English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

1-)Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapacak adaylar; ALES puan türünden (SAY, SÖZ, EA) en az 65 puana sahip olmalıdır. 2-) Adaylar; Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmalıdır. 3-) Adayların Lisans Mezuniyeti Not Ortalamaları en az 2.70 (4’lük sistemde) olmalıdır.

Yeterlilik Koşulları

Anabilim Dalının yada ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik(60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak (100 üzerinden 65 puan)ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi jüri önünde savunarak başarılı olmak

Önceki Öğrenim

İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.

Tarihçe

Program Profili

Beden Eğitimi ve Spor Programında spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulanmaktadır. Öğrencilerin, spor bilimleri içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak ve onları bir lider olarak yetişmelerine yönelik bir eğitim programı yürütülmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Beden eğitimi ve spor alanında bilimsel çerçevede araştırma yapmak, bu doğrultuda verileri toplanmak, analiz ve yorumlamasını yapmak.
2- Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları bağlamında eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirmek.
3- Beden eğitimi ve spordaki öğretim tekniklerini uygulamak.
4- Performans ile ilişkili çeşitli yöntem ve test bilgilerini sporda uygulamak.
5- İnsanların sağlıklı fizyolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olabilmeleri için yapmaları gereken sportif etkinliklerin sistemli bir şekilde uygulamak
6- Antrenman metod, planlama ile ilişkili bilgileri spor alanında uygulamak.
7- Spor olay ve olgularını psikolojik, sosyolojik, felsefe açıdan analiz etmek.
8- İnsan fizyolojisi, hareket ve sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulamak.
9- Yönetim ile ilgili kavram ve fonksiyonları spor alanına uygulamak, spor işletmelerini ve organizasyonları anlamak ve yönetmek.
10- Spor olaylarını hukuksal normlarla yorumlamak.
11- Sporun medya ile ilişkilerini, spor olaylarının medayadaki yansımasını analiz etmek, yorumlamak.
12- Bilgisayar programlarını kullanarak alan ile ilgili çalışmaları yapmak.
13- Beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık bilgilerini sektörde uygulamak.
14- Beden eğitimi ve spordaki uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri etkili biçimde sunmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır: Puan Yarıyıl sonu ders notu Katsayı 90-100 AA 4,00 85-89 BA 3,50 80-84 BB 3,00 75-79 CB 2,50 70-74 CC 2,00 65-69 DC 1,50 60-64 DD 1,00 50-59 FD 0,50 00-49 FF 0 (TT) , derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (GG) , tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir. (KK) , tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması, yeterlik sınavına hazırlık ve tez önerisi dersleri için verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Mezun İstihdamı

Almış olduğu eğitimle kamu ve özel sektörde araştırıcı, üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebiliyor olmak.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının doktora programlarına başvurmaya hak kazanırlar.

Eğitim Türü

Bu yüksek lisans derece programında amaç; Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Özcan SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Fatma İlker KERKEZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5501 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite Seçmeli 3 0 6
BES5503 Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri Seçmeli 3 0 6
BES5505 Türkiye'de Spor Teşkilatı ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5507 Sporda İletişim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
BES5509 Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5511 İleri Egzersiz Fizyolojisi Seçmeli 3 0 6
BES5513 Spor Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
BES5515 Spor ve Medya İlişkileri Seçmeli 3 0 6
BES5517 Sporda Halkla İlişkiler ve Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 6
BES5519 Rekreasyonda Psikososyal Konular Seçmeli 3 0 6
BES5521 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknikleri Seçmeli 3 0 6
BES5523 Egzersiz Reçetesi Hazırlama Seçmeli 3 0 6
BES5525 Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
BES5527 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi Seçmeli 3 0 6
BES5529 Özel Gruplarda Rekreasyon Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
BES5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5090 Seminer Zorunlu 0 4 6
BES5502 İleri Antrenman Bilgisi Seçmeli 3 0 6
BES5504 Spor Hukuku Seçmeli 3 0 6
BES5506 Geriatri ve Egzersiz Seçmeli 3 0 6
BES5508 İleri Spor Sosyolojisi Seçmeli 3 0 6
BES5510 Rekreasyonda Liderliğinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
BES5512 Sportif Animasyon Seçmeli 3 0 6
BES5514 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik Seçmeli 3 0 6
BES5516 Her Yaş İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 6
BES5518 Sporda Yetenek Seçimi Seçmeli 3 0 6
BES5520 Spor Pazarlaması ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 6
BES5522 Rekreasyonda İletişim Becerileri Seçmeli 3 0 6
BES5524 Spor Felsefesi ve Olimpizm Seçmeli 3 0 6
BES5526 Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme Seçmeli 3 0 6
BES5528 Çocuk Sporunda Olgunlaşma ve Fiziksel Gelişim Antrenmanları Seçmeli 3 0 6
BES5530 Rekreasyonda Kültürel Farklılıklar Seçmeli 3 0 6
BES5532 Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 6
BES5534 Sporda Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
BES5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
BES5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite54334555543454
Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Hizmetleri44354543544333
Türkiye'de Spor Teşkilatı ve Yönetimi55435543454545
Sporda İletişim Teknikleri55555454354553
Rekreasyonda Toplam Kalite Yönetimi43323443534555
İleri Egzersiz Fizyolojisi4555434453 434
Spor Psikolojisinde Güncel Konular54455344555454
Spor ve Medya İlişkileri44444554554355
Sporda Halkla İlişkiler ve Bilgi Sistemleri45554535455544
Rekreasyonda Psikososyal Konular54443345435434
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknikleri54555433555435
Egzersiz Reçetesi Hazırlama43554335433454
Rekreasyonda Yönetimsel Yaklaşımlar45554445355455
Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi55543543354435
Özel Gruplarda Rekreasyon Uygulamaları54444344544543
Uzmanlık Alan Dersi55455554355454
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği              
Proje Geliştirme ve Yönetimi              
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55555455545454
İleri Antrenman Bilgisi54555445555554
Spor Hukuku55554554554444
Geriatri ve Egzersiz45554554444554
İleri Spor Sosyolojisi55455355445444
Rekreasyonda Liderliğinde Güncel Konular54555534445555
Sportif Animasyon55454455535555
Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik55544355 54445
Her Yaş İçin Spor ve Fiziksel Uygunluk54554445454555
Sporda Yetenek Seçimi55445555435535
Spor Pazarlaması ve Sponsorluk55455544444444
Rekreasyonda İletişim Becerileri54455535454555
Spor Felsefesi ve Olimpizm45555544555554
Beden Eğitimi ve Sporda Program Geliştirme55555455544455
Çocuk Sporunda Olgunlaşma ve Fiziksel Gelişim Antrenmanları55454554455554
Rekreasyonda Kültürel Farklılıklar34345325523245
Sporda Doping ve Ergojenik Yaklaşımlar55455444554545
Sporda Örgütsel Davranış55545553545455
Uzmanlık Alan Dersi55455544455444
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması55555455455444
Uzmanlık Alan Dersi55545554445554
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Uzmanlık Alan Dersi54554444555545
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık