English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Kabul Koşulları

Bu anabilim dalında eğitim almak isteyen adayların; a) Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmaları, b) ALES’ ten gerekli puanı almış olmaları,

Yeterlilik Koşulları

Öğrenciler 10 ders yükünü ve 1 Bitirme projesini tamamlamalı ve en az 90 kredilik ders almalıdırlar.

Önceki Öğrenim

Başka yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Tarihçe

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun’un ek 25/e maddesi uyarınca kurulmuş 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans eğitimini 2004, tezli yüksek lisans eğitimini 2011 yılından itibaren vermektedir. 2016-2017 öğretim yılında doktora programı başlatılmıştır. 2017-2018 öğretim yılında da çalışma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Programı açılmıştır.

Program Profili

Çalışma Ekonomisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sosyal politika ve çalışma ilişkileri alanında hem kuramsal hem de güncel/uygulamalı bilgi birikimine destek sağlayacak bir eğitim içeriğine sahiptir. Temel amaç, alana ilişkin disiplinlerarası bilginin bütün yönleriyle özümsenmesi ve geliştirilmesini sağlamaktır. Programın bir başka amacı hem özel sektör, hem kamu sektöründeki çalışma alanları için üst düzey ve nitelikli eleman yetiştirmektedir. Bu amaçla, program kapsamındaki eğitim ve araştırma faaliyetler çalışma ekonomisi, insan kaynakları yönetimi, sosyal politika, iş ve sosyal güvenlik hukuku, endüstri ilişkileri ve istihdam gibi temel alanlara ayrılmaktadır. Programda öğrencilerin başarılı olabilmeleri için analitik düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Sosyal Bilimler alanında bilimsel düşünme, öğrenme ve yöntem bilgilerini kullanarak araştırma ile bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
2- Makro düzeyde insan varlığımızın yapısı, potansiyeli, kalkınmadaki rolü ve uluslararası işgücü hareketleri konularında bilgi sahibi olurlar.
3- İnsan sermayesinin ekonomik ve sosyal kalkınmada etkin şekilde rol alabilmesi için aile, eğitim ve sağlık politikalarını tanırlar.
4- Ekonomik birimlerde insan kaynakları süreçleri ve fonksiyonlarının kuramsal ve uygulamalı düzeyde uzmanlaşırlar.
5- İnsan kaynakları alanında yeni bilgiler oluşturabilme yanında, uygulama programları geliştirme ve uygulama yetkinliğine sahip olurlar.
6- Çalışma yaşamında iş barışı ile sosyal diyaloğun sağlanması ve geliştirilmesi için kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürme yetkinliğine sahip olurlar.
7- Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk bilimlerinden insan kaynaklarını ilgilendiren temel bilgileri, çalışma yaşamındaki süreçleri ve sonuçları yönetebilecek ölçüde iyi tanırlar ve uygulamaya dönüştürebilirler.
8- Bireysel ve toplu çalışma ilişkileri ile sosyal güvenliğin işleyişini, bu alanlardaki uyuşmazlık ve çatışma sürecini inceler, analiz eder ve yorumlar.
9- Çalışmanın evrenselliği, sosyal haklar, sosyal adalet ve etik değerler konularında yeterli bilince sahip olur.
10- Çalışma yaşamının hukuki, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ilgili edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olmak için öğrencilerin 10 ders yükünü ve Bitirme Projesini başarıyla tamamlaması gerekmektedir.

Mezun İstihdamı

İşletmelerin ve kamu kurumlarının insan kaynakları bölümleri.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından bir üst kademe olan Doktora Programlarına geçiş bulunmamaktadır. Bu nedenle Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin bir üst kademe eğitim aşamasına geçebilmeleri için Tezli Yüksek Lisans yapmış olmaları gerekmektedir.

Eğitim Türü

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Betül ALTUNTAŞ

Bölüm AKTS Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Çisel EKİZ GÖKMEN

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 7000 Dönem Projesi Zorunlu 3 0 30
ÇEİ 7501 Bireysel İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7503 Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7505 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7507 Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7509 Performans Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7511 Sosyal Politika ve İstihdam Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7513 Ücret Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7515 Toplumsal Cinsiyet ve Örgütsel Yansımaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7517 İletişim ve Çatışma Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7519 Sosyal Sorumluluk ve İş Etiğinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7521 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
ÇEİ 7502 Toplu İş Hukuku Uygulamaları Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7504 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7506 Farklılıklar Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7508 İşgücü Seçme ve Yerleştirme Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7510 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7512 Kariyer Yönetimi ve Planlama Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7514 İnsan Kaynaklarında Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7516 İnsan Kaynakları Planlaması Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7518 Örgütlerde Duygusal Süreçler ve Motivasyon Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7520 Sosyal Medya ve Çalışma Seçmeli 3 0 6
ÇEİ 7522 Küreselleşme ve Çalışma İlişkileri Seçmeli 3 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Dönem Projesi5555555555
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları2121245555
Sosyal Güvenlik Hukuku4455555555
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları4455544343
Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış3443455334
Performans Yönetimi4444444444
Sosyal Politika ve İstihdam4444353454
Ücret Yönetimi2234322344
Toplumsal Cinsiyet ve Örgütsel Yansımaları4444433344
İletişim ve Çatışma Yönetimi3432354533
Sosyal Sorumluluk ve İş Etiğinde Güncel Tartışmalar4242253452
Araştırma Yöntemleri4222223414
           
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10
Toplu İş Hukuku Uygulamaları4445554444
Mesleki Sağlık ve Güvenlik4444444444
Farklılıklar Yönetimi3453355533
İşgücü Seçme ve Yerleştirme4444444444
Proje Yönetimi4454554544
Kariyer Yönetimi ve Planlama4444444444
İnsan Kaynaklarında Güncel Tartışmalar4444444444
İnsan Kaynakları Planlaması3453355555
Örgütlerde Duygusal Süreçler ve Motivasyon4444444444
Sosyal Medya ve Çalışma5554444444
Küreselleşme ve Çalışma İlişkileri4444444444
           
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık