Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Hemşirelik Yüksek Lisans derecesi

Kabul Koşulları

Bu programa kaydolabilmek için adayların; hemşirelik veya sağlık memurluğu lisans diplomasına sahip olması, diploma notunun 2,00 olması (4' lük sistemde) olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı' ndan (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 6 AKTS seminer ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.00 /4.00 olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Tarihçe

Hemşirelik yüksek lisans programı 2013 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Bu program hemşirelik hizmetinin kalitesini arttırmak için ileri teknolojik bilgilerin kullanılabilmesi, farklı sosyal konularda araştırmaların yapabilmesi ve liderlik özelliklerin geliştirilmesini sağlar. Bireysel düzeydeki aile ve toplumsal etkenlerin arttırılması ve birincil, ikincil ve üçüncül düzeydeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli verilmesini sağlar.

Program Yeterlilikleri

1- Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz eder
2- Hemşirelik bakımında model/kuramların önemini kavrar
3- Konu alanına ilişkin bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir
4- Hemşirelik uygulamalarında kritik düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır
5- Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür
6- Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözer
7- Hemşirelik alanına katkı yapacak araştırmalar yapar
8- Hemşirelik bakımında kanıta dayalı uygulamaları kullanır
9- Hemşirelik uygulamalarını mesleki etik ilkeleri ve sorumlulukları doğrultusunda yapar

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50'sinin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranları alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Bu alanda uzman hemşireler, klinik hemşire, başhemşire, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, özel alan hemşiresi ve akademisyen olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Hemşirelik tezli yüksek lisans programının amacı; lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Bölüm AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör.Dr. Aslı KIRMAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5501 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I Seçmeli 2 0 4
HEM5505 Sağlık Bilimlerinde İletişim Seçmeli 3 0 4
HEM5507 Sağlığı Geliştirme Seçmeli 2 0 4
HEM5509 Halk Sağlığı Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5511 Aile Sağlığı Seçmeli 2 0 4
HEM5513 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5515 Hemşirelikte Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 4
HEM5517 Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri Seçmeli 2 0 4
HEM5519 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım Seçmeli 2 0 4
HEM5521 Hemşirelik Süreci Seçmeli 2 0 4
HEM5523 Hemşirelik Esasları I Seçmeli 3 6 8
HEM5525 İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar Seçmeli 2 0 5
HEM5527 İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması Seçmeli 2 0 6
HEM5529 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 4
HEM5531 Psikolojik Yaklaşımlar ve Psikoterapiler Seçmeli 2 0 4
HEM5533 Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5535 Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Seçmeli 3 0 4
HEM5537 Özel Durumlarda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Seçmeli 3 0 4
HEM5539 Psikiyatri Hemşireliğinde Psikofarmokoloji Seçmeli 3 0 4
HEM5541 İleri Biyokimya Seçmeli 2 0 4
HEM5543 Deney Hayvanları Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
HEM5545 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5547 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5549 Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler Seçmeli 2 0 4
HEM5551 Üreme Sağlığı I Seçmeli 2 0 4
HEM5553 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5555 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I Seçmeli 3 6 8
HEM5557 Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları I Seçmeli 3 0 5
HEM5561 İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi Seçmeli 2 4 5
HEM5563 Ameliyathane Hemşireliği I Seçmeli 2 0 4
HEM5565 Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar I Seçmeli 2 0 4
HEM5567 Sağlık Bilişimi Seçmeli 2 2 4
HEM5569 Cerrahide Ağrı Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
HEM5502 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II Zorunlu 2 0 4
HEM5503 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HEM5506 Hemşirelik Esasları II Seçmeli 3 6 6
HEM5508 Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları II Seçmeli 3 0 5
HEM5510 Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 4 4
HEM5512 Bakım Modelleri Seçmeli 2 0 4
HEM5514 Okul Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5516 İş Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5518 Kültürlerarası Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
HEM5520 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5522 Büyüme Gelişme Seçmeli 2 0 4
HEM5524 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Seçmeli 2 0 4
HEM5526 Yenidoğan Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5528 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5530 Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5532 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 4
HEM5534 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği Seçmeli 3 0 4
HEM5536 Halk Sağlığı Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5538 Acil Obstetrik Bakım Seçmeli 2 0 4
HEM5540 Kadın Sağlığı ve Doğum Uygulamalarında Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri Seçmeli 2 0 4
HEM5542 Ana Babalığa Hazırlık Seçmeli 2 0 4
HEM5544 Kadın Doğumun Adli Yönü ve Etik Seçmeli 2 0 4
HEM5546 Perinatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5548 Aile Planlaması Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
HEM5550 Üreme Sağlığı II Seçmeli 2 0 4
HEM5552 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5554 Biyoetik Seçmeli 2 0 4
HEM5556 Klinik Biyokimya Seçmeli 2 0 4
HEM5558 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5560 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II Seçmeli 3 6 6
HEM5562 Ameliyathane Hemşireliği II Seçmeli 2 0 4
HEM5564 Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar II Seçmeli 2 0 4
HEM5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
HEM5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
HEM5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I543343355
Sağlık Bilimlerinde İletişim555555555
Sağlığı Geliştirme554444455
Halk Sağlığı Hemşireliği I555555555
Aile Sağlığı555555555
Evde Bakım Hemşireliği555555525
Hemşirelikte Epidemiyoloji545555553
Hemşirelik Tarihi Kavram ve İlkeleri555555555
Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım       4 
Hemşirelik Süreci555555555
Hemşirelik Esasları I555555555
İç Hastalıkları Hemşireliği Temel Kavramlar555555555
İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretimi Uygulaması335554245
Davranış Bilimleri455545555
Psikolojik Yaklaşımlar ve Psikoterapiler555455555
Sosyal Psikiyatri ve Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği555455544
Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi455445455
Özel Durumlarda Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği455545555
Psikiyatri Hemşireliğinde Psikofarmokoloji455455545
İleri Biyokimya         
Deney Hayvanları Araştırma Yöntemleri         
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I454555455
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I         
Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler         
Üreme Sağlığı I554455544
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği I555555555
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I455455454
Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları I         
İç Hastalıkları Hemşireliği Vaka Analizi55555 555
Ameliyathane Hemşireliği I535444455
Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar I555555555
Sağlık Bilişimi555555555
Cerrahide Ağrı Kontrol Hemşireliği435444555
Uzmanlık Alan Dersi554554454
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         
Proje Geliştirme ve Yönetimi         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer545545445
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II554454545
Biyoistatistik555555555
Hemşirelik Esasları II555555555
Hastalıkların Tıbbi Yönü ve Hemşirelik Yaklaşımları II444444444
Onkoloji Hemşireliği555555555
Bakım Modelleri555 555  
Okul Sağlığı Hemşireliği545455454
İş Sağlığı Hemşireliği555555555
Kültürlerarası Hemşirelik555555555
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II555555555
Büyüme Gelişme555555555
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar555555555
Yenidoğan Hemşireliği555555555
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği555555555
Pediatrik Onkoloji Hemşireliği555555555
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk555555555
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği455455555
Halk Sağlığı Hemşireliği II555555555
Acil Obstetrik Bakım445554554
Kadın Sağlığı ve Doğum Uygulamalarında Tamamlayıcı Bakım Yöntemleri455554454
Ana Babalığa Hazırlık555445454
Kadın Doğumun Adli Yönü ve Etik544 55454
Perinatoloji Hemşireliği554445555
Aile Planlaması Hemşireliği445555444
Üreme Sağlığı II554455544
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği II544555455
Biyoetik555555555
Klinik Biyokimya         
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II554545455
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği II545555555
Ameliyathane Hemşireliği II555555555
Cerrahide Kanıta Dayalı Uygulamalar II555555555
Uzmanlık Alan Dersi554455445
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Tez Çalışması555555555
Uzmanlık Alan Dersi554455454
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi544555454
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık