English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finansman Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Uluslararası Ticaret ve Finansman yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler uzman derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Kabul Koşulları

Programa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Buna göre; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları, programa başvuracak öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından onaylanan bir bilim veya sanat dalında lisans derecesine sahip olmaları, Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için mezuniyet derecesinin 4 tam not üzerinden en az 2.70 olması gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları

Uluslar arası Ticaret ve Finansman yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmeleri için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekmektedir. Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlamış olmaları istenmektedir.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1975 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı olarak Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu adıyla kurulmuş, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim–öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 1992 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte Fakülteye dönüşerek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. 2011-2012 Bahar Döneminde de İ.İ.B.F. bünyesinde Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü açılmıştır. Yine aynı bölüm kapsamında 2017 tarihinde tezli yüksek lisans programı açılmıştır.

Program Profili

Yüksek lisans programı İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Ticaret ve Yönetim Bilişim Sistemleri bilim dallarıyla işbirliği içerisinde olacaktır. Bu programda okutulacak olan dersler disiplinler arası bir anlayışı gerektirmektedir. Programda öğrencilere teori ve uygulamaya yönelik uzmanlık bilgisi verilecek ve güncel sorunlar irdelenecektir. Uluslararası ticaret ve finansal alanlarında karşılaşılabilecek konular, sorunlar ve çözüm önerileri disiplinler arası bir anlayışla analiz edilecektir. Küresel mal ve sermaye hareketleri tarihte hiç olmadığı kadar önemli bir hacme ulaşmış ve bu hareketlerdeki desen ulusların ve uluslararası işletmelerin ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için belirleyici bir hale gelmiştir. Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü olarak yüksek lisans programı ile amacımız, dünyadaki mal ve sermaye hareketlerinin doğasını anlamak ve öğrencilerimize aktarmaktır. Dünya’da ulusal ekonomileri ayrıştıran en genel ve belirgin olan üç kategori mevcuttur. Bunlar, gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ekonomiler ve geçiş ekonomileridir. Gelişmekte olan ekonomilerin son yıllarda özellikle küresel mal hareketlerinde oynadıkları önemli rol göz önüne alındığında ve Türkiye’nin gelişmekte olan bir ekonomi olmasından dolayı Uluslararası Ticaret ve Finansman konularının ülkemiz ekonomik başarımı için önem arz ettiği çıkarımı yapılabilir. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için küresel sisteme entegre olma ve bu sistemde önemli bir iktisadi oyuncu olma hedeflerinin bir gerekliliği olarak uluslararası ticaret ve finansman konularında yetkin uzmanlar yetiştirilmesini sağlamak kaçınılmazdır. Bölüm olarak bu gerekliliği yerine getirmeyi, Uluslararası Ticaret ve Finans konularını bilimsel araştırma yöntemleri ışığında irdelemeyi ve uluslararası standartlarda araştırma, eğitim ve öğretim yapmayı hedeflemekteyiz.

Program Yeterlilikleri

1- Lisans düzeyi yeterliliklerini de kullanarak uluslararası ticaret ve finansman alanında veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
2- Uluslararası ticaret ve finansman alanının ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
3- Uluslararası ticaret ve finansman alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
4- Uluslararası ticaret ve finansman alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerdeki bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilir.
5- Uluslararası ticaret ve finansman alanında karşılaştığı sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
6- Uluslararası ticaret ve finansman alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
7- Uluslararası ticaret ve finansman alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
8- Uluslararası ticaret ve finansman alanında sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilir.
9- Uluslararası ticaret ve finansman alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
10- Uluslararası ticaret ve finansman alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nitel ve nicel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
11- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
12- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
13- Alanının gerektirdiği bir düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
14- Uluslararası ticaret ve finansman alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir.
15- Uluslararası ticaret ve finansman alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
16- Uluslararası ticaret ve finansman alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve başarısız öğrenciler bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedirTüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınav notunun en az 70 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Önerilen tezli yüksek lisans programında toplam 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla, uzmanlık alan derslerinin yanı sıra en az 7 ders, 1 seminer ve tez çalışması başarılmak zorundadır

Mezun İstihdamı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü yüksek lisans programı; finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin kesişim alanında yer alan konulardan oluşmaktadır. Dolayısıyla programımız öğrencileri, iyi bir finans eğitimi yanında, iyi bir ekonomi ve işletme eğitimi de almaktadırlar. Ulusal ve uluslararası işletmelerde dış ticaret, dış pazarlama ve finans bölümlerinde, bankaların dış işlemler ve fon yönetimi birimlerinde istihdam edilebilmektedirler. Mezunlar ayrıca, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, sermaye piyasasının her türlü kurumları gibi ilgili kamu kurumlarında ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans ve yüksek lisans mezunlarının çalışabilecekleri her alanda iş bulma olanağına sahiptirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bölümümüz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciler bir üst derece olarak doktora programına devam edebilirler.

Eğitim Türü

Lisansüstü/Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Tuğba UÇMA UYSAL

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Yağmur KARA

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
SOBE 5500 Proje Geliştirme ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
UTF 5099 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Seçmeli 3 0 6
UTF 5501 Uygulamalı Muhasebe Denetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5503 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Seçmeli 3 0 6
UTF 5505 Dış Ticaret Teorileri Seçmeli 3 0 6
UTF 5507 Küreselleşme ve Yoksulluk Seçmeli 3 0 6
UTF 5509 Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 6
UTF 5511 Pazarlama Kuramı Seçmeli 3 0 6
UTF 5513 Uluslararası Pazarlama Stratejileri Seçmeli 3 0 6
UTF 5515 Yönetim Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
UTF 5517 Örgütlerde İnsan Davranışı Seçmeli 3 0 6
UTF 5519 Küresel Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 6
UTF 5521 Lojistik Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5523 Sermaye Piyasası ve Borsa Seçmeli 0 0 6
UTF 5525 Türev Ürünler Piyasası Seçmeli 3 0 6
UTF 5527 Uluslararası Ticari İşlemler Seçmeli 0 0 6
UTF 5529 Modern Finansın Prensipleri Seçmeli 3 0 6
UTF 5531 İleri Mikro Ekonomi Seçmeli 3 0 6
UTF 5533 Kalite Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
YOG 5503 Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
İKT 5507 Sanayileşme Politikaları Seçmeli 3 0 6
İŞL 5509 Örgüt Kuramı Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF 5502 Hile Denetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5504 Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 6
UTF 5506 Küreselleşme ve Yükselen Piyasa Ekonomileri Seçmeli 3 0 6
UTF 5508 İleri Makro Ekonomi Seçmeli 3 0 6
UTF 5510 Uygulamalı Ekonometri Seçmeli 3 0 6
UTF 5512 Uluslararası Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 6
UTF 5514 Stratejik Kariyer Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5516 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5518 Oyun Teorisi ve Küreselleşme Seçmeli 3 0 6
UTF 5520 Dış Ticaret Politikaları Seçmeli 0 0 6
UTF 5522 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5524 Yatırım Proje Analizi Seçmeli 3 0 6
UTF 5526 Finansal Ekonometri Seçmeli 3 0 6
UTF 5528 Türkiye’de İhracat-İthalat İşlemleri Yönetimi Seçmeli 3 0 6
UTF 5530 Dış Ticarette Rekabet Gücü Analizleri Seçmeli 3 0 6
UTF 5532 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 6
UTF 5534 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
UTF 5536 Uluslararası Ticaret Hukuku Seçmeli 3 0 6
UTF 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
UYP 5506 Marka Stratejileri ve Yönetimi Seçmeli 3 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
UTF 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
UTF 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Proje Geliştirme ve Yönetimi                
Seminer5554443454444545
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği5255555255115545
Uygulamalı Muhasebe Denetimi4453353322115333
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları5533142222111552
Dış Ticaret Teorileri4433144332312232
Küreselleşme ve Yoksulluk3345133242413533
Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar3444124252314444
Pazarlama Kuramı4443133334313342
Uluslararası Pazarlama Stratejileri4554243332413334
Yönetim Ekonomisi4444142322312233
Örgütlerde İnsan Davranışı4534133543512535
Küresel Stratejik Yönetim4545145554312445
Lojistik Yönetimi4554243332413334
Sermaye Piyasası ve Borsa4444142322312233
Türev Ürünler Piyasası45341335435125 5
Uluslararası Ticari İşlemler4545145554312445
Modern Finansın Prensipleri4444142322312233
İleri Mikro Ekonomi4433144332312232
Kalite Yönetimi4443133334313342
Uzmanlık Alan Dersi5554443454444545
Örgütsel Davranış                
Sanayileşme Politikaları                
Örgüt Kuramı                
                 
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Hile Denetimi3435324553412535
Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi4443454344114343
Küreselleşme ve Yükselen Piyasa Ekonomileri4545235255213334
İleri Makro Ekonomi4554235243212234
Uygulamalı Ekonometri5345555155115255
Uluslararası Hizmet Pazarlaması4544344333323334
Stratejik Kariyer Yönetimi4443233432512444
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi4443233532512533
Oyun Teorisi ve Küreselleşme3535545253412355
Dış Ticaret Politikaları353554 253412355
Tedarik Zinciri Yönetimi4544344333313334
Yatırım Proje Analizi4433233432512444
Finansal Ekonometri4443233532521533
Türkiye’de İhracat-İthalat İşlemleri Yönetimi3535545253412355
Dış Ticarette Rekabet Gücü Analizleri3535545253412355
Uluslararası Finans4443233532512533
Bilim Felsefesi5255555255115545
Uluslararası Ticaret Hukuku3535545253412355
Uzmanlık Alan Dersi5554443454444545
Marka Stratejileri ve Yönetimi                
                 
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Tez Çalışması5555555555555555
Uzmanlık Alan Dersi5554443454444545
                 
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14Py15Py16
Uzmanlık Alan Dersi5554443454444545
                 
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık