English
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

* Lisans mezuniyet notunun 100 tam not üzerinden en az 70 veya 4 tam not üzerinden en az 2.70 olması gerekmektedir. * Adayın alan bilim sınavından en az 60 puan almış olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Kredili derslerini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.

Önceki Öğrenim

Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Tarihçe

Program, eğitim-öğretime MSKÜ Kötekli Kampüsünde bulunan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü binasında, 2017-2018 Bahar yarıyılı itibariyle öğrenci alarak başlamıştır.

Program Profili

Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, müzik eğitimi bilgilerinin ve öğrencilerin sanatsal becerilerinin genişletilmesidir. Bilimsel çalışma becerilerinin geliştirilmesi ve topluma faydalı akademisyen adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmetkedir.

Program Yeterlilikleri

1- Müzik Eğitimi alanında mesleki bir kimlik geliştirir ve mesleğin gerektirdiği etik kurallara uyar.
2- Müzik Eğitimi alanıyla ilgili gelişmeleri takip eder ve yaşam boyu öğrenme ilkesini amaç edinir.
3- Bilimsel, eleştirel ve analitik düşünme becerileri gibi üst düzey düşünme becerilerine sahiptir.
4- Müzik Eğitimi alanının gerektirdiği bilgi, beceri, duyarlık ve farkındalığa sahiptir.
5- Kendisinin ve diğer bireylerin kişisel, mesleki, eğitsel ve gelişimsel ihtiyaçlarını fark eder ve eğitim öğretim sürecinde dikkate alır.
6- Müzik Eğitimi alanıyla ilgili araştırma, gözlem, sunum, uygulama ve raporlaştırma becerilerine sahiptir
7- Eğitim öğretim süreçlerinde alana yönelik ihtiyaç duyulan yöntem, teknik ve stratejileri kullanır.
8- Toplumsal sorumluluk bilinciyle, Müzik Eğitimi alanıyla ilgili etkinlik ve uygulamalara katılır.
9- Müzik Eğitimi alanıyla ilgili uygulamalarda sorumluluk alır ve işbirlikli çalışır.
10- Eğitim bilimlerinin farklı disiplinleriyle ilgili kuramsal perspektifleri benzerlik ve farklılıkları temelinde karşılaştırır.
11- Müzik Eğitimi alanında kullanılabilecek ölçme araçları, doküman ve kaynaklar geliştirir.
12- Müzik alanına ilişkin yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanabilirler.
13- Alanıyla ilgili İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme.
14- Anadallarına yönelik büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
15- Müzik eğitimi alanında büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
16- Anadallarına yönelik ulusal ve evrensel müzik eserlerini seslendirmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu, bütünleme, proje, konser ve ödev çalışmalarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyeslerinin önerileri ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz ilk yıl, iki yarıyılda belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden 100 tam not üzerinden 70 ve üzeri ( 4 lü not sistemiyle 2,7) not ortalamasıyla teorik derslerden başarılı sayılacaklardır. İkinci yılda ise hazırlayacağı tez çalışmasının oluşturulan bilimsel kurul tarafından başarılı görülmesi kaydıyla öğrenci programı tamamlayacaktır.

Mezun İstihdamı

Mezunlar, gerekli yeterlikleri sağladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen, üniversitelerde akademisyen, TRT ve diğer devlet koro-orkestralarında sanatçı olarak çalışabilirler. Bununla beraber kamu dışındaki özel sektör içerisinde de eğitmen ve sanatçı olarak görev alabilirler

Bir Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden 60 puan almaları gerekmektedir.

Eğitim Türü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programında yüksek lisans açılması hem üniversitemizin gelişmesi hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, yeniliklere açık ve alanında uzmanlaşmış müzik eğitimcileri yetiştirmek bakımından oldukça önemlidir. Üniversitemiz her geçen gün büyümekte ve gelişmektedir. Buna paralel olarak öğretim elemanı ihtiyacımız da devamlı olarak artmaktadır. Kendi ihtiyacımız olan öğretim elemanlarını yetiştirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yetişmiş, kaliteli eğitimci ihtiyacının karşılanmasında da bu programın önemli bir katkısı olacaktır. İlk ve orta öğretimde görev yapacak olan müzik öğretmenlerimizin yüksek lisans yaparak öğrencilerine daha faydalı olacağı bilinen bir gerçektir. Bunun yanısıra üniversitelerin ilgili bölümlerine ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim-öğretim kurumlarına, alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmiş olacaktır. Türkiye'deki eğitim sisteminin ihtiyaçlarına ve günümüz müzik eğitiminin gerektirdiği lider müzik öğretmenlerini yetiştirmeye yönelik olarak alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmek, ülkemizde müzik eğitimi ve sanat eğitiminin önemini kavramış, sanat eğitiminin önemli bir parçasını oluşturduğunun farkında olan, bilimsel anlamda alanını irdeleyen ve alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden uzman eğitimciler yetiştirmek demektir. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda verilecek olan yüksek lisans programı alana oldukça katkı sağlayacaktır. Ayrıca üniversitenin bulunduğu bölge ve çevrede Müzik Eğitimi alanında uzmanlaşabilecek programların yeterli sayıda olmamasından dolayı da bu programın açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Gülce COŞKUN ŞENTÜRK

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Tuba YOKUŞ (ECTS Coordinator)

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
EBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MZY 5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I Zorunlu 2 0 4
MZY 5003 Çağdaş Müzik Öğretim Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
MZY 5005 Biçimsel ve Müziksel Çözümleme I Zorunlu 2 0 4
MZY 5501 Anadal Eğitimi I - Bağlama Seçmeli 2 0 4
MZY 5503 Anadal Eğitimi I - Flüt Seçmeli 2 0 4
MZY 5505 Anadal Eğitimi I - Gitar Seçmeli 2 0 4
MZY 5507 Anadal Eğitimi I - Kanun Seçmeli 2 0 4
MZY 5509 Anadal Eğitimi I - Keman Seçmeli 2 0 4
MZY 5511 Anadal Eğitimi I - Klarnet Seçmeli 2 0 4
MZY 5513 Anadal Eğitimi I - Kontrbas Seçmeli 2 0 4
MZY 5515 Anadal Eğitimi I - Koro ve Yönetimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5517 Anadal Eğitimi I - Müzik Kuramları Seçmeli 2 0 4
MZY 5519 Anadal Eğitimi I - Orkestra ve Yönetimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5521 Anadal Eğitimi I - Piyano Seçmeli 2 0 4
MZY 5523 Anadal Eğitimi I - Ses Eğitimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5525 Anadal Eğitimi I - Viyola Seçmeli 2 0 4
MZY 5527 Anadal Eğitimi I - Viyolonsel Seçmeli 2 0 4
MZY 5529 Anaçalgı Eğitiminde Program Geliştirme ve Hazırlama Seçmeli 2 0 4
MZY 5531 Türk Müzik Eğitimi Tarihi Seçmeli 2 0 4
MZY 5533 Müzik ve Oyun Seçmeli 2 0 4
MZY 5535 Oda Müziği ve Repertuvarı Seçmeli 2 0 4
MZY 5537 Çalgı Eğitiminde Repertuvar Analizi Seçmeli 2 0 4
MZY 5539 Müzik Eğitiminde Teknolojik Eğilimler Seçmeli 2 0 4
MZY 5541 Kültürel Bağlamda Müzik Eğitimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5543 Türk Sanat Müziği Araştırmaları Seçmeli 2 0 4
MZY 5545 Sanat Kavram ve Kuramları Seçmeli 2 0 4
MZY 5547 Sanatlararası Etkileşim Seçmeli 2 0 4
MZY 5549 Sanat Tarihi Seçmeli 2 0 4
MZY 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MZY 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MZY 5002 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II Zorunlu 2 0 4
MZY 5004 Müzik ve Çalgı Eğitiminde Öğrenme Stratejileri Zorunlu 2 0 4
MZY 5006 İstatistik Zorunlu 2 0 3
MZY 5090 Seminer Zorunlu 0 2 5
MZY 5502 Anadal Eğitimi II - Bağlama Seçmeli 2 0 4
MZY 5504 Anadal Eğitimi II - Flüt Seçmeli 2 0 4
MZY 5506 Anadal Eğitimi II - Gitar Seçmeli 2 0 4
MZY 5508 Anadal Eğitimi II - Kanun Seçmeli 2 0 4
MZY 5510 Anadal Eğitimi II - Keman Seçmeli 2 0 4
MZY 5512 Anadal Eğitimi II - Klarnet Seçmeli 2 0 4
MZY 5514 Anadal Eğitimi II - Kontrbas Seçmeli 2 0 4
MZY 5516 Anadal Eğitimi II - Koro ve Yönetimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5518 Anadal Eğitimi II - Müzik Kuramları Seçmeli 2 0 4
MZY 5520 Anadal Eğitimi II - Orkestra ve Yönetimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5522 Anadal Eğitimi II - Piyano Seçmeli 2 0 4
MZY 5524 Anadal Eğitimi II - Ses Eğitimi Seçmeli 2 0 4
MZY 5526 Anadal Eğitimi II - Viyola Seçmeli 2 0 4
MZY 5528 Anadal Eğitimi II - Viyolonsel Seçmeli 2 0 4
MZY 5530 Müzik Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Tekniklerle Öğretim Modülleri Seçmeli 2 0 4
MZY 5532 Müzikte Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 4
MZY 5534 Biçimsel ve Müziksel Çözümleme II Seçmeli 2 0 4
MZY 5536 Müzik Toplulukları Yönetim Teknikleri Seçmeli 2 0 4
MZY 5538 Müzik Teorisi ve Solfej Seçmeli 2 0 4
MZY 5540 Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri Seçmeli 2 0 4
MZY 5542 Türk Halk Müziği Araştırmaları Seçmeli 2 0 4
MZY 5544 Bilgisayar Destekli Müzik Öğretimi Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MZY 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MZY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MZY 5700 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MZY 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Proje Geliştirme ve Yönetimi                
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği I 5555113123115133
Çağdaş Müzik Öğretim Yöntemleri 1145333225533311
Biçimsel ve Müziksel Çözümleme I 1151113511121111
Anadal Eğitimi I - Bağlama5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Flüt5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Gitar5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Kanun5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Keman5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Klarnet5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Kontrbas5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Koro ve Yönetimi5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Müzik Kuramları5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Orkestra ve Yönetimi515555 355231411
Anadal Eğitimi I - Piyano5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Ses Eğitimi5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Viyola5155553355231411
Anadal Eğitimi I - Viyolonsel5155553355231411
Anaçalgı Eğitiminde Program Geliştirme ve Hazırlama 3353111115531111
Türk Müzik Eğitimi Tarihi 5113113115311111
Müzik ve Oyun3135131153221331
Oda Müziği ve Repertuvarı1131551511111111
Çalgı Eğitiminde Repertuvar Analizi3155551351115131
Müzik Eğitiminde Teknolojik Eğilimler3114111155251111
Kültürel Bağlamda Müzik Eğitimi5151131115513131
Türk Sanat Müziği Araştırmaları2121151111111311
Sanat Kavram ve Kuramları5151111151115531
Sanatlararası Etkileşim 1151112111113531
Sanat Tarihi1151115111113531
Uzmanlık Alan Dersi5553212234435333
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi5553212234435333
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği II5553111131115131
Müzik ve Çalgı Eğitiminde Öğrenme Stratejileri5555335125535443
İstatistik 4 42435455424555
Seminer5555111155155551
Anadal Eğitimi II - Bağlama5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Flüt5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Gitar5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Kanun5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Keman5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Klarnet5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Kontrbas5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Koro ve Yönetimi5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Müzik Kuramları5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Orkestra ve Yönetimi5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Piyano5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Ses Eğitimi5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Viyola5155553355231411
Anadal Eğitimi II - Viyolonsel5355553355333433
Müzik Öğretiminde Yeni Yaklaşım ve Tekniklerle Öğretim Modülleri5255222455333323
Müzikte Eleştirel Düşünme555511315523555 
Biçimsel ve Müziksel Çözümleme II1151113511111111
Müzik Toplulukları Yönetim Teknikleri1153451511111111
Müzik Teorisi ve Solfej 1151521331112111
Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri3551141312331221
Türk Halk Müziği Araştırmaları5551435425245451
Bilgisayar Destekli Müzik Öğretimi3155111155251121
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi5553212234435333
Tez Çalışması5555111115515555
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi5553212234435333
Tez Çalışması5555111115515555
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık