English
Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Moleküler Biyoloji ve Genetik Dalında yüksek lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuru yapacak öğrencilerin; Üniversitelerin, Fen Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya, Fizik bölümleri, Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin Biyomühendislik ve Genetik Bölümleri ile Veterinerlik Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. ALES ve YDS puan koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü kararları geçerlidir.

Yeterlilik Koşulları

Minimum Mezuniyet AKTS Toplamı 120 olmalıdır ve tez çalışmasını seçilen bir juri önünde savunulması gerekmektedir.

Önceki Öğrenim

Yatay geçiş: İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka bir üniversitedeki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğrencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç üçüncü yarıyılda, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir. // Ders saydırma: Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için, ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Başka bir üniversiteden ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları derslerin en fazla iki tanesi öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu gibi yazılarak başarı notu girilir.

Tarihçe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenci alımına 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar yarıyılında başlamıştır.

Program Profili

Moleküler Biyoloji ve Genetik, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, biyokimya, hücre metabolizması gibi alanlardaki hızlı ilerlemeler sonucu gelişen biyolojik teknikler ile canlı sistemlere ve bunlarda karşılaşılan sorunlarda çözüm yollarına yönelik olarak uygulandığı bir bilim dalıdır. Günümüzde her geçen gün giderek önem kazanan bu program; biyoloji, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, hücre metabolizması ve genetik bilimini içine alarak, hızla gelişmekte olan bir alandır. Biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlarda çözümlere yönelik uygulandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu alanlardaki gelişmelerin takip edilmesi konusunda gerekli alt yapının oluşturulması ve nitelikli öğrenci ve araştırıcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1- Fen bilimleri, biyomühendislik ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya ve bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri, moleküler biyoloji ve genetik çözümleri için kullanabilme becerisi
2- Alanında karşılaşacağı problemleri belirleyip, onları tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ve ayrıca bu amaçla uygun analitik yöntemler ve teknikler seçme ve uygulama becerisi
3- Bir biyolojik sistemi, sistemin bileşenlerini ya da süreci analiz etme
4- Bilgiye ulaşabilme, kaynak araştırması yapabilme ve elde ettiği veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
5- Hem bireysel hem de oluşturulan takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
6- Öğrenme gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
7- Sorumluluk ve paylaşma bilinci
8- Proje yürütme, biyoteknolojik ve biyogüvenlik uygulamaların sonuçları hakkında farkındalık
9- Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak,
10- Biyolojik uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenciler derslere, pratik uygulama ve laboratuvar çalışmalarına katılmak zorundadır ve sorumlu kişiler tarafından bu derslere ve uygulamalara katılımları denetlenir. Tüm zorunlu dersler ve seçmeli dersler için laboratuvar uygulamalarına ilişkin sınavlara ek olarak her yarıyılda bir dönem içi yazılı vize sınavı vardır. Öğrenciler aynı zamanda final sınavına da girmek zorundadır. Final sınavları bölüm tarafından önceden duyurulan uygun yer ve saatlerde yapılmaktadır. Fakülte Kurulu'nun makul gördüğü nedenlerden dolayı giremedikleri sınavlar için öğrenciler mazeret sınavlarına alınırlar. Öğrenci ölçme ve değerlendirme yöntemleri vize sınavları, laboratuvardaki performansı ve raporları ile final sınavı sonuçlarına göre her ders için ayrı önerilen şekildedir. Final sınavı notu 100 üzerinden en az 70 puan olmalıdır. Öğrenci başarı notu dönem içi notunun % 40'ı ile final sınav notunun % 60'ının toplamıdır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplamda minumum 120 AKTS kredi almak koşuluyla, en az yedi adet seçmeli dersi, Seminer ve Tez Çalışması derslerini başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında Yüksek Lisans diploması verilir.

Mezun İstihdamı

Mezunlar kamuda; araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanı ya da uzman olarak, Araştırma Enstitüleri, Arge laboratuvarları, Genetik Tanı Merkezleri, Hastahane laboratuvarları, Uzay Araştırma Laboratuarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Mezunlar; özel sektörde ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, tıbbi laboratuarlar ve gıda kontrol laboratuarlarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-YDS, vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla doktora eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ömür BAYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehlika ALPER

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FBE5090 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik ** Zorunlu 2 0 2
FBE5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
MBG5001 Moleküler Hücre Biyolojisi Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5003 İleri Moleküler Biyoloji Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5005 İleri Moleküler Mikrobiyoloji Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
MBG5501 Moleküler Biyoloji ve Genetikte Güncel Konular Seçmeli 3 0 4
MBG5503 Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5505 Biyoistatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5507 Hücre Sinyal İletimi Seçmeli 3 0 6
MBG5509 Moleküler Endokrinoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5511 Nörobiyoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5513 İleri Hayvansal Doku Kültürü Seçmeli 3 0 6
MBG5515 Metastazın Moleküler ve Hücresel Temelleri Seçmeli 3 0 6
MBG5517 Moleküler Toksikoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5519 Protein Hareketleri Seçmeli 3 0 6
MBG5521 Bitkilerde DNA Teknolojisi Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5523 Bitki Moleküler Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5525 Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5527 Bitki Hastalıkları ve Konukçu-Patojen İlişkileri Seçmeli 3 0 6
MBG5529 Mikrobiyal Genomiks Seçmeli 3 0 6
MBG5531 Mikrobiyal Kültür ve Sayım Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG5533 Hücre Ölüm Yolakları ve Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
MBG5535 Moleküler Evrim ve Filogenetik Seçmeli 3 0 6
MBG5537 Ekotoksikoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5539 Popülasyon Biyolojisi ve Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5541 Zararlı Yo¨netimi ve I·nsektisit Direncinin Moleku¨ler Genetigˆi Seçmeli 3 0 6
MBG5543 Biyomoleküler Etkileşimler Seçmeli 3 0 6
MBG5545 Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
MBG5547 Biyomalzeme - Doku Etkileşimleri Seçmeli 3 0 6
MBG5549 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Seçmeli 3 0 6
MBG5551 Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler Seçmeli 3 0 6
MBG5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG5002 İleri Biyokimya Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5004 Moleküler Genetik Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5006 Biyoinformatik Uygulamaları Zorunlu Seçmeli 3 0 6
MBG5502 Moleküler Biyoloji Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5504 Biyoteknoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5506 Ökaryotik Gen Ekspresyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5508 Genetik Mühendisliği Seçmeli 3 0 6
MBG5510 Protein Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 3 0 6
MBG5512 Nörodejenerasyon Mekanizmaları Seçmeli 3 0 6
MBG5514 Kanser Genetiği ve Biyokimyası Seçmeli 3 0 6
MBG5516 Moleküler Sitogenetik Seçmeli 3 0 6
MBG5518 İleri Bitki Hücre Kültürleri Seçmeli 3 0 6
MBG5520 Bitki Kök Hücre ve Sentetik Tohum Teknolojisi Seçmeli 3 0 6
MBG5522 Bitkilerde Genetik Transformasyon Seçmeli 3 0 6
MBG5524 Bitkilerde Sinyal İletim Yolları Seçmeli 3 0 6
MBG5526 Moleküler Düzeyde Bakteri Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5528 Biyoinformatik Dizi ve Genom Analizi Seçmeli 3 0 6
MBG5530 Prokaryotik Gen Regülasyonu Seçmeli 3 0 6
MBG5532 Ökaryotik Hücre Döngüsü ve Analizi Seçmeli 3 0 6
MBG5534 Moleküler Ekoloji Seçmeli 3 0 6
MBG5536 Moleküler Sistematik Seçmeli 3 0 6
MBG5538 Böcek Moleküler Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5540 Koruma Biyolojisi Genetiği Seçmeli 3 0 6
MBG5542 Belirtec¸ Sistemleri ve Analiz Yo¨ntemleri Seçmeli 3 0 6
MBG5544 Protein Kromatografisi Seçmeli 3 0 6
MBG5546 Biyopolimerler Seçmeli 3 0 6
MBG5548 Vitaminler Seçmeli 3 0 6
MBG5550 Biyolojik Elementler Seçmeli 3 0 6
MBG5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
MBG5801 Yüksek Lisans Tezi Zorunlu 0 0 24
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
MBG5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik **5545544453
Proje Geliştirme ve Yönetimi           
Moleküler Hücre Biyolojisi          
İleri Moleküler Biyoloji           
İleri Moleküler Mikrobiyoloji           
Seminer5444543342
Moleküler Biyoloji ve Genetikte Güncel Konular 5554443444
Biyomolekülleri Saflaştırma Teknikleri 5554443444
Biyoistatistik Uygulamaları 5554443444
Hücre Sinyal İletimi 5554443444
Moleküler Endokrinoloji 5554443444
Nörobiyoloji 5554443444
İleri Hayvansal Doku Kültürü 5554443444
Metastazın Moleküler ve Hücresel Temelleri           
Moleküler Toksikoloji 5554443444
Protein Hareketleri 5554443444
Bitkilerde DNA Teknolojisi Uygulamaları 5554443444
Bitki Moleküler Genetiği 5554443444
Bitkilerde Rekombinant Protein Üretimi ve İzolasyonu 5554443444
Bitki Hastalıkları ve Konukçu-Patojen İlişkileri 5554443444
Mikrobiyal Genomiks 5554443444
Mikrobiyal Kültür ve Sayım Yöntemleri 5554443444
Hücre Ölüm Yolakları ve Mekanizmaları 5554443444
Moleküler Evrim ve Filogenetik 5554443444
Ekotoksikoloji 55544 3444
Popülasyon Biyolojisi ve Genetiği 5554443444
Zararlı Yo¨netimi ve I·nsektisit Direncinin Moleku¨ler Genetigˆi 5554443444
Biyomoleküler Etkileşimler 5554443444
Nanoteknolojinin Biyomedikal Uygulamaları 5554443444
Biyomalzeme - Doku Etkileşimleri 5554443444
Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 5554443444
Tohumlu Bitkilerde Sekonder Metabolitler 5554443444
Uzmanlık Alan Dersi5445454544
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
İleri Biyokimya           
Moleküler Genetik           
Biyoinformatik Uygulamaları           
Moleküler Biyoloji Teknikleri 5554443444
Biyoteknoloji 5554443444
Ökaryotik Gen Ekspresyonu 5554443444
Genetik Mühendisliği 5554443444
Protein Görüntüleme Teknikleri 5554443444
Nörodejenerasyon Mekanizmaları 5554443444
Kanser Genetiği ve Biyokimyası 5554443444
Moleküler Sitogenetik 5554443444
İleri Bitki Hücre Kültürleri 5554443444
Bitki Kök Hücre ve Sentetik Tohum Teknolojisi 5554443444
Bitkilerde Genetik Transformasyon 5554443444
Bitkilerde Sinyal İletim Yolları 5554443444
Moleküler Düzeyde Bakteri Genetiği 5554443444
Biyoinformatik Dizi ve Genom Analizi 5554443444
Prokaryotik Gen Regülasyonu 5554443444
Ökaryotik Hücre Döngüsü ve Analizi 555444 444
Moleküler Ekoloji 5554443444
Moleküler Sistematik 5554443444
Böcek Moleküler Genetiği 5554443444
Koruma Biyolojisi Genetiği 5554443444
Belirtec¸ Sistemleri ve Analiz Yo¨ntemleri 5554443444
Protein Kromatografisi 5554443444
Biyopolimerler 5554443444
Vitaminler 5554443444
Biyolojik Elementler           
Uzmanlık Alan Dersi          
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5445454544
Yüksek Lisans Tezi          
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Uzmanlık Alan Dersi5445454544
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık