English
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Tezli YL)

Kazanılan Derece

Matematikte yüksek lisans derecesi, müfredat dahilinde alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm dersleri alan, seminer ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına, yazılı sınav ve mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak özellikler, her dönem başlamadan önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen belgeleri fen bilimleri enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri fen bilimleri enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Bir adayın mülakat sonucunda bilimsel başarı düzeyi notu; ALES notunun % 50’si, lisans başarı notunun % 20’si ile mülakat veya yazılı değerlendirmenin % 30’u dikkate alınarak belirlenir ve kontenjan dahilinde yapılan sıralamada başarılı olan adaylar programa kabul edilirler.

Yeterlilik Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programı zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Önceki Öğrenim

Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Tarihçe

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Matematik Bölümünde dört yıllık lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Matematik Bölümünde, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ,Uygulamalı Matematik , Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 Anabilim Dalı mevcuttur.

Program Profili

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son bir kaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendisliğin ilgili alanlarında doktora çalışmasına hazırlayacak şekilde tasarlanmış bir yüksek lisans programı sunmaktadır. Yüksek lisans programı; eğitim, araştırma, veya matematiğin önemli olduğu bilim, teknoloji, iş veya devletin ilgili alanlarında, kariyer elde etmek isteyen öğrencilere iyi bir temel sağlamaktadır. 2020–2021 akademik yılı itibarıyla, matematik bölümünde 2 profesör, 8 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi doktor görev yapmaktadır. Bölüm, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek vermek üzere bilgisayar laboratuarlarına ve multimedya sınıfı gibi fiziki imkanlara sahiptir. Matematik bölümü her akademik dönemde yaklaşık 10 öğrenci almaktadır. Çalışmalar 4 akademik dönemde tamamlanacak şekilde düzenlenmiştir.

Program Yeterlilikleri

1- Uygulamalı ve temel matematik alanlarındaki kavram, kuram ve uygulamalara hakim olmak.
2- Matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözebilme.
3- Soyut düşünce yapısına hakim olarak soyut problemleri somut olaylara bağlayarak çözüm üretebilmek.
4- Matematik alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olmak.
5- Analitik düşünme yeteneği kazanarak problem çözme ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanabilmek.
6- Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmek.
7- Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayınlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8- Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirebilmek.
9- Alanındaki herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.
10- Bilgiye erişebilmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilmek, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilmek.
11- Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilmek.
12- Matematiği farklı disiplinlerle ilişkilendirerek farklı disiplinlerdeki problemlerin matematiksel modellerini kurabilmek.
13- Matematik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve analiz edebilmek; karşılaşılan problemlerin çözümü için araştırmalara dayalı öneri geliştirebilmek.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler eğitim-öğretim programlarında yer alan tüm teori ve uygulama derslerine, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara devam etmekle yükümlüdür. Devam durumları dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir ve kaydı tutulur. Her dönem en az bir arasınav ve final sınavı verilmektedir. Geçerli bir nedenle sınava giremeyen öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu tarafında kabul edilirse mazeret sınavına girme hakkı vardır. Yılsonu sınavları bölüm tarafında ilan edilen yer ve tarihlerde yapılırlar. Öğrenci değerlendirme yöntemleri her ders için farklı şekillerde olabilir. Değerlendirme genelde kitap açık veya kapalı sınavlar, raporlar, ev ödevi, küçük yazılı sınavlar, seminer sunumları veya sözlü sınavlar, laboratuar veya atölye performansına göre yapılır. Öğretim elemanı not verirken öğrencinin ders performansı ve sınavları dışında devam durumunu da dikkate alabilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen dersler bölüm tarafından tespit edilir. Bu gibi durumlarda yarıyıl notu öğrencinin dönem içi performansına göre verilir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tamamlanabilmesi için matematik lisansüstü ders listesinden en az 7 dersin başarıyla (en az CC) vermiş, bir seminer ve tez çalışmasını başarmış olması gerekir. Yüksek lisans programında zorunlu (uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması) ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, fen bilimleri enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Mezun İstihdamı

Matematik bölümü yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra pek çok mezun alanlarında araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Eğitim Türü

Örgün öğretim

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa GÜLSU

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Gamze YÜKSEL

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MAT5501 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I Seçmeli 3 0 6
MAT5503 Fuzzy Matematiği Seçmeli 3 0 6
MAT5505 Cebir I Seçmeli 3 0 6
MAT5507 Bilimsel Hesaplama ve Programlama I Seçmeli 3 0 6
MAT5509 Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5511 Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT5513 Modül Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5515 Diferansiyel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5517 Riemann Geometriye Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5519 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5521 Latex ile Döküman Hazırlama Seçmeli 3 0 6
MAT5523 Kompleks Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5525 Reel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5527 Topolojik Vektör Uzayları I Seçmeli 3 0 6
MAT5529 Homoloji Cebire Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5531 Adi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5533 Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT5535 Cebirsel Geometriye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT5537 Cebirsel Topolojiye Giriş I Seçmeli 3 0 6
MAT5539 Topolojik Süreklilikler Seçmeli 3 0 6
MAT5541 İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik Seçmeli 3 0 6
MAT5543 Graflarda Uzaklık Kavramı Seçmeli 3 0 6
MAT5545 Fark Denklemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5547 Matris Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5549 Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım Seçmeli 3 0 6
MAT5551 Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5553 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I Seçmeli 3 0 6
MAT5555 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5557 İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri Seçmeli 3 0 6
MAT5559 İleri Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5561 Uygulamalı Matematik Metodları Seçmeli 3 0 6
MAT5563 Graf Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5565 Kısmi Diferansiyel Denklemler I Seçmeli 3 0 6
MAT5567 Fourier Analizi ve Yaklaşımları Seçmeli 3 0 6
MAT5569 Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler Seçmeli 3 0 6
MAT5570 Sonlu Cisimlere Giriş Seçmeli 3 0 6
MAT5571 Homotopi Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5572 Cebirler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5573 Cebirsel Topolojiden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5576 Gruplar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5577 Hareket Geometrisi Seçmeli 3 0 6
MAT5578 Stokastik Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5579 Değişmeli Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5580 Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar Seçmeli 3 0 6
MAT5581 Sonlu Cisimlerin Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5582 Diferansiyel Denklemler Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5583 Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5585 Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar Seçmeli 3 0 6
MAT5587 Fuzzy Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5589 Yaklaşım Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5591 Soyut Ölçüm Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5599 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I Seçmeli 3 0 6
MAT5601 Tensör Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5603 Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler Seçmeli 3 0 6
MAT5605 Nümerik Analizde İleri Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5607 Kodlama Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5609 Cebirsel Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5611 Hesapsal Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5613 Graf Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5615 Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5617 Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5619 Kategori Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5621 Homotopi Teorisi I Seçmeli 3 0 6
MAT5623 Cebirsel Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6557 Sonlu Elemanlar Metodu I Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT5502 Fuzzy Topolojik Uzaylar Seçmeli 3 0 6
MAT5504 Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MAT5506 Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II Seçmeli 3 0 6
MAT5508 Lineer Cebirden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5510 Cebir II Seçmeli 3 0 6
MAT5512 Bilimsel Hesaplama ve Programlama II Seçmeli 3 0 6
MAT5514 Reel Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5518 Cebirsel Geometriye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT5520 Riemann Geometri Seçmeli 3 0 6
MAT5522 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5524 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII Seçmeli 3 0 6
MAT5528 Küme Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5530 Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5532 Topolojik Gruplar Seçmeli 3 0 6
MAT5534 Graf Algoritmaları ve Optimizasyon Seçmeli 3 0 6
MAT5536 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT5538 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 6
MAT5540 Nümerik Lineer Cebir Seçmeli 3 0 6
MAT5542 Cebirsel Topolojiye Giriş II Seçmeli 3 0 6
MAT5544 Fark Denklemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5546 Graf Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5548 Nümerik Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5550 Kısmi Diferansiyel Denklemler II Seçmeli 3 0 6
MAT5552 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5554 Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II Seçmeli 3 0 6
MAT5556 Topolojik Vektör Uzayları II Seçmeli 3 0 6
MAT5558 İntegral Dönüşümler Seçmeli 3 0 6
MAT5560 Diferansiyellenebilir Manifoldlar Seçmeli 3 0 6
MAT5562 Fourier ve Laplace Dönüşümleri Seçmeli 3 0 6
MAT5564 İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II Seçmeli 3 0 6
MAT5566 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
MAT5568 Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT5584 Cebirsel Sayılar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5586 Grup Gösterimleri Seçmeli 3 0 6
MAT5588 Cebirsel Geometriden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5590 Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5598 Nümerik Analizden Seçme Konular II Seçmeli 3 0 6
MAT5602 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5604 İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5606 Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler Seçmeli 3 0 6
MAT5608 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT5610 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT5612 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
MAT5614 Kodlama Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT5616 Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları Seçmeli 3 0 6
MAT5618 Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler Seçmeli 3 0 6
MAT5620 Kompleks Analizden Seçme Konular Seçmeli 3 0 6
MAT5622 İleri Topoloji Seçmeli 3 0 6
MAT5624 Latis Teori Seçmeli 3 0 4
MAT5625 Hilbert Uzaylarına Giriş Seçmeli 3 0 4
MAT5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT6502 Soyut Ölçüm Teorisi II Seçmeli 3 0 6
MAT6508 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Seçmeli 3 0 6
MAT6510 Pertürbasyon Teorisi Seçmeli 3 0 6
MAT6512 Sonlu Elemanlar Metodu II Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MAT5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MAT5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Seminer4545454545454
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler I5433554445544
Fuzzy Matematiği5443334435344
Cebir I5443423335434
Bilimsel Hesaplama ve Programlama I5543535245542
Akışkanlar Dinamiği ve Uygulamaları5543535245542
Lineer Cebir5443333435334
Modül Teorisi5443333435334
Diferansiyel Geometri54235 4445545
Riemann Geometriye Giriş5424554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I5543535245542
Latex ile Döküman Hazırlama3453354453434
Kompleks Analiz4543543545435
Reel Analiz4543543545435
Topolojik Vektör Uzayları I5443433435434
Homoloji Cebire Giriş5445345435444
Adi Diferansiyel Denklemler5424554445554
Topoloji5443433435434
Cebirsel Geometriye Giriş I5443233454334
Cebirsel Topolojiye Giriş I5443423435433
Topolojik Süreklilikler5443433435434
İletişim Ağları ve Zedelenebilirlik5435554445554
Graflarda Uzaklık Kavramı5435554445554
Fark Denklemleri I5423554445554
Matris Teorisi5425454445554
Graf Teorisine Algoritmik Yaklaşım5435554445554
Nümerik Analiz Teori ve Uygulamaları5425554445544
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları I5542435235434
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri I5425554445554
İntegral ve İntegro-Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri54255444454 4
İleri Sayılar Teorisi5443423435433
Uygulamalı Matematik Metodları5435454445544
Graf Teorisi I5435554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemler I5525444445355
Fourier Analizi ve Yaklaşımları5542445235434
Öklidiyen ve Öklidiyen Olmayan Geometriler5425554445544
Sonlu Cisimlere Giriş5434543454354
Homotopi Teorisi II5444553344455
Cebirler Teorisi4334555333445
Cebirsel Topolojiden Seçme Konular4435344443333
Gruplar Teorisi5453454454345
Hareket Geometrisi4555544433444
Stokastik Diferansiyel Denklemler5454354543545
Değişmeli Halkalar Teorisi4445555333344
Akışkanlar Dinamiğinde Matematiksel Metodlar3454354533345
Sonlu Cisimlerin Uygulamaları5555444553344
Diferansiyel Denklemler Teorisi4444334554533
Tekil İntegral Denklemler ve Uygulamaları5544335544335
Eliptik İntegraller ve Eliptik Fonksiyonlar4433554455335
Fuzzy Küme Teorisi4433545345334
Yaklaşım Teorisi I4343455334554
Soyut Ölçüm Teorisi I55 4335544335
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri I4335433445434
Tensör Geometri5435435435435
Zaman Skalalarında İleri Dinamik Sistemler4555544433333
Nümerik Analizde İleri Konular5534543334543
Kodlama Teorisi I5343454343345
Cebirsel Geometri3344554433554
Hesapsal Geometri5433453354354
Graf Teorisi ve Uygulamaları5553423425444
Genelleştirilmiş Topolojik Uzaylar4335453453454
Topolojik Uzaylar3455544334543
Kategori Teorisi5425554445545
Homotopi Teorisi I5444534433334
Cebirsel Topoloji4353545345454
Uzmanlık Alan Dersi5445454544545
Sonlu Elemanlar Metodu I5435435435435
              
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Fuzzy Topolojik Uzaylar5443455434433
Fuzzy Fonksiyonlar Teorisi ve Uygulamaları5445555435555
Zaman Skalalarında Dinamik Sistemler II5423554445544
Lineer Cebirden Seçme Konular5443333435343
Cebir II5443433335434
Bilimsel Hesaplama ve Programlama II543555 445545
Reel Analizden Seçme Konular5443423435434
Cebirsel Geometriye Giriş II5443333433334
Riemann Geometri5423554445554
Diferansiyel Geometriden Seçme Konular5423554445554
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik ÇözümleriII5543535245542
Küme Teorisi5441111431114
Fonksiyonel Analiz5443423435434
Topolojik Gruplar5443423435434
Graf Algoritmaları ve Optimizasyon5435554445554
Yönlü Graflar5435554445554
Sayılabilir Graflar5435554445554
Nümerik Lineer Cebir5425554445545
Cebirsel Topolojiye Giriş II5443423435433
Fark Denklemleri II5423554445554
Graf Teorisi II5435554445554
Nümerik Analiz5425554445544
Kısmi Diferansiyel Denklemler II5525444445355
Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri II5543535245542
Özel Fonksiyonlar ve Yaklaşımları II5542435235434
Topolojik Vektör Uzayları II5443423435434
İntegral Dönüşümler453545344443 
Diferansiyellenebilir Manifoldlar5423554445554
Fourier ve Laplace Dönüşümleri4434543454434
İleri Bilimsel Hesaplama Yöntemleri II3544354345343
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
Uygulamalı Matematikten Seçme Konular II5544334554345
Cebirsel Sayılar Teorisi3544433354354
Grup Gösterimleri5433454334543
Cebirsel Geometriden Seçme Konular5443343435434
Değişmeli Olmayan Halkalar Teorisi5443334544433
Nümerik Analizden Seçme Konular II4445553344555
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
İleri Kısmi Diferansiyel Denklemler3544533534544
Lineer Olmayan İntegral ve İntegro-diferansiyel Denklemler3455443334533
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
Kodlama Teorisi II3454334453443
Lineer ve Lineer Olmayan Denklemlerde İterasyon Metotları5554443543544
Akışkanlar Dinamiğinde Nümerik Çözümler5425354445545
Kompleks Analizden Seçme Konular3544354435444
İleri Topoloji3344545354433
Latis Teori5441 11431114
Hilbert Uzaylarına Giriş5443423435434
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Soyut Ölçüm Teorisi II3455455443354
Uygulamalı Fonksiyonel Analiz4443335554444
Pertürbasyon Teorisi4445554455434
Sonlu Elemanlar Metodu II3453455434545
              
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
Yüksek Lisans Tezi4543443554435
              
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13
Uzmanlık Alan Dersi4543443554435
              
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık