English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul Koşulları

a) Yurtiçi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları

Yeterlilik Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bitirme tezi hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Önceki Öğrenim

Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Muğla Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans eğitimini 2004, tezli yüksek lisans eğitimini 2011 yılından itibaren vermektedir. 2016-2017 öğretim yılında doktora programı başlatılmıştır. 2017-2018 öğretim yılında da çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Programı açılmıştır.

Program Profili

Programın temel amacı, hem özel sektör, hem kamu sektöründeki çalışma alanları için nitelikli eleman yetiştirmektedir. Bu amaçla, program kapsamındaki eğitim ve araştırma faaliyetler çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri ve istihdam gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Programda öğrencilerin başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Çalışma yaşamının hukuki, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ilgili edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. Bu bilgileri aktarabilme, analiz etme ve yorumlama, eleştirel olarak değerlendirme, sorunları belirleyerek çözüm önerileri getirebilme becerisine dayalı olarak bağımsız çalışma yapar, alana özgünlük ve katkı sağlar.
2- Toplumsal eşitsizliklerin ve toplumsal hareketlerin kaynaklarını ve sonuçlarını uzmanlık düzeyinde inceleyecek kuramsal ve yöntemsel araçları edinir ve kullanır.
3- Sosyal politikanın tarihsel gelişimini, amaçlarını, temel unsurlarını ve araçlarını, sosyal politika ile sosyal sorunlar ve sosyal gelişme arasındaki ilişkileri açıklar. Uluslararası sosyal politikayı oluşturan örgüt ve kurumları, bu kurumların yapısını ve işleyişini, uluslararası sosyal politikanın standartları ile hukuki kaynaklarını analiz eder.
4- Bireysel ve toplu çalışma ilişkileri ile sosyal güvenliğin işleyişini, bu alanlardaki uyuşmazlık ve çatışma sürecini inceler, analiz eder ve yorumlar
5- Çalışma ilişkilerine dair yasama, yürütme ve yargı organlarının sorumluluklarını ve faaliyetlerini, çalışma ilişkilerini düzenleyen ve denetleyen kamu kurumlarının yapılarını, işleyişini ve sorumluluklarını açıklar.
6- Çalışmanın insan, çevre ve çalışan sağlığı üzerindeki etkilerini kavrar. Çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı devletin, işverenin ve çalışanın hak ve sorumluluklarını açıklar.
7- İnsan haklarının evrenselliği, sosyal haklar, sosyal adalet ve etik değerler konularında yeterli bilince sahip olur.
8- Ekip çalışması içinde bireysel veya bir ekip üyesi olarak değişik görevler alır, diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür
9- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
10- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri en az CC ile geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bitirme tezi hazırlamış, jüri önünde sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Mezun İstihdamı

Bu bölümden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kooperatiflerinin farklı kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici ve ekonomist olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 5001 Sosyal Araştırmalarda Yöntem Zorunlu 3 0 6
ÇEİ 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇEİ 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
ÇEİ 5501 Toplumsal Sınıflar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5503 İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5505 Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5507 İktisat Politikaları ve İşsizlik Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5509 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5511 Küresel İşgücü Göçü Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5513 Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5515 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5517 Türkiye Emek Tarihi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5519 Karşılaştırmalı Sosyal Refah Politikaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5521 Yeni Çalışma Biçimleri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5523 Yönetime Katılma ve Sosyal Diyalog Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5525 Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5701 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
ÇEİ 5502 Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5504 Bölüşüm İlişkileri ve Gelir Dağılımı Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5506 Toplu İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5508 ILO Standartları ve AB Çalışma Normları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5510 Toplu Pazarlık Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5512 Avrupa Birliği’nde Çalışma İlişkileri Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5514 Çalışma Yaşamında Ayrımcılık Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5516 Küreselleşme ve Sosyal Politikalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5518 Endüstri İlişkileri Psikolojisi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5520 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5522 Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5524 Emek Süreci Analizi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5526 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 5702 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEİ 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
ÇEİ 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Sosyal Araştırmalarda Yöntem4222223414
Seminer5555444444
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği5445445445
Toplumsal Sınıflar 4533324211
İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk4333345421
Karşılaştırmalı Çalışma Ekonomisi 5322112211
İktisat Politikaları ve İşsizlik5311112211
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları5555555444
Küresel İşgücü Göçü2422315411
Örgütsel Davranışta Yeni Boyutlar ve Gelişmeler4112221431
İş Sağlığı ve Güvenliği4332455421
Türkiye Emek Tarihi2334411411
Karşılaştırmalı Sosyal Refah Politikaları4354345411
Yeni Çalışma Biçimleri4345434421
Yönetime Katılma ve Sosyal Diyalog3344435421
Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları 3455325421
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Seminer4444444444
Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık4524234321
Bölüşüm İlişkileri ve Gelir Dağılımı5423112211
Toplu İş Hukuku Uygulamaları5555555444
ILO Standartları ve AB Çalışma Normları3454435421
Toplu Pazarlık5555555444
Avrupa Birliği’nde Çalışma İlişkileri545333542 
Çalışma Yaşamında Ayrımcılık4454435421
Küreselleşme ve Sosyal Politikalar4454435411
Endüstri İlişkileri Psikolojisi4112233431
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Gelişmeler4113331431
Toplumsal Cinsiyet, İş ve İstihdam3414215411
Emek Süreci Analizi5332241221
Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Politika5431125521
Uzmanlık Alan Dersi5554444444
           
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5555555555
Uzmanlık Alan Dersi4444444444
           
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Tez Çalışması5555555555
Uzmanlık Alan Dersi5555555555
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık