English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Kadın Sağlığı Hemşireliği yüksek lisans derecesi

Kabul Koşulları

Bu programa kaydolabilmek için adayların; -Hemşirelik veya sağlık memurluğu lisans diplomasına sahip olması, -Diploma notunun en az 2.00 (dörtlük sistemde) olması, -Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisans Üstü Eğitimi giriş sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan alması gerekir. -Yabancı uyruklu öğrenci alımı ile ilgili esaslar senato tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 6 AKTS seminer ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.00 /4.00 olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Kadın Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Tarihçe

Kadın Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2020 güz döneminde eğitime başlamıştır. Programın süresi bir yılı ders, bir yılı tez olmak üzere toplam iki yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Bu program hemşirelik hizmetinin kalitesini arttırmak için ileri teknolojik bilgilerin kullanılabilmesi, farklı sosyal konularda araştırmaların yapabilmesi ve liderlik özelliklerin geliştirilmesini sağlar. Bireysel düzeydeki aile ve toplumsal etkenlerin arttırılması ve birincil, ikincil ve üçüncül düzeydeki sağlık hizmetlerinin daha kaliteli verilmesini sağlar.

Program Yeterlilikleri

1- Kadın sağlığını etkileyen durumları bilme, kadın sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi kavramlarını benimseyebilme
2- Kadın sağlığına etki eden kültürel faktörleri bilme
3- Yaşam dönemlerine göre kadın sağlığını ilgilendiren temel kavramları tanımlayabilme
4- Yaşam dönemlerine göre kadının cinsel ve üreme sağlığı sorunlarını ayırt edebilme
5- Doğum, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında edindiği bilgileri hemşirelik süreci doğrultusunda uygulayabilme
6- Kadın, aile ve toplumun sağlık sorunlarının çözümlenmesinde danışmanlık yapabilme
7- Kadın sağlığına yönelik hemşirelik girişimlerini bilme
8- Cinsel sağlık konusunda danışmanlık becerisi kazanabilme
9- Üreme sağlığı hemşirelik bakımında bakım verici, koruyucu, araştırmacı, eğitici becerileri kazanabilme
10- Dünyada ve ülkemizde aile planlaması hizmetlerinin durumunu tartışabilme

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50'sinin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranları alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kadın Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Kadın Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır. Öğrenci Kadın Sağlığı Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde 3 yarıyılda da mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Bu alanda uzman hemşireler; -Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşiresi -Başhemşire -Eğitim Hemşiresi -Süpervizör Hemşire -Akademisyen olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Hemşirelik eğitiminde önemli bir yere sahip olan kadın sağlığı hemşireliği alanında bilimsel bilgi birikimini artırarak, bireye, aileye ve topluma nitelikli ve çağdaş hemşirelik hizmetlerinin sunulabilmesi ve kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yapılabilmesi, bunun için de kadın sağlığı hemşireliği alanında lisansüstü eğitim programı ile uzmanlaşmış hemşireler yetiştirmektir. Bunun yanında program sonunda yaşam dönemlerine göre kadın sağlığını etkileyen faktörlerin bilinmesi ve bu sorunların saptanması, bu sorunlara yönelik uygun hemşirelik bakımının planlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DKH5001 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I Zorunlu 3 8 10
DKH5501 Üreme Sağlığı Fizyopatolojisi I Seçmeli 2 0 4
DKH5503 Kadın Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar I Seçmeli 2 0 4
DKH5505 Üreme Sağlığı Seçmeli 2 0 4
DKH5507 Cinsel Sağlık Danışmanlığı Seçmeli 2 0 4
DKH5509 Güvenli Annelik Seçmeli 2 0 4
DKH5511 İnfertilite Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
DKH5513 Toplumsal Cinsiyet Seçmeli 2 0 4
DKH5515 Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli 2 0 4
DKH5517 Aile Planlaması Danışmanlığı Seçmeli 2 0 4
DKH5519 Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Seçmeli 2 0 4
DKH5521 Eleştirel Düşünme Seçmeli 2 0 4
DKH5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HEM5901 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I Seçmeli 2 0 4
HEM5903 Fizyopatoloji I Seçmeli 2 0 4
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DKH5002 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II Zorunlu 3 8 10
DKH5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
DKH5502 Üreme Sağlığı Fizyopatolojisi II Seçmeli 2 0 4
DKH5504 Kadın Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar II Seçmeli 2 0 4
DKH5506 Perinatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
DKH5508 Doğum Öncesi Eğitim ve Ebeveynliğe Hazırlık Seçmeli 2 0 4
DKH5510 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller Seçmeli 2 0 4
DKH5512 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
DKH5514 Ürojinekoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
DKH5516 Kadın Sağlığında Etik Konular ve Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 4
DKH5518 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler Seçmeli 2 0 4
DKH5520 Neonatal Resusitasyon Seçmeli 2 0 4
DKH5522 Genetik Danışmanlık Seçmeli 2 0 4
DKH5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HEM5802 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HEM5902 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II Seçmeli 2 0 4
HEM5904 Fizyopatoloji II Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DKH5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DKH5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
DKH5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği I 555555555
Üreme Sağlığı Fizyopatolojisi I5544454344
Kadın Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar I 554455555
Üreme Sağlığı5555545555
Cinsel Sağlık Danışmanlığı 554554555
Güvenli Annelik 554555555
İnfertilite Hemşireliği 554554555
Toplumsal Cinsiyet 554555555
Kadın Sağlığında Kanıta Dayalı Uygulamalar 554445555
Aile Planlaması Danışmanlığı 555545545
Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık 554555545
Eleştirel Düşünme 344543455
Uzmanlık Alan Dersi 555555555
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I          
Fizyopatoloji I          
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 543344345
Proje Geliştirme ve Yönetimi 545545545
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği II5544455434
Seminer4454345542
Üreme Sağlığı Fizyopatolojisi II          
Kadın Sağlığına İlişkin Temel Kavramlar II5544555444
Perinatoloji Hemşireliği          
Doğum Öncesi Eğitim ve Ebeveynliğe Hazırlık4455433242
Obstetrik ve Jinekolojik Aciller          
Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği45554 5555
Ürojinekoloji Hemşireliği          
Kadın Sağlığında Etik Konular ve Adli Hemşirelik          
Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler          
Neonatal Resusitasyon          
Genetik Danışmanlık4433343244
Uzmanlık Alan Dersi          
Biyoistatistik          
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II          
Fizyopatoloji II          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması 5544455555
Uzmanlık Alan Dersi          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık