English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Doktora

Kazanılan Derece

Doktora Diploması

Kabul Koşulları

1-) Adayların; Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmaları ve Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans yapmış olmaları gerekir. 2-)Beden Eğitimi ve Spor Doktora programına başvuru yapacak adaylar; ALES puan türünden (EA) en az 65 puana sahip olmalıdır. 3-) Adayların; YÖKDİL, ÜDS, KPDS ‘den veya YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eş değer puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş programları ile akademik başarı durumuna göre öğretim dönemi başında belirlenen kontenjanlarda öğrenci kabul edilmektedir.

Tarihçe

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı 25/02/2015 tarih 504/14 sayılı senato kararı ile açılarak 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır.

Program Profili

Program ile Beden Eğitimi ve Spor alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı bilim insanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Beden Eğitimi ve Spor alanında bağımsız çalışma becerisi
2- Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda problem saptama/çözebilme, deneysel yöntemler ile hipotez çözme becerisi
3- Beden eğitimi ve spor uygulamalarında yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme
4- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
5- Mesleki, bilimsel ve etik değerleri kavrayabilme - Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili bilgi ve gelişmelerin ilgili paydaşlara (öğretmen, akademisyen, MEB idarecileri, lisans ve lisansüstü öğrenciler vb.) tanıtılmasında katkıda bulunma
6- Beden eğitimi ve spor alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
7- Beden eğitimi ve spor alanı ile ilişkili gruplarla en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
8- Beden eğitimi ve spor alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
9- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınav, yarı yıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınalar;yazılı,sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarı yıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarı yılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Mezuniyet Koşulları

Tez sınavında başarılı olmak ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmenliği’nde belirlenen diğer koşulları da sağlamak şartıyla; doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını jüri üyelerine verilmek üzere anabilim dalı başkanlığına, tez çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını, tez çalışması pdf formatında kayıtlı iki adet elektronik kopyayı ve mezuniyet evraklarını da ilgili enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim eden öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Yükseköğrenime bağlı kurumlarda akademik kariyere başlama ve beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili alanlarda imkan sağlanmış olur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, post – doktora programları ile aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu ve özel kuruluşlarda uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Eğitim Türü

Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Özcan SAYGIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Fatma İlker KERKEZ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6503 Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri Seçmeli 3 0 8
BES6505 Boş Zamanları Değerlendirme Açısından Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6507 Spor ve Politika Seçmeli 3 0 8
BES6509 Yarışma Sporlarında Psikolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 8
BES6511 Fiziksel Performansta Ergojenik Yardımcılar ve Doping Seçmeli 3 0 8
BES6513 Sporda Performans Ölçümü, Rapor Yazma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
BES6515 Uluslararası Spor Hukuku Seçmeli 3 0 8
BES6517 Spor Organizasyonlarının Planlaması ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6519 Takım Sporlarında Müsabaka Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6521 Antrenman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması Seçmeli 3 0 8
BES6523 Motor Kontrol ve Öğrenme Seçmeli 3 0 8
BES6525 Fiziksel Aktivite ve Toplum Sağlığı Seçmeli 3 0 8
BES6527 Bilgisayarda Spor Müsabakaları Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6529 Spor Kuruluşlarında Etkin Planlama Seçmeli 3 0 8
BES6531 Rekreasyon ve Spor Bilimlerinde Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 8
BES6533 Modern Spor İşletmeciliği Seçmeli 3 0 8
BES6535 Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu Seçmeli 3 0 8
BES6537 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
BES6539 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 8
BES6541 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6543 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6545 Okul Öncesi ve İlköğretim Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Seçmeli 3 0 8
BES6547 İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6549 Sporda Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 8
BES6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SABE6090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 8
SABE6500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 8
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6502 Sporda Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 8
BES6504 Herkes İçin Egzersiz Seçmeli 3 0 8
BES6506 Sporda Fizyolojik Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 8
BES6508 Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları, Korunma ve İlk Yardım Seçmeli 3 0 8
BES6510 Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin Analizi ve Uluslararası Karşılaştırmaları Seçmeli 3 0 8
BES6512 Çağdaş Yönetim Teorileri Seçmeli 3 0 8
BES6514 Sosyal Boyutuyla Spor Psikolojisi Seçmeli 3 0 8
BES6516 Spor Hukuku ve Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 8
BES6518 Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6520 Spor Ekonomisi ve Pazarlama Seçmeli 3 0 8
BES6522 Spor Eğitimi Bilimlerinde Özel Çalışmalar Seçmeli 3 0 8
BES6524 Dünyada ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Spor Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6526 Dünyada ve Türkiye'de Spor İşletmeciliği Seçmeli 3 0 8
BES6532 Sporda Zaman Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6536 Çocuklarda Uzun Dönemli Antrenman Eğitim Sürecinin Planlaması Seçmeli 3 0 8
BES6538 Turizm Rekreasyonu Seçmeli 3 0 8
BES6544 Türk Kültüründe Rekreasyon ve Spor Eğitimi Seçmeli 3 0 8
BES6548 Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Seçmeli 3 0 8
BES6550 Spor Tarihi Seçmeli 3 0 8
BES6552 Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri Seçmeli 3 0 8
BES6554 Spor Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6556 Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Spor Teşkilatlanması Seçmeli 3 0 8
BES6558 Sporda Etik ve Fairplay Seçmeli 3 0 8
BES6560 Popüler Kültür ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6562 Kuvvet Antrenmanları ve Metodolojisi Seçmeli 3 0 8
BES6564 Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi Seçmeli 3 0 8
BES6568 Engellilerde Rekreasyon Seçmeli 3 0 8
BES6570 Performans Artırmada Zihinsel Antrenman Seçmeli 3 0 8
BES6574 Sporda Teknik Yeteneği Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
BES6580 Spor Hizmet İşletmeciliği Seçmeli 3 0 8
BES6582 Çağdaş Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi Seçmeli 3 0 8
BES6586 Sporcuların Çalışma Şartları ve Sosyal Güvenliği Seçmeli 3 0 8
BES6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6090 Seminer Zorunlu 0 2 8
BES6553 Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu Seçmeli 3 0 8
BES6555 Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları Seçmeli 3 0 8
BES6557 Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Seçmeli 3 0 8
BES6559 Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli 3 0 8
BES6561 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6563 Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği Seçmeli 3 0 8
BES6565 Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi Seçmeli 3 0 8
BES6567 Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6569 Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi Seçmeli 3 0 8
BES6571 Avrupa Birliği Spor Politikaları Seçmeli 3 0 8
BES6573 Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik Seçmeli 3 0 8
BES6575 Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri Seçmeli 3 0 8
BES6577 İleri Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 3 0 8
BES6579 Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 8
BES6581 Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık Seçmeli 3 0 8
BES6583 Sporcu Performansının Değerlendirilmesi Seçmeli 3 0 8
BES6585 Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi Seçmeli 3 0 8
BES6587 Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi Seçmeli 3 0 8
BES6589 Spor Kulüpleri Yönetimi Seçmeli 3 0 8
BES6591 Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Seçmeli 3 0 8
BES6593 Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 8
BES6595 Sporda Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 8
BES6597 Avrupa Birliği ve Türk Hukuk Sisteminde Spor Seçmeli 3 0 8
BES6599 Master Sporcularda Performans Seçmeli 3 0 8
BES6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6901 Tez Çalışması (TİK1) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6902 Tez Çalışması (TİK2) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
BES6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
BES6903 Tez Çalışması (TİK3) Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Spor Yönetiminde İnsan İlişkileri245545232
Boş Zamanları Değerlendirme Açısından Beden Eğitimi ve Spor124132431
Spor ve Politika444445444
Yarışma Sporlarında Psikolojik Yaklaşımlar454132453
Fiziksel Performansta Ergojenik Yardımcılar ve Doping444442444
Sporda Performans Ölçümü, Rapor Yazma ve Değerlendirme454123541
Uluslararası Spor Hukuku454113245
Spor Organizasyonlarının Planlaması ve Yönetimi235423544
Takım Sporlarında Müsabaka Analizi215453455
Antrenman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması343443333
Motor Kontrol ve Öğrenme454453112
Fiziksel Aktivite ve Toplum Sağlığı544445555
Bilgisayarda Spor Müsabakaları Analizi443333443
Spor Kuruluşlarında Etkin Planlama445455444
Rekreasyon ve Spor Bilimlerinde Yaşam Kalitesi555555555
Modern Spor İşletmeciliği451512414
Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu315434545
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları 433434333
Sporda Pazarlama ve Sponsorluk455544512
Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor342254232
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi452254232
Okul Öncesi ve İlköğretim Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi345532453
İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor353553553
Sporda Halkla İlişkiler454312355
Uzmanlık Alan Dersi4444244 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         
Proje Geliştirme ve Yönetimi         
          
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Sporda Yaşam Kalitesi445455445
Herkes İçin Egzersiz454533154
Sporda Fizyolojik Yaklaşımlar541232434
Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları, Korunma ve İlk Yardım343433332
Türk Beden Eğitimi ve Spor Sisteminin Analizi ve Uluslararası Karşılaştırmaları454454451
Çağdaş Yönetim Teorileri443554443
Sosyal Boyutuyla Spor Psikolojisi445123214
Spor Hukuku ve Güncel Sorunları445543554
Türkiye'de Beden Eğitimi ve Spor454123555
Spor Ekonomisi ve Pazarlama214135423
Spor Eğitimi Bilimlerinde Özel Çalışmalar324123542
Dünyada ve Türkiye'de Karşılaştırmalı Spor Yönetimi444454433
Dünyada ve Türkiye'de Spor İşletmeciliği344355443
Sporda Zaman Yönetimi343452325
Çocuklarda Uzun Dönemli Antrenman Eğitim Sürecinin Planlaması455444455
Turizm Rekreasyonu443354453
Türk Kültüründe Rekreasyon ve Spor Eğitimi454452325
Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim454235453
Spor Tarihi444444444
Beden Eğitimi ve Sporda Özel Öğretim Yöntemleri452545452
Spor Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi343453445
Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Spor Teşkilatlanması325545534
Sporda Etik ve Fairplay335554444
Popüler Kültür ve Spor454432432
Kuvvet Antrenmanları ve Metodolojisi454454454
Yaşlılarda Egzersiz ve Yaşam Kalitesi444442444
Engellilerde Rekreasyon454545454
Performans Artırmada Zihinsel Antrenman33443 433
Sporda Teknik Yeteneği Ölçme ve Değerlendirme454123245
Spor Hizmet İşletmeciliği544445445
Çağdaş Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi434454344
Sporcuların Çalışma Şartları ve Sosyal Güvenliği445454423
Uzmanlık Alan Dersi444424423
          
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Seminer444424424
Egzersizde Metabolik ve Isı Adaptasyonu454544544
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Uygulamaları342444344
Sporda Pazarlama ve Sponsorluk315235522
Türk Kültüründe Beden Eğitimi ve Spor324522542
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Sistemleri ve Analizi132423354
Olimpik Hareket,Tarihi,Felsefesi ve Geleceği235545542
Türk Milli Eğitimi ve Yükseköğretim Sisteminin Analizi324522542
Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yapılandırmacı Paradigma ve Sınıf Yönetimi423541445
Uluslararası Spor Kuruluşlarının Yapısı ve İşleyişi325544523
Avrupa Birliği Spor Politikaları345412354
Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik451325514
Spor Bilimlerinde İleri İstatistik Analizleri453353435
İleri Fonksiyonel Anatomi344434434
Fiziksel Uygunluk ve Üst Düzey Ölçme ve Değerlendirme544333334
Egzersiz Psikolojisi ve Uyarılmışlık345544554
Sporcu Performansının Değerlendirilmesi453445444
Spor Hizmetlerinde Verimlilik ve Performans Gelişimi544554453
Antrenman Planlaması ve Dönemlenmesi453254523
Spor Kulüpleri Yönetimi325523545
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk135455453
Egzersiz ve Spor Psikolojisinde Çağdaş Yaklaşımlar424334434
Sporda Örgütsel Davranış454453255
Avrupa Birliği ve Türk Hukuk Sisteminde Spor455423245
Master Sporcularda Performans343 25233
Uzmanlık Alan Dersi444424423
          
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Yeterlik Sınavına Hazırlık545544544
          
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Önerisi445555544
          
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK1)555555535
          
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK2)555555535
          
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9
Uzmanlık Alan Dersi444424423
Tez Çalışması (TİK3)555555535
          
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık