English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatıları" alanında uzmanlık diploması verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır.

Yeterlilik Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Önceki Öğrenim

Daha önce başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda öğrenim görmüş olan öğrencilerin Önceki Öğrenimi, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ile "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde tanınmaktadır. Bölümümüzde örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya veya tecrübeye dayalı (in-formal/non-formal ) öğrenme şu an itibariyle tanınmamaktadır. Ancak, Yükseköğretim programlarının tamamında yer alan Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca vd.) Dersleri için her akademik dönem başında Muafiyet Sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden Muaf olurlar.

Tarihçe

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1993-1994 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır.

Program Profili

Programda başta Orta Asya, Kafkasya ve Balkan bölgeleri olmak üzere Türk devletlerinin ve topluluklarının yaşadıkları coğrafyalarda şekillenmiş olan kültürel verimlerden dil ve edebiyat kapsamında değerlendirilebilecek olan malzemeler üzerinde araştırma, analiz ve sentez çalışmaları yapılmaktadır. Dersler açısından öğrencinin aktif katılımı esastır.

Program Yeterlilikleri

1- Türk dilinin tarihî dönemlerini tanır ve bu dönemleri ses, şekil, söz dizimi, biçimbilgisi açılarından yorumlar
2- Genel olarak edebiyat kavramını ve Türk edebiyatının tüm sahalarındaki tür, şekil özelliklerini açıklar.
3- Türk dilinin kullandığı çeşitli alfabeler ve bu alfabelerin Türk dilinin fonetik karakterine uygunluğu konusunda bilgi verir.
4- Türk dünyası ile ilgili araştırmalarla yararlı olacak yabancı dil ve/veya dilleri öğrenir.
5- Türk dili ve kültürü sahasının yayılım alanlarını tarihî ve bugünkü özellikleri ile birlikte ortaya koyar.
6- Türk dilinin dünya dillerine etkisini ve dünya dilleri arasındaki yerini izah eder.
7- Türk Dünyasında edindiği bilgi ve kazanımlar çerçevesinde çeşitli saha çalışmaları yapabilir.
8- Türk topluluklarının sahip olduğu ortak kültürel özellikleri nitelendirir ve her topluluğun ortak kültür mirasına katkılarını ifade eder.
9- Türkçenin çağdaş lehçe ve edebiyatlarına hakim olduğu için Türk Dünyası ile ilgili her türlü sosyal projelerde görev alabilir.
10- Dilbilim ve edebiyat terimlerinin dünya ve Türk literatüründeki anlamlarını tanımlar.
11- Türk Dünyası ile ilgili her türlü sanatsal, sosyal, kültürel etkinliği başarıyla başlatabilir, yürütebilir ve sonlandırabilir.
12- Uzmanlaştığı Türk lehçelerinde aktarma faaliyetlerinde bulunabilir.
13- Modern Türk edebiyatının eski Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı ile olan ilişkisini açıklar. Her bir edebiyat döneminin diğer Türk toplulukları arasındaki ortak ve farklı yönleri ile etkileşimlerini tanıtır.
14- Orta Asya'da yaygın konuşulan en az bir yabancı dili bildiği için bu bölgelerdeki faaliyetlerde görev alabilir.
15- Dili oluşturan, etkileyen, geliştiren bütün faktörleri açıklar.
16- Öğrendiği yabancı dil ve/veya dillerde çeşitli çeviri faaliyetlerinde bulunabilir.
17- Çağdaş Türk lehçelerinin ses, şekil özellikleri ile söz konusu lehçelerin söz varlığı karakterini tespit eder.
18- Türk edebiyatının ve kültürünün gelişim dönemlerini açıklar.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Programda her dönem her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca dönem içerisinde, yıl içi etkinlikleri olarak öğrenciye sunum, proje, seminer gibi ödevler verilebilir. Bir ders için dönem başarı notu hesap edilirken ara sınav notunun %40’ ı ile, final sınavının % 60’ı esas alınır. Başarılı sayılabilmek için bu iki notun ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Mezun İstihdamı

Programdan mezun olanlar başta Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim dalları olmak üzere üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine araştırma görevlisi olarak iş başvurusu yapabilirler. Ayrıca diğer Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrencilerin karşılaştırmalı edebiyat çalışmak üzere kendi ülkelerindeki üniversitelerde görevlendirilme şansları oldukça yüksektir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans Programı (Formal - Örgün Eğitim)

Bölüm Başkanı

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Ekrem AYAN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇTL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ÇTL 5501 Eski Türk Metinleri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5503 Osmanlı Türkçesi Metinleri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5505 Mukayeseli Türk Lehçeleri I (Fonetik - Morfoloji) Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5507 Türklük Bilimi Çalışmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5509 Türk Anlam Bilimi Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5513 Çağdaş Kazak Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5514 Çağdaş Kazak Edebiyatı 2 Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5515 Çağdaş Kırgız Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5517 Çağdaş Türkmen Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5519 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5521 Çağdaş Özbek Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5523 Çağdaş Tatar Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5525 Çağdaş Uygur Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5527 Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5529 Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5531 Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5533 Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5535 Özbek Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5537 Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5539 Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5541 Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5543 Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatları I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5545 Kıpçak-Karluk Akın-Bakşı Geleneği Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5547 Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5549 Türk Dünyası Halk Şiiri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5551 Oğuz Grubu Türk Lehçelerine Giriş Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5553 Karaçay-Balkar Türkçesi Grameri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5555 Hakas Tuva Türkçesi Grameri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5557 Kazak Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5559 Kırgız Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5561 Türkmen Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5563 Azerbaycan Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5565 Özbek Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5567 Tatar Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5569 Uygur Türkçesi Grameri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5571 Tarihi Türk Lehçeleri I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5573 Çağdaş Türk Dünyası Şiiri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5575 Arap Harfli Tatar Türkçesi Metinleri Okuma I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5577 Tatar-Başkurt Sözlü Edebiyatı I Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇTL 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇTL 5502 Orta Türkçe Metinleri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5504 Osmanlı Türkçesi Metinleri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5506 Mukayeseli Türk Lehçeleri II ( Leksikoloji-Semantik) Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5508 Türklük Bilimi Çalışmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5510 Sözlük Bilimi Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5511 Türkçenin Söz Varlığı Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5512 Türkiye'de Ağız Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5516 Çağdaş Kırgız Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5518 Çağdaş Türkmen Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5520 Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5522 Çağdaş Özbek Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5524 Çağdaş Tatar Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5526 Çağdaş Uygur Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5528 Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5530 Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmalı 2 Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5532 Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5534 Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5536 Özbek Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5538 Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5540 Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5542 Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5544 Karşılaştırmalı Türk Dünyas Halk Edebiyatları II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5546 Oğuz ve Türkmenlerde Ozanlık-Aşıklık Geleneği Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5548 Türk Dünyası Halk İnanışları Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5550 Türk Dünyası Destanları Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5552 Kıpçak Grubu Türk Lehçelerine Giriş Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5554 Nogay ve Kumuk Türkçesi Grameri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5556 Yakut Türkçesi Grameri Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5558 Kazak Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5560 Kırgız Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5562 Türkmen Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5564 Azerbaycan Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5566 Özbek Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5568 Tatar Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5570 Uygur Türkçesi Grameri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5572 Tarihi Türk Lehçeleri II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5574 Çağdaş Türk Dünyası Hikaye ve Romanı Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5576 Arap Harfli Tatar Türkçesi Metinleri Okuma II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5578 Tatar-Başkurt Sözlü Edebiyatı II Seçmeli 3 0 6
ÇTL 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇTL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇTL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇTL 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇTL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Proje Geliştirme ve Yönetimi                  
Seminer434343454545354545
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği245544 415343     
Eski Türk Metinleri544444  13242 4544
Osmanlı Türkçesi Metinleri I545555423333534444
Mukayeseli Türk Lehçeleri I (Fonetik - Morfoloji)343345345345345345
Türklük Bilimi Çalışmaları I444444 314242 4444
Türk Anlam Bilimi5555554 4355555444
Çağdaş Kazak Edebiyatı I333223433442334334
Çağdaş Kazak Edebiyatı 2333442233433443333
Çağdaş Kırgız Edebiyatı I333233433433233433
Çağdaş Türkmen Edebiyatı I333223443344323432
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı I333223343433233443
Çağdaş Özbek Edebiyatı I333223343344332343
Çağdaş Tatar Edebiyatı I445445453545435453
Çağdaş Uygur Edebiyatı I5455 5423335344544
Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları I333323443343334333
Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmaları I333223443232333344
Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları I454542445543345445
Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları I343342332342334433
Özbek Dil ve Edebiyat Aktarmaları I5555554 4355554444
Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları I454454353545453545
Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları I545553   4 3  4534
Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları I333223343432233443
Karşılaştırmalı Türk Dünyası Halk Edebiyatları I                  
Kıpçak-Karluk Akın-Bakşı Geleneği444444 314242 4444
Türk Dünyası Gelenek ve Görenekleri5555554 4355544455
Türk Dünyası Halk Şiiri545553   4 3234555
Oğuz Grubu Türk Lehçelerine Giriş444444 314242 4555
Karaçay-Balkar Türkçesi Grameri333223332233434433
Hakas Tuva Türkçesi Grameri333223343344332333
Kazak Türkçesi Grameri I 33223343433422334
Kırgız Türkçesi Grameri I333223344333442334
Türkmen Türkçesi Grameri I455454545454545455
Azerbaycan Türkçesi Grameri I223445322333444234
Özbek Türkçesi Grameri I333223434333323343
Tatar Türkçesi Grameri I234554545454545544
Uygur Türkçesi Grameri I343445454545354545
Tarihi Türk Lehçeleri I5555554 4355544445
Çağdaş Türk Dünyası Şiiri555435352435334554
Arap Harfli Tatar Türkçesi Metinleri Okuma I5555554 4355544444
Tatar-Başkurt Sözlü Edebiyatı I333223344334323334
Uzmanlık Alan Dersi345454454545454545
                   
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Seminer345444354343444543
Orta Türkçe Metinleri455555342254334545
Osmanlı Türkçesi Metinleri II345454534225433454
Mukayeseli Türk Lehçeleri II ( Leksikoloji-Semantik)3344554534543 5454
Türklük Bilimi Çalışmaları II545553454545454545
Sözlük Bilimi                  
Türkçenin Söz Varlığı453345344544533345
Türkiye'de Ağız Çalışmaları444444443124445454
Çağdaş Kırgız Edebiyatı II444544455555544554
Çağdaş Türkmen Edebiyatı II444334454334445333
Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı II454444534445453444
Çağdaş Özbek Edebiyatı II454445453444545555
Çağdaş Tatar Edebiyatı II443444335445554554
Çağdaş Uygur Edebiyatı II544444433132455454
Kazak Dil ve Edebiyat Aktarmaları II455454545434344545
Kırgız Dil ve Edebiyat Aktarmalı 2344454445445554555
Türkmen Dil ve Edebiyat Aktarmaları II545544445444544454
Azerbaycan Dil ve Edebiyat Aktarmaları II454533354443345545
Özbek Dil ve Edebiyat Aktarmaları II544444423534545454
Tatar Dil ve Edebiyat Aktarmaları II443444345 55455544
Uygur Dil ve Edebiyat Aktarmaları II544444451324545454
Kazak Halk Edebiyatı Aktarmaları II444445343424455454
Karşılaştırmalı Türk Dünyas Halk Edebiyatları II 454545454444445555
Oğuz ve Türkmenlerde Ozanlık-Aşıklık Geleneği444444445354444545
Türk Dünyası Halk İnanışları544444423334545454
Türk Dünyası Destanları435444545545434555
Kıpçak Grubu Türk Lehçelerine Giriş545553455435344545
Nogay ve Kumuk Türkçesi Grameri455553444355454544
Yakut Türkçesi Grameri444444531424454544
Kazak Türkçesi Grameri II444453455343424545
Kırgız Türkçesi Grameri II544445344554355444
Türkmen Türkçesi Grameri II544444423345454545
Azerbaycan Türkçesi Grameri II554444433435545354
Özbek Türkçesi Grameri II554434352434454545
Tatar Türkçesi Grameri II                  
Uygur Türkçesi Grameri II55443 545454545454
Tarihi Türk Lehçeleri II                  
Çağdaş Türk Dünyası Hikaye ve Romanı444453142454442444
Arap Harfli Tatar Türkçesi Metinleri Okuma II544445433445454344
Tatar-Başkurt Sözlü Edebiyatı II                  
Uzmanlık Alan Dersi455454545554454554
                   
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Tez Çalışması455455455544445545
Uzmanlık Alan Dersi445455434545555454
                   
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18
Tez Çalışması454545445545454555
Uzmanlık Alan Dersi344444343444334545
                   
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık