English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Bu anabilim dalında eğitim almak isteyen adayların; a) Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları c) Anabilim dalınca yapılan sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bitirme tezi hazırlamış, jüri önünde savunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin daha önceki yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu derslerden hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı transkript ve ders içeriklerinin incelenmesinden sonra Anabilim Dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Enstitüde halen on altı anabilim dalında yüksek lisans düzeyinde ve on anabilim dalında doktora düzeyinde eğitim öğretim verilmektedir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 2014-2015 yılından itibaren tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı; alandaki temel bilgileri lisans eğitiminde edinmiş öğrencilerin bu temel bilgi birikimlerini arttırmalarını, alandaki temel kavramları daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmelerini ve bilimsel bir yaklaşımla siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki konuları kavramsal ve pratik çerçevede ele alarak değerlendirebilmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede temel kavram ve teorilerin daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasına yönelik derslerin yanı sıra, teorik bilgileri uygulayabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla bölgesel çalışmalar ve güncel gelişmelerin incelendiği dersler de program içeriğinde yer almaktadır. Ayrıca eğitim süresince bilimsel düşüncenin ve bilimsel etiğin kavranması ile bilimsel çalışma sistematiğinin edinilmesi ve uygulanmasına yönelik eğitim ve danışmanlığın sağlanması da programın amaçları arasındadır.

Program Yeterlilikleri

1- Yerel ve uluslararası siyaset ve dünya düzeninin işleyişi hakkında temel bilgiler edinme veya sahip olduğu bilgileri derinleştirme.
2- Siyaset Biliminin; siyasi kurumlar, siyasal sistemlerin işleyişleri, karşılaştırmalı siyaset, gibi temel alanlarında yapılacak araştırmalara ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
3- Uluslararası ilişkileri aktörler, kurumlar ve sistemler düzeyinde anlayabilme, bu alandaki teorilerin ışığında analiz yapabilecek yetkinliğe sahip olma.
4- Uluslararası aktörlerin davranışlarını ve stratejilerini sistematik olarak kavrama, çeşitli analiz düzeylerinde bu davranışlara dair öngörüler geliştirebilme.
5- Uluslararası sistemin tarihsel dönüşümünü ve uluslararası toplumun güncel trendlerini anlayabilme
6- Üniversite eğitiminde edinilen akademik bilgi, beceri ve yetenekleri entelektüel ve sosyal kişisel gelişim aşamasında doğru kullanabilme.
7- Mesleki vizyon geliştirerek bu doğrultuda gerekli olan bilgi ve donanımı belirleme ve bu bilgi ve donanımı kazanma
8- Ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, hukuki, askeri konularda tarafsız ve fakat sağduyulu yaklaşımlar sergileyerek profesyonel yaşamda çözüm üretmede doğru adımlar atabilme.
9- Eğitimi sırasında edindiği bilinçli yurttaşlık ve katılımcılığı vurgulayan siyasal kültür anlayışıyla toplum odaklı projeler ve etkinlikler geliştirme ve yürütme yetkinliğine sahip olma
10- Küresel ve uluslararası topluma ilişkin sorunların farkında olarak bu sorunların analizini yapabilme ve inisiyatif alarak çözüm önerileri geliştirebilme.
11- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında geniş ve derin analiz yapabilecek altyapıya sahip entelektüel anlayışa sahip olma.
12- Yaşam boyu öğrenme ve ilgili alandaki gelişmeleri izleme, siyaset bilimi eğitiminde edindiği bilgi ve beceriyi mesleki yaşamında değerlendirerek uygulamaya yetkinlikle aktarabilme
13- Literatür tarama ve saha çalışması gibi bilimsel araştırma metotlarını kavrama, özgün ve bağımsız olarak bu metotları kullanma kapasitesini edinme
14- Uluslararası konularla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
15- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanındaki yazını ve gelişmeleri takip edebilme ve yazılı ve sözlü olarak bu alandaki düşüncelerini ifade etme amacına uygun olarak , Avrupa Dil Pörtföyü B2 düzeyinde en az bir yabancı dili öğrenme.
16- Kendi dili ve yabancı dilde diplomatik iletişim ve yazışma dilini kullanabilme kapasitesini edinme.
17- Literatür tarama, bilgi toplama ve veri analizi ile bilgi ve yorumların aktarımında kullanmak üzere görsel ve işitsel tasarımlar oluşturabilecek düzeyde bilişim teknolojilerine hakim olma.
18- Kültürel farklılıkları anlama, sosyal adalet, eşitlik, ekoloji, çatışma çözümlemeleri ve insan hakları duyarlılıkları çerçevesinde eleştirel bir yaklaşım geliştirme ve karşılaştıkları sorunları çözme
19- Bilimsel çalışma ve yayın etiğine ilişkin kavramları içselleştime ve çalışmalarını bilimsel sistematik ve etik kurallar içinde yapma alışkanlığını edinme.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Bu programı tamamlamak için, öğrencilerin bütün zorunlu dersleri ve istedikleri seçmeli dersleri alarak toplam 120 AKTS'yi tamamlamaları, ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve yüksek lisans tezlerini başarıyla savunmaları gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, siyaset bilimi, diplomasi ve uluslararası ilişkilerin yanı sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olduğundan, genel olarak siyasi ve sosyal konulara ilgi duyan fakat uzmanlık alanını tam olarak belirleyememiş öğrenciler için ideal bir temel oluşturmaktadır. Bu temeli alan öğrenciler, eğitimleri sırasında alacakları derslerle ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda bu farklı alanlardan hangisine yöneleceklerine karar verebilirler. Programda seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin bu alanlarda uzmanlaşabilmeleri için gerekli eğitimi sunmakta ve iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Tezli Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Füsun ÖZERDEM

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Pınar YÜRÜR

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY1005 Siyaset Bilimi I Zorunlu 3 0 4
SİBUL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
SİBUL 5501 Uluslararası İlişkiler Kuramları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5503 Avrupa Birliği ve Türkiye Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5505 Avrupa Entegrasyon Teorileri ve Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5507 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5509 Uluslararası Güvenlik Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5511 Jeopolitik Teoriler ve Analizi Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5513 Güncel İnsan Hakları Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5515 Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5517 Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5519 Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5521 Afrika Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5523 Uluslararası Örgütler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5525 Demokrasi Kuramları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5527 Siyaset Felsefesinde Devlet, İktidar ve Egemenlik Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5529 Uluslararası Göç ve Mülteciler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5531 Siyasal Ekoloji Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5533 Siyaset ve Medya İlişkisi Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5535 Türkiye'de Siyasal ve Toplumsal Modernleşme Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5537 Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5539 Siyaset ve Din Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5541 Özgürlük Tartışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5543 Politik Teori Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5545 Siyaset Psikolojisi Okumaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SİBUL1003 Diplomasi Tarihi Zorunlu 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY1006 Siyaset Bilimi II Zorunlu 3 0 4
SİBUL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
SİBUL 5502 Karşılaştırmalı Siyaset Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5504 Uluslararası Toplumsal Hareketler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5506 Uluslararası Politikada Balkanlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5508 Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5510 Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5512 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5514 Latin Amerika Çalışmaları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5516 Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5518 Avrupa Birliği Bölgesel Politikası Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5520 Uluslararası Çatışma ve Barış Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5522 Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5524 Avrupa Birliği Kalkınma Projeleri Hazırlama Teknikleri Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5526 Uluslararası Politikada Devlet Dışı Aktörler Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5528 Türkiye’nin Güncel Toplumsal ve Siyasal Sorunları Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5530 Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye'nin Siyasal Yaşamı Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5532 Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5536 Siyaset ve İdeoloji Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5538 Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5540 Siyaset, Medya ve Kadın Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5542 Küresel Dünyada Uluslararası Göç Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5544 Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5546 Doğu ve İslam Coğrafyasında Siyasal Düşünce Seçmeli 3 0 6
SİBUL 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SİBUL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
SİBUL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
KAY2004 Siyasi Düşünceler Tarihi II Zorunlu 3 0 5
SİBUL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
SİBUL5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Siyaset Bilimi I                   
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5555544444555555545
Uluslararası İlişkiler Kuramları5455555545545555555
Avrupa Birliği ve Türkiye5355555534435555545
Avrupa Entegrasyon Teorileri ve Politikası5355555534435555545
Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar5355555534535555545
Jeopolitik Teoriler ve Analizi5455543533445555535
Güncel İnsan Hakları Sorunları5355555455535555555
Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs5455544543445555535
Uluslararası İlişkilerde Rusya-Kafkasya5455544543445555535
Ortadoğu Siyasetinde Güncel Sorunlar5455555535535555555
Afrika Çalışmaları5455544543445555535
Uluslararası Örgütler5455555535535555555
Demokrasi Kuramları5555533544455444444
Siyaset Felsefesinde Devlet, İktidar ve Egemenlik5555544445555555545
Uluslararası Göç ve Mülteciler4344455345335444454
Siyasal Ekoloji5355555545535555555
Siyaset ve Medya İlişkisi5355555545535555555
Türkiye'de Siyasal ve Toplumsal Modernleşme5355555534535555545
Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset5455533434345333343
Siyaset ve Din555533434435555554 
Özgürlük Tartışmaları5555334445555555545
Politik Teori 5555555555555444454
Siyaset Psikolojisi Okumaları5555543434445433354
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
Diplomasi Tarihi                   
                    
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Siyaset Bilimi II                   
Seminer55555555555555 5555
Karşılaştırmalı Siyaset 5555555455555444454
Uluslararası Toplumsal Hareketler5455555535535555555
Uluslararası Politikada Balkanlar5455544543445555535
Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası5455544543445555535
Uluslararası İlişkilerde Asya-Pasifik5455544543445555535
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar5455555435535555555
Latin Amerika Çalışmaları5455544533445555535
Karadeniz Bölgesinde Siyaset ve Güvenlik5455544543445555 35
Avrupa Birliği Bölgesel Politikası5355555534435555545
Uluslararası Çatışma ve Barış5355555535535555555
Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye 5355555534435555545
Avrupa Birliği Kalkınma Projeleri Hazırlama Teknikleri3333355335545555555
Uluslararası Politikada Devlet Dışı Aktörler 5455555535535555555
Türkiye’nin Güncel Toplumsal ve Siyasal Sorunları5355555534535555545
Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye'nin Siyasal Yaşamı5355555534535555545
Türk Siyasal Hayatının Düşünsel Temelleri5555544444555555545
Siyaset ve İdeoloji5455544534335333343
Siyaset Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar5555544444555555545
Siyaset, Medya ve Kadın5455533333554444434
Küresel Dünyada Uluslararası Göç5355555535535555555
Uluslararası Politikada Güncel Sorunlar5455555545545555555
Doğu ve İslam Coğrafyasında Siyasal Düşünce4334545444545544555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555 55
                    
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Tez Çalışması                   
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
                    
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16Py17Py18Py19
Siyasi Düşünceler Tarihi II                   
Uzmanlık Alan Dersi5555555555555555555
Tez Çalışması                   
                    
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık