English
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezli Yüksek Lisans

Kazanılan Derece

Uzman Felsefeci

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuru için adayların; a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları, b) Yüksek lisans programına başvuruda ALES’ten en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

Yeterlilik Koşulları

Programda yeterlilik için, program yeterliliklerini asgari düzeyde gerçekleştirmek, programda mevcut olan kayıt yaptırılan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin (Z/S) tümünü başarıyla tamamlamak, tez döneminde aldıkları tez çalışması derslerini geçmek ve tezlerini başarıyla savunmak zorundadırlar.

Önceki Öğrenim

Üniversitelerin felsefe bölümlerinden veya felsefe bölümü dışındaki bölümlerden mezun olmuş adaylar, en az 2.40 not ortalamasına sahip olmak koşulu ile yüksek lisans programına başvurabilirler. Felsefe bölümü dışından gelen öğrencilerin bilimsel hazırlık almaları gerekir. Bunun dışında yatay geçiş ile ilgili hususlarda Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi esas alınır.

Tarihçe

1996 yılında kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü 2000 yılında Lisans, 2001 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında da Doktora programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Çoğunluğu öğrenimlerini uluslararası düzeyde önde gelen eğitim kurumlarında tamamlamış ve uluslararası akademik ilişkilerini devam ettiren seçkin bir akademik kadroya sahip olan Bölümümüzde, yaklaşık 300'ü Lisans, 50'si Lisansüstü olmak üzere 350 öğrenci öğrenim görmektedir. Bölüm şimdiye kadar 2'si Uluslararası olmak üzere, 10'un üzerinde Kongre ve Sempozyum düzenlemiş olup uluslararası/ulusal tanınırlık için bu yöndeki faaliyetlerine devam etme kararlılığındadır.

Program Profili

Felsefe Bölümü, temel felsefi disiplinler çerçevesinde genel formasyona sahip, eleştirel düşünebilen, Fikir hayatımıza katkılarda bulunacak; ön kabullerden uzak, farklı kültürel değerlere ve yaşama biçimlerine saygılı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu çerçevede yetiştireceği üstün nitelikli elemanlar ve yapacağı nitelikli bilimsel araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm insanlığın ortak kültürel mirası olan düşünceye katkı sağlayacak bir bölüm olma görüsü ile hareket etmektedir. Hedefimiz, lisansüstü düzeyde genel felsefi formasyona sahip, her türlü inanç, düşünce ve yaşama biçimlerine saygılı eleştirel düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; bu amaçla eğitim-öğretimin kalitesini artırmak; ulusal düzeyde toplumun düşünce dünyasına hitap edebilecek çalışmalar yapmak; bu çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamaktır.

Program Yeterlilikleri

1- Felsefe tarihinin belli başlı dönemlerini filozoflardan örnekler vermek suretiyle karşılaştırabilir ve her dönemin öne çıkan özelliklerini sıralayabilir.
2- Lisansta edindiği bazı yetenekleri—tutarlı düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, sonuç çıkarabilme ve argüman kurabilme gibi—somut örnekler üzerinde uygulayabilir.
3- Verilen bir felsefe problemini derinlemesine inceleyebilir ve konuyu akademik bir ortamda sunabilir .
4- Çok özelleşmiş bir konuda özgün bir doktora tezi yazmak için gerekli olan felsefe temel alanlarına dair derinlikli bilgiyi ve felsefe tarihine dair detaylı bilgiyi edinir.
5- Çok özelleşmiş bir konuda özgün bir doktora tezi yazmak için gerekli olan teknik beceriyi edinir—eleştirel düşünme ilkelerinin felsefi metinler üzerinde uygulanması, mantık kurallarına uygun argümanlar kurabilme ve basit terminolojik tartışmalar ile sahici tartışmaları birbirinden ayırt edebilme gibi.
6- Doktorada uzmanlaşmak istediği konunun gerektirdiği her türlü bilgiyi edinir – örneğin biyoloji felsefesi çalışacak birisinin detaylı biyoloji öğrenmesi veya sosyal bilim çalışacak birinin tarih ve sosyoloji gibi alanları çalışması gibi.
7- Doktora tezi yazmak için gerekli olacak literatür taraması için zorunlu olan yabancı dil becerisini geliştirir—örneğin Alman İdealistlerini çalışacak birinin Almancasını geliştirmesi gibi.
8- Felsefi bir problemi seçip, bu problemi enine boyuna ele alarak araştırabilir—yani hem tarihini ve hem de konu ile ilgili çağdaş tartışmalar ile ilgili araştırma yapar ve bunlar arasında bağ kurabilir.
9- Temel bir felsefe problemini ele alıp, bu probleme dair farklı filozofların görüşlerini açıklayabilir, bunları karşılaştırabilir, her biri ile ilgili avantajları ve dezavantajları gösterebilir ve tüm bunlardan iyi organize olmuş detaylı bir metin oluşturabilir.
10- Farklı görüş ve iddiaları mantıksal araçlar kullanarak değerlendirebilir ve yine kendi düşüncelerini bu mantıksal araçları kullanarak gerekçelendirebilir.
11- Felsefe tarihini kullanarak günümüzdeki felsefi tartışmaları analiz edebilir; benzer şekilde günümüzdeki felsefi tartışmaları kullanarak da felsefe tarihinin ve düşünürlerin görüşlerinin farklı yorumlamalarının mümkün olduğunu örnekler üzerinde gösterebilir.
12- En genel anlamda eleştirel düşünme olarak ifade edebileceğimiz felsefi yaklaşımı yaşamın her alanında uygulamanın önemini açıklayabilir ve bunu içselleştirir.
13- Bir yabancı dili B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
14- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrenci notları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 11. maddesine göre değerlendirilir ve derecelendirilir. Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programın normal süresi 2 yıldır. Öğrencilerin Yüksek Lisans programından mezun olabilmeleri için öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız (KK) olarak değerlendirilir. Derslerini başaran öğrenci tez danışmanını seçer. Ardından öğrenci, hazırladığı tezi Enstitünün “Tez Yazım Kılavuzu”na uygun biçimde yazıp en az bir basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış kopyasını tez savunma tarihinden en az bir ay önce teslim eder. Tez savunmasını başarılı bir şekilde geçen öğrenci mezun olmaya hak kazanır.

Mezun İstihdamı

Lisansüstü mezunları, Pedagojik Formasyon Sertifikası'na sahiplerse kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde öğretim elamanı/görevlisi olabilirler. Ayrıca az da olsa çeşitli Kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Endüstri kuruluşlarında istihdam imkanı da vardır.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde Doktora öğrenimi görebilirler. Doktora öğrenimine kabul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.

Eğitim Türü

Lisansüstü

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN

Bölüm AKTS Koordinatörü

Prof.Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ

Ders Planı

1. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5090 Seminer Zorunlu 0 2 6
FEL 5099 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 6
FEL 5501 Sokrates Öncesi Filozoflar Seçmeli 3 0 6
FEL 5503 Platon Seçmeli 3 0 6
FEL 5505 Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu Seçmeli 3 0 6
FEL 5507 Rasyonalistler Seçmeli 3 0 6
FEL 5509 Kant Seçmeli 3 0 6
FEL 5511 Fenomenoloji Seçmeli 3 0 6
FEL 5513 Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5515 Estetik Felsefesinde Güncel Tartışmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 5517 Felsefe ve Bilim Seçmeli 3 0 6
FEL 5519 Modern Siyaset Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5521 Feminist Epistemoloji ve Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5523 Güncel Epistemoloji Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5525 Zihin Felsefesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
FEL 5527 Felsefe ve Tasavvuf Seçmeli 3 0 6
FEL 5529 Klasik Materyalizm Seçmeli 3 0 6
FEL 5531 Etik Tartişmalar Seçmeli 3 0 6
FEL 5533 İnsani Bilimler ve Demokrasi Seçmeli 3 0 6
FEL 5535 Bilim Kültürü Seçmeli 3 0 6
FEL 5537 Gazali ve Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 5539 Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi Seçmeli 3 0 6
FEL 5541 İnsan Hakları Politikası Seçmeli 3 0 6
FEL 5543 Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5701 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
1. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5090-1 Seminer Zorunlu 0 2 6
FEL 5502 Helenistik Felsefe Seçmeli 3 0 6
FEL 5504 Aristoteles Seçmeli 3 0 6
FEL 5506 Rönesans Felsefesi Sorunları Seçmeli 3 0 6
FEL 5508 Ampiristler Seçmeli 3 0 6
FEL 5510 Alman İdealizmi Seçmeli 3 0 6
FEL 5512 Varoluşçu Filozoflar Seçmeli 3 0 6
FEL 5514 Etik Teorileri Seçmeli 3 0 6
FEL 5516 Felsefe ve Edebiyat Seçmeli 3 0 6
FEL 5518 Dil Felsefesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 6
FEL 5520 Biyoloji Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5522 Hermeneutik Seçmeli 3 0 6
FEL 5524 Nedensellik Seçmeli 3 0 6
FEL 5526 Modern Sanat Felsefesi Seçmeli 3 0 6
FEL 5528 Diyalektik Materyalizm Seçmeli 3 0 6
FEL 5530 Kıta Avrupa Filozofları Seçmeli 3 0 6
FEL 5532 Felsefi Antropoloji Seçmeli 3 0 6
FEL 5534 İbn-i Haldun Seçmeli 3 0 6
FEL 5536 İslam ve Estetik Seçmeli 3 0 6
FEL 5538 Bilimsel Düşüncenin Evrimi Seçmeli 3 0 6
FEL 5540 Bilim Tarihi Ne Söyler? Seçmeli 3 0 6
FEL 5542 Wittgenstein Seçmeli 3 0 6
FEL 5544 Varlık Felsefesi Problemleri Seçmeli 3 0 6
FEL 5702 Uzmanlık Alan dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5000 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FEL 5703 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
2. Yıl - 2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS Yazdır
FEL 5000-1 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
FEL 5704 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 6
       
 

Değerlendirme Anketleri

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek

1. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer55231112544321
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği43453524243332
Sokrates Öncesi Filozoflar32411232344145
Platon24143414255123
Ortaçağ Felsefesinde Tümeller Sorunu22412334215512
Rasyonalistler33251423414123
Kant44211352142153
Fenomenoloji34321342155121
Çağdaş Varlık Felsefesi Problemleri44242354242145
Estetik Felsefesinde Güncel Tartışmalar33454214112234
Felsefe ve Bilim42342343221452
Modern Siyaset Felsefesi33412341255412
Feminist Epistemoloji ve Bilim Felsefesi34221354521131
Güncel Epistemoloji Problemleri23541125435213
Zihin Felsefesinde Güncel Konular35215321443241
Felsefe ve Tasavvuf 34354243321123
Klasik Materyalizm24415232415132
Etik Tartişmalar34443234433532
İnsani Bilimler ve Demokrasi5 453154442332
Bilim Kültürü43343233332232
Gazali ve Felsefe33323443222512
Bilimsel Yöntemin Doğuşu ve Gelişimi43453434535242
İnsan Hakları Politikası43344353333532
Tanzimattan Günümüze Türk Düşüncesi33323443222512
Uzmanlık Alan dersi 33425332412314
               
1. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Seminer25425252425225
Helenistik Felsefe22325412412525
Aristoteles32112345241254
Rönesans Felsefesi Sorunları52552542223541
Ampiristler 21334555412354
Alman İdealizmi23321452145123
Varoluşçu Filozoflar25415323512541
Etik Teorileri21254212423541
Felsefe ve Edebiyat52125413252354
Dil Felsefesinde Güncel Konular52145235214521
Biyoloji Felsefesi32541154253332
Hermeneutik 25412523254253
Nedensellik22354125451453
Diyalektik Materyalizm 23545541232152
Kıta Avrupa Filozofları43453434535242
Felsefi Antropoloji54453154442332
İbn-i Haldun44243224341212
İslam ve Estetik14332233332422
Bilimsel Düşüncenin Evrimi14354342554243
Bilim Tarihi Ne Söyler?33443535355552
Wittgenstein34253524243332
Varlık Felsefesi Problemleri14353524243332
Uzmanlık Alan dersi 25415352412525
               
2. Yıl - 1. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması25412542523513
Uzmanlık Alan Dersi25412542254123
               
2. Yıl - 2. Dönem
Ders AdıPy1Py2Py3Py4Py5Py6Py7Py8Py9Py10Py11Py12Py13Py14
Tez Çalışması23524125452321
Uzmanlık Alan Dersi25415422335333
               
 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 48000 Kötekli/Muğla | Tel: + 90 (252) 211-1000 | Fax: + 90 (252) 223-9280
Copyright © 2013 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yukarı Çık