Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Alan Uzmanı

Kabul Koşulları

Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümü mezunu olmak

Yeterlilik Koşulları

180 AKTS karşılığında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak, bir Seminer çalışması yapmak ve alanıyla ilgili bir Tez çalışmasını hazırlamak, sunmak ve savunmaktır.

Önceki Öğrenim

Yüksek Lisans programına başvurmak için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Ancak, Anabilim Dalı sınava girişlerde sınav ya da mülakat yaparak öğrenci kabulüne karar verir.

Tarihçe

Yüksek Lisans Programı fakültemizin grafik tasarım bölümünde 2012 yılında açılmıştır.

Program Profili

1. senesi ders, 2. senesi tez yazımı olmak üzere 4 dönemlik bir programdır.

Program Yeterlilikleri

1- Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak.
2- Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek.
3- Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.
4- Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.
5- Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.
6- Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.
7- Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak.
8- Sanatın evrensel insanlık mirası olduğunu kavramak, sanatın bir toplum için yaşamsal gerekliliğini kavrayarak çevresini bu konuda aydınlatmak.
9- Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.
10- Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

%50 Mezuniyet not ortalaması, %50 Yüksek Lisans Giriş sınavı/mülakatı

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Mezun İstihdamı

Aldıkları Grafik Bölümü lisans eğitimi sonunda öğrenciler, özel ya da kamu kurumlarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, reklam fotoğrafçısı, resimlemeci (illüstratör) olabildikleri gibi, bir reklam ajansını kurabilir ya da serbest grafik tasarımcı olarak kendilerine profesyonel iş alanları yaratabilmektedir. Akademik kariyerlerine devam da edebilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Doktora Öğrenimi görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Yüksek Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Doktora Eğitimine başlayabilir. Doktora Programına kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof. Erol Turgut

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF 5001 Tipografi I Zorunlu 2 2 6
GRF 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
GRF 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
GRF 5513 Grafik Üretim Teknikleri I Seçmeli 2 2 5
GRF 5515 Grafik Tasarımda Anlatım Biçimleri I Seçmeli 2 0 5
GRF 5517 Resimleme I Seçmeli 2 2 5
GRF 5519 Özgün Baskı Resim I Seçmeli 2 2 5
GRF 5521 Reklam Grafiği I Seçmeli 4 2 7
GRF 5523 Yayın Grafiği I Seçmeli 4 2 7
GRF 5525 Deneysel Grafik Tasarım I Seçmeli 4 2 7
GRF 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF 5002 Tipografi II Zorunlu 2 2 5
GRF 5004 Çağdaş Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 2
GRF 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
GRF 5514 Grafik Üretim Teknikleri II Seçmeli 2 2 5
GRF 5516 Grafik Tasarımda Anlatım Biçimleri II Seçmeli 2 0 5
GRF 5518 Resimleme II Seçmeli 2 2 5
GRF 5520 Özgün Baskı Resim II Seçmeli 2 2 5
GRF 5522 Reklam Grafiği II Seçmeli 4 2 6
GRF 5524 Yayın Grafiği II Seçmeli 4 2 6
GRF 5526 Deneysel Grafik Tasarım II Seçmeli 4 2 6
GRF 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
GRF1007 Bilgisayar Grafiği Zorunlu 2 2 3
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
GRF 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
GRF2509 Masaüstü Yayımcılık I Seçmeli 2 2 3
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
GRF 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
3. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3003 Grafik Tasarım Tarihi I Zorunlu 2 0 3
GRF3515 Grafik Tasarım I (Atölye I) Seçmeli 4 2 6
RSM3501 Temel Özgün Baskı Teknikleri I Seçmeli 2 2 4
       
3. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
GRF3004 Grafik Tasarım Tarihi II Zorunlu 2 0 3
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tipografi I5553443224
Seminer 4453443345
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği1534554131
Grafik Üretim Teknikleri I5544453224
Grafik Tasarımda Anlatım Biçimleri I 5553443224
Resimleme I4454344435
Özgün Baskı Resim I3442454525
Reklam Grafiği I5554453324
Yayın Grafiği I5553443224
Deneysel Grafik Tasarım I5553443224
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tipografi II5553443224
Çağdaş Sanat Tarihi 4453323535
Seminer 4453443345
Grafik Üretim Teknikleri II5544453224
Grafik Tasarımda Anlatım Biçimleri II5553443224
Resimleme II4454344435
Özgün Baskı Resim II3442454525
Reklam Grafiği II5554453324
Yayın Grafiği II5553453224
Deneysel Grafik Tasarım II 5553443224
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
Bilgisayar Grafiği          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması 4554535554
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
Masaüstü Yayımcılık I          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması4554435554
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
3. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Grafik Tasarım Tarihi I          
Grafik Tasarım I (Atölye I)          
Temel Özgün Baskı Teknikleri I          
           
3. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Grafik Tasarım Tarihi II          
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık