English
Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Mühendisliği Doktora

Kazanılan Derece

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler Su Ürünleri Doktoru ünvanını almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Doktora Programlarına, yüksek lisans diploması ile başvuran adayların, EABDK tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları, başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,YDS’den veya YÖKDİL’den en az 55 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır. Başarı puanı doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Önceki Öğrenim

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

03 Temmuz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile kurulmuş olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ nin yapılandırılmasında yer alan fakültelerden birisi olan Su Ürünleri Fakültemiz ilk öğrenci alımına 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlamış ve ilk lisans mezunlarını da 2008 yılında vermiştir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Avlama ve İşleme Teknolojisi olmak üzere başlıca üç bölümden oluşmakta olup, bu bölümler akademik yapılanma çerçevesinde işlev gördüğünden Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulanmaktadır. Fakültemiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yeni inşa edilen binada 7 Prof.Dr., 10 Doçent Dr., 4 Dr. Öğretim Üyesi, 12 Araştırma Görevlisi ve 8 İdari Personel ile eğitim-öğretim faaliyetini yürütmektedir.

Program Profili

Doktora eğitim-öğretim programında, evrensel standartlara uygun Su Ürünleri eğitimi vermek; uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak; ulusal araştırma merkezlerinin, ulusal endüstrinin, tarım araştırma enstitülerinin ve üniversitelerin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirmede yetkin, teknoloji ve bilgi üretimine katkı sağlayacak düzeyde laboratuvar ve teorik bilgi birikimine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Program Yeterlilikleri

1- Deniz-lagün, sulak alan ve içsuları tanımlayabilir, bu ortamlarda yaşayan su ürünlerini temel düzeyde tanır ve sınıflandırabilir, su ürünlerinin biyolojileri, davranışları ve popülasyon yapılarını bilir, bu kaynakların sürdürülebilir yönetilmesi için yeterli bilgi ve savunma ısrarına sahiptir, koruma bilinci gelişmiştir.
2- Su ürünlerinin coğrafik olarak dağılımı, doğadaki canlı organizmalar ile ortam ilişkisinin incelenmesi, ekotoksikolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal normların tanımlanarak; endüstriyel ve evsel kaynaklı çevresel olumsuzlukların su ürünleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi ile ilgili bilimsel farkındalığa sahiptir.
3- Su ürünleri ile ilgili bir tesisi kurabilmek için yeterli düzeyde planlama bilgisine sahiptir ve su ürünleri ile ilgili projeler yapabilir, bu projelerin uygulanmasında etkin rol alabilir.
4- Su ürünlerinin insan beslenmesindeki yerini ve önemini bilir, bunu tüketicilere ana hatlarıyla anlatabilir, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, soğuk zincir kurallarına göre taşınması, depolanması ve pazarlanması ile ilgili aşamalarda görev alabilir, su ürünlerini en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması için gerekli kalite standartlarını bilir ve uygular.
5- Su ürünleri alanında uygulanan ulusal veya uluslararası mevzuat ile ilgili temel bilgilere sahiptir, mevzuat otoritelerini ve paydaşlarını tanır, resmi yazışmalarda hangi paydaşla ilişki kuracağını ayırt edebilir ve yazışmalarda mevzuatı doğru biçimde kullanabilir, mevzuat değişikliklerini takip eder, mevzuatın gerekli durumlarda nasıl uygulanacağını bilir.
6- Su Ürünleri Mühendisliğinin temellerini oluşturan; Ekonomikliği, Sağlamlığı ve devamlılığı bilir, alanı ile ilgili yenilikleri takip eder, uygulanmasına katkıda bulunur. Pazar araştırması yapabilir, su ürünleri alanında ekonomik ve sosyo-ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.
7- Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel aşamalarını bilir(Kuluçkahane, büyütme, biyoteknolojik uygulama, canlı balık nakli, yeni türler), bu aşamaların tür bazında farklılaştığı noktaları birbirinden ayırt eder, uygun yem rasyonu hazırlar ve teknolojilerini bilir, üretilen türün büyüme performanslarını takip eder ve yorumlar, işletmelerin çevresel etkileri hakkında bilgi sahibidir. Su ürünleri hastalıkları konusunda tanı ve tedavi konularına hakimdir.
8- Su ürünleri alanında organizasyon, üretim planlaması, insan kaynakları yönetimi ve kontrol stratejilerini bilir ve uygular. Yönetimde karar vermede sorun analizi yapabilir, hızlı ve doğru karar verebilir.
9- Proje döngü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımını bilir. Bulunduğu yörenin su ürünleri açısından mevcut durumunu analiz eder. Fırsatları ve tehditleri belirleyerek ileriye dönük projeksiyon çizebilir.
10- Su ürünleri avlama teknikleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibidir. Temel düzeyde haritaları tanır, coğrafi bilgi sisteminden haberdardır.
11- Temel düzeyde bilgisayar ve interneti kullanabilir, mesleki yayınları takip edebilir, su ürünleri terminolojisini kullanabilir, temel istatistik uygulayabilir, konusu ile ilgili araştırma ve denemeler yapabilir. Bir konuda seminer verebilir, rapor ve makale yazabilir ve tartışabilir.
12- Temel düzeyde dalgıçlık ve küçük tekne kullanımı teorik bilgisine sahiptir.
13- İnsani ve ahlaki değerleri bilir, mesleki etik kurallarının farkındadır, mahiyetinde çalışanların haklarını bilir ve gözetir, inisiyatif alır, öz güven sahibidir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yıl sonu sınavları bölüm tarafından ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK tarafından karara bağlanır. Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı notla değerlendirilebilir.

Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversitelerin Su Ürünleri Fakülteleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Belediyeler, Balıkçı gemileri, Balıkçı kooperatifleri, Su ürünleri işleme tesisleri, Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları, Balık yemi sanayisi, Su ürünleri danışmanlık firmaları, İl Kontrol laboratuarları, İçme suyu üreten fabrikaları, Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat üreten firmalar, Yüzme havuz sularının analizlerini yapan laboratuvarlarda, ÇED koordinatörü firmalarda, Halka açık akvaryumlarda çalışabilmektedir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Doktora programını başarıyla tamamlayanlar Su Ürünleri Doktoru ünvanını alırlar.

Eğitim Türü

Su Ürünleri Mühendisliği Doktora

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Celal ATEŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Esin BABA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SÜM6501 ALGAL TOKSİNLER VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6503 BİVALV BİYOEKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6505 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6507 SU ÜRÜNLERİ HAZIR YEMEK (CATERING) TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6509 SU ÜRÜNLERİNDE BOZULMA ETMENLERİ VE RAF ÖMRÜNE ETKİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6511 KIYI ÖTESİ AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6513 AKVARYUM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6515 BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6517 ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 2 6
SÜM6519 KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM6521 BALIK YUMURTALARI VE LAVRALARI YOLUYLA BALIK STOKLARININ TAYİN EDİLMESİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6523 YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 6
SÜM6525 BALIK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6527 BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6529 BALIK BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6531 KARMA YEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM6533 AKUAPONİK SİSTEM DİZAYNI Seçmeli 2 2 6
SÜM6535 SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU Seçmeli 2 0 6
SÜM6537 İÇSU BALIKLARI POPULASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6539 LİMNOEKOLOJİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6541 KÜRESEL ISINMA VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 6
SÜM6543 BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ YÖNETİMİ VE İZLEME Seçmeli 3 0 6
SÜM6545 ACISI VE GEL-GİT ZONU BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6547 SEFALOPODLARIN MORFOLOJİ VE ANATOMİLERİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6549 BALIKLARDA STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6551 VİRAL BALIK HASTALIKLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6553 DENİZ ÇAYIRI BİYOEKOLOJİSİ VE KORUMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6555 TÜRKİYE DENİZ BALIKLARININ KORUMA STATÜLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6557 BALIKÇILIK AMAÇLI YAPAY RESİF TASARIMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6559 AÇIKDENİZ VE ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 6
SÜM6561 BALIKLARDA SPERM MUHAFAZASI Seçmeli 2 0 6
SÜM6563 BALIK DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6565 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 6
SÜM6567 ALABALIK KULUÇKAHANESİNİN BİYOTEKNOLOJİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6569 BALIK SLAJI ÜRETİMİ VE YEM YAPIMINDA KULLANIMI Seçmeli 2 2 6
SÜM6571 Balıklarda Protein Metobolizması ve Azot Boşalımı Seçmeli 3 0 6
SÜM6701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SÜM6502 İLERİ OŞİNOGRAFİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6504 SU ÜRÜNLERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KAYNAK KULLANIMI Seçmeli 3 0 6
SÜM6506 BALIKÇILIKTA DENİZ KORUMA ALANLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6508 BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESLEMEDE KULLANILAN HESAPLAMALAR Seçmeli 3 0 6
SÜM6510 DENİZ EKOLOJİK SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6512 SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 6
SÜM6514 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFÇİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6516 YETİŞTİRİCİLİKTE İMMUNOSTİMULANTLAR Seçmeli 2 0 6
SÜM6518 SUCUL CANLILARDA HİSTOLOJİK TEKNİKLER Seçmeli 2 0 6
SÜM6520 ALTERNATİF BALIK TÜRLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKAHANE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6522 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI Seçmeli 3 0 6
SÜM6524 KARİDES BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 2 6
SÜM6526 KARİDES KULUÇKAHANE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 6
SÜM6528 İÇSU BENTOZ BİLGİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6530 TÜRKİYE DENİZLERİ KÖPEK BALIKLARI Seçmeli 3 0 6
SÜM6532 KABUKLU VE YUMUŞAKÇA İŞLEME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6534 SU ÜRÜNLERİNDE YAN ÜRÜN DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6536 SEFALOPODLARIN ÜREME BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 6
SÜM6538 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME MEKANİZASYONU Seçmeli 3 0 6
SÜM6540 BALIK HASTALIKLARI TEŞHİSİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 6
SÜM6542 ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6544 TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6546 DENİZEL EKOSİSTEMLER Seçmeli 3 0 6
SÜM6548 ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ BALIKLAR Seçmeli 3 0 6
SÜM6550 KEMİKLİ BALIKLARDA OTOLİT MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ Seçmeli 3 0 6
SÜM6702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6800 Yeterlik Sınavına Hazırlık Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6900 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6705 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6901 Tez Çalışması (1.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6706 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6902 Tez Çalışması (2.TİK Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6707 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SÜM6903 Tez Çalışması (3.TİK) Zorunlu 0 0 24
       
4. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SÜM6000 Tez Çalışması (Tez Savunması) Zorunlu 0 0 24
SÜM6708 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği             
ALGAL TOKSİNLER VE ÖZELLİKLERİ55          5
BİVALV BİYOEKOLOJİSİ55    4  3  5
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDESU KALİTESİ KRİTERLERİ, STANDARTLARI VE TEKNOLOJİLERİ555 4 533   5
SU ÜRÜNLERİ HAZIR YEMEK (CATERING) TEKNOLOJİSİ33 555   2  5
SU ÜRÜNLERİNDE BOZULMA ETMENLERİ VE RAF ÖMRÜNE ETKİSİ 44 554   5  5
KIYI ÖTESİ AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ553 545  4545
AKVARYUM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ55    544   5
BİTKİSEL SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ5 45552  5  5
ARITMA TESİSLERİNİN ÇIKIŞ SULARINDA BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞMALARI555 4 545 3 5
KAFES BALIKÇILIĞININ ÇEVRESEL ETKİLERİ55  545455555
BALIK YUMURTALARI VE LAVRALARI YOLUYLA BALIK STOKLARININ TAYİN EDİLMESİ55    3  4  5
YETİŞTİRİCİLİKTE BALIK SAĞLIĞI    2254  1 2
BALIK HASTALIKLARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ55    5     5
BALIKLARDA ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ555   533 3 5
BALIK BESLEMEDE KULLANILAN YEM KATKI MADDELERİ44 33453    5
KARMA YEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ44  345     5
AKUAPONİK SİSTEM DİZAYNI455  4545 2 5
SU ÜRÜNLERİNDE AĞIR METAL KONTAMİNASYONU55 55 3     5
İÇSU BALIKLARI POPULASYON TEKNİKLERİ55    4  5555
LİMNOEKOLOJİ55       5  5
KÜRESEL ISINMA VE BALIKÇILIK55  33   5555
BALIKÇILIK BİYOLOJİSİ YÖNETİMİ VE İZLEME55       5 55
ACISI VE GEL-GİT ZONU BALIKLARI55    4    25
SEFALOPODLARIN MORFOLOJİ VE ANATOMİLERİ55       5 55
BALIKLARDA STRES YÖNETİMİ55    4333 35
VİRAL BALIK HASTALIKLARI45    5     5
DENİZ ÇAYIRI BİYOEKOLOJİSİ VE KORUMA STRATEJİLERİ55  533  3  5
TÜRKİYE DENİZ BALIKLARININ KORUMA STATÜLERİ55  53  45355
BALIKÇILIK AMAÇLI YAPAY RESİF TASARIMI VE UYGULAMALARI55  4    5 55
AÇIKDENİZ VE ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIK55  54   5555
BALIKLARDA SPERM MUHAFAZASI5     5   4 5
BALIK DAVRANIŞLARI55    4  5555
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK55  5554434 5
ALABALIK KULUÇKAHANESİNİN BİYOTEKNOLOJİK YÖNETİMİ555  4555 3 5
BALIK SLAJI ÜRETİMİ VE YEM YAPIMINDA KULLANIMI5   2354    5
Balıklarda Protein Metobolizması ve Azot Boşalımı             
Uzmanlık Alan Dersi             
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer              
İLERİ OŞİNOGRAFİ54       2234
SU ÜRÜNLERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE KAYNAK KULLANIMI  1534 22 2 4
BALIKÇILIKTA DENİZ KORUMA ALANLARI43  4     4 4
BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BESLEMEDE KULLANILAN HESAPLAMALAR       4   5 4
DENİZ EKOLOJİK SÜREÇLERİ54       23 4
SU KALİTESİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ22  1     3 4
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFÇİLİĞİ  3 42 53 3 4
YETİŞTİRİCİLİKTE İMMUNOSTİMULANTLAR21    5   2 4
SUCUL CANLILARDA HİSTOLOJİK TEKNİKLER22    5   2 4
ALTERNATİF BALIK TÜRLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKAHANE TEKNİKLERİ553 54535   5
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI    54 33 4 5
KARİDES BİYOTEKNOLOJİSİ23    5   3 4
KARİDES KULUÇKAHANE YÖNETİMİ235 34544 4 4
İÇSU BENTOZ BİLGİSİ53       3224
TÜRKİYE DENİZLERİ KÖPEK BALIKLARI43   4   2  4
KABUKLU VE YUMUŞAKÇA İŞLEME TEKNOLOJİSİ   533 1  2 4
SU ÜRÜNLERİNDE YAN ÜRÜN DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİSİ   5 1    2 4
SEFALOPODLARIN ÜREME BİYOLOJİSİ13    5   2 4
SU ÜRÜNLERİ İŞLEME MEKANİZASYONU  5    31 5 4
BALIK HASTALIKLARI TEŞHİSİNDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER      5   3 4
ORGANİK SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ32  32512 2 4
TATLISU MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİ322   5   1 4
DENİZEL EKOSİSTEMLER54       2224
ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ BALIKLAR41    3    24
KEMİKLİ BALIKLARDA OTOLİT MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ52          4
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Yeterlik Sınavına Hazırlık             
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Tez Önerisi             
              
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Tez Çalışması (1.TİK)             
              
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Tez Çalışması (2.TİK             
              
4. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
Tez Çalışması (3.TİK)             
              
4. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Tez Çalışması (Tez Savunması)             
Uzmanlık Alan Dersi4534535554553
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık