English
Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler iki yarıyılda toplam en az 10 adet dersi alıp 30 krediyi ve dönem projesini tamamlayarak başarılı olabilmektedir.

Önceki Öğrenim

Öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yatay geçiş ve kredi transferi yapabilir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı ilk olarak 2014-2015 akademik yılında eğitim vermeye başlamıştır.

Program Profili

Programımıza her yıl ortalama Güz ve Bahar yarı yılları olmak üzere 60 yüksek lisans öğrencisi kabul edilmektedir. Programa dört yıllık üniversite mezunları başvurabilir.

Program Yeterlilikleri

1- İşyeri ortam faktörleri, çalışma koşulları ve korunma ilkeleri ile ilgili güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirebilir ve derinleştirir.
2- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda disiplinler arası etkileşimi kavrar, yorumlar ve değerlendirir.
3- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında kullanılan modelleri bilerek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda program geliştirme, yürütme ve değerlendirme konularına hakimdir.
4- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda araştırma yöntemleri ve araştırmalarda kullanılan istatistik yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
5- İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında edindiği bilgi ve becerilerine uygun yöntemler ve araçlar kullanarak çalışanların sağlık ve güvenlik sorunlarını tespit eder, bunlara bağlı politika ve stratejiler geliştirerek çözüm önerileri üretir.
7- İş Sağlığı ve Güvenliği konularında araştırma planlar, yürütür, analiz eder ve yaptığı araştırmayı raporlaştırır.
8- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alana ilişkin sorunların tespiti ve çözümünde ekip çalışmasına katılır ve bilgi paylaşımında bulunur.
9- İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki uluslararası gelişmeleri ülke koşullarını göz önüne alarak değerlendirir.
10- İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaptığı çalışmalarda ve her türden akademik çalışmada bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
11- İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki öncelikli konularda araştırma, sunum ve yayın yapar.
12- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası politikaların belirlendiği çalışmalara katkıda bulunur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencilere dönem içinde uygulanan ara sınavların not ortalamasının %40'ı ve final sınavı notunun %60'ı geçme notunu oluşturmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kredili derslerini, dönem projesini ve sınavlarını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi için ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezun İstihdamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Ana Bilim Dalı iş alanı olarak oldukça geniş olanaklara sahip bir bölümdür. Programı başarı ile tamamlayanlar “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” in Madde 8.b.2 gereği “İş Güvenliği Uzmanı” (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. Buradan aldıkları sertifika ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptir.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın başına kadar, öğrencinin başvurusu, Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu’nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yapılabilir.

Eğitim Türü

Tezsiz Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömer GİDER

Bölüm AKTS Koordinatörü

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ISG 7011 İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Zorunlu 3 0 6
ISG 7021 Acil Durum, İlk Yardım Ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 6
ISG 7501 Ergonomi Zorunlu 3 0 6
ISG 7503 İş Psikolojisi Zorunlu 3 0 6
ISG 7509 Radyasyon Güvenliği Zorunlu 3 0 6
ISG 7513 Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Zorunlu 3 0 6
ISG 7515 Yangın Zorunlu 3 0 6
ISG 7517 Biyolojik Risk Etmenleri ve Biyogüvenlik Zorunlu 3 0 6
ISG 7519 Biyoloji Laboratuvarında Güvenlik Zorunlu 3 0 6
ISG7507 İş Güvenliği Ekipman ve Donanımları Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ISG 7012 İş Etiği Zorunlu 3 0 6
ISG 7022 İş Kazaları ve Korunma Zorunlu 3 0 6
ISG 7502 Bakım ve Onarımda İş Güvenliği Zorunlu 3 0 6
ISG 7504 Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı Zorunlu 3 0 6
ISG 7508 Kimya Sanayinde İş Güvenliği Zorunlu 3 0 6
ISG 7510 Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi Zorunlu 3 0 6
ISG 7512 Risk Değerlendirmesi Zorunlu 3 0 6
ISG 7514 Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve iş Güvenliği Zorunlu 3 0 6
ISG 7516 Biyoloji Laboratuvarında Güvenlik Zorunlu 3 0 6
ISG7506 Havalandırma, İklimlendirme ve Kapalı Alanlarda Çalışma Zorunlu 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ISG 7000 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 30
       
2. Yıl - 2. Dönem
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı            
Acil Durum, İlk Yardım Ve İşçi Sağlığı            
Ergonomi            
İş Psikolojisi            
Radyasyon Güvenliği            
Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği            
Yangın            
Biyolojik Risk Etmenleri ve Biyogüvenlik            
Biyoloji Laboratuvarında Güvenlik            
İş Güvenliği Ekipman ve Donanımları            
             
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
İş Etiği            
İş Kazaları ve Korunma            
Bakım ve Onarımda İş Güvenliği            
Endüstriyel Hijyen ve İşçi Sağlığı            
Kimya Sanayinde İş Güvenliği            
Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi            
Risk Değerlendirmesi            
Maden İşyerlerinde İş sağlığı ve iş Güvenliği            
Biyoloji Laboratuvarında Güvenlik             
Havalandırma, İklimlendirme ve Kapalı Alanlarda Çalışma            
             
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12
Dönem Projesi            
             
2. Yıl - 2. Dönem
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık