English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Kabul Koşulları

Resim Anasanat Dalı tezli yüksek lisans programına başvuru yapacak öğrenci adaylarının Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat Tasarım Fakültesi mezunu veya Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi bölümlerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca, uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Yüksek Lisans programına başvurmak için dört yıllık bir lisans programından mezun olmak yeterlidir. Ancak, Anabilim Dalı sınava girişlerde sınav yaparak öğrenci kabulüne karar verir.

Tarihçe

Yüksek Lisans Programı fakültemizin resim bölümünde 2016 yılında açılmıştır.

Program Profili

İki yarıyıl ders ve iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

Program Yeterlilikleri

1- Sanat alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri yetkin olarak kullanabilme becerisine sahip olmak.
2- Sanat alanına ilişkin konularda tartışma ortamlarına girebilme ve düşünceleriyle katkı üretebilme becerisi kazanmak.
3- Sanat yapıtını çözümleyebilme becerisine sahip olmak.
4- Sanat sorunlarını ve çözümlerini ileri düzeyde değerlendirme becerisine sahip olmak.
5- Araştırma, geliştirme, bilgiyi yorumlama ve bilgi üretme ve ifade edebilme becerisi kazanmak.
6- Sanatsal yaratma süreçlerinde farklı disiplinlere ait verileri-malzemeleri değerlendirebilme ve kullanabilme becerisine sahip olmak.
7- Özel- tüzel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olabilme, sanatsal etkinlikler oluşturabilme becerisine sahip olmak.
8- Özgün sanatçı kimliğini oluşturarak sanat alanında yer edinebilmek.
9- Alanı ile ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak ifade edebilme becerisi kazanmak.
10- Alana ilişkin özgün, bilimsel kaynak oluşturabilme becerisine sahip olmak.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

%50 Mezuniyet not ortalaması, %50 Yüksek Lisans Giriş sınavı

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Tezini daha kısa zamanda tamamlayabilen öğrenciler, ilgili anabilim dalının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrenimini daha kısa sürede tamamlayabilir. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca dersler danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Mezun İstihdamı

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya ilgi alanlarında Doktora Öğrenimi görebilirler. Öğrenciler Mezun oldukları Yüksek Lisans alanı dışından bir alanı seçmesi durumunda, yine ilgili yönetmelikler çerçevesinde Bilimsel Hazırlık Programına alınır; Başarılı olması halında Doktora Eğitimine başlayabilir. Doktora Programına kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç. Musa Köksal

Bölüm AKTS Koordinatörü

Doç.Dr. Erhun Şengül

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSM 5001 Çağdaş Sanat Uygulamaları Zorunlu 4 2 6
RSM 5003 Sanat Kuramları ve Eleştiri Zorunlu 2 0 6
RSM 5005 Teknoloji ve Sanat Zorunlu 2 0 6
RSM 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
RSM 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
RSM 5501 İleri Özgün Baskı Teknikleri I Seçmeli 2 2 6
RSM 5503 Video Sanatı ve Kurgu Seçmeli 2 2 6
RSM 5505 Deneysel Desen Uygulamaları Seçmeli 2 2 6
RSM 5507 Sanat, Kültür Ve Politika Seçmeli 2 0 6
RSM 5509 Felsefe Ve Sanat Seçmeli 2 0 6
RSM 5511 Mekan -Yapıt İlişkisi Seçmeli 2 0 6
RSM 5513 Sanat Sosyolojisi Seçmeli 2 0 6
RSM 5515 Anadolu Uygarlıkları ve Sanat Seçmeli 2 0 6
RSM 5517 Güncel Sanat ve Estetik Seçmeli 2 0 6
RSM 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSM 5002 Disiplinlerarası Sanat Uygulamaları Zorunlu 4 2 6
RSM 5004 Çağdaş Sanat Çözümlemeleri Zorunlu 2 0 6
RSM 5006 Sanatta Yaratıcı Süreç Zorunlu 2 0 6
RSM 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
RSM 5502 İleri Özgün Baskı Teknikleri II Seçmeli 2 2 6
RSM 5504 Yeni Medya Sanatı Seçmeli 2 2 6
RSM 5506 Desen ve Kompozisyon Seçmeli 2 2 6
RSM 5508 Sanatta Avangard Yaklaşmlar Seçmeli 2 0 6
RSM 5510 Kamusal Alan ve Sanat Seçmeli 2 0 6
RSM 5512 Sanat Manifestoları Seçmeli 2 0 6
RSM 5514 Postmodern Sanat Seçmeli 2 0 6
RSM 5516 Modern Türk Sanatı Seçmeli 2 0 6
RSM 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSM 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
RSM 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
RSM 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
RSM 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Çağdaş Sanat Uygulamaları5444445534
Sanat Kuramları ve Eleştiri5555455455
Teknoloji ve Sanat4333335433
Seminer 4453443345
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği4454453534
İleri Özgün Baskı Teknikleri I3344434445
Video Sanatı ve Kurgu4333444434
Deneysel Desen Uygulamaları4343353533
Sanat, Kültür Ve Politika5544535444
Felsefe Ve Sanat4555444454
Mekan -Yapıt İlişkisi4433454444
Sanat Sosyolojisi5544535444
Anadolu Uygarlıkları ve Sanat3344434445
Güncel Sanat ve Estetik5545554544
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Disiplinlerarası Sanat Uygulamaları 5444445534
Çağdaş Sanat Çözümlemeleri3344434445
Sanatta Yaratıcı Süreç4454453534
Seminer4454433445
İleri Özgün Baskı Teknikleri II3334443544
Yeni Medya Sanatı3344434445
Desen ve Kompozisyon3344434423
Sanatta Avangard Yaklaşmlar5554544455
Kamusal Alan ve Sanat3343544443
Postmodern Sanat4443443544
Modern Türk Sanatı4454545445
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması4554435554
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması4554435554
Uzmanlık Alan Dersi4553445444
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık