English
Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Bilim Uzmanlığı

Kabul Koşulları

1) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan istatistikte bir lisans diplomasına sahip olmak 2) ALES'ten en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer puan almış olmaları

Yeterlilik Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için İstatistik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 1994 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm 2007 yılında İstatistik Bölümüne dönüşmüştür. Bölümde normal ve II. öğretim olmak üzere iki eğitim programı vardır. Dört yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans programı da bulunmaktadır.

Program Profili

Yüksek lisans programı; eğitim, araştırma, veya istatistiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. Araştırma konuları doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, ekonometri, biyoistatistik, istatistiksel kalite kontrolü, regresyon, deney düzenleri, çok değişkenli istatistiksel analiz, bulanık analiz.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, istatistik kuramları ve uygulamalarına ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
2- Teorik İstatistik ve uygulamalı istatistik alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
3- Çalışma alanındaki sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretebilmek.
4- Disiplinlerarası yaklaşımla, teorik ve uygulamalı istatistik yöntemlerini gerçek yaşamda uygulayabilmek.
5- İstatistiksel Yöntemlerin kullanıldığı alanlarda, alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek,
6- Uygulamalı istatistik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek.
7- Edinilen kuramsal ve teknik bilgileri ilgili kişilere rahatça aktarabilmek.
8- Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları etkin bir şekilde kullanabilmek.
9- İstatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
10- Probleme ilişkin çözüm yöntemleri tasarlayabilme ve bu amaç için uygun araçları kullanabilme.
11- Uygulamalarda ve kuramsal çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları bölüm tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için istatistik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

İstatistik bölümü yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü Eğitim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Dursun AYDIN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Eralp DOĞU

Ders Planı

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık