English
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans derecesi

Kabul Koşulları

Bu programa kaydolabilmek için adayların; hemşirelik veya sağlık memurluğu lisans diplomasına sahip olması, diploma notunun 2,40 olması (4' lük sistemde) olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı' ndan (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dilden başarılı olmak için YDS, YÖKDİL' den en az 40 veya Üniversitelerarası Kurulca geçerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almak gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 54 AKTS karşılığı ders alması, 6 AKTS seminer ve 60 AKTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.00 /4.00 olmalıdır.

Önceki Öğrenim

Ana Bilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarının eş değer programlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, onaylı transkript ve ders içeriklerini, bir dilekçe ile kayıt haftasından sonraki hafta içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Tarihçe

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programıı 2020 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Program Profili

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı, çocuk hemşireliğine ilişkin teorik dersler ile pratik uygulamaları kapsamaktadır. Teorik bölüm; sağlık politikaları ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının önerileri doğrultusunda çocuk ve ailesinin sağlığının korunması ve geliştirilmesine ilişkin güncel, bilimsel ve mesleki bilginin artırılmasına yönelik bilgileri içermektedir. Pratik bölüm ise çocuk hemşiresinin bakım verici, eğitici, vaka yöneticisi, liderlik, işbirliği, savunucu, araştırmacı ve liyazoner rollerini kullanarak teorikte elde edilen bilimsel bilgilerin uygulamaya yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerini gerçekleştirecektir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programı; öncelikli olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk ruh sağlığı, özel gereksinimleri olan çocuk ve ailesi, okul sağlığı, toplumdaki çocuk ve ailesine ilişkin risk grupları gibi konuların yanı sıra yenidoğan hemşireliği gibi pediatri hemşireliğinin alt dalları, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim ve davranış bilimlerinin bilgilerini içermektedir

Program Yeterlilikleri

1- 1. Dünyada ve Türkiye de çocuk sağlığı sorunları, çocuk sağlığını etkileyen temel faktörler ve uluslararası kuruluşların önerdikleri çözümler ve ülkemizde bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında sahip olduğu bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek.
2- Çocuk Sağlığı Hemşireliğinin felsefesini ve standartlarını açıklayabilmek
3- Atravmatik bakım, bütüncül bakım, aile merkezli bakım ve çocuğun bireyselliğini göz önüne alarak yasal ve etik ilkeler doğrultusunda primer, sekonder ve tersiyer düzeyde bakım verebilme becerisini göstermek
4- Araştırma metodoloji ve temel istatistiksel testlere ilişkin sahip olduğu bilgiyi planlanan araştırmalarda/projelerde kullanabilmek.
5- Araştırma kullanımına dayalı olarak edindiği bilgileri çocuk ve ailenin bakımında kullanabilmek.
6- Hemşirelik kuramlarını bilgi ve deneyimleri ile birleştirerek bireysel/kurumsal/toplumsal hemşirelik felsefesinin oluşturulmasına katkıda bulunabilmek
7- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek ekip ve aile ile iletişimi sürdürmede liderlik etmek.
8- Bakım verdiği çocuklarda tanılama yaparak sağlıktan sapma durumlarında kanıta dayalı olarak çözüm üretebilmek.
9- Kültürel yetkinlikte bakım verebilmek.
10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar; ara sınavlar, final ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar dışında quiz, proje, ödev araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve ders notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Sınavlar; yazılı, sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve sistem tarafından harf notuna dönüştürülür. Başarı notu, final sınavı katkısının %50'sinin altına düşmeyecek şekilde ara sınav ve diğer faaliyetlerin öğretim üyesinin belirlediği % oranları alınarak hesaplanır. Harf notu sınırları öğretim üyesi tarafından belirlenir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

Mezun İstihdamı

Bu alanda uzman hemşireler, klinik hemşire, başhemşire, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, özel alan hemşiresi ve akademisyen olabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınav (ALES) ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla Doktora programında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Programın amacı; lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır.

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CSH5001 Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık Zorunlu 3 8 10
CSH5501 Çocuk Hemşireliğinde Temel Kavramlar I Seçmeli 2 0 4
CSH5503 Çocukluk Çağında Büyüme ve Gelişme Seçmeli 2 0 4
CSH5505 Çocuklarda Sağlık Tanılanması Seçmeli 2 0 4
CSH5507 Pediatri Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar Seçmeli 2 0 4
CSH5509 Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler Seçmeli 2 0 4
CSH5511 Ergen Sağlığı Seçmeli 2 0 4
CSH5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HEM5901 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I Seçmeli 2 0 4
HEM5903 Fizyopatoloji I Seçmeli 2 0 4
SABE5090 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SABE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CSH5002 Çocuk Hastalıkları Hemşireliğinde Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık Zorunlu 3 8 10
CSH5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
CSH5502 Çocuk Hemşireliğinde Temel Kavramlar II Seçmeli 2 0 4
CSH5504 Engelli Çocuk ve Ailesine Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık Seçmeli 2 0 4
CSH5506 Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Seçmeli 2 0 4
CSH5508 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
CSH5510 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 4
CSH5512 Yüksek Riskli Aile ve Çocuk Seçmeli 2 0 4
CSH5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
HEM5802 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 4
HEM5902 Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II Seçmeli 2 0 4
HEM5904 Fizyopatoloji II Seçmeli 2 0 4
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CSH5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
CSH5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
CSH 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
CSH5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık5555555555
Çocuk Hemşireliğinde Temel Kavramlar I4444455454
Çocukluk Çağında Büyüme ve Gelişme5554455555
Çocuklarda Sağlık Tanılanması4454555545
Pediatri Hemşireliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar5555555555
Çocuklarda Yaratıcı ve Geliştirici Aktiviteler4554544554
Ergen Sağlığı5555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar I543343355 
Fizyopatoloji I          
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği          
Proje Geliştirme ve Yönetimi          
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Çocuk Hastalıkları Hemşireliğinde Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık5555555555
Seminer5555555555
Çocuk Hemşireliğinde Temel Kavramlar II4444455454
Engelli Çocuk ve Ailesine Gelişimsel Yaklaşım ve Danışmanlık5555555555
Özel Gereksinimi Olan Çocuklar5555555555
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği5555555555
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği5555555555
Yüksek Riskli Aile ve Çocuk5555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
Biyoistatistik555555555 
Hemşirelikte Temel Kavram ve Kuramlar II554454545 
Fizyopatoloji II          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması555 555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık