 70-74 CC 2 65-69 DC 1,5 60-64 DD 1 50-59 FD 0,5 49 ve altı FF 0 Yukarıda belirtilen değerlendirmeler dışında kalan değerlendirmeler; TT-Devamsızlıktan kalınan ders, MM-Muaf tutulan ders, GG-Geçer, KK-Kalır, VV – Bırakılan Derstir. “TT”, derslerde ve/veya uygulama çalışmalarında devam şartını sağlayamamış öğrencilere verilmektedir. Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil: (İngilizce, Almanca, Fransızca) derslerinden muaf tutulurlar ve “MM” ile değerlendirilirler. “GG”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir. “KK”, Yabancı Dil Hazırlık Programı ve eğitim-öğretim programında yer alan staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. “VV”, eğitim-öğretim programından kaldırılan veya yerine başka bir ders konulmayan ve başarılma zorunluluğu kalmayan dersler için bölüm başkanlığının önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile verilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için öğrencilerin tüm derslerden başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması, genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması zorunlu staj eğitimini tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Mezun öğrencilerimiz, THY, diğer özel havayolu şirket ve kuruluşları, havalimanları, lojistik ve ikram firmaları, Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Yer Hizmeti Şirketleri, Hava Kuvvetleri gibi kurumlarda istihdam edilebileceklerdir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları ve de ilgili kurumsal sınavları başarmaları koşuluyla tezli-tezsiz, normal ve İkinci Öğretim ile Uzaktan eğitim gibi lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Lisans

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gökdeniz KALKIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ENF1805 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 3 0 3
HVY1001 Uçak Temel Bilgisi Zorunlu 3 0 5
HVY1003 Sivil Havacılığa Giriş Zorunlu 2 0 4
MAT1823 Matematik I Zorunlu 2 0 3
TDB1801 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TDBY1801 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 2
YDB1811 İngilizce I Zorunlu Seçmeli 3 0 3
YDB1813 Almanca I Zorunlu 3 0 3
YDB1815 Fransızca I Zorunlu 3 0 3
YDB1827 Akademik İngilizce I Zorunlu 3 0 3
İKT1811 Genel İktisat I Zorunlu 2 0 3
İŞL1831 Genel İşletme I Zorunlu 3 0 4
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HVY1002 Meteoroloji Zorunlu 3 0 5
HVY1004 Sivil Havacılık Kuralları Zorunlu 3 0 4
KAY1810 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3 0 3
MAT1824 Matematik II Zorunlu 2 0 3
TDB1802 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
YDB1812 İngilizce II Zorunlu 3 0 3
YDB1814 Almanca II Zorunlu 3 0 3
YDB1816 Fransızca II Zorunlu 3 0 3
YDB1828 Akademik İngilizce II Zorunlu 3 0 3
İKT1812 Genel İktisat II Zorunlu 2 0 3
İŞL1832 Genel İşletme II Zorunlu 3 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2801 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I Zorunlu 2 0 2
ATBY2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 2
HVY2001 Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı Zorunlu 3 0 4
HVY2003 Yer Hizmetleri ve Ramp Zorunlu 3 0 4
HVY2005 Tehlikeli Maddeler Zorunlu 2 0 3
HVY2007 Temel Harekat Zorunlu 3 0 4
YDB2811 İngilizce III Zorunlu 3 0 3
YDB2813 Almanca III Zorunlu 3 0 3
YDB2815 Fransızca III Zorunlu 3 0 3
YDB2829 Akademik İngilizce III Zorunlu 3 0 3
İŞL2801 Genel Muhasebe Zorunlu 3 0 4
İŞL2821 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ATB2802 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II Zorunlu 2 0 2
HVY2002 Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri Zorunlu 3 0 4
HVY2004 Yolcu Hizmetleri Zorunlu 3 0 3
HVY2006 Havacılık Güvenliği Zorunlu 3 0 3
HVY2008 Havacılık Etiği Zorunlu 2 0 2
HVY2010 İletişim Zorunlu 2 0 2
HVY2502 Havacılıkta Güncel Konular Seçmeli 0 2 5
HVY2504 Meslek Stajı Seçmeli 0 0 5
YDB2812 İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
YDB2814 Almanca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2816 Fransızca IV Zorunlu 3 0 3
YDB2830 Akademik İngilizce IV Zorunlu 3 0 3
İSG2902 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
İŞL2902 Yönetim ve Organizasyon Seçmeli 3 0 3
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST3901 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 3
HEM3901 Sağlık ve İlkyardım Seçmeli 2 0 3
HVY3001 Havacılık İngilizcesi I Zorunlu 4 0 4
HVY3003 Hava Taşımacılığı Zorunlu 3 0 4
HVY3005 Havaalanı ve Terminal Yönetimi Zorunlu 3 0 4
HVY3007 Havacılıkta Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 4
HVY3501 Model Uçak I Seçmeli 1 1 3
HVY3503 Havacılıkta Otomasyon Sistemleri Seçmeli 1 1 3
HVY3505 Havacılıkta İnsan Faktörleri Seçmeli 2 0 3
SYH3909 Turizm ve Çevre Seçmeli 2 0 3
İŞL3805 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 4
İŞL3807 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 4
İŞL3917 Yönetim Bilişim Sistemleri Seçmeli 2 0 3
İŞL3919 Maliyet Muhasebesi Seçmeli 2 0 3
İŞL3921 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 2 0 3
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
AST3904 Anadolu Uygarlıkları Seçmeli 2 0 3
HVY3002 Havacılık İngilizcesi II Zorunlu 4 0 4
HVY3004 Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri Zorunlu 3 0 4
HVY3006 Havacılık Emniyeti Zorunlu 3 0 4
HVY3008 Havacılık Yönetiminde İstatistik Zorunlu 3 0 4
HVY3502 Model Uçak II Seçmeli 1 1 3
HVY3504 Havacılık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Seçmeli 2 0 3
HVY3506 Havacılık İşletmelerinde Üretim Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HVY3508 Seyehat Acenteciliği Seçmeli 2 0 3
UTL3902 Ulaştırma Politikaları Seçmeli 2 0 3
YİŞ3906 İkram ve Servis Teknikleri Seçmeli 2 0 3
ÇEİ3802 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Zorunlu 2 0 4
İŞL3806 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 4
İŞL3926 Halkla İlişkiler Seçmeli 2 0 3
İŞL3928 Yönetim Muhasebesi Seçmeli 2 0 3
İŞL3930 Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HVY4001 Uçuş Performans ve Planlama Zorunlu 3 0 5
HVY4003 Hava Hukuku Zorunlu 2 0 4
HVY4501 Genel Havacılık Seçmeli 2 0 3
HVY4503 Havacılık İşletmelerinde Finansman Seçmeli 2 0 3
HVY4505 Havaalanı Pazarlaması Seçmeli 2 0 3
HVY4507 Yer Hizmetleri Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HVY4509 Havacılıkta Kriz Yönetimi Seçmeli 2 0 3
HVY4511 Bilimsel Kültürel Etkinlikler Seçmeli 0 2 3
HVY4513 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 3
YDB4809 İleri İngilizce I Zorunlu 6 0 6
İKT4909 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 2 0 3
İŞL4803 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu 3 0 5
İŞL4805 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 4
İŞL4913 Girişimcilik I Seçmeli 2 0 3
İŞL4915 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 2 0 3
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HVY4002 Havaaracı Bakım Yönetimi Zorunlu 2 0 4
HVY4004 Havayolu Yönetimi Zorunlu 3 0 5
HVY4006 Havayolu Filo Planlaması Zorunlu 2 0 4
HVY4502 Sportif Havacılık Seçmeli 2 0 3
HVY4504 Havacılık Yönetimi Uygulamaları Seçmeli 1 1 3
HVY4506 Havayolu Pazarlaması Seçmeli 2 0 3
HVY4508 Havacılıkta Kaza Kırım İncelemeleri Seçmeli 2 0 3
HVY4510 Hava Kargo Seçmeli 2 0 3
HVY4512 Topluma Hizmet Uygulamaları Seçmeli 0 2 3
ULİ4904 Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Seçmeli 2 0 3
UTF4902 Uluslararası Ticaret Seçmeli 2 0 3
UTL4902 Elektronik Ticaret Seçmeli 1 1 3
YDB4910 İleri İngilizce II Zorunlu 6 0 6
İŞL4802 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 5
İŞL4914 Girişimcilik II Seçmeli 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı22222222252222
Uçak Temel Bilgisi54443333322121
Sivil Havacılığa Giriş55554434322121
Matematik I22222222222222
Türk Dili I22222222225222
TÜRK DİLİ I              
İngilizce I22222222222252
Almanca I22222222222252
Fransızca I22222222222252
Akademik İngilizce I22222222222252
Genel İktisat I22222222222222
Genel İşletme I22222222222222
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Meteoroloji55555434322121
Sivil Havacılık Kuralları55554435322121
Hukukun Temel Kavramları22222223222222
Matematik II22222222222222
Türk Dili II222222222 5222
İngilizce II22222222222252
Almanca II22222222222252
Fransızca II22222222222252
Akademik İngilizce II22222222222252
Genel İktisat II22222222222222
Genel İşletme II22222222222222
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I22222222222222
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I              
Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı55443333322121
Yer Hizmetleri ve Ramp55454333322121
Tehlikeli Maddeler55443533322121
Temel Harekat54454433322121
İngilizce III22222222222252
Almanca III44534445445454
Fransızca III44534544543454
Akademik İngilizce III22222222222252
Genel Muhasebe22222222222222
Davranış Bilimleri22222222222222
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II22222222222222
Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri55554 35322121
Yolcu Hizmetleri55554435322121
Havacılık Güvenliği 55554435522121
Havacılık Etiği33333333333333
İletişim33333333333333
Havacılıkta Güncel Konular44433525553335
Meslek Stajı44444444444444
İngilizce IV22222222222252
Almanca IV22222222222252
Fransızca IV22222222222252
Akademik İngilizce IV22222222222252
İş Sağlığı ve Güvenliği              
Yönetim ve Organizasyon33333333333333
               
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Sanat Tarihi22222222222222
Sağlık ve İlkyardım22222222222222
Havacılık İngilizcesi I22222222222252
Hava Taşımacılığı44444444433333
Havaalanı ve Terminal Yönetimi44444444433333
Havacılıkta Kalite Yönetimi44444444433333
Model Uçak I33333333333333
Havacılıkta Otomasyon Sistemleri444 4444433333
Havacılıkta İnsan Faktörleri33333333322222
Turizm ve Çevre22222222222222
Pazarlama İlkeleri22222222222222
Ticaret Hukuku22222222222222
Yönetim Bilişim Sistemleri22222222242222
Maliyet Muhasebesi22222222222222
İnsan Kaynakları Yönetimi22222222222222
               
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Anadolu Uygarlıkları22222222322222
Havacılık İngilizcesi II22222222222252
Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri44444444433333
Havacılık Emniyeti44444544433333
Havacılık Yönetiminde İstatistik22222222222222
Model Uçak II33333333333333
Havacılık İşletmelerinde Stratejik Yönetim33333333333333
Havacılık İşletmelerinde Üretim Yönetimi33333333333333
Seyehat Acenteciliği33333333333333
Ulaştırma Politikaları33333333333333
İkram ve Servis Teknikleri33333333333333
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik22222222222222
Lojistik Yönetimi2 222222322222
Halkla İlişkiler33333333333333
Yönetim Muhasebesi22222222222222
Pazarlama Araştırmaları33333333333334
               
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uçuş Performans ve Planlama44454444433333
Hava Hukuku44444444433333
Genel Havacılık 55443333322121
Havacılık İşletmelerinde Finansman33333333333333
Havaalanı Pazarlaması33333333333333
Yer Hizmetleri Yönetimi33333333333333
Havacılıkta Kriz Yönetimi33333333333333
Bilimsel Kültürel Etkinlikler22222222222222
Bilimsel Araştırma Yöntemleri22222222222224
İleri İngilizce I22222222222252
Türkiye Ekonomisi22222222222222
Uluslararası İşletmecilik22222222222222
Müşteri İlişkileri Yönetimi33333333333334
Girişimcilik I22222222222222
Tedarik Zinciri Yönetimi22222222222222
               
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Havaaracı Bakım Yönetimi333333333333 3
Havayolu Yönetimi33333333333333
Havayolu Filo Planlaması33333333333333
Sportif Havacılık33333333333333
Havacılık Yönetimi Uygulamaları33333333333333
Havayolu Pazarlaması 33333333333333
Havacılıkta Kaza Kırım İncelemeleri 33333333333333
Hava Kargo33333333333333
Topluma Hizmet Uygulamaları22222222222222
Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri22222222222222
Uluslararası Ticaret22222222222222
Elektronik Ticaret22222222222222
İleri İngilizce II22222222222252
Örgütsel Davranış22222222222222
Girişimcilik II22222222222222
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık